Treća sednica Prvog redovnog zasedanja , 16.04.2018.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/74-18

3. dan rada

16.04.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:50

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragan Veljković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, odredbom člana 1. predloženog Zakona o planskom sistemu Republike Srbije utvrđen je predmet zakona kojim se uređuje planski sistem Republike Srbije kroz propisivanje formata i obavezne sadržine različitih planskih dokumenata, obezbeđivanje i povezivanje javnih politika, obavezu praćenja i vrednovanja usvojenih javnih politika i propisa, uspostavu jedinstvenog informacionog sistema, kao i obavezu sprovođenja konsultacija prilikom izrade dokumenata javnih politika i propisa.

Ovako definisan predmet zakona ima za primaran cilj uspostavljanje efikasnog, transparentnog, koordinisanog sistema planiranja Republike Srbije, autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava.

Predloženim amandmanom kojim se dodaje stav 2. dodatno se definiše predmet zakona i odnosi se na sveobuhvatan razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na prava raseljenih lica.

Poštovane kolege, konflikti u regionu su doveli Republiku Srbiju na prvo mesto u Evropi po broju izbeglica i raseljenih lica. Nakon NATO agresije 1999. godine i ulaska KFOR na prostor KiM više od 200.000 Srba i ostalih nealbanaca bilo je prisiljeno da napusti svoja prebivališta, dok je dodatnih 20.000 lica raseljeno u martovskom pogromu 2004. godine, pri čemu treba istaći činjenicu da uprkos prisustva međunarodne zajednice ne postoje adekvatni bezbednosni uslovi za povratak, niti je osiguran pristup pravima, tako da se u proteklom periodu vratio zanemarljiv broj raseljenih lica, od čega je manje od 5% ostvarilo održiv povratak.

Ova migracija je dovela do novog opterećenja Srbije u kojoj se već nalazilo više od pola miliona izbeglica iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Republika Srbija u saradnji sa različitim subjektima na međunarodnom i nacionalnom nivou obezbedila je izbeglicama trajna, održiva i primerena rešenja kroz pristup svim pravima, uslugama i resursima na jednakim osnovama kao državljanima Republike Srbije, a interno raseljenim licima efektivno poboljšanje uslova života u toku raseljenja i potpunu socijalnu uključenost.

U tom kontekstu apostrofiram činjenicu da je za obezbeđivanje prihvata i zbrinjavanja izbeglica i raseljenih lica Republika Srbija obezbedila više od 260 miliona evra iz sopstvenog budžeta, i to 42 miliona za smeštaj u kolektivne centre i socijalna davanja, 72 miliona za zdravstvenu zaštitu i 150 miliona za obrazovanje.

Osim prema hiljadama izbeglica i interno raseljenih lica, Republika Srbija je pokazala humanost i poštovanje međunarodnih standarda prema više od milion migranata iz Azije i Afrike koji su prešli preko teritorije Republike Srbije, kao i prema onima koji su trenutno smešteni u prihvatnim centrima za azil. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Reč ima narodni poslanik Stanija Kompirović.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, pred nama se nalazi Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije, kao i niz predloga o izmenama i dopunama zakona o finansijskom značaju koje Srbija kao zemlja treba da donese da bi postala ravnopravna članica zajednice evropskih naroda, a koji će omogućiti efikasniji rad, rezultate i značaj u primeni istih.

Predlog zakona o planskom sistemu Republike Srbije izdvojen kao veoma bitan i razlog za donošenje ovog zakona je potreba da se uspostavi efikasan, transparentan i realističan sistem planiranja Republike Srbije, autonomnih pokrajina i jedinica lokalnih samouprava koji pokriva sve aspekte socijalne, ekonomske i razvojne politike i obezbediće određivanje rasta i razvoja i efikasnost sprovođenja pristupa EU.

Podnosim amandman u članu 1. Predlog zakona i dodajem stav koji glasi – Planskim sistemom se afirmiše sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa. Veliki su napor uložili naš predsednik, naša Vlada da bi se podigli sa dna i u tome su uspeli.

Srbija ima svoj cilj, prioritet i rezultate kojima može da se pohvali. Građani su tražili rad i pristali na teške mere štednje da bi se podigli na lestvicu više, kako bi naša država bila bolja i kako bi se u njoj bolje živelo. Srbija radi i gradi i ne želi više nazad. Idemo putem boljeg i napred. Uspeli smo da stvorimo stabilnost, očuvamo je, jer stabilnost, ekonomska, regionalna i politička su uslov za nove investicije.

Bez stabilnosti ne bi bilo stranih ni domaćih investitora. Stabilnost je prva i neophodna mera ka budućnosti. Dovela je do otvaranja novih fabrika, novih radnih mesta. Samo u periodu od 2014. do 2016. godine otvoreno je 124 hiljade novih radnih mesta, što je omogućilo i bolji život, standard naših građana.

Danas ima međunarodni ugled, poštovanje za našu zemlju, koja je nezavisna i koja je suverena, kojoj se veruje i koja je pouzdan partner svojim prijateljima. Da je tako potvrđuju investicije iz regiona, Evrope i celog sveta. Srbija postaje značajan regionalni činilac.

Mi smo protekle tri godine privukli sedam milijardi evra stranih investicija, a sada se najavljuju i dve veoma značajne investicije u automobilskoj industriji, a to je u Čačku i u Vojvodini, i time otvaramo prostor za nova radna mesta. Zato je korist od strane investitora očigledan i izvestan, sa jedne strane radna mesta, a sa druge strane, sve to dovodi do ekonomskog rasta naše zemlje.

Značaj svega toga je i stabilna valuta i niska inflacija, za koju je pored Vlade Srbije značajna i NBS i guvernerka, te građani Srbije imaju sigurnost i mogućnost da planiraju i misle na svoju budućnost. Narodna banka Srbije oduzela je dozvolu za rad „Jugobanci“ AD Kosovska Mitrovica, zbog likvidnosti, jer banka već duži vremenski period ne ispunjava uslove koje propisuje NBS, imovinu i obaveze, kao i preuzete i zaposlene radnike preuzela je Banka „Poštanska štedionica“, pa tako zaposleni i klijenti su dobili svoje olakšanje.

To je dokaz koliko naš predsednik i Vlada misle o svakom pojedincu i opstanku i ostanku na KiM. Znamo da najveći teret nosi naš predsednik, pa smo mu zahvalni za mir i stabilnost, a radnici i zaposleni u „Jugobanci“ su zahvalni zato što su nastavili sa svojim radom i imaju mogućnost da i dalje obezbeđuju svoje porodice i njihov opstanak. Sa takvom stabilnošću idemo u budućnost, da gradimo i podignemo životni standard i unapredimo naše sistem. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Milena Turk.
Reč ima narodni poslanik Milena Turk. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. zakona o planskom sistemu, koji za cilj ima dodatno definisanje predmeta ovog zakona.

Ukoliko govorimo o planskom, promišljenom, realnom i iznad svega održivom razvoju svih naših krajeva, svih naših okruga u Republici Srbiji moramo imati na umu sve segmente koji omogućavaju i obezbeđuju upravo ovakav proces, pre svega mislim na Vladu Republike Srbije, na lokalne samouprave, na državni sistem, koji je efikasan, na zakonsku regulativu, na ono što planiramo i pišemo kroz projekte. Celina je sastavljena od delova i oni moraju funkcionisati besprekorno.

Pokazalo se u proteklim godinama koje su to kritične tačke i tokom reformskih procesa upravo se na tim tačkama stavljamo akcenat i upravo je tu vršena reforma državne uprave. Cilj je da državna uprava bude efikasna, da radi sa što manje troškova i da bude, zapravo, servis građana i da čini sve da omogući da se radi na industrijskim zonama, da se razvijamo i da stvorimo preduslove za razvoj i da nam dolaze strani investitori koji će otvoriti nova radna mesta.

Za sve ove procese bila je potrebna iznad svega volja, volja da se sagledaju problemi, da se sa problemima uhvati u koštac i da se oni prepoznaju i da krenu da se rešavaju. Kroz jedan konkretan primer, a to je ono što su imale sve lokalne samouprave kao zadatak, to je zapravo prevođenje matičnih knjiga u elektronski oblik, moglo se zapravo videti kako su opštine godinama tavorile i stagnirale i nisu obavljale svoje zadatke. Konkretno, opština Trstenik je od 2009. godine do 2016. godine svega 5% ovakvih matičnih knjiga unelo u elektronski oblik, navođeni smo kao loš primer.

Međutim, dolaskom SNS, nabavkom opreme i angažovanjem kadrova ovaj zadatak je ispunjen. Mi smo došli do 80% i to je jasan pokazatelj kako uz dobru organizaciju, dobru volju mogu stvari da se pokrenu i da se zapravo promene. Sve ove naše reforme, svi ovi naši napori su zapravo uvek prepoznati i pohvaljeni. Uz sve te reformske procese i zakone koje menjamo, uz maksimalno iskorišćenje našeg potencijala koji imamo i trošenje budžetskih sredstava, zaista možemo postići rezultate.

Svedoci smo da su ranije režimi ulagali isključivo u politički podobne opštine, dok su ostali krajevi ostajali zapostavljeni i zanemareni. Ono što sada radi Vlada Republike Srbije i Aleksandar Vučić je upravo ono što nam je potrebno. Ulaže se u sve krajeve ravnomerno, ulaže se i u obrazovanje, ulaže se i u zdravstvo i u samu rekonstrukciju, ali i izgradnju novih objekata i, ono što je najvažnije, radi se na dovođenju investitora i otvaranju novih radnih mesta. Dakle, uvek naglašavam to, uz jednu koordinisano, plansko, iznad svega domaćinsko planiranje možemo se nadati razvoju i oporavku naše zemlje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Poštovani narodni poslanici, u skladu sa članom 87. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine, sada određujem pauzu u trajanju od jednog časa.
Sa radom nastavljamo u 15.15 časova. Zahvaljujem.
(Posle pauze)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nastavljamo sa današnjim radom.
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, primili ste izveštaj Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja Narodne skupštine, koji je utvrdio da je nastupanje smrti narodnog poslanika Zorana Krasića, nastupio slučaj iz člana 88. stava 1. tačka 8. Zakona o izboru narodnih poslanika, pa predlaže da Narodna skupština, u smislu člana 88. stava 3. i 4. istog zakona, konstatuje prestanak mandata ovom narodnom poslaniku.
Saglasno članu 88. stav 1. tačka 8. i stav 3. i 4. Zakona o izboru narodnih poslanika, Narodna skupština na predlog Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja konstatuje da je prestao mandat pre isteka vremena na koje je izbran, narodnom poslaniku Zoranu Krasiću, danom nastupanja smrti.
Saglasno Zakonu o izboru narodnih poslanika izvršiće se popunjavanje upražnjenog poslaničkog mesta u Narodnoj skupštini.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vladimir Petković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Petković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o planskom sistemu Republike Srbije za koji smatram da bi bio potpun i sveobuhvatan kada bi u stavu 2. __ predloženog amandmana. Naime, u okviru osnovnih odredbi zakona a koje se tiču predmeta uređivanja istog člana 1. glasi – predloženim zakonom se uređuje planski sistem Republike Srbije odnosno upravljanje sistemom javnih politika i srednjoročno planiranje, vrste i sadržina planskih dokumenata koje u skladu sa svojim nadležnostima predlažu, usvajaju i sprovode učesnici u planskom sistemu, međusobna usklađenost planskih dokumenata, postupak utvrđivanja i sprovođenja javnih politika i obaveza, izveštavanje na sprovođenju planskih dokumenata, kao i shodna primena obaveza sprovođenja analize efekata na propise i na vrednovanje učinka istih propisa.

Lično smatram da bi celishodnost ovog člana bila sveobuhvatna kada bi u stavu 2. u okviru svoje pune sadržine bio obuhvaćen proces digitalizacije. Dame i gospodo, ovo je doba digitalizacije. Broj digitalnih uređaja, sistema i aplikacija koje trenutno utiču na naše živote je vrlo i veoma veliki i nema kraja listi novih. Digitalizacija je prioritet Vlade Republike Srbije kao prvorazredni društveni proces, a ne samo kao prost tehničko-tehnološki razvoj.

Prednost za donošenje ovog zakona je potreba da se uspostavi efikasan transparentan, koordinisan i realističan sistem planiranja Republike Srbije, AP, jedinica lokalne samouprave, koji pokriva sve ključne aspekte socijalne i ekonomske razvojne politike i regionalnog i prostornog razvoja uz optimalno korišćenje budžetskih sredstava, obezbeđenje održivog rasta i razvoja Republike Srbije i digitalizaciju javne uprave i kompletnog državnog aparata, kako same Republike, tako i AP i jedinice lokalne samouprave, kao efikasno sprovođenje procesa pristupanja EU.

Na kraju želim da istaknem da podržavam rad Vlade a posebno rad i požrtvovanje predsednika Republike Srbije Aleksandra Vučića. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Darko Laketić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Žarko Mićin.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Milija Miletić.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Milija Miletić.
...
Ujedinjena seljačka stranka

Milija Miletić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem se uvaženi predsedavajući.

Poštovani ministre, kolege poslanici, građani Srbije, ja sam u okviru svog angažovanja i kao poslanik koji je izabran sa liste SNS, ali kao poslanik koji predstavlja u Skupštini Republike Srbije Ujedinjenu seljačku stranku, podneo amandman na Zakon o planskom sistemu Republike Srbije na član 1. gde sam stavio akcenat na nedovoljno razvijena područja.

Ja uvek u svom govoru govorim o nedovoljno razvijenim područjima, baš zbog toga što dolazim iz jedne opštine koja je nerazvijena a na jugoistoku Srbije je. Očekujem da u narednom periodu i Vlada Republike Srbije a i naš predsednik koji je kao premijer u prethodnom periodu radio na razvoju jugoistoka Srbije, na razvoju malih opština i na razvoju poljoprivrede.

Ovog trenutka ću se osvrnuti baš na poljoprivredu jer sam siguran da najveća šansa našeg razvoja jugoistoka Srbije jeste u sistematskim aktivnostima razvoja poljoprivrede, angažovanju poljoprivrede, subvencije u poljoprivredi. Očekujem da ćemo u Svrljigu, u Beloj Palanci, u Gadžinom Hanu i u tim opštinama još više ulagati i obećavati, odnosno davati sredstva kojima možemo da obezbedimo bolji život svih građana u tim opštinama.

Očekujem da ćemo u narednom periodu uspeti da promenimo pravilnik koji je bio donet u Ministarstvu za poljoprivredu, za mala gazdinstva i da obezbedimo bolje uslove za te naše poljoprivredne proizvođače. Očekujem da ćemo i sada vrlo brzo isplatiti premiju za mleko treći kvartal. Siguran sam i da Vlada Republike Srbije na čelu sa našom premijerkom Anom i naš predsednik i svi ministri imaju veliki akcenat i veliku obavezu i svi radimo na tome da radimo na prosperitetu i razvoju nerazvijenih područja iz kojeg ja dolazim.

Pozivam sve poslanike da glasaju za moj amandman, jer sam siguran da ćemo svi raditi da obezbedimo bolji život svim ljudima, sa posebnim akcentom na nedovoljno razvijena područja.