Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.04.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

3. dan rada

16.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milovan Krivokapić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministre, na član 1. ovog zakona podneo sam amandman kojim se dodaje stav 2. koji glasi: „Planskim sistemom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije s posebnim akcentom na nerazvijene opštine“.

Članom 1. je definisano šta se uređuje planskim sistemom Republike Srbije, odnosno upravljanje sistemom javnih politika i srednjeročno planiranje. Znamo da se pod pojmom javne politike podrazumevaju pravci delovanja Republike Srbije i pravci delovanja autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave.

Pripremajući amandmane, pažljivo sam analizirao ovaj predlog zakona i mišljenja sam da isti rešava mnoge nagomilane probleme i ide u susret potrebama sadašnjosti, tako da se ne ugrožava mogućnost budućih generacija da zadovolje sopstvene potrebe, čak naprotiv, postavlja im odličnu osnovu za budući napredak.

Uspostavljanje planskog sistema, između ostalog, omogućava stalni ekonomski rast i dugoročno bolje korišćenje resursa, što za posledicu svakako ima smanjenje siromaštva.

Zakon o planskom sistemu omogućava praćenje aktuelnih trendova i zahteva, i što je najbitnije, rešava probleme iz prošlosti, kao što je polarizacija razvijenih i nerazvijenih područja, gde populacija i druge regionalne neravnomernosti koje su svakim danom dolazile sve više do izražaja.

Dakle, donošenjem i primenom Zakona o planskom sistemu utvrđuje se i sprovodi javna politika, a u cilju uspostavljanja efikasnog planskog sistema i stimulativnog regulatornog okvira na svim nivoima, što je jedini pravilan pristup ako želimo da ostvarimo suštinski i sistemski napredak, a samim tim se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim akcentom na nerazvijene opštine, što je dodatno definisano u podnetom amandmanu na član 1. Hvala lepo.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, dr Krivokapiću.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Orlić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala lepo.

Dame i gospodo narodni poslanici, ovim amandmanom podvlači se značaj pitanja razvoja. Razvoj je u tesnoj vezi sa ukupnim privrednim prilikama u zemlji i naravno, u tesnoj vezi sa pitanjem zaposlenosti, odnosno pitanjima proizvodnje.

Danas se tokom ove skupštinske rasprave nekoliko puta postavio znak pitanja šta je moguće u Srbiji proizvoditi danas, za šta mi imamo kapacitete, znanja i mogućnosti. Pa, zaista činjenica jeste, mnogo toga Srbija danas može, zaista, mnogo toga može, mnogo više od onoga što obično ljudi imaju u vidu kada govore o proizvodnji u našoj zemlji.

Prisutni ministar inače ništa nije pogrešio. Srbija danas može da izvozi male avione, i to i čini. U reakciji na onu vest koju je neko komentarisao danas, eto, izvezlo je jedno preduzeće dva aviona, dva samo u SAD, ukupno, čini mi se, podatak je – više od 160 na različite krajeve sveta. Pedesetak zemalja je ukupno u pitanju. To je, zaista, u Srbiji moguće. To je realnost. Ali, obratite pažnju, dame i gospodo, reč je o privatnom sektoru i upravo tamo gde mi želimo da postignemo najbolje moguće efekte, to je da podstaknemo privatnu inicijativu, tu se takve stvari dešavaju. To nije nikakva fantazija, nikakva bajka. To je moguće. I, da, postoje i naučni instituti koji danas rade ozbiljne stvari, koji rade sa savremenim tehnologijama. Da, postoje i privatni instituti u tom smeru. I, da, tamo gde je potrebno, Srbija danas ima sredstva da te dobre procese podstakne, između ostalog, podstakne i subvencijama.

Da je činjenica da mi te programe ne samo na osnovu onoga što kaže slovo zakona, već i u praksi realizujemo sa podjednakim uvažavanjem i domaćih i stranih investitora, neko je postavio pitanje – dajte odnose. Zvanični izveštaji od prošle godine kažu – ukupno oko 180 takvih programa za strani kapital, odnosno oko 150, ako ne grešim, za izvorno domaći.

Dakle, kao što se vidi, i neka formalna, suvoparna statistika govori da tu nikakvih potcenjivanja jednih u odnosu na druge nema. Na taj način mi i povećavamo zaposlenost, mi i smanjujemo javni dug u onim relativnim odnosima, pa i u apsolutnim odnosima, malopre kada neki nisu hteli da daju informaciju do kraja, onih 17,7 milijardi javnog duga na kraju 2012. godine, što je bilo sve samo ne dobar rezultat, danas će moći da se savlada, pa i onaj relativni odnos pada već drugu godinu zaredom, mnogo ranije nego što je predviđeno i Srbija zaista postaje uspešno mesto, dobro mesto za život, sve suprotno od neuspešne DOS palanke kakva je bila nekada. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Poštovani gospodine ministre, kolege i koleginice narodni poslanici, u članu 1. Predloga zakona propisano je da se ovim zakonom uređuje planski sistem Republike Srbije, odnosno upravljanje sistemom javnih politika i srednjoročno planiranje, vrste i sadržina planskih dokumenata, koje u skladu sa svojim nadležnostima predlažu, usvajaju i sprovode učesnici u planskom sistemu, međusobna usklađenost planskih dokumenata, postupak utvrđivanja i sprovođenje javnih politika i obaveze izveštavanja o sprovođenju planskih dokumenata, kao i shodna primena obaveza sprovođenja analiza efekata na propise i na vrednovanje učinaka tih propisa.

Ja sam podnela amandman kojim se u članu 1. dodaje stav 2. da se planskim sistemom Republike Srbije afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije, a sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosudnih institucija.

Svakako je za sveukupni razvoj Republike Srbije veoma važno funkcionisanje pravosudnog sistema i rad na unapređenju pravosudnih institucija. Srbija je u tom cilju donela racionalnu Strategiju reforme pravosuđa za period od 2013. do 2018. godine, kojom je usledila faza unapređenja, odnosno preciznog definisanja usvojenog pravnog okvira, institucionalno i profesionalno jačanje kapaciteta novoformiranih institucija Visokog saveta sudstva, Državnog veća tužilaca, Pravosudne akademije, kao i povezivanje procesa reforme pravosuđa sa procesom evropskih integracija.

Strategija jeste odgovor na izazove za unapređenje sistema pravosuđa i pokazala je spremnost države da odgovori na zahteve građana za poštovanje vladavine prava i nezavisnim, nepristrasnim, odgovornim i efikasnim pravosudnim sistemom. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Reč ima narodni poslanik Nikola Jolović.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvaženi ministre, planskim sistemom Republike Srbije unapređuje se upravljanje sistemom javnih politika i srednjoročno planiranje, vrsta i sadržina planskih dokumenata koje u skladu sa svojim nadležnostima predlažu, usvajaju i sprovode učesnici u planskom sistemu, međusobna usklađenost planskih dokumenata, postupak utvrđivanja i sprovođenja javnih politika i obaveza izveštavanja o sprovođenju planskih dokumenata, kao i shodna primena obaveza sprovođenja analize efekata na propise i na vrednovanje učinaka tih propisa.

Međutim, u članu ovog predloga zakona nije precizirano na koji način će se sprovoditi planiranje, tj. kako će planska dokumenta upotrebljavati u cilju razvoja Republike Srbije. Ovim amandmanom dopunjuje se član ovog predloga zakona, gde se precizno definiše da je jedan od zadataka planskog sistema afirmacija sveukupnog razvoja Republike Srbije, bolji pristup ekonomskim resursima.

Pored ostalih načela koja bliže određuju način funkcionisanja planskih dokumenata, iskorišćenost ekonomskih resursa jeste jedan od polaznih osnova za formiranje planskog sistema koji postavlja ciljeve, utvrđuje prioritete javnih politika, odnosno planira mere i aktivnosti za njihovo dostizanje u okvirima svojih nadležnosti i u vezi sa svojim funkcionisanjem. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Zoran Dragišić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanislava Janošević.
Reč ima narodni poslanik Stanislava Janošević.
...
Srpska napredna stranka

Stanislava Janošević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Ispred nas je veoma bitan period, period izrade daljeg plana razvoja Republike Srbije. Neophodno je da utvrdimo prioritetne ciljeve u razvoju Republike Srbije, što se odnosi na korišćenje sredstava EU i razvojnih fondova koji će nam pomoći.

Kao država koja strpljivo i dobro napreduje ka ulasku u EU, otvaraju nam se mnoga vrata i mi želimo da svoj poslovni ambijent učinimo što atraktivnijim za investitore i samim tim imamo mogućnost korišćenja evropskih fondova.

Čelnici grada Zrenjanina prepoznali su pozitivne efekte prekogranične saradnje sa Rumunijom i korišćenjem IPA fondova grad Zrenjanin je donirao Policijskoj upravi u Zrenjaninu vatrogasna vozila i pomoćne čamce u iznosu od 500.000 evra. To je izvanredan primer projekta rada policije u zajednici o čemu ministar Stefanović govori i ovom prilikom apelujem da i druge lokalne samouprave prate ovaj primer.

Odlično se borimo protiv kriminala. NJegova stopa prisutnosti u društvu je sve manja. Međutim, negde moramo voditi računa i o ovim vanrednim situacijama koje mogu biti izazvane nekim elementarnim nepogodama. Moram, između ostalog, napomenuti da Kancelarija za mlade u Zrenjaninu ima izuzetnu saradnju sa MUP, Policijskom upravom u Zrenjaninu, kao i žandarmerijom. Oni zajedno organizuju mnoge obuke, edukacije, simulacije događaja, što nas dodatno čini sigurnijim i negde, ono što je pohvalno u celoj ovoj priči, je da se održavaju mnoge humanitarne utakmice koje su uglavnom revijalnog karaktera. Za svaku pohvalu je kada imate tim koji paralelno vodi računa o obrazovanju, zdravstvu, o bezbednosti i privredi, stoga podnosim ovaj amandman koji će dopuniti sveobuhvatni razvoj Republike Srbije. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dragan Veljković.
Reč ima narodni poslanik Dragan Veljković.