Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Kako više niko nije prijavljen za traženje obaveštenja po članu 287, nastavljamo sa radom.
Obaveštavam vas da je jedino poslanik Nenad Konstantinović prijavio da neće biti prisutan na ovoj sednici.
Današnjoj sednici prisustvuje ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Branislav Nedimović, zajedno sa njegovim saradnicima.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici, kao i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu.
Primili ste izveštaje Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 3. amandman je podneo poslanik Zoran Živković.
Da li želite reč po ovom amandmanu? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Goran Ješić, Gordana Čomić, Goran Ćirić, Aleksandra Jerkov, Balša Božović, Maja Videnović, Nataša Vučković, Tomislav Žigmanov, Vesna Marjanović, Dušan Petrović i Veroljub Stevanović.
Da li neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Goran Čabradi, Marinika Tepić, Nada Lazić i Olena Papuga.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dejan Šulkić, Milan Lapčević i Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Dejan Šulkić.
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Dejan Šulkić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Zahvaljujem.
Predloženim amandmanom želimo da se definišu rokovi za preduzimanje radnji iz nadležnosti ministra po pitanju sprovođenja IPARD programa. Podržavamo sprovođenje ovog programa, ali smatramo generalno da u Predlogu izmena i dopuna ovoga zakona, i više amandmana sam podneo u tom pravcu, daću jedno generalno obrazloženje, nisu definisani rokovi za preduzimanje ovih radnji. U obrazloženju kojim je odbijen amandman navedeno je da je to sad već definisano nekom metodologijom. Međutim, niti u zakonu, niti u načelnoj raspravi nije se govorilo o ovim rokovima, a prosto smatramo da je to važno.
Kada govorimo o rokovima za sprovođenje ovog programa, naslućujemo da će rokovi za ispunjavanje uslova od strane korisnika tih sredstava veoma precizno i restriktivno biti definisani, dok s druge strane, čuli smo u načelnoj raspravi od ministra da će u aprilu mesecu biti pripremljeni konkursi i da možemo da očekujemo krajem ove godine, odnosno negde na jesen, neki konkurs. Tako da, smatra da ovi rokovi treba da budu definisani. Dakle, za sve nadležnosti koje su date ministru u izmenama i dopunama ovog zakona treba da budu definisani rokovi u kojima će ministar postupati, odnosno praktično sprovoditi zakon koji će biti usvojen na ovoj sednici.
O značaju IPARD programa neću govoriti. Generalno smo zainteresovani da se i načelo javnosti rada ispoštuje u potpunosti.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hoćete trošiti pet minuta?
...
Nova Demokratska stranka Srbije

Dejan Šulkić

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Kasnije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
U redu.
Reč ima narodni poslanik Miroslav Aleksić.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem.
Mi smo podneli amandman koji se odnosi na rokove vezano za sprovođenje konkursa za IPARD program. Dakle, prosto smatramo da je nedopustivo da ovoliko dugo traju procedure, da je devet mesec predviđen rok od pokretanja postupka za davanje odgovora, a sa druge strane u roku od šest meseci se odgovara na zahtev. Smatramo da pre svega ovaj prvi rok od devet meseci, s obzirom da je ovaj drugi negde definisan iIPARD programom, ovaj prvi rok bi trebao da bude kraći s obzirom na činjenicu da mi već dosta kasnimo sa IPARD programom. O tome smo govorili u načelnoj raspravi, mi moramo da učinimo sve da osposobimo administraciju da u mnogo kraćem roku odgovara na zahteve poljoprivrednika.
Prema tome, to je nešto što se mora ovde promeniti, jer smo mi izgubili vreme, nismo bili efikasni, nismo se fokusirali na IPARD program usled različitih situacija, izbora, promena ministara, pa je i logično da ne možemo očekivati efikasnost Vlade, efikasnost ministarstva. Sada smo u situaciji da nemamo taj luksuz da možemo reći – devet meseci će nam biti potrebno da obradimo neki zahtev ili ne. Prosto, to mora da ide daleko brže i u tom smislu je i podnet naš amandman, sa ciljem da pokušamo da nadomestimo svo ovo propušteno vreme koje smo propustili u prethodnom periodu. Ministre, ja se nadam i očekujem da ćete vi biti daleko efikasniji od vaših prethodnika i da će građani, odnosno poljoprivrednici Srbije moći da očekuju sredstva i podršku iz IPARD programa, barem oni koji mogu da ispune stroge uslove IPARD programa, koji su definisani kriterijumima u samom programu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Branislav Nedimović.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovani predsedavajući, poštovani poslanici, ja bih samo nekoliko reči u kontekstu ovog amandmana.
Prvi deo, prvi govornik o čemu je govorio, postoje metodološka pravila na osnovu kojih se utvrđuju odgovorna lica, utvrđuju se rokovi. To je deo podzakonskih akata i deo već našeg pravnog sistema i nije neophodno u svakom pojedinačnom zakonu propisivati ta pravila. Meni je potpuno jasan razlog zbog kog ste vi ovo uradili, vi ste želeli da ukažete na važnost rokova, na važnost donosioca odluka, ali ja ću samo, zbog konzistentnosti svih propisa koji se donose, reći da je mnogo važno što mi imamo u jednom propisu to sve sublimirano i nema potrebe da u svakom aktu posebno definišemo ta pravila.
U odnosu na ovaj drugi deo izlaganja, ovaj rok od devet meseci je predviđen za najsloženije predmete i radili smo u skladu sa iskustvima, najboljih praksi u okruženju koji su imali priliku da se susreću sa ovom vrstom projekata, imamo čak pojedinačne zemlje koje imaju duže vremenske rokove. Naravno, ove se radi o maksimalnom roku svi jednostavniji predmeti će biti u mnogo kraćem roku, čak u roku od nekoliko dana ili nekoliko nedelja. Ovaj drugi rok koji je vezan za donošenje rešenja, odobravanja isplate, utvrđen je posebni sektorski sporazum i tu nismo imali prostora za bilo kakva drugačija definisanja.
Ono što želim da kažem, to je da sve odluke koje će biti kroz ove procedure definisane, mi ćemo u sledećoj godini 2017. i naša nacionalna sredstva koja trošimo, prilagoditi procedurama i već trenirati do trenutka kada raspišemo prvi poziv tamo u trećem kvartalu sledeće godine. Izvinjavam se.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
(Miroslav Aleksić: Replika.)
Nemate pravo na repliku, gospodine Aleksiću.
Odlično vas je protumačio.
Da li još neko želi reč po amandmanu? (Da.)
(Miroslav Aleksić: Molim vas replika, ja sam ovlašćeni.)
Od vremena ovlašćenog. Izvolite.
...
Narodni pokret Srbije

Miroslav Aleksić

Poslanička grupa Socijaldemokratska stranka, Narodna stranka
Zahvaljujem.
Uvažavam ovo što ste rekli gospodine ministre, ali ja imam problem što piše u roku od, a ne u roku do, ako bi bilo u roku do, onda bih ja prihvatio to da ti složeni predmeti zaista zahtevaju određeno vreme, a da možemo i pre toga. Dakle, ovde ova odredba u ovom članu zakona vas praktično štiti da vi možete na sve zahteve da odgovarate u roku od devet meseci.
Takođe, ja moram, koristiću vreme ovlašćenog, da vam pomenem i ovo što je definisano u članu 4, zapravo gde vi kao ministar bliže propisujete lica. Ono što je bila ideja našeg amandmana koji smo podneli, jeste da vi donosite pravilnik kojim se bliže propisuju lica. Smatrao da u članu to nije formulisano baš najsrećnije, jer ispada da ministar sam može da određuje ko je taj ko će imati pravo na sredstva iz IPARD programa ili ne. Jednostavno smatramo da tu treba samo to drugačije preformulisati i usvojiti pravilnik koji ćete vi doneti i koji će propisati koja su to lica koja imaju pravo da koriste sredstvo iz ovog programa. Zahvaljujem.