Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić, replika na Radulovićevo izlaganje.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.
Pošto sam vama obećao da će biti kratko, daću svoj maksimum da tako i bude.
Na temu pominjanja mene lično i neke uvrede, šta li, što sam pominjao logičke probleme. Ja to zaista mislim. Ako nekog vređa, moram samo da napomenem, onda bi trebalo da vodi više računa o tome šta piše i šta nam ovde predlaže.
Sada ću da obrazložim. U predlogu amandmana kaže predlagač – savet ima devet članova i oni se utvrđuju na osnovu liste kandidata koju daju državni organi i udruženja, pa onda nabraja listu od devet organa i udruženja. Znači, jedna zajednička lista, a onda kažu – udruženja daju predlog liste sa dva predloga. Šta je sad to? Već totalna konfuzija i veliki problemi, da bi nakon sveta toga rekao – i onda se bira devet na predlog državnih organa. Devet u totalu, devet predložimo, a i dva predložimo u isto vreme. Dve različite strane predlažu, na kraju samo jedna daje predlog za svih devet. Ako ovo nije logički problem za nekoga, pa mislim da je to tek onda veliki problem. Hvala lepo.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
(Saša Radulović, s mesta: Replika.)
Nema replike.
(Saša Radulović, s mesta: Moram da objasnim. Dozvolite, imam pravo, predsedavajući, član 104.)
Saslušajte vi mene. Sedite, molim vas. Nemate pravo na repliku. Hvala lepo.
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Velimir Stanojević i Dubravka Filipovski.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dubravka Filipovski. Izvolite.

Dubravak Filipovski

Veoma je važan rad Saveta za suzbijanje nasilja u porodici i mi smo po mom mišljenju, ovim predlogom amandman, u članu 34. stav 1, dali precizniju formulaciju rada Saveta od predlagača zakona.
Zašto je rad Saveta veoma važan? Zato što mnogi saveti do sada nisu ispunili ulogu onu koja se od njih očekivala, zato što Savet prati zakon i koordinira primenu zakona. I, mi smo predložili da se član 34. stav 1. menja i glasi – Vlada obrazuje Savet za suzbijanje nasilja u porodici, u daljem tekstu Savet, koji prati primenu ovog zakona, poboljšava koordinaciju između nadležnih organa, ustanova i drugih pravnih i fizičkih lica i udruženja iz člana 6. ovog zakona, i doprinosi delotvornijem sprečavanju nasilja u porodici i efikasniju zaštitu od nasilja u porodici.
Dakle, još jednom ću ponoviti. Smatram, da je ovaj naš predlog preciznije definiše ulogu Saveta za suzbijanje nasilja u porodici kao novog tela koje obrazuje Vlada. Formulacija u integralnom tekstu Predloga zakona poboljšava koordinisanje i delotvornost sprečavanja nasilja u porodici i zaštitu od nasilja u porodici, po mom mišljenju nije potpuno jasna. Dok se amandmanom predloženi način precizno definiše između kojih organa i ustanova, kao i delova civilnog društva Savet ima ulogu da doprinese boljoj koordinaciji, odnosno usklađenom delovanju, a sve u cilju sprečavanja nasilja u porodici.
Vaše obrazloženje je bilo da je predloženi član zakona dovoljno precizan i širok, sa čime se ja ne slažem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 34. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Marinika Tepić, Olena Papuga i Nada Lazić.
Reč ima narodni poslanik Marinika Tepić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Marinika Tepić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.
Za nas nije sporno uspostavljanje ovog Saveta i u prvom redu ga vidimo kao savetodavno telo onako kako ga i naziv sam karakteriše, a manje kao koordinaciono telo. Pošto ste vi definisali ovde da mu je jedan od zadataka da poboljšava koordinisanje, što ne znači da koordinira. Tako da, mislim da i u tom smislu, leksičkom, treba da prepoznajemo razliku i za nas to nije sporno. Potpuno je jasno da se radi o Vladinom telu i da će Vlada kao u poslednjem stavu utvrditi sastav, način rada i odlučivanje Saveta, odnosno bliže ga uraditi onako kako se uostalom postupa i kada su drugi saveti u pitanju.
Međutim, ono što je za nas sporno, ja bih molila da imate to u vidu, da još jednom razmislite o ovom predlogu kojim se predviđa da Savet po potrebi može uključiti u rad i predstavnike naučnih i drugih stručnih institucija, udruženja čija je delatnost povezana sa zaštitom od nasilja u porodici.
Mi smatramo da u Savet moraju biti uključeni predstavnici reprezentativnih organizacija civilnog društva, odnosno nevladinih udruženja. Između ostalog, mislim da je i rasprava ukazala dovoljno na to da nije bilo poslanika, kolega, niti iz pozicije niti iz opozicije, koji nisu pomenuli u jednom trenutku bar Autonomni ženski centar.
Potpuno je jasno da ne možete zakonom napisati da je to Autonomni ženski centar, ali postoji načini na koji možete prepoznati koja su to reprezentativna udruženja, odnosno reprezentativno udruženje bar jedno. Ti načini postoje, primenjuju se i kada je reč o nekim drugim oblastima.
Naprosto, delegira se od strane na vaš poziv tema, odnosno poziv organizacijama civilnog društva, koje kao svoju glavnu misiju imaju sprečavanje nasilja u porodici, da predlože svoje predstavnike, odnosno predstavnika ispred tog reprezentativnog udruženja koji može da sublimira, odnosno zbirno da predstavlja i treba da predstavlja druga udruženja.
Zašto mislimo takođe da je bitno da mora biti zastupljen predstavnik organizacije civilnog društva? Iz prostog razloga što vi u stavu 2. kažete da - Savet čine predstavnici državnih organa i ustanova nadležnih za primenu ovog zakona. Dakle, neko ko po službenoj dužnosti svakako primenjuje ovaj zakon, ali smatramo da je taj eksterni faktor neko ko nije niti član Vlade, niti je zaposlen u državnim organima koji će primenjivati ovaj zakon, ipak nužan da u stalnoj komunikaciji i saradnji sa onima koji se staraju u najdirektnijoj primeni zakona bude u prilici da raspravlja sa njima i da eventualno donosi, odnosno učestvuje u donošenju predloga Vladi, koja kao i predlagač zakona i neko ko je ključni izvršni organ za primenu ovog zakona, može kasnije interventno da predlaže eventualne izmene i dopune zakona, zašto da ne i ovog koji će za nekoliko dana, cenim, biti usvojen i uz podršku LSV. Zahvaljujem.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala vam i izvinjavam se, gospođo Tepić, što sam pogrešno ime izgovorio, izvinite molim vas.
Da li još neko želi reč? (Ne)
Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Petar Petrović, i zajedno narodni poslanici Meho Omerović i dr Milorad Mijatović.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima narodni poslanik Milorad Mijatović. Izvolite.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milorad Mijatović

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije
Hvala, predsedavajući.
Samo ću kratko. Zahvaljujem se.
Podneli smo na ovaj zakon četiri amandmana, sva četiri amandmana su usvojena. To je znak da ako ima dobre volje i želje da se zakon popravi to je moguće. Zahvaljujem gospođi ministarki i Vladi Republike Srbije na razumevanju da zakon bude bolji i kvalitetniji.
Naravno, ono što očekujemo, to je njegova primena, a njegova primena je moguća samo onda ako pođemo sami od sebe, da budemo bolji, da budemo kvalitetniji i ono, počeću da citiram i jednu latinsku sentencu – „se ipsum vincere pulcherrima res est“ - samog sebe pobediti, najlepša je stvar. To je moja poruka na kraju. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera, poljoprivrednika i proletera Srbije – Solidarnost i pravda

Konstantin Arsenović

| Predsedava
Hvala.
Na član 35. amandman, u istovetnom tekstu, podneli su narodni poslanici Zoran Živković, i zajedno narodni poslanici Čedomir Jovanović, Enih Imamović, Nataša Mićić, dr Žarko Korać, Nenad Milić i Bajro Gegić, i zajedno narodni poslanici Goran Ćirić, Radoslav Milojičić, Maja Videnović, Balša Božović, Gordana Čomić, Aleksandra Jerkov, Goran Ješić, Dejan Nikolić, Veroljub Stevanović, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Tomislav Žigmanov.
Vlada i Odbor za pravosuđe, državnu upravu i lokalnu samoupravu prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Radoslav Milojičić.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala. Drago nam je da ste prihvatili amandman da se u članu 35. stav 1. menja se i glasi da kazna zatvora do 60 dana kazniće se ono lice koje prekrši hitnu meru koja mu je izrečena. Zahvaljujem se na prihvaćenom amandmanu i nadam se da će ministarka odgovoriti da li je tačno da iskustvo pokazuje da se upravo postupci sa elementima porodičnog nasilja upravo slučajevi koji najviše zastarevaju u sudskim postupcima.
Mi se nadamo da to nije tako, ali smo dobili takve podatke. To je zaista strašno ako je tako. Nije problem samo usvojiti amandmane i doneti ovaj zakon. Hvala na ovom amandmanu koji ste usvojili. Ovaj zakon jeste dobar, naravno. Da, da li je mogao pre da se donese. Da, mogao je. Da li sada treba da uđemo u polemiku da li ga je DS mogla doneti 2008. godine. Da, mogla je. Da li je SNS tada radikalna 1999. godine. Da, mogla je. Ali, je bitno da ovaj zakon bude donet i da spasimo bar jednu žensku ili mušku osobu pošto su nečesto i muškarci žrtve nasilja. Najbitnije je da se ovaj zakon poštuje, da ne bude samo mrtvo slovo na papiru kao što su i drugi zakoni koji su doneti, mrtvo slovo na papiru. Hvala vam.