Šesto vanredno zasedanje, (Drugi rad dana), 23.02.2016.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima ministar Dušan Vujović.

Dušan Vujović

Hvala lepo.

Zahvaljujem se na predlogu. Mi smo mesecima raspravljali o ovom zakonu, iako je došao u Skupštinu pred sam kraj. Od decembra prošle godine se praktično vode razgovori sa raznoraznim kategorijama dužnika, pre svega taksisti su bili najagilniji u tom razgovoru. Mi smo, naravno, zbog toga što sarađujemo sa ostalim subjektima i međunarodnim organizacijama, vodili dosta detaljne razgovore o tome šta da se uradi u ovom zakonu i da se izađe u susret, da se istovremeno ne šalje signal da popušta poreska disciplina, da opraštamo bez osnove.

Ne želimo da šaljemo drugim poreskim obveznicima pogrešan signal. Ideja je da se izađe u susret da bi se nastavilo sa plaćanjem i da bi se održala poreska disciplina. Ovi stavovi su zbog toga važan deo tog pristupa. Znači, da nastavi da plaća tekuće obaveze i da se otpis, svaki otpis vrši nakon što je izvršen određen broj plaćanja, jedanput godišnje posle 12 uzastopnih plaćanja.

Mislimo da bi vaš predlog možda mogao da bude, da smo ga ranije imali u vidu, ali mislim da bi to narušilo signal. Izaći previše u susret bi značilo dati pogrešan signal. Mi smo procenili, gledajući vrlo konkretne podatke za svaku kategoriju, da će poreska uprava u okviru 60 meseci i načina otpisa kamate imati mogućnost da to dimenzioniše prema potrebama obveznika. Ako je to tako, onda mislimo da posle toga treba da se insistira na disciplini ispunjavanja tih uslova. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.

Na član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Miroslav Marinković, mr dr Blagoje Bradić i Ivan Karić.

Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala predsedavajući.

Poštovani gospodine ministre, naša izmena je da se suštinski izmeni pristup kod poreskih obveznika koji su stekli pravo na odlaganje plaćanja glavnog poreskog duga.

Vaš predlog podrazumeva da se oni obrate Poreskoj upravi u pisanoj formi kako bi stekli pravo na promenu načina otplate svog duga, a naš predlog je da njih po službenoj dužnosti Poreska uprava obavesti da su po novom zakonu stekli pravo.

Vi u obrazloženju za neprihvatanje našeg amandmana kažete da je taj princip automatizma, odnosno postupanje Poreske uprave po službenoj dužnosti, u smislu utvrđivanja prava na odlaganje plaćanja dugovanog poreza, da se pokazalo kao manjkavo u prethodnom periodu.

Mislim generalno, da bi taj princip bio bolji od ovog koji danas imamo. Mislim da bi ljudi ozbiljnije shvatili obavezu plaćanja poreza i drugih dažbina prema državi, ukoliko bi videli da se ta država odnosi odgovorno prema njima i da, kada oni steknu neko pravo, da ih država obavesti da su to pravo stekli i da im lako omogući da to pravo iskoriste.

Ovako, imamo situaciju da građani ili poreski obveznici, u ovom slučaju, možda neće biti ni upoznati sa tim da su dobili neka prava i neće moći ta prava da ostvare.

Generalno mislim da je rad Poreske uprave u Srbiji loš. Mnogo puta smo o tome govorili. I vi ste govorili ovde da mnogo treba da se uradi da se poboljša.

Mi smo zato predložili ovu izmenu, kao promenu tog odnosa države i poreskih obveznika, da nije država neko natprirodno otuđeno telo koje je tu samo da uteruje strah i paniku u kosti građana, nego da je tu kao servis građana i da im pomogne da što kvalitetnije ostvare svoja prava. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Reč ima ministar.

Dušan Vujović

Ja ću da se vratim na početak, mada su to možda detalji, suština je jako važna ovde.

Znači, želimo da Poresku upravu modernizujemo i promenimo tako da ona upravo izađe u susret poreskim obveznicima tamo gde može, gde je to opravdano i posle toga da bude striktna u primeni onoga što je dogovoreno. To podrazumeva da se minimalno radi po automatizmu, a u svakom slučaju da se radi na osnovu stvarne procene.

Informaciju će svi poreski obveznici dobiti, ali se postupak pokreće time što poreski obveznik dolazi u Poresku upravu, to je za nas teže, ali je to odgovorniji pristup, da se pogleda svaki predmet i opredeli. Nekima su ostale dve rate, nekima je ostalo 15 rata, mnogo njih je prešlo 1. januara ove godine na otplatu ovih po 24 rate.

Znači, oni su otplatili sada 14 rata već, oni imaju samo 10 rata. Svi će biti obavešteni poštom da su odredbe novog zakona takve da dozvoljavaju reprogram, ali će oni sami morati da dođu da pokažu dokumente, dokaze o svojoj ekonomskoj moći i njima će biti odmereno koliko treba da plate porez.

Mislim da je automatizam stari pristup, ovo je novi pristup. On povećava potreban trud, analizu i procenu Poreske uprave, veću odgovornost stavlja na Poresku upravu, ali čini mi se time i stavlja svima do znanja da neće više biti popuštanja, neće biti previda, neće biti rupa u primeni ovog zakona. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine ministre.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.
Na član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Gordana Čomić, Balša Božović, mr Aleksandra Jerkov, Dejan Nikolić i Dragan Šutanovac.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 13. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA O JAVNOM ZDRAVLjU.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv glave I i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave III i član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave III i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 1. i član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 2. i član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 3. i član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 4. i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 5. i član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 6. i član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave IV i član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 1. i član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 2. i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave V i član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VI i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 1. i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 2. i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 3. i član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 4. i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 5. i član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VII i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VIII i član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave IX i član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na 14. tačku dnevnog reda – PREDLOG ZAKONA ZAŠTITI STANOVNIŠTVA OD ZARAZNIH BOLESTI.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za zdravlje i porodicu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na naziv glave I i član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 2. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave II i član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 5. amandman je podneo narodni poslanik Dušan Janković.
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave III i član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 10. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 11. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 12. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave IV i član 14. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 1. i član 15. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 16. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 2. i član 17. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 20. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 21. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 22. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 24. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 25. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 26. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 26. amandman je podneo narodni poslanik Milan Petrić.
Vlada i Odbor za zdravlje i porodicu prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 27. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 29. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 30. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 31. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 32. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 37. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 38. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 39. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 40. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 41. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 42. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 44. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 45. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 46. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 47. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 48. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 49. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 3, naziv člana i član 50. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 52. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv odeljka 4, naziv člana i član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv člana i član 56. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 57. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 58. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 59. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 60. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 61. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 62. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 63. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 64. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 65. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave V i član 66. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 67. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 68. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 69. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 70. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 71. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 72. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VI i član 73. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 74. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 75. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 76. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VII i član 77. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 78. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 79. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 80. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 81. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 82. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 83. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 84. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 85. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na naziv glave VIII i član 86. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 87. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 88. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Na član 89. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Poštovani narodni poslanici s obzirom na to da je Narodna skupština završila raspravu o svim tačkama dnevnog reda ove sednice, saglasno članu 87. stav 5. Poslovnika Narodne skupštine, određujem sredu, 24. februar 2016. godine, sa početkom u 12,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama dnevnog reda sednice Šestog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2016. godini.
Zahvaljujem ministru Vujoviću i članovima kabineta. Zahvaljujem svim narodnim poslanicima i nastavljamo sa glasanjem u 12,00 časova.