Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 11.12.2017.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/274-17

4. dan rada

11.12.2017

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Replika. Milojičić je govorio o predsedniku stranke, Vulinu.
...
Demokratska stranka

Dejan Nikolić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Ali je vrlo uvredljivo govorio… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema ali. Nema sad ali. Sad vi dajete sebi po novom osnovu.
(Dejan Nikolić: Član 107.)
Verujem, ali ste rekli da sam mu dala reč, a nije imao prava da govori, a nije govorio o amandmanu. On je replicirao.
Da ne dužimo, ima dosta da radimo danas.
Reč ima narodni poslanik Mihailo Jokić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mihailo Jokić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovana gospodo, ja predlažem da se ovaj amandman odbaci zbog toga što, sećate se kada smo usvajali budžet da su prihodi bili projektovani konzervativno, kako reče ministar finansija a ja bih rekao racionalno i realno. Zato što je potrošnja za prethodnih devet meseci pomnožena sa 4/3. Znači ono što je urađeno za devet meseci, uvećano je za 1/3. To su bili najminimalniji mogući prihodi, a kada smo projektovali rashode, oni su bili maksimalni. Znači, tačno kada smo usvajali budžet, mi smo realno tada rekli da će se pojaviti suficit, kao što će se pojaviti suficit na kraju 2018. godine. Zašto? Zato što je ponovljen princip projekcije budžeta.

Ponovo su prihodi minimalni, a rashodi maksimalni. Znači, krećemo od najgore varijante i u toj najgoroj varijanti mi pravimo razliku od 0,6% koja je negativna. Sigurno će na kraju 2018. godine biti suficit. Znači, neće biti deficit baš zbog polazne tačke, onako kako je to uradio i rekao ministar.

Ništa nije prirodnije kada se na kraju finansijske godine pojavi višak, koji se očekivao, da to uradi i podeli Vlada zaposlenima.

Da vam samo kažem jednu stvar, među zaposlenima ima više onih koji nisu članovi SNS nego članova SNS. Prema tome, nije ovo nagrada za članove SNS. Ovo je nagrada za sve one koji rade u državnoj upravi. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Vujović. Izvolite.

Dušan Vujović

Hvala lepo.
Interesantno je slušati ove rasprave. Mi smo prošle godine imali sličnu raspravu o tome šta se formalno, a šta suštinski smatra rebalansom, ali ne bih ponavljao tu diskusiju.
Želim samo da kažem da predložena izmena zakona, koja se odnosi na samo jedan član Zakona o budžetu Republike Srbije za 2017. godinu, samo se dodaje mogućnost da se vrši isplati nagrada i bonusa zaposlenima kod korisnika sredstava budžeta Republike Srbije. Time se apsolutno ne menja suština, a suština je da ukupni rashodi za zaposlene moraju da ostanu u okvirima onoga što je budžetirano.
Time se ne menja ekonomsko-politička suština, a to je da rashodi za zaposlene u javnom sektoru moraju da ostanu ne više od 8,3% očekivanog BDP. Time se ne menja suština da pravo odlučivanja, predloge i odgovornost snose ili ministri u Vladi koji to predlažu ili, konačno, Vlada koja to predlaže i usvaja i prema tome se ponaša.
Prema tome, vaša zabrinutost se možda vama čini opravdanom, ali ovde je sve transparentno. Dozvoljava se samo diskreciono pravo.
Ja ću dodati jednu stvar koja je jako važna sa stanovišta budžetiranja i upravljanja fiskalnim rizicima. Nagrade i bonusi se odnose na prethodni period, na poznate performanse, na poznate rezultate i u prihodima i u rashodima i u performansama konkretnih ministarstava, konkretnih delova ministarstava.
Ako se ne bi dozvolilo nagrađivanje, onda nikakav način ne bi bio prihvatljiv, zato što bi odražavanje toga kroz redovne plate stvaralo budući fiskalni rizik. Upravo smo tim putem krenuli kada smo napravili ogromne deficite.
Prema tome, jednokratne nagrade i bonusi, zasnovani na stvarnim performansama, zasnovani na diskrecionim, ali odgovornim odlukama ministarstava, predlozima ministarstava i odlukama Vlade su, po meni, potpuno u skladu sa međunarodnim i našim pravilima i zakonima.
Ovo se ne smatra rebalansom zato što se mi ne upuštamo u ocenu ukupnih prihoda i rashoda, primanja i izdataka budžeta, već samo govorimo o ukupnim rashodima za zaposlene. Tu je stvoren prostor i ove odluke moraju da ostanu u okviru prostora koji je stvoren.
Ne bih ulazio u konkretne cifre, pošto konačne podatke za ovu godinu još nemamo, samo naglašavam da odgovornost ostaje na onima koji predlažu ove promene, a na vama će biti kasnije da ocenjujete da li je to bilo usklađeno sa strateškim i drugim ciljevima i rezultatima ili ne. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nemanja Šarović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, evo, kao što smo čuli od poslanika vladajuće koalicije, vi, kako kažete, u projekciji budžeta uvek krećete od najgore moguće opcije i ja se slažem da je to zaista za vas prirodno stanje.

Druga ovde dilema postoji. Poslanici, ili vi ne znate o čemu pričate ili vas ne razumeju poslanici vladajuće koalicije.

Mi smo do maločas slušali kako postoji suficit, kako se suficit pojavio, kako je to posledica velikog povećanja prihoda, jer su prihodi projektovani kao minimalni, a oni su povećani za trećinu u prvih devet meseci. Trećina, to je mnogo. I 3% je mnogo u budžetu, i 0,3% je mnogo u budžetu, a vi se onako frljate, pa kažete – za trećinu smo premašili. Da ste vi premašili prihode za trećinu, Srbija bi bila u daleko boljoj situaciji nego što jeste.

Druga stvar, iz vašeg obrazloženja da se zapravo donosi ova izmena Zakona o budžetu za 2017. godinu, ali tako što ćete ostati u okvirima predviđenim budžetom, nama govori da tu bilo kakvog suficita nema, niti ima povećanja prihoda. Da li je tako? Dakle, povećanja prihoda nema. Poslanici vladajuće koalicije, evo, potvrdio je ministar, ništa ne znate i ništa niste shvatili. Nema povećanja prihoda. Ostaje se u onome što je predviđeno budžetom.

Druga stvar, vi dajete ministru diskreciono pravo, kako ste rekli, da odluči o nagradama i bonusima jednokratno, tako ste rekli. Dakle, ili će to bili za sve zaposlene, kako smo prethodno čuli, u tim službama, ili dajete diskreciono ovlašćenje ministru da nagrađuje pojedince. Ako postoji takvo ovlašćenje i takvo diskreciono pravo, onda je, mislim, u pravu gospodin Krasić, koji je podneo ovaj amandman i koji je rekao da vi zapravo tražite da nekoga ovlastimo da bude Deda Mraz.

Ako je sve u okvirima budžeta, zašto nismo imali ovu odredbu kada smo donosili budžet za 2017. godinu? Zašto tada niste tvrdili da je potrebno ovo diskreciono ovlašćenje? Kako ste funkcionisali svih ovih prethodnih godina? Zašto je sada potrebno, dakle, objasnite nam šta je to što se promenilo i to u tolikoj meri da je sada neophodno ovo da imamo? Da li to znači da do sada niste bilo koga nagrađivali i da se ste se upravo vodili onim što sada deklarativno želite da suzbijete, a to je da, bez obzira na učinak, ljudi dobijaju plate, dobijaju bonuse, dobijaju nagrade?

Vi morate malo voditi računa o svojim obrazloženjima. Dobro je što ste potvrdili da predstavnici i poslanici vladajuće koalicije ovo nisu razumeli i dobro je da ste potvrdili da nema nikakvog povećanja prihoda i da nema suficita. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar, replika.

Dušan Vujović

Ja bih stvarno molio da pažljivo slušate i pažljivo odmeravate svoje reči. Mi se ne frljamo ničim. Povećanje prihoda je kategorija koja se odnosi na ukupni budžet na član 1. Ovde predložena promena se odnosi na član 16. stav 2. i piše – dodaje se stav 3. kojim se dozvoljava isplata nagrada i bonusa zaposlenima. Čitajte ono što piše u Predlogu izmene zakona. Samo jedan član se menja, samo jedna stvar se menja.
Drugo, ukupni prihodi su porasli, kao što smo više puta saopštili, ukupni prihodi apsolutno ne opredeljuju ovo. Ne određuje se udeo plata prema ukupnim prihodima, nego prema BDP-u, to sam vam citirao. Prema tome, termin da se mi frljamo apsolutno ne stoji. To je neadekvatan termin i ničim niste to potkrepili.
Vaš izvod, logički izvod, je potpuno neosnovan. Prihodi su porasli zato što imamo podatke o tome da su prihodi porasli. Ne vezuju se ove kategorije za prihode, nego se vezuju za BDP. Pročitajte Zakon o budžetskom sistemu. Tamo vrlo jasno piše da nam je dugoročni cilj da plate zaposlenih u javnom sektoru ne smeju da budu više od 8% BDP. Mi se za sada nalazimo još uvek iznad toga i pokušavamo to da smanjimo i da dođemo do te ravnotežne veličine u nekom primerenom roku.
Prema tome, nemojte da pravite konfuziju. Prihodi su iznad plana. Suficit postoji, ali mi ovde govorimo o podkategoriji. Mi ne menjamo ni član 1. ni član 8, nego samo dozvoljavamo da se u okviru kategorije koja se zove – rashodi za zaposlene, dozvoli, između ostalog, bezrizično nagrađivanje za ostvarene rezultate u prethodnom periodu. To sve negira ono što ste vi rekli, apsolutno.
Ako vama smeta reč „diskreciono“, a želite linearno, ako vama smeta da ljudi budu odgovorni, diskreciono odgovorni za svoje odluke, onda to na nekom drugom mestu morate da tražite u zakonu mesto gde ćete da napišete.
Protiv toga sam da se upravlja zakonima. Ja sam protiv toga da se linearno raspodeljuje bilo šta. Ja sam za to da ljudi odgovorno predlažu, ne odlučuju, predlažu, a Vlada donosi odluku. Ovde piše – može se vršiti na osnovu odluke Vlade.
Prema tome, ministri imaju pravo da predlažu na osnovu vrlo jasno obrazloženih ostvarenih rezultata, rizika nagrađivanja i ostalo, što će biti predmet, između ostalog, Zakona o platama. Ne razumem zašto to vas zbunjuje. Hvala.