Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 02.04.2018.

5. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/44-18

5. dan rada

02.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:05 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč?
(Miroslav Aleksić: Javljam se za reč.)
Nemate pravo, kolega Aleksiću, zaista nemate pravo.
Reč ima kolega Marko Atlagić, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani potpredsedniče, ja sam šokiran izjavama nekih narodnih poslanika danas kada su konstatovali da u zadnjih šest godina nije ništa napravljeno na području reforme vaspitanja i obrazovanja.

Istina je sasvim drugačija. Naši ovo prate, prosvetni radnici, oni znaju da je bivši režim doveo vaspitanje i obrazovanje u najveći ponor u istoriji školstva i pedagoških ideja.

Šta je učinjeno? Ja pitam gospodu iz opozicije, da li je tačno ili nije da je upravo Srđan Verbić inicirao i predsednik države dualno obrazovanje, a ministar Šarčević zakoračio duboko u reformu dualnog obrazovanja? Da li je tačno ili ne? Šokiran sam izjavama, negiranja prethodnih poslanika. Znam da su bili protiv dualnog uvođenja obrazovanja, to je reforma.

Da li je tačno da gimnazija nije taknuta do dolaska Šarčevića za ministra i sada se reformiše? Da li je tačno da je nastava osavremenjena, na neki način uvode se novi nastavni predmeti iz informatike i osnove bezbednosti, prvi put nakon 20 godina je spoj MUP i Ministarstva prosvete i nauke, gde se govori o vaspitnim sadržajima u osnovnoj školi? Dalje, poboljšana je materijalna osnova škola, 160 škola bilo da su novosagrađene ili popravljene, pitam ih da li je tačno ili ne?

Dalje, nacionalni okvir kvalifikacija, 20 godina nije donesen. Meni je žao što kolega izađe van, on ne želi to da čuje, međutim, dozvolite da završim, onakve tvrdnje može samo da izreče čovek koji ne poznaje ni minimum vaspitanja i obrazovanja našeg sistema ili čovek kojem je žao da mi uvodimo reforme. Nije ni čudo, on je zamerio ministru prošle sedmice što govori reč „efikasnost“, a upravo je to napredak. Mi bi mu zamerili da ne govori reč „efikasnost“, to je dobro što želimo efikasnije, uvodimo efikasnije vaspitanje i obrazovanje. Izvinite na ovoj intervenciji.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu? (Ne.)
Na član 1. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković, Marinika Tepić, Jovan Jovanović, Sonja Pavlović i Aleksandra Čabraja.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Poslanička grupa Klub samostalnih poslanika
Kolege iz Kluba samostalnih poslanika i koleginice i ja smo odlučili da ponovo se vratimo jednoj staroj dobroj praksi, a to je da poboljšavamo zakone koji mogu biti bolji i to smo radili sa skoro svim zakonima koji su na dnevnom redu i mislim da smo u tome uspeli.

Evo, ministar je svedok tu da je na jednom zakonu od 40 amandmana koje smo dali, 19 je prihvaćeno i svi se bave poboljšanjem teksta, tako da tekst bude bliži duhu srpskog jezika i da bude potpuno razumljiv građanima, jer to je važno da građani imaju potpuno razumevanje kako se neki zakon sprovodi.

Tako da, svi amandmani koje smo podneli su imali taj cilj i pored Zakona o elektronskom poslovanju, mislim da smo u svakom drugom zakonu dobili bar po jedan prihvaćeni amandman i to je dobro. Ja bih voleo da to postane običaj da se pomoć opozicije prihvati na odgovarajući način, ne treba nikakvo zahvaljivanje, ništa slično tome, to je naš posao i to tako treba da se radi, a onda je put, to možda i početak puta da upristojimo rad u parlamentu, da se oni amandmani zbog amandmana koje smo videli da je postala moda da kolege sa suprotne strane ih daju u poslednjih par zasedanja, da se manemo tog posla. Ima dovoljno razloga da popravljamo zakone na način kao što smo to koleginice i kolege iz mog poslaničkog kluba uradili u ovom zasedanju.

Pozivam sve kolege da se bavimo normalnim amandmanima koji za cilj imaju poboljšanje teksta zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Zvonimir Stević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zvonimir Stević.
...
Socijalistička partija Srbije

Zvonimir Stević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani potpredsedniče, uvaženi ministre sa saradnicima, amandman na Predlog zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije koji sam podneo glasi – u članu 1. stav 1. menja se: „Ovim zakonom uspostavlja se nacionalni okvir kvalifikacija u Republici Srbiji kao sistem za uređivanje kvalifikacija, svrha, ciljevi i principi, vrste i nivoi kvalifikacija, načini sticanja kvalifikacija, opisi znanja, veština, sposobnosti i profesionalnih stavova za svaki nivo kvalifikacija, tela i organizacije nadležne za primenu i razvoj NOKS, obezbeđivanje kvaliteta u primeni, povezivanje sa evropskim okvirom kvalifikacija“.

Naime, amandman koji sam predložio preciznije, odnosno sveobuhvatnije, profesionalno određuje način sticanja kvalifikacija, opis znanja, veština, sposobnosti i profesionalnih stavova za svaki nivo kvalifikacija.

U članu 1. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije nije precizirano da se stavovi odnose na profesionalne stavove, jer stavovi mogu biti i lični.

Da bi se izbeglo slobodno i pogrešno tumačenje odredbe, odnosno ovog člana, predložio sam da se u članu 1. stav 1. osim terminoloških usklađivanja izvrši preciznije definisanje profesionalnog stava. Na ovaj način u praksi izbegle bi se eventualne zloupotrebe i kako sam naveo, neadekvatna tumačenja i primena.

U danu za glasanje predlažem da se ovaj amandman prihvati. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč po ovom amandmanu?
Reč ima narodni poslanik Danica Bukvić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Danica Bukvić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre sa saradnicima, koleginice i kolege narodni poslanici, ja ću koristiti vreme poslaničke grupe.

Ovim amandmanom na član 1. stav 1. Zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije, želeli smo, kao što je to već rečeno, da preciziramo odredbe člana 1. stav 1.

Rekla bih da je ovo jedan nov zakon i kako je rekao naš kolega Žarko Obradović, on je trebao da bude donet još 2010. godine. Treba pohvaliti Vladu i ministra Šarčevića jer su uspeli da ovaj zakon pripreme i predlože ga za usvajanje.

Ovim zakonom postiže se uporedivost i prepoznatljivost kvalifikacija stečenih u Republici Srbiji sa kvalifikacijama stečenim u drugim državama. Zakon obuhvata sve nivoe obrazovanja i zanimanja, bez obzira na vid sticanja, bilo da se on obavlja kroz formalno, neformalno ili informalno obrazovanje, odnosno bez obzira na životno doba i radno iskustvo.

Na taj način naš obrazovni sistem postaje funkcionalan deo evropskog obrazovnog prostora. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Da li neko želi reč?
Reč ima Nikola Savić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Nikola Savić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija, gde sam mojim amandmanom tražio da se na bolji i precizniji način definišu određeni pojmovi koji predstavljaju predmet ovog zakona. Međutim, Vlada nije prihvatila ovaj amandman, mada je SRS podnela dosta amandmana na ovu temu, jer smo ubeđeni da se pojmovi koji se odnose na predmet zakona bolje definišu na onaj način kako smo mi to predložili, ali dobro, šta je tu je.

Samo da kažem nešto o samom predmetu zakona. Zakon, između ostalog, predviđa i zakonske rokove do kojih se neke stvari moraju urediti odnosno usvojiti. Recimo, rok za osnivanje saveta predviđa da bude tri meseca, rok za osnivanje agencije devet meseci, dok je rok kojim se određuje da moraju biti uređeni podzakonski akti predviđa u trajanju od godinu dana.

Lično mislim da se ovde krenulo obrnutim putem, da je prvo trebalo doneti podzakonske akte koji će urediti ovu materiju, a tek kasnije formirati savete i agenciju. Evo, recimo, ovaj savet o kome je ovde reč broji 25 članova, s tim što se nigde u zakonu ne kaže koje su ingerencije tog saveta i na koji način i po kojim kriterijumima se oni biraju. Valjda je jasno da bi zakon zaživeo prvo se moraju doneti podzakonski akti, pa tek onda agencije i saveti, ali čini mi se da je ovde vođeno računa o tome da se zbrinu ljudi iz vladajuće većine, a sami podzakonski akti su u drugom planu. Hvala.