Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 02.03.2016.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Prva sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/94-16

2. dan rada

02.03.2016

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 19:40 do 23:30

OBRAĆANJA

...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, poštovani predsedavajući.
Gospođa ministarka, ovo je jedan od onih članova koji stoji u zakonu i koji, sasvim sam siguran, biće način da se neki ljudi udalje sa posla. Ovako kako ste vi definisali da je službenik dužan da prihvati odgovarajuće radno mesto na koje prema odredbama ovog zakona trajno ili privremeno premešten, mi smo mogli da vidimo u praksi prethodnih godina kako se sprovodio. Mislim da je bila opština Kuršumlija u pitanju, kada je u želji da odstrani politički nepogodno ljude da li u upravi ili nekom organu u Kuršumliji, više se ne sećam, novi kadar SNS je došao i premestio ljude sa fakultetskim diplomama da čiste park i obrazložio to potrebom posla.
Vi sada stavljanjem ovako neodređenog člana i obaveze zaposlenog da prihvati premeštaj otvarate vrata praktično za otpuštanje ljudi. Znači, onaj službenik koji ne bude hteo ili želeo da prihvati, a ja sam siguran da će, nažalost, praksa u budućnosti to pokazati, na osnovu ovog člana izgubiće posao.
Naš amandman bi trebalo to da spreči i onemogući, samovolju rukovodioca.
Vaše obrazloženje da je moguće jedino premestiti nekog na odgovarajuće radno mesto je vrlo problematično, jer vi znate da u krajnjoj liniji može radno mesto u nekom državnom organu da se izmisli, pa se prebaci, čini mi se grad Leskovac ima 70 i nešto sela, 120 kilometara je udaljenost jednog sa drugim krajem opštine Leskovac, i premesti se da radi možda u neku mesnu kancelariju do koje treba da putuje 50 i više kilometara, a onda se ne omogući pravo na naknadu za prevoz i taj zaposleni sve i da hoće, on ne može da radi na tom mestu, jer bi mu verovatno troškovi prevoza pojeli pola plate. Onda je to uslov da se dalje neko otpusti sa posla.
Ceo ovaj zakon je, po našem mišljenju, tendenciozno napisan da utera strah među zaposlene, da ih pretvori u poslušnike partijskog rukovodstva. Bila mi je zanimljiva najava na Javnom medijskom servisu naše večerašnje rasprave, gde je novinarka napravila lapsus, a možda i nije, najavom da ovaj zakon govori o politizaciji i uprave u dnevniku javno medijskog servisa.
Ovaj zakon, po nama, upravo vodi u politizaciju, mogućnost da partijska rukovodstva opština manipulacijama i zloupotreba ovog zakona očiste upravo za njih nepodobnih kadrova i, ono što ćemo imati, to neće biti efikasna, dobro motivisana državna uprava usmerena na izvršavanje posla. Imaćemo partijske zaposlene koji slušaju jedino svoje partijske rukovodioce i ne izvršavaju onaj posao koji od njih građani očekuju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar dr Kori Udovički.
Izvolite.

Kori Udovički

Ja moram da kažem zbog gledalaca i građana, koji ovu diskusiju slušaju, da je ova vaša diskusija potpuno dezavuisanje onoga što je suština ovog zakona i to se baš vidi kada gledamo ovaj član. Ovakvo isto rešenje postoji u Zakonu o državnim službenicima koji je donet 2005. godine, sprovodi se od 2006. godine, od tada je bilo preteranog rasta zaposlenosti u državnoj upravi. Znači, uopšte nema veze sa namerom da se racionalizuje bilo šta.
Cilj ovog člana je da se obezbedi da državna uprava, odnosno rad u lokalnoj upravi, u AP i na lokalnom nivou bude u službi građana, odnosno svrhe za koju se organizacija organizuje. Ne možete vi da odbijete da budete premešteni na odgovarajuće radno mesto, ako je to neophodno da bi organizacija bolje radila.
Prema tome, uopšte ne stoji vaša diskusija. Naprotiv, ovaj zakon se donosi da bi službenici bili zaštićeni, kada je reč o profesionalnosti njihovog rada, a opet da je svrha ovih uprava da proizvedu uslugu, a ne da službenici budu zaposleni kako oni to žele. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović, po amandmanu.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.
Bez namere da izazivam bilo kakvu polemiku, ja bih samo zauzeo jedan stav koji se vezuje za osnovne institute iz radnog odnosa, osnovne pravne instituta. Pre svega, bilo koji zaposleni, shodno odredbama Zakona o radu, tako shodno odredbama Zakona o državnim službenicima i nameštenicima, ima sankciju u slučaju neprihvatanja rešenja o raspoređivanju. Šta to znači? To znači da, ukoliko dobije rešenje o raspoređivanju i odbije raspoređivanje, sankcija je prestanak radnog odnosa, odnosno otkaz ugovora o radu. Shodno tome, i premeštaj, kako je definisano u članu 32, podrazumeva faktički istu sankciju.
Ja ne dovodim u sumnju činjenice da li su bile ili nisu bile na pojedinim lokalnim samoupravama, kao takve kakve se ističu, ali nesumnjivo je da je zakonska posledica ona na koju sam sada ukazao da u slučaju ne prihvatanja rasporeda na odgovarajuće radno mesto koje mora da bude u skladu sa stručnom spremom, u skladu sa znanjem i sposobnostima i svemu ostalom što je zakon propisao, automatski izaziva sankciju otkaza ugovora o radu, odnosno prestanka radnog odnosa. To je nešto što je suštinsko pravno objašnjenje, da ne bi ulazili u neke druge polemike koje su savršeno nepotrebne.
Ja sam u načelnoj raspravi, uvažena ministarko, ukazao na nešto što je u kasnijim odredbama ovog zakona moguće da kroz tumačenja jedinica lokalne samouprave izazove određene probleme, ali ne bih sada o tome dok ne dođemo na te odredbe ovog zakonskog predloga. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić, po amandmanu.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Poštovani predsedavajući, dobro je što nismo ušli u ove kasne noćne sate, pa verovatno ima više ljudi koji mogu da gledaju i čuju. Ja sam gotovo siguran da će ovaj član biti zloupotrebljen u budućnosti. Možda to nije bila vaša namera kada ste donosili ovaj zakona i mi smo podneli naš amandman sa željom da onemogućimo zloupotrebu instituta premeštaja da bi se neko sa nekim politički ili možda iz nekog drugog razloga obračunao.
Žao nam je što niste prihvatili ovaj amandman, a evo vreme pred nama pokazaće ko je bio u pravu i da li ovako idealan svet o kome vi govorite, obrazlažući vaše razloge za jedno ovakvo rešenje, stvarno postoji u Srbiji ili je Srbija neka druga zemlja sa mnogo većim problemima nego što se vama u Vladi tako danas čini. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Na naslov i član 33. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Dejan Nikolić, Aleksandra Jerkov, Vesna Martinović, Goran Ćirić, Vesna Marjanović, Dragan Šutanovac, Jovana Jovanović i Jovan Marković.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 35. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na naslov i član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Balša Božović i Gordana Čomić.
Da li neko želi reč?
Na član 36. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Ninoslav Stojadinović, Aleksandar Senić, Biljana Hasanović Korać, Goran Bogdanović, Branka Karavidić, Slobodan Homen, Miroslav Marinković i Blagoje Bradić.
Reč ima narodni poslanik Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.
Član 36. reguliše poštovanje radnog vremena i stav 1. je u redu i kaže – službenik je dužan da poštuje radno vreme kod poslodavca.
Stav 2. glasi – ako je sprečen da radi, službenik je dužan da o razlozima obavesti neposrednog rukovodioca najkasnije u roku od 24 sata od nastanka razloga. Naša poslanička grupa je smatrala da je ovaj stav nepotpun, jer ne definiše precizno način obaveštavanja neposrednog rukovodioca o sprečenosti za rad, a rok od 24 sata je prekratak u slučaju da je službenik sprečen da radi, jer je bolestan, možda se npr. nalazi u bolnici i lično je objektivno sprečen da se javi, pa se predlaže dopuna ovog člana na način kako je to predviđeno amandmanom, tj. predviđa se da potvrdu o sprečenosti za rad ili obaveštenje mogu dostaviti članovi domaćinstva, a i da će se regulisati i slučaj kada službenik živi sam, a objektivno je sprečen da se javi u tako kratkom roku. Osim toga, teško se dokazuje da li je obaveštenje izvršeno ili ne, te je bolje rešenje dostavljanje potvrde, jer obaveštenje može da bude i telefonom i mejlom i pitanje je kako posle dokazati da je zaposleni ispunio tu obavezu i dostavio rešenje u roku od 24 sata.
Amandman nije prihvaćen sa obrazloženjem da rešenje predviđeno u članu 36. stav 2. kojim se predviđa da je u slučaju sprečenosti za rad službenik dužan da o razlozima obavesti neposrednog rukovodioca najkasnije u roku od 24 sata od nastanka razloga utvrđuje samo obavezu ovog obaveštavanja, o tome smo i pričali, a ne i dostavljanja potvrde. Da bi imali sigurnost u pogledu toga da li je obaveštavanje izvršeno ili ne, mi smo predvideli potvrdu. Za ostala pitanja se kaže da su regulisana Zakonom o radu i da nema potrebe da se ovim amandmanima regulišu.
Ja samo hoću još jednom da naglasim, to sam više puta kada sam govorila o amandmanima rekla, da je normalno da pozicija i opozicija imaju različita gledanja na neke stvari i da zato imamo amandmane na predloge zakona. Da nemamo, verovatno bi svi bili u jednoj stranci, ili bi imali svi isti stav, što nije slučaj i nije dobro da je tako. Mi zato podnosimo amandmane, jer želimo da u skladu sa našim stavovima popravimo tekstove zakona, zbog dobrobiti građana. Zato molim pojedine kolege da naša objašnjenja amandmana ne interpretiraju ovde kao da smo protiv amandmana i ne objavljuju na konferencijama za medije kako smo mi protiv zakona, jer iz glasanja se vidi kako na kraju glasamo. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, dr Kori Udovički.