Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 22.11.2016.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Samo ministar da odgovori pa ću vam dati dalje.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Što se tiče vašeg predloga koji ste naveli, a tiče se mera koje se odnose na oduzimanje ključeva, mislim da bi ovde došlo do prenormiranja i ne bi mogli da uredimo svaku moguću situaciju koja može da se predvidi.
S druge strane, treba imati u vidu upravo specifičnost ovog postupka, da nije reč ni o krivičnom postupku, ni u postupku po tužbi za nasilje u porodici koje se vodi u parničnom postupku, gde mogu da budu izrečene mere zaštite i došli bi u situaciju da hitnim merama budu znatno više ograničena prava učinioca, odnosno potencijalnog učinioca, nego lica koje bi bilo i krivično odgovorno.
Takođe vi navodite mogućnost da se učinilac ponovo odvede u stan da uzme svoje lične stvari, upravo na taj način se omogućava kontakt žrtve upravo u onom kratkom periodu kada treba da dođe do njihovog razdvajanja. Smatram da ova pitanja ipak treba ostaviti praksi da reguliše.
Kada je reč o promeni brave, ne smatram da to mora da uradi sama žrtva već i policija može da izvrši zamenu brave, u zavisnosti od konkretne situacije koja je u pitanju.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvolite.
Reč ima narodna poslanica Marinika Tepić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Marinika Tepić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Zahvaljujem.
Mi ćemo ipak zamoliti da još jednom, dok traje rasprava, uzmete u obzir, s obzirom da mere koje smo predložili kroz ove naše predloge idu u prvom redu u pravcu zaštite žrtve i zapravo, dodatnog ohrabrenja žrtvama da prijavljuju uopšte ovakve slučajeve. Jer, ako žrtva, polazeći od iskustva koje ovako normiran zakon predviđa, pomisli na primer - zašto bih ja uopšte i prijavila nasilje kada će on u bilo kom trenutku, slobodno i šetajući da uskoči kroz prozor i usmrti me, na primer. Ne znam koliko joj ovakve odrednice ulivaju poverenje da ima smisla da prijavljuje nasilje, a sve ide u pravcu toga da podstaknemo žrtve da prijavljuju.
Vama je sigurno poznat podatak da je nasilje u porodici najređe prijavljivano nasilje. Procena nevladinih organizacija, sigurna sam da vi raspolažete i konkretnijim podacima, jeste da na jedno prijavljeno nasilje imamo 15 do 16 ne prijavljenih nasilja i da ovakve odredbe takođe u smislu zaštite žrtve podstiču i žrtve da prijave nasilje, osećajući sigurnost kroz zakonsko normiranje. A naročito ako imamo u vidu da svako nasilje nad ženom, u konkretnom slučaju kada je nasilje nad ženama u pitanju, između dva partnera, bračna druga, vanbračna, kako god, je uvek i nasilje nad decom, ukoliko ih u porodici ima.
Mi, kada su deca u porodici postojeća, imamo uvek višestruko nasilje. Najmanje dvostruko, a vrlo često višestruko nasilje, s obzirom da se pretežno radi i o porodicama, odnosno partnerskim odnosima koji su u težoj ekonomskoj situaciji, sa više dece, i ja vas zbog toga molim da, izlazeći u susret zapravo žrtvama i radi dodatnog podsticaja da se ovakvi slučajevi prijavljuju, a jedinu sigurnost potencijalne žrtve imaju kroz ovakvo zakonsko utemeljenje i normiranje da ipak uzmete u obzir, bez obzira što povratak nije povratak, po uzimanju ličnih stvari i to bi bilo pod nadzorom, odnosno uz pomoć policije koja se ovim slučajem bavi, tako da bi to zaista bilo pod apsolutnim nadzorom i ja mislim, kao i moje kolege iz LSV da je bolje to odrediti nego ostaviti otvoren prostor. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 16. amandman je podneo poslanik Dušan Pavlović.
Reč ima narodni poslanik Dušan Pavlović.

Dušan Pavlović

Zahvaljujem.
Ja sam podneo amandman kojim se reguliše situacija u kojoj nadležno lice izbegava ili ne želi da primi prijavu kada žrtva nasilja podnese prijavu. Ovde se utvrđuje u članu 16. da je policajac taj koji treba da reaguje i izrekne hitnu meru. Šta se dešava u slučaju ako policajac to ne želi da uradi?
Zašto to govorim? Pa zato što smo u zadnjih nekoliko godina mnogo puta, ili od ljudi koji se bave ovom problematikom u praksi, ili od samih žrtava nasilja, čuli primere, realne primere iz prakse, kada policija ne želi da reaguje na ovakve vrste prijava. Naravno, sada će to biti malo manje umanjeno činjenicom da su uvedene kazne za odbijanje prihvatanja prijava, dakle, onaj ko ne želi da sluša šta ima žrtva da kaže, on će biti kažnjen, tako da će verovatno da se smanji nivo izbegavanja odgovornost. Međutim, šta ako se ipak to desi?
Na žalost, mi ovde nemamo nikakvih podataka o tome koliko takvih slučajeva ima. Nemamo zapravo nikakvih podataka, iako ova tema može da se veoma egzaktno pokrije podacima, mislim a je to velika zamerka što sada raspravljamo o ovom zakon bez adekvatnih podataka. Ja sam predložio da u slučaju, dakle, ovaj amandman koji sam predložio, da u slučaju da policija ne želi da reaguje, ponavljam još jedan put, to su primeri iz prakse, ništa ne izmišljam, ako policija ne želi da reaguje, onda žrtva, ukoliko želi da i dalje prijavi slučaj nasilja može da se obrati Centru za socijalni rad, koje onda može da aktivira policiju koja bi onda trebalo da reaguje, onda bi već imali nekakve pisane tragove o tome šta se desilo.
Žao mi je, Vlada je odbila ovaj amandman. Predlažem, ako je moguće, da imamo neke podatke o ovakvim stvarima i da pokušamo da razmislimo još jednom o ovome. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Nela Kuburović

Zahvaljujem.
Mislim da vaše obrazlaganje nije bilo u kontekstu člana o kome raspravljamo, jer vi upravo govorite o ne postupanju policijskog službenika po prijavi.
Mi ovde govorimo o hitnim merama. Ukoliko ne postupi po prijavi, svakako postoji mogućnost disciplinske odgovornosti koju smo predvideli ovim zakonom.
Ukoliko pogledamo ono što ste napisali, predložili amandmanom, nije u saglasnosti sa onim što ste nam pričali sada ovde. Vi ste naveli da ukoliko policijski službenik posle prvog zahteva žrtve ne donese naređenje, što znači da on ipak postupa po toj prijavi, samo nije smatrao za shodno da u konkretnom slučaju postoje osnovi za izricanje hitne mere ili ne. Znači da nije reč o ne postupanju policijskog službenika, jer upravo procenjujući opasnost i stepen rizika, može da utvrdi da li može da izrekne hitnu meru ili ne.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajuća.
Gospođa ministar je već objasnila deo toga što sam i ja hteo da prokomentarišem, vezano za ovaj amandman. Smatram da amandman ne treba podržati, jer ovaj amandman u sebi sadrži jednu ozbiljnu opasnost, a to je da mi poremetimo nekakav, uslovno da kažem hijerarhijski redosled i da postavi iznad u naredbodavnu funkciju centra za socijalni rad koji ima sasvim drugu funkciju u ovom postupku, u ovom zakonu i u opšte u svom radu i delovanju u odnosu na policijske službenike.Mislim da bi usvajanje ovakvog amandmana moglo da proizvede ozbiljne probleme u daljem funkcionisanju i radu drugih državnih organa čiji je rad bio već potpuno definisan.
Mislim da je i ovo jedan od amandmana koji bi doveo do toga da prekoračimo crtu koja je ovde jako tanka, između posebnog Krivičnog zakonika i sprečavanju nasilja u porodici i Predlogu zakona o sprečavanju nasilja u porodici. Bojim se da bi sa ovakvim, kao i sa prethodnim amandmanima ukoliko bi bili usvojeni, jednostavno mi pisali novi krivični zakonik, za koji ovog trenutka niti ima mesta, niti ima mogućnosti, a ni potrebe. Hvala.