Četvrto vanredno zasedanje, 11.02.2016.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Branka Karavidić.
Izvolite, gospođo Karavidić.
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, gospodine predsedavajući. Trošim vreme ovlašćenog poslaničke grupe.
Svi vaši pokušaji da sakrijete šta se danas dešavalo u ovoj zgradi su…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospođo Karavidić, da li želite da govorite po amandmanu? Ja vam neću dozvoliti…
...
Socijaldemokratska stranka

Branka Karavidić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Imam pravo da napravim uvodnu rečenicu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Ako tvrdite da posle devet sati rada Odbora neko nešto želi u Narodnoj skupštini da sakrije, stvarno niste korektni prema poslanicima koji su čekali devet sati da započne sednica. Žao mi je.
Reč ima dr Blagoje Bradić. Izvolite.
(Vladimir Pavićević, s mesta: Poslovnik.)
Već sam dao reč gospodinu Bradiću. Nemojte, molim vas, da završi gospodin Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospodine predsedavajući.
Poštovani građani, mi smo uložili amandman na član 9. kojim se menja član 17, a uzimajući u obzir da principijelnost predlagača zakona je relativna, ja ću još jednom obrazložiti ovaj naš amandman, nadajući se da ćete ga prihvatiti, kao što ste u suštini prihvatili naš predlog amandmana na član koji se odnosi na nacionalne penzije. Dobro, ovde mi ne pomaže predsednik Vlade, ali…
Dakle, mi smo ovaj član 9, tj. član 17. izvornog zakona promenili, tj. predložili u drugačijem obliku, jer mislimo da se našim amandmanom preciziraju poslovi iz delokruga rada Nacionalnog saveta za kulturu i time omogućuje efikasniji rad ovog značajnog stručnog savetodavnog tela i stvaraju se uslovi za njegovo šire učešće u razmatranju pitanja od posebnog značaja za kulturu, posebno u oblasti zakonske regulative.
Ja sam ovo ponovio što su moje kolege iz poslaničke grupe rekle, nadajući se da će skupštinska većina razumeti opravdanost našeg predloga, a pozivajući se na naše insistiranje na nacionalnim penzijama u načelnoj raspravi, kada ste bili strogo protiv toga. Vidim da ste promenili ovaj način razmišljanja, te molim ministra, koji važi za principijelnog čoveka, da ostane dosledan prvoj ideji da neće biti nacionalnih penzija, tj. nacionalnih priznanja, i u ovoj raspravi, gospodine ministre, a da prihvatite ovaj amandman jer mislimo da je precizniji i jasniji, što se tiče ovog člana. Ujedno vam se zahvaljuju Nišlije na velikoj pažnji što ste pokosili travu oko temelja Narodnog muzeja.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Gospođo Marjanović, da li želite reč po ovom amandmanu? (Da)
Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Ovaj amandman odnosi se na ovlašćenja Nacionalnog saveta za kulturu i uprkos svim lepim rečima gospodina ministra koji je, ponoviću, danas ignorisao Odbor za kulturu koji je trajao osam sati, na kome se vodila argumentovana rasprava o mnogim suštinskim pitanjima, uključujući i pitanja u vezi sa Nacionalnim savetom za kulturu, gospodine Bečiću…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Molim vas, da li želite da govorite o amandmanu?
(Vesna Marjanović, s mesta: Ne možete me prekidati.)
Zahvaljujem se.
Reč ima ministar Ivan Tasovac. Izvolite.
(Nataša Vučković, s mesta: Poslovnik.)
Možete po Poslovniku. Dao sam reč gospodinu Tasovcu. Znači, kršite Poslovnik, a ja to neću dozvoliti.
Izvolite, gospodine Tasovac.

Ivan Tasovac

Poštovani poslanici, pre svega želim da se zahvalim svim članovima Odbora za kulturu i informisanje i da skrenem pažnju da su danas bila četiri ovlašćena predstavnika predlagača na toj sednici i mislim da su u potpunosti i adekvatno dali svoj doprinos i u krajnjoj liniji apsolutno ispoštovali Poslovnik.
Sa druge strane, jako cenim dužinu same rasprave, ali iskreno mislim da sama rasprava zaslužuje da se vodi pred svih 250 poslanika. Ja sam zato ovde i sa velikim zadovoljstvom ćemo nastaviti razgovor o svakom amandmanu pojedinačno.