Peto vanredno zasedanje, 19.02.2016.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Petog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.

Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 92 narodna poslanika.

Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.

Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 116 narodnih poslanika i da imamo uslove za rad.

Obaveštavam vas da su sprečeni da sednici prisustvuju sledeći narodni poslanici: Momo Čolaković, Vladimir Marinković, Olena Papuga i Sabina Dizdarević.

Nastavljamo rad i prelazimo na pretres u pojedinostima Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti životne sredine.

Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, kao i Odbor za zaštitu životne sredine.

Primili ste izveštaje nadležnih odbora i Mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.

Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.

Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.

Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, amandman koji smo mi, narodni poslanici Nove stranke, podneli na član 1. ovoga Predloga zakona, jedan je od osam amandmana koje smo ukupno podneli na zakonodavne projekte o kojima danas raspravljamo u našoj amandmanskoj raspravi.

Dame i gospodo narodni poslanici, amandman na član 1. nije jedan od prihvaćenih amandmana, ali je od osam ukupno podnetih amandmana, Vlada prihvatila jedan amandman nas, narodnih poslanika Nove stranke.

Poštovana gospođo Bogosavljević Bošković, ja ne znam koliko ste vi upućeni u našu praksu ovde, ali praksa koju smo ustanovili mi, narodni poslanici Nove stranke, je da povodom našeg prvog amandmana o kome se raspravlja, uvek saopštimo jedan širi okvir oko toga kakvo je stanje naših amandmana koje smo podneli u ovih godinu i devet meseci, koliko je amandmana od ukupnog broja podnetih prihvaćeno, to prenosimo u izvesne procente i onda organizujemo jednu ozbiljnu raspravu.

Dakle, za ovih godinu i devet meseci, gospođo Bogosavljević Bošković i dame i gospodo narodni poslanici, mi, narodni poslanici Nove stranke, podneli smo ukupno 1.981 amandman. Po broju podnetih amandmana, mi smo šampioni srpskog parlamentarizma, ne samo u ovom sazivu, nego u istoriji našeg parlamentarizma, poštovana gospodo. Od ovog broja podnetih amandmana, 1.981, prihvaćeno je, gospođo Bogosavljević Bošković, 197 amandmana. Evo, da čuju i uvažene koleginice i kolege, narodne poslanice i narodni poslanici, kada se ovi brojevi pretoče u procente, to znači da je za ovih godinu i devet meseci, od ukupnog broja podnetih amandmana, prihvaćeno 9,94% amandmana nas, narodnih poslanika Nove stranke.

Gospođo Bogosavljević Bošković, vi dolazite sa Poljoprivrednog fakulteta, vi tamo držite nastavu, predajete studentkinjama i studentima, ja dolazim sa Fakulteta političkih nauka. Neki od nas sa političkih nauka prave neke analogije povodom ovih procenata. Ja, na primer, pravim ovu analogiju – 9,94% prihvaćenih amandmana za mene znači da je Nova stranka za ovih godinu i devet meseci, da čuju gospoda, dobila podršku građana od 9,94%, poštovana gospodo. To je, naravno, za čestitku, za aplauz, za pohvalu, gospođo predsednice.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Čestitamo.

Ali, molim vas, vratite se na amandman. Koristite pet minuta.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Odmah sada, ali moram jedan uvod, moram malo šire da priđem ovome amandmanu, poštovana gospodo, jer 9,94% podrške Novoj stranci je naša startna pozicija na vanrednim parlamentarnim izborima ako sami idemo na izbore, poštovana gospodo. To je za mene veliki rezultat, veliko ostvarenje za ovih godinu i devet meseci.

Poštovana gospodo, žao mi je što amandman na član 1. nije prihvaćen, jer je trebalo da bude prihvaćen. Ja ću sada da argumentujem, gospođo Bogosavljević Bošković, zašto je ovaj amandman trebalo da bude prihvaćen i budući da mi se čini da vi nemate argumentaciju za neprihvatanje, ja zaključujem, po jednoj logici stvari, da ste vi ipak bili upućeni u ove moje analogije, u ove procente, i da ste odlučili da ne prihvatite ovaj amandman, samo da biste smanjili skor i uspešnost nas, poslanika Nove stranke. Evo o čemu se radi, poštovana predsednice i uvažena gospođo Bogosavljević Bošković.

Mi smo predložili da se u članu 1, kojim se menja član 3. u novoj tački 33a) menja podtačka 3) i da u toj podtački, umesto sintagme: „javne politike“, stavimo kovanicu: „praktične politike“. Zašto, poštovana gospodo? Zato što se ovde radi o prevodu jedne reči sa engleskog jezika, koja na engleskom jeziku glasi – polisi. Mi u našem jeziku nemamo adekvatni prevod te reči. Najčešće se koristi termin – politika. Ali, termin „politika“ ima različite konotacije u našem narodu, kod naših građana, imamo različite pristupe oko toga kako ko vidi politiku. Neko može da se vrati čak i u ono antičko vreme, Aristotelovsko poimanje politike, pa da kaže da se politika tiče organizacije zajedničkog života ljudi na određenoj teritoriji. Ovi koji su malo skloniji ovim malo modernijim vremenima, oni će da se vežu za Makijavelija, pa će da kažu – politika je hladna tehnika upravljanja ljudima, itd, itd. Ali, ovaj termin – polisi, on nas usmerava, poštovana gospodo, ka nekom predlogu, konkretnom predlogu kako da se reši neki problem u nekoj oblasti.

Gospođo Bogosavljević Bošković, mi smo smatrali, a ja sam tu malo čitao i tekstove gospodina Ivana Klajna, koji se bavi ovim stvarima, stvarima jezika, pitanjima reči i kako koristimo neke reči, i ja sam zaključio, zajedno sa gospodinom Zoranom Živkovićem, da je najbolje da ovaj termin – polisi, prevedemo kao – praktična politika. Dakle, reč je o jednom predlogu praktične politike.

Nama je ministarka Bogosavljević Bošković, poštovana gospodo, odgovorila ovako – Amandman se ne prihvata iz razloga što je u dodatoj tački u potpunosti preneta definicija informacije o životnoj sredini iz direktive te i te, o dostupnosti javnosti informacija o životnoj sredini. Pa, saglasni smo, gospođo Bogosavljević Bošković, ali, ovde je reč o tome kako prevodimo neku stranu reč, koja sada dobija priznanje kroz našu zakonodavnu aktivnost.

Gospođo Bogosavljević Bošković, ja apelujem sada i na vaš akademski integritet, na ovaj deo vaše profesije koji se tiče rada na univerzitetu da i kada prevodimo neke zakone, neke direktive, kada je neophodno da ih uvedemo u naše zakonodavstvo, da to radimo na primereni i najprecizniji mogući način.

Mi smatramo da termin javne politike jeste bolji od termina koji bi samo glasio politika, ali da je napremirenije, najpreciznije, konsultovali smo se sa ljudima koji se time bave da stoji kovanica - praktične politike. Ja vas molim da argumentujete još jednom ako smatrate da moja argumentacija nije bila dobra. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Ministar, morate se prijaviti. Dve minute.

Reč ima narodni poslanik Ljubiša Stojimirović. Izvolite.

Ljubiša Stojimirović

Poštovane koleginice i kolege, posle izlaganja prethodnog govornika, šta mogu da zaključim? Što je babi milo to joj se i snilo.

Mislim da je dobro što nije prihvaćen ovaj amandman, pogotovo što se radi o jednom čisto jezičkom terminu i mislim da je predlagač zakona izabrao bolju varijantu.

Što se tiče ovih drugih stvari koje smo čuli, takođe mislim da je dobro što mnogi predlagači ovde nisu prihvatali sve amandmane uvaženog kolege, jer zamisliste šta bi se desilo po njegovoj analogiji da su prihvaćeni svi njihovi amandmani, pa na budućim izborima oni bi imali 100%. Tako bi obesmislili izbore. Nepotrebno da se ide na izbore, da bi neko dobio 100%.

Ja se potpuno slažem sa kolegom i podržavam ga u tome da izađe sam na izbore, ali barem neka i svog kolegu primi na listu da ne bude baš sasvim sam. Nadam se da će oni imati puno uspeha i da će pokazati da su zbilja od reči. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Atlagić.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice Narodne skupštine, ja predlažem da se amandman odbije iz više razloga. U prvom redu dozvolite da kažem da je predlagač amandmana počeo da govori o amandmanu kada je prošlo pet minuta i tri sekunde, možete da proverite. Govorio je o bivšim amandmanima, o sadašnjim.

Moram da napomenem da je predlagač amandmana od ukupno amandmana, kako reče 1.000 i nešto, bio prisutan u ovom veisokom domu kod glasanja samo kod 1%, 1,02%. To govori o ozbiljnosti predlagača i o posvećenosti amandmanima.

Dozvolite da kažem o amandmanu. Treba ga odbiti iz razloga što je neprihvatljiv, što je nesvrsishodan, što je neutemeljen i nekoristan.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, čudi me, zaista me čudi, da predlagač amandmana, akademska čestitost, ne poznaje ili se pravi da ne poznaje značenje reči - politika, značenje reči - praktična politika ili praksa, jer zasigurno znam da to znaju njegovi studenti na Fakultetu političkih nauka. Znam da i on to zna, a reći ću zbog čega je onda predložio ovakav amandman. Ako je politika, on će se složiti samnom, aktivnost kojom se želi postići određeni cilj, odnosno, ako je ona ukupnost svih radnji koje se preduzimaju radi postizanja određenog cilja, a ovde se zna o kojem je cilju reč, onda je reč praktična suvišna.

Dakle, zaista suvišna, jer kada bi usvojili tu reč - praktičan, nužno vodi u prakticizam, on zna šta znači pravac prakticizam, davanje prednosti praksi nad teorijom, a to onda ne bi odgovaralo ovom članu. Uostalom, neka akademska čestitost pogleda u rečnik koji stoji ispred njega na klupi šta znači reč - politika, šta znači - praktičan, šta znači reč - prakticizam, šta znači reč - praktična politika, pa će sam doći do zaključka da je istina ovo što ja sada kažem. To on vrlo dobro zna.

Ali, postavlja se pitanje, i vi ćete postaviti zašto je onda postavio ovaj amandman. Znate zbog čega, samo da bi uzeo sedam minuta vremena da nešto kaže, a o amandmanu od sedam minuta govorio je samo minut i 30 sekundi.

Prema tome predlažem da amandman odbije i da se prihvati obrazloženje Vlade. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu Marijan Rističević, Aleksandar Marković, Zoran Živković.

(Zoran Živković, s mesta: Po amandmanu. Ja sam predlagač.)

Ali, jedan. Pošto ste zajedno jedan predlagač govori. Znači vi ćete sada na kraju, a imate onih pet minuta, pa zbog toga.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani građani, posebno ove bake i deke koje lepe snove sniju, Leonardo Da Vinči je rekao gde ima puno vike tu nema pravog znanja.

Dakle, osim galame i vike koju je predlagač amandmana isporučio nama želeći da dokaže veličinu koja ne postoji, ja nisam video ni jedan drugi argument za prihvatanje ovog amandmana.

Ono što mene hrabri građane Republike Srbije je obećanje o pokušaju izlaska, samostalnog izlaska na izbore predlagača amandmana. Kao neko ko se više puta, gotovo jedini koji se više puta ovde izlagao volji birača ja želim da predlagač amandmana održi svoje obećanje da izađe sam na izbore i da tako pred biračima dokaže svoju vrednost i procenat koji je ovde iskazao. Bojim se da mu u tom procentu fali i jedna nula.

Ne verujem da možemo da prihvatimo ovaj amandman, kao što ne verujem ni da će birači bolje glasati nego što su oni sami glasali za svoj amandman.

Dakle, neko ko nema poverenja sam u sebe, neko ko ne želi da glasa za predloge koje je sam predložio, a svedoci smo da su svega osam puta glasali za svoj amandman, verujem da ni građani neće pokloniti više glasova onima čiji su amandmani otprilike bili briše se i čiji su amandmani bili – zarez, zapeta jer dolaze izbori i verujem da ukoliko održi svoje obećanje da će građani umesto gumicama predlačage amandmana izbrisati hemijskim olovkama. Hvala.