Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Vera Jovanović.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vera Jovanović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, ministre sa saradnicima, kolege poslanici, poštovani građani Srbije, u danu za glasanje moje kolege iz SNS i ja glasaćemo za predloženi Zakon o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, ali ja danas predlažem da se u okviru člana 1. ovog zakona doda stav 3. kojim se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na rast privrede.

Dugoročno gledano, za dalji rast privrede bitan je završetak započetih reformi, pre svega u sistemu obrazovanja, ali i državne uprave.

Sa tim u vezi, u narednom srednjoročnom periodu očekuje se nastavak reformi u oblasti tržišta rada i obrazovanja, uvođenje sistema dualnog obrazovanja, kojom će se obezbediti povezanosti kvalifikovane radne snage, sa stvarnim potrebama tržišta rada.

U narednom periodu očekuje se da će rast realnih neto zarada u privatnom sektoru pratiti rast produktivnosti u privredi. Realnom rastu zarada doprineće i povećanje minimalne cene rada od 1. januara 2018. godine, sa 130 na 143 dinara po radnom času, što će se pozitivno odraziti na agregatnu tražnju i ostvariti pozitivan fiskalni efekat. Povećanje broja zaposlenih registrovano je u svim proizvodnim sektorima, dok su najznačajnija poboljšanja ostvarena u sektorima usluga i industrije. Naravno, da bi taj trend zadržali u narednom periodu veoma je važno usaglašavanje politike zapošljavanja i obrazovanja radi prilagođavanja nivoa znanja i veština prema potrebama tržišta rada.

Na kraju moram da kažem da su rezultati ministra Šarčevića sa saradnicima fantastični, a kruna uspeha je i ovaj zakon kao i Zakon o dualnom obrazovanju, koji smo usvojili krajem prošle godine. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Jelena Žarić Kovačević.
...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, stanje u obrazovanju je zbog zalaganja ministra i njegovog tima koji rade na predlozima zakona sve bolje. U tom smislu ću i navesti samo neke od novina koje su u praksi već dale rezultate. Uveden je jedinstven informacioni sistem prosvete i detaljno su uređene evidencije o deci i zaposlenima. Uvedena je odgovornost roditelja za upis učenika u školu, redovno pohađanje nastave, pravdanje izostanaka te je predviđena prekršajna ali i krivična odgovornost roditelja. Uvedena je zabrana ponašanja koja vređa ugled, čast i dostojanstvo svih aktera u vaspitno-obrazovnom procesu. Data su veća ovlašćenja školi u pogledu saradnje sa centrom za socijalni rad i lokalnom samoupravom.

Što se tiče srednjeg obrazovanja u toku je reforma u čijem fokusu je savremena nastava usmerena na učenike i učenje, veći izbor programa i uvođenja informaciono-komunikacionih tehnologija. Visoko obrazovanje za koje postoje planovi da bude pokretačka snaga celog obrazovnog sistema i društva uopšte do 2020. godine obuhvataće minimum 50% generacije svršenih srednjoškolaca.

Zakonski okvir za još bolji sistem obrazovanja čini će i ovaj zakon kada bude usvojen, bez obzira na to da li će Skupština u danu za glasanje usvojiti ovaj moj amandman ili ne. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Goran Kovačević.
Reč ima predlagač amandmana Goran Kovačević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Goran Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo, gospodine ministre, kada dolaze vaši zakoni u raspravu u Skupštini Republike Srbije, onda se nekako uvek i u načelu i u pojedinostima zaboravi taj ekonomski efekat koji vaši ekonomski zakoni nose. Vaše ministarstvo, gospodine ministre, treba da, da ključni odgovor u vezi funkcionisanja a vi to pokušavate da uradite kako fiskalna sredstva iz budžeta Republike Srbije koja prelaze preko vašeg ministarstva, a koja su namenjena za obrazovanje pojedinaca, trebamo da nastavimo da subvencionišemo u vidu da li institucije koje se bave obrazovanjem i vaspitanjem ili da krenemo na direktno finansiranje pojedinaca. To je teoretski problem koji je nastao negde 50-ih godina prošlog veka, posle završetka Drugog svetskog rata i vaučera koji su dobili veterani u Americi.

Pitanje koje je povezano sa ovim pitanjem jeste da li monopol koji moramo da razbijamo, tj. da izvršimo demonopolizaciju, odnosno fiskalnu decentralizaciju sistema obrazovanja u Srbiji podrazumeva da možemo kod sistema obrazovanja koji sad funkcioniše ili koji će funkcionisati da očuvamo i zadržimo prednost osnovnog sistema vrednosti, koji je neophodan da bi jedno društvo moglo efikasno da funkcioniše. Sredstva koja država Srbija izdvaja za vaše ministarstvu nisu mala, to su sredstva u visini od 197 milijardi, odnosno milijardu i 640 miliona evra. To je šestina budžeta Republike Srbije. Naravno da ta šestina budžeta Republike Srbije podrazumeva da ta sredstva moraju da imaju značajan efekat na makroekonomsku stabilnost i funkcionisanje države Srbije.

Ono što vi radite i ovim zakonom i mi što radimo amandmanima, u stvari predstavlja pokušaj rešavanja nagomilanih problema u oblasti obrazovanja koji postoje.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Sandra Božić.
Reč ima narodni poslanik Sandra Božić.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Sandra Božić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, kolege poslanici, amandman koji sam podnela glasi – NOKS afirmiše sveukupan razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na jačanje državnog sistema.

Pozdravljam predlog ovog zakona u svetlu sveukupnih reformskih procesa u oblasti obrazovanja i ocenjujem kao pozitivnu njegovu direktnu povezanost sa tržištem rada i decidno uređenje sistema kvalifikacija, nakon, rekla bih previše proteklog vremena gde su se drastično promenili i neusaglašeni su u značajnoj meri tržište rada i okviri kvalifikacija.

Uz značajnu napomenu da su ovim zakonom obuhvaćeni svi nivoi i vrste kvalifikacija i na taj način omogućena je integracija i koordinacija postojećeg sistema kvalifikacija u Republici Srbiji.

Sa jedne strane, na unutrašnjem planu NOKS podupire reformske procese kojima će se unaprediti obrazovni sistem, tako da iz njega izlaze kompetentni pojedinci koji mogu da odgovore na potrebe tržišta rada i društva kao celine. Dok na međunarodnom planu, sa druge strane, NOKS je deo evropskih integracija i povezivanja sa evropskim okvirom kvalifikacija.

Zaključujem da bi se ovim amandmanom zakon upotpunio i potvrdio afirmaciju razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na jačanje državnog sistema. Takođe, moram da napomenem i podržim ogroman trud koji Ministarstvo prosvete, Vlada, kao i sam predsednik Srbije, Aleksandar Vučić, ulažu u reformske procese, pogotovu obrazovanju i što ste u Ministarstvu prosvete, reformama pristupili sveobuhvatno i pored uređenja zakonskih okvira brinete, voditi računa i poboljšavate uslove u kojima naša deca svakodnevno slušaju nastavu.

Veliki posao je ispred vas, jer baš oni koji kritikuju rad Vlade i Ministarstva prosvete, trebalo bi da pogledaju iza sebe i ono što su našoj deci ostavili, a to je ogroman broj osnovnih i srednjih škola u kojima deca nemaju elementarne uslove za boravak i slušanje nastave.

Pomenuću ovom prilikom samo jednu osnovnu školu, to je osnovna škola „Nikola Tesla“ u Goloboku, u Smederevskoj Palanci koju ste posetili i vi ministre nedavno i verujem da ste ustanovili u kakvim uslovima ta deca borave i rade, bez podova, bez vode, prinuđeni da koriste poljski VC, do koga je jako teško doći, u krajnje lošim higijenskim uslovima.

Koliko sam razumela, pristupiće se hitnoj sanaciji škole po odluci Ministarstva, a kasnije rekonstrukciji celokupne škole, tako da zaista sada samo još jednom mogu da pohvalim napore Vlade i ministarstva prosvete koji nas vraćaju u 21. vek, tamo gde su nas i našu decu, pojedinci iz bivših struktura vlasti ostavili, gotovo u 18. veku.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar Mladen Šarčević.

Mladen Šarčević

| Ministar prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Samo da potvrdim ovo što ste rekli, sve je tačno. Škola je u jako lošem stanju, bukvalno je u raspadu, cela zgrada, podovi, ali jako lepo rade čak i u tim uslovima. Međutim, imaju i dalje poljski VC, neverovatno. To nisam nigde video, sem tamo.

Dosta se uradilo prošle godine 396 škola se uradilo, blizu četiri milijarde, međutim ono što smo uspeli hitno da uradimo, a čak nije bilo ni projekta, pa smo našli pare. Imali smo na budžetskoj nekoj rezervi, da se hitno rade projekti i da čak zgrada u kojoj su učiteljski stanovi, takvoj školi opredeli da bude jedan zaista nov centar za biblioteku, informatiku i sve drugo, pa ćemo se nadam, sledeće godine to sve završiti i uraditi.