Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Povreda Poslovnika.
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospođo Gojković, povređeno je nekoliko članova Poslovnika, pa ću navesti sve njih i obrazložiti kako.

Povređen je član 107. koji kaže da govornik na sednici mora da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Aleksandar Martinović je ovde izgovorio, vi ga

niste prekinuli, niste ga opomenuli, da ovde sede žalosni ostaci onoga što se zove opozicijom u Srbiji. Na taj način vi pokazujete da ne poštujete ne nas, već da ne poštujete građane Srbije koji su birali narodne poslanike koje ovde sede. Ako je nešto žalosno, onda to svakako ne može biti opozicija, jer nije ni odgovorna za stanje u državi. To je vlast.

Druga stvar, prekršili ste član 104. i 158. stav 7. time što se dali ministru Vujoviću pravo na repliku. On niti ima pravo, niti ima osnova. Gospodin Đurišić je citirao obrazloženje Vlade koje je Vlada dala zašto ne prihvata amandmane koje su podneli poslanici vladajuće koalicije. Citirao. Nikoga nije uvredio, nikoga nije pomenuo po imenu. Nije pogrešno protumačio bilo koje izlaganje. Dakle, nikakvog osnova za to nije bilo.

Treća stvar, prekršili ste član 103. koji kaže da ste bili dužni da mi date reč odmah po završenom izlaganju prethodnog govornika, a to je bio Aleksandar Martinović. Umesto to da uradite, vi ste opet na jedan nedemokratski i nedozvoljen način pogodovali ministru i dali njemu mogućnost da govori pre narodnih poslanika.

Molim vas jedanput naučite da narodni poslanici imaju prednost u Narodnoj skupštini Republike Srbije. Mi smo ovde stariji. Oni su državni službenici.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Hvala na poduci. Niste u pravu ni u jednom slučaju, ali hvala što ste naveli toliko članova, tako da jedno vreme neće moći da dođe do povrede Poslovnika po istim članovima, a kao što znate, shodna primena Poslovnika važi za sve učesnike u raspravi, te pravo na repliku ima i ministar Vujović u skladu sa članom 104. stav 3.
(Nemanja Šarović: Želim da se izjasni Skupština o sve tri primedbe.)
Te time, svaki pravnik ili svako ko zna da tumači Poslovnik zna da se pravne norme ne tumače dva slova ovamo, tri ovamo, nego Poslovnik u celini.
Glasaćemo svakako. To je vaše pravo.
Povreda Poslovnika, Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, čl. 107. i 109. Poslovnika Narodne skupštine, u vezi govora kolege poljoprivrednika, koji po ne znam koji put je pokušavao da aluzijom imputira i da optuži neosnovano verovatno mene.

S tim u vezi, gospodin Knežević je tu, bilo bi dobro da se izjasni u vezi robnih rezervi, na čiji je zahtev izvršena kontrola i šta je pronađeno 2013. godine? Znači, ja tajni nemam. Čak naprotiv, ovo može svako da pogleda, pa i kolega poljoprivrednik u pokušaju.

Tu piše da kao fizičko lice i predstavnik pravnog lica nisam imao nikakve poslove sa Republikom direkcijom za robne rezerve. Nisam ostvario nikakve prihode. Nikada nisam tražio usluge, niti zvao telefonom.

Sad, šta još treba da uradim da neko ne povredi dostojanstvo na ovaj način, a gle čuda, gospodin Knežević zna, kontrolom na moj zahtev 2013. godine, koju je on uradio zajedno sa gospodinom LJajićem, utvrđeno je da ostatak 80 hiljada tona. Gospodine Kneževiću, da li ja tu nešto grešim i kaže da su to sve pronašli u silosima koji su uknjiženi na pomoćnika ministra Dobrivoja Sudžuma, onog istog koji je imao poslovni odnos sa mojim kolegom poljoprivrednikom, odnosno onim koji je njemu dao premiju od 525 hiljada evra. Pa kada se priča o pacovima da znamo da su ti pacovi bili žute boje.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Bio je član 107. Član 109. se ne odnosi na ono što ste rekli, sa mislim da sa basni treba da pređemo na dela.
(Marko Đurišić: Replika na gospodina Martinovića.)
Marko Đurišić po Poslovniku.
Koja replika?
Član 104. stav 4. govori nešto drugo.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milanka Jevtović Vukojičić.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovana predsednice Narodne skupštine, poštovani ministri, poštovane kolege poslanici i poslanice, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o dopuni Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu u kome se dodaje stav 3. koji glasi – izvršenje budžeta Republike Srbije za 2017. godinu realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi položaj najranjivijih društvenih grupa u Republici Srbiji.

Obrazloženje – cilj ovog amandmana je da ovim zakonskim rešenjem postigne se jasna formulacija i definicija ciljeva u svrhu pružanja podsticaja potpune uključenosti u sve tokove društvenog života najranjivijih društvenih grupa u Republici Srbiji.

Ono što najpre moram da istaknem, to je da je budžet Republike Srbije, a i ovaj predlog zakona zasnovan ne ekonomiji znanja, za razliku od onih koji su budžete donosili na ekonomiju neznanja, odnosno, na ekonomiji trange, frange. Ovaj budžet Republike Srbije donet je na ekonomiji znanja.

Takođe, želela sam da istaknem da su ekonomska politika i socijalna politika u direktnoj uzročno posledičnoj povezanosti. Šta to znači? To znači da je ekonomija jedne zemlje baza jedne države. Ako shvatimo državu kao jednu kuću, onda je ekonomija temelj te kuće, a socijalna politika krov, odnosno to je nadogradnja. Upravo zato, ekonomski najrazvijenije zemlje zapadne Evrope, a mi smo zemlja na putu evropskih integracija, imaju osim ekonomske politike i najrazvijeniju socijalnu politiku i sve one mere koje država preduzima sa aspekta socijalno zaštitne funkcije, radi na kraju krajeva, ispunjavanja Ustavom garantovanog prava na socijalnu pravdu svakom njenom građaninu.

Kako su uključivali u društveni život oni koji su vladali do 2012. godine, najbolje se vidi na rekonstrukciji dvorca „Heterlend“ i na krađi 157 miliona državnih para, Bojana Pajtića, od dece ometene u razvoju. Taj dvorac „Heterlend“ i njegova rekonstrukcija upravo je trebalo da posluži deci koja imaju teškoće u razvoju i koja zbog tih teškoća, kroz razne aktivnosti u tom dvorcu su trebala da unaprede svoj položaj.

Do čega je došlo? Došlo je do krađe državnih para. Došlo je do pljačke para od dece, osoba sa invaliditetom, od dece ometene i od dece sa teškoćama u razvoju. Šta je u svemu ovom pljačkaško? Pljačkaško je to što su sve pare prebačene na račun izvođača radova, a to je firma „Gardi“, najpre avansno, a zatim, gle čuda, pred početak izbora 2012. godine, kada je SNS pobedila, oni su uplatili i ostatak ovog novca ovom preduzeću. Kakva je situacija? Situacija je takva, ako građani mogu da vide, ovo radi građana Srbije pokazujem, da je ovaj dvorac „Heterlend“ i dalje bez krova, bez prozora, bez vrata, zarastao u korovu, i ne služi naravno, onoj svojoj osnovnoj nameni, a to je punom uključivanju dece osoba sa invaliditetom i druge dece sa teškoćama u razvoju u društveni život.

Šta je uradila Vlada Aleksandra Vučića od 2014. godine? Najpre moram da kažem da je predsednik republike, gospodin Aleksandar Vučić, povodom obeležavanja Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom bio pokrovitelj te manifestacije 3. decembra u Palati Srbija. Zatim, moram da kažem, da je za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom u vreme njegovog mandata iz IPA fondova opredeljeno 3,5 miliona evra za otklanjanje svih arhitektonskih barijera koje predstavljaju poteškoću u kretanju osoba sa invaliditetom.

Svakako i dalje ću nastaviti, jer pitanje društvene uključenosti i sve ono što je uradila Vlada Aleksandra Vučića i ova Vlada koja nastavlja taj kontinuitet, a tiče se osoba sa invaliditetom, takođe zaslužuje pažnju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče Đurišiću, jel po amandmanu ili ste slučajno u sistemu?
(Marko Đurišić: Tražio sam repliku na izlaganje gospodina Martinovića.)
Dobro, da. U skladu sa Poslovnikom, sve u redu.
Na član 1. amandman je podneo Darko Laketić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Darko Laketić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana predsednice, poštovani ministri sa svojim saradnicima, uvažene kolege narodni poslanici, dakle, ovim članom zakona na koji je podnet amandman uređuju se prihodi i primanja sa jedne strane i rashodi i izdaci u budžetu Republike Srbije, sa druge strane.

Amandman koji sam podneo glasi – izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi efikasnost lokalne samouprave u Republici Srbiji. NJegov cilj zaista jeste da dodatno podstakne efikasnost lokalne samouprave i kontrolu.

Zašto smatram da je ovo vrlo značajno? Zato što je činjenica da u velikom broju lokalnim samouprava ostavljana ogromna dubioza. Ostavljeni su veliki dugovi u periodu vršenja vlasti bivšeg režima. Ono što je žalosno, jeste da ta dugovanja do dana današnjeg čak nije bilo moguće u nekim lokalnim samoupravama uopšte izmiriti.

Samim tim, ne samo da je ugrožena likvidnost lokalnih samouprava, već je neposredno ugrožen i sam budžet Republike Srbije. Zato je bitno striktno pratiti izvršavanje budžeta, obim zaduživanja za potrebe finansiranja deficita i konkretnih projekata i davanja garancija. Neophodno je pratiti i kontrolisati upravljanje javnim dugom, korišćenje donacija, projektnih zajmova, korišćenje prihoda isto tako, od prodaje dobara i usluga budžetskih korisnika i prava i obaveze korisnika budžetskih sredstava.

Kao loš primer gde lokalna samouprava nije kontrolisana jeste primer Opštine Prokuplje, gde je ukupan dug lokalne samouprave i njenih javnih preduzeća i ustanova, po svim osnovama, sa presekom u 2012. godini, preko dve i po milijarde dinara. Javašluk, sistematsko isisavanje novca i bahatost, bila je tada ustaljena praksa.

Ono što je katastrofalno jeste da, podsetiću, budžet Opštine Prokuplje iznosi jednu milijardu i 100 miliona dinara i ovo govorim pre svega da bi shvatili razmere ove katastrofe. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, izvolite, Nemanja Šarović.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo, ja se moram zaista složiti da je amandman koji je podnet izvanredan. Na ovaj član Predloga zakona, verovali ili ne, poslanici vladajuće koalicije podneli su čak 20 amandmana. To je u istoriji srpskog parlamentarizma jedinstven slučaj, da se na jedan član iz vladajuće koalicije podnese 20 amandmana, a na zakone koji su na dnevnom redu, stotine i stotine, negde više od 500-600 amandmana.

To pokazuje zaista zanimljive odnose u vladajućoj koaliciji. Vi iz vladajuće koalicije, koju je podržavate, predlažete Vladi da unapredi efikasnost lokalne samouprave. Vlada ne prihvata. Predlažete da se unapredi razvoj obrazovanja u Republici Srbiji, Vlada ne prihvata, da se unapredi makroekonomska stabilnost, Vlada opet ne prihvata. Pa predlažete da se unapredi položaj najranjivijih društvenih grupa, Vlada ne prihvata, da se podrži razvoj privrede u Srbiji, Vlada ni to ne prihvata. Pa tražite da se podrže investicije, Vlada ne prihvata, da se osnaži sistem odbrane u Republici Srbiji, Vlada ni to ne prihvata, da se modernizuje Srbija, ni to. Da se podrži razvoj Republike Srbije, opet Vlada ne prihvata. Da se osnaži zdravstveni sistem, Vlada ne prihvata. Pa tražite da se unapredi razvoj infrastrukture, ni to Vlada Republike Srbije ne prihvata. Tražite ravnomerni regionalni razvoj, Vlada Republike Srbije ne prihvata. Borbu protiv kriminala i korupcije, odličan amandman, ali Vlada Republike Srbije ne prihvata. Efikasnost finansijski institucija, ni to ne prihvata Vlada Republike Srbije i čitav niz drugih amandmana.

Slušajući ovu raspravu, meni je bilo pomalo neprijatno zbog činjenice da ministar finansija i drugi ministri koji tu sede, nisu se udostojili nijednog poslanika vladajuće koalicije da vam na bilo koji način odgovore. Ministri odgovaraju samo predstavnicima opozicije, što pokazuje da nas makar malo poštuju, ali kada o amandmanima govore predstavnici vladajuće koalicije, nema nikakvog odgovora. Ministar Vujović i Vlada Republike Srbije su taj odgovor spojili u dve reči, oni kažu – niđe veze nema sa tim vašim amandmanima. Citiraću njihov odgovor, kaže – amandmani se ne prihvataju iz razloga što nisu u logičkoj vezi sa članom 16. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu. U dve reči - niđe veze.

Dakle, vi predlažete, Vlada ne prihvata, podnesete 20 amandmana na jedan član zakona, stotine i stotine amandmana na sve ove zakone. Sada se tu postavlja pitanje, ako vas ne poštuje Vlada i ministri, kako vi možete za njih glasati? Ako podnesete amandmane koji su dobri, pa ovo bi opozicija, ko normalan neće da se unapredi efikasnost, borba protiv korupcije i kriminala, zdravstvo, školstvo i sve ostalo. Ali, to Vlada Republike Srbije neće, ne prihvata. Plus kaže da ste potpuno promašili temu i da nikakve logičke veze to što vi predlažete nema sa onim članom zakona na koji ste amandmane podneli.

Prema tome, naš narod kaže – ne pada sneg da pokrije breg, treba da se vidi kakvi odnosi u vladajućoj koaliciji postoje, treba da se vidi koliko vas ministri ne poštuju, neće ni da vam odgovore na primedbe. Ja mislim da vas i ne sluša većina ministara, ali to sve treba da bude javno. Vi podnosite i dalje amandmane, dobro je da ih podnosite, da ukazujete koliko loše radi Vlada Republike Srbije, ali i da građani Srbije vide koliko ministara u Vladi Republike Srbije, to što vi mislite, ne zanima.