Šesta sednica Drugog redovnog zasedanja, 15.12.2016.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.
Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i u celini.
Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda, to je PREDLOG ZAKONA O IZMENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O VODAMA.
Primili ste amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici.
Primili ste izveštaje Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo i Odbora za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres, saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Goran Čabradi.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 3. amandman, sa ispravkom, zajedno su podnele narodne poslanice Miroslava Stanković Đuričić i Nataša Jovanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, na osnovu člana 163. stav 2. Poslovnika, odbacio je ovaj amandman, a odbačeni amandmani, prema stavu 4. istog člana, ne mogu biti predmet rasprave i o njima se ne glasa.
Na član 4. amandman je podnela narodna poslanica Branka Stamenković.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 5. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Vjerica Radeta i Petar Jojić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 5. se odnosi na postojeći član 9. i govori o priobalnom zemljištu. U članu 9. je predviđena širina pojasa priobalnog zemljišta u području nezaštićenom od poplava do deset metara. Mi smo predložili da to bude do 15 metara, poučeni iskustvom, svim onim što se dešavalo u onim strašnim poplavama koje su zadesile Srbiju i svim ovim što se dešava i u međuvremenu malo veća kiša, svaki čas se negde dešavaju poplave i trebalo bi svakako da ovo zaštićeno područje bude prošireno na 15 metara.
Vi ministre kažete da ne možete da prihvatite amandman zato što područje koje nije zaštićeno poplavama sa priobalnim pojasom širine 10 metara kako ste rekli, da je mnogo veći prostor u odnosu na područje zaštićeno poplavama, jer obuhvata prirodno korito za veliku stogodišnju vodu. Dakle, prilično nejasno ovo vaše obrazloženje zašto nije 15 metara, zašto je ostalo 10 metara.
Podsećam vas i na ono što sam govorila u načelnoj raspravi za problem priobalnog zemljišta duž reke Morave, gde je velika količina zemljišta zapravo postala reka. Morava je bukvalno otela ljudima tu zemlju, vi i dalje niste rešili problem ni plaćanja poreza za koje te bivše vlasnike obavezujete. Oni i dalje dobijaju rešenja da plaćaju taksu za odvodnjavanje.
Obećali ste zajedno sa gospođom Brnabić da ćete to da rešite i zaista bi trebalo da rešite, a trebalo bi ministre, još jedanput da razmislite, ovo je veoma koristan i praktičan amandman i sami znate, i sami ste govorili o problemima koji su postojali, koji nažalost malo, malo pa se pojavi kada su poplave u pitanju. Ovo bi zaista bilo nešto što bi bilo od opšte koristi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici Nenad Čanak, Nada Lazić i Olena Papuga.
Reč ima narodni poslanik Nada Lazić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Poslanička grupa Liga socijaldemokrata Vojvodine, Zelena stranka
Poštovana predsedavajuća i poštovani gospodine ministre, ovo je član koji se odnosi na namenu vodnog zemljišta. Ovde se kaže da je vodno zemljište namenjeno za održavanje i unapređenje vodnog režima u skladu sa ovim zakonom i aktima donetim na osnovu ovog zakona, a posebno za izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata, za održavanje korita vodotoka i vodnih objekata i sprovođenje mera koje se odnosi na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštita voda.
Mi smo u ovom članu intervenisali s obzirom da ste vi, sem ovih glavni aktivnosti za koje je namenjeno vodno zemljište, dali čitav niz izuzetaka, pa se kaže, osim za namene izgradnje i održavanja linijskih infrastrukturnih objekata itd. Posebno je zaparalo formiranje privremenih deponija šljunka i peska i drugog materijala. Na toj tački smo intervenisali zato što pod tim „ drugi materijal“ ne znam na šta se sve odnosi, to mogu da budu i recimo deponovane količine soli za zimske namene ili neki drugi materijal, znači svi oni drugi materijali koji mogu štetno uticati na kvalitet voda.
Zbog toga smo intervenisali u ovom članu tako što smo te dve reči „drugi materijal“ jednostavno izbacili, smatrajući da je u ovom području vodnog zemljišta neophodno vrlo kontrolisane aktivnosti imati i precizan biti kada su u pitanju materijali koji se tu deponuju. Međutim, vi ste to odbacili smatrajući da taj naš zahtev prosto nije opravdan. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Branislav Nedimović.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Zahvaljujem gospođo predsedavajuća.
Gledajte, ovaj prvi deo amandmana, gde je obuhvaćeno zagađenje, to bismo i mogli da prihvatimo da nemamo ovaj drugi deo amandmana. Ovi drugi materijali, pazite, u prevozu robe rekama, sem peska, šljunka, vrlo često se i drugi materijali odlažu tu privremeno radi daljeg transporta. To je jedini razlog. Ne postoji drugi razlog zašto smo taj amandman odbili. Kažem, da je bio razdvojen u dva razdvojena amandman, apsolutno bi prihvatili ovaj prvi deo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 6. amandman je podneo poslanici Ostoja Mijailović.
Vlada i Odbor za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu, prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo, smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč?
Na član 6. amandman su zajedno podneli poslanici Zoran Krasić i Miroslava Stanković Đuričić.
Reč ima narodni poslanik Zoran Krasić.
...
Srpska radikalna stranka

Zoran Krasić

Na početku moram da kažem da ovaj naš amandman malo je i neuredan i nejasan, ali se zna od prilike na šta se odnosi. Praktično se dopunjuje novi tekst člana 10, sa poslednjim stavom i to može da se protumači. Isto se radi o nameni vodnog zemljišta. Mi tražimo samo da se ubaci još, ako mogu tako da kažem, jedna tačka da se na vodnom zemljištu mogu graditi i objekti namenjeni za zaštitu voda od zagađivanja.
Vi kažete da je to obuhvaćeno pojmom „vodni objekat“. Mi smatramo da treba da se posebno potencira ovaj ekološki aspekt zaštite voda, jer ovaj zakon reguliše kako reke, bujice, cevovode, vodovode, gotovo da reguliše i vodu u flaši. Ekološka zaštita vodotoka je vrlo važna, ali mi se plašimo, poučeni iskustvom – koga zmija opeče on se i guštera plaši, znate i sami. Plašimo se da ovako ako to promenite član 10. da kojim slučajem ne ostanu one vikendice pored Save. One tri, bez građevinske dozvole.
Postoji velika opasnost, a mi smo sada u ekološkoj fazi pa želimo kompletno smeće da se ukloni kako ne bi došlo do poplava, da se to raščisti, da tu može voda da nosi sve ono što treba da nosi i mi mislimo da nešto možda vi tu radite, jer u sledećim članovima a, b, v, ovo što ide, prepoznajemo nešto što da ide ka ozakonjenju, ali to ne može da se ozakoni, nikako. Ali, poučno bi bilo da se sruši, kao upozorenje svima drugima da tu ne grade.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Ministar. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Branislav Nedimović

| Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede
Poštovana gospođo predsedavajuća, poštovani poslanici, mislim da je ovaj amandman na tragu onoga što smo mi predvideli postojećim rešenjima u okviru izmena i dopuna Zakona o vodama, pre svega mislim na stav 1. tačka 1. istog člana. Vi u uvodnim odredbama, odnosno na početku Zakona o vodama imate šta je to vodni objekat. Apsolutno je obuhvaćen i ovaj pojam o kom ste vi govorili, nemate nikakvih bojazni da na bilo koji način, znam da verovatno imate veliku bojazan, ali ne brinite, vodili smo o tome računa i nemojte imati nikakvu dilemu.