Peta sednica Prvog redovnog zasedanja , 15.05.2018.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Peta sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/96-18

2. dan rada

15.05.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Đorđe Milićević

Sednica je trajala od 10:15 do 18:55

 • ZAKONI

 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o plovidbi i lukama na unutrašnjim vodama
 • Zakon o potvrđivanju Protokola o izmeni člana 50 (a) Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu i Protokola o izmeni člana 56. Konvencije o međunarodnom civilnom vazduhoplovstvu
 • Zakon o potvrđivanju Međunarodne konvencije o nadzoru i upravljanju brodskim balastnim vodama i talozima iz 2004. godine
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Moldavije o međunarodnom drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Bosne i Hercegovine o međunarodnom drumskom prevozu putnika i tereta
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Kraljevine Maroko
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o saradnji između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Turske u oblasti urbanizma
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu tereta u drumskom saobraćaju
 • Zakon o potvrđivanju Sporazuma o vazdušnom saobraćaju između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Tunis
 • Zakon o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o prevozu putnika u drumskom saobraćaju
 • Zakon o putevima
 • Zakon o bezbednosti u železničkom saobraćaju
 • Zakona o železnici
 • Zakon o interoperabilnosti železničkog sistema
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o posredovanju u prometu i zakupu nepokretnosti
 • Zakon o Centralnoj evidenciji stvarnih vlasnika
 • Zakon o dopunama Zakona o ograničavanju raspolaganja imovinom u cilju sprečavanja terorizma
 • Zakon o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti
 • Zakon o izmenama i dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima
 • Odluka o izmeni Odluke o utvrđivanju sastava Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje
 • OBRAĆANJA

  ...
  Demokratska stranka

  Radoslav Milojičić

  Poslanička grupa Demokratska stranka
  …koji je sem što je ukrao i oteo odbornika na Vračaru, Demokratske stranke, koji su izgubili izbore …
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Neću tolerisati takve reči. Hvala vam puno.
  (Radoslav Milojičić: A onakve reči ćete tolerisati?)
  Bojan Torbica, izvolite.
  ...
  Pokret socijalista

  Bojan Torbica

  Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
  Poštovani predsedavajući, cenjena potpredsednice sa saradnicima, kolege narodni poslanici pred nama se danas nalazi set izuzetno važnih predloga zakona, koje će poslanička grupa Pokret socijalista, Narodna seljačka stranka, Ujedinjena seljaka stranka u danu za glasanje podržati.

  U svom obraćanju govoriću prevashodno o Predlogu zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova, dok će u daljoj raspravi moje kolege iz poslaničke grupe diskutovati o ostalim predlozima zakona.

  Predlog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova je još jedan od dokaza da su Vlada Republike Srbije i Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u potpunosti posvećeni rešavanju svih aktuelnih problema u ovoj oblasti.

  Ključni problemi koji će ovaj zakon trebati da reši su relativno dugo čekani na upis svojinskih prava, što ima negativne efekte na pravnu sigurnost, kao i na atraktivnost Republike Srbije kao investicione destinacije, velika učestalost i dugo trajanje administrativnih i sudskih postupaka u vezi sa imovinsko – pravnim odnosima, ograničenost administrativnih kapaciteta službe za katastar nepokretnosti da blagovremeno rešava zahteve za vršenje odgovarajućih upisa.

  Obaveze Republičkog geodetskog zavoda proistekle iz propisa koji su doneti u proteklom periodu, kao što su konverzija prava korišćenja i pravo svojine na građevinskom zemljištu, upis javne svojine i upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, dovele su do povećanja broja predmeta u radu sa 20.000 u 2014. godini i 25.000 u 2015. godini, na čak 115.000 u 2016. godini.

  U cilju povećanja ažurnosti službe Republičkog geodetskog zavoda, kao i smanjenja broja predmeta u radu, neophodno je ubrzati i pojednostaviti proceduru upisa u katastar nepokretnosti, što će u značajnoj meri učiniti usvajanjem predloženog zakona o postupku upisa u katastar nepokretnosti i vodova.

  Trenutno svako onaj koji kupuje nepokretnost mora prvo da overi ugovor kod javnog beležnika tj. da sačini javno-beležnički zapis. Da bi to uradio, kupac mora prvo da pribavi izvod iz katastra i odnese ga javnom beležniku. Nakon overe kod javnog beležnika, kupac taj ugovor ponovo nosi u katastar radi upisa, nakon toga u Republičku poresku upravu radi utvrđivanja poreza na prenos apsolutnih prava i potom prijavljuje porez na imovinu lokalnoj poreskoj administraciji. Dakle, tokom ovog postupka svaka stranka obiđe minimum pet šaltera i kao što sam rekao, obiđe katastar nepokretnosti, potom javnog beležnika, ponovo katastar, Republičku poresku upravu i na kraju lokalnu poresku upravu.

  Ono što se Predlogom ovog zakona želi postići jeste da javni beležnik umesto kupca nepokretnosti izvrši uvid u katastar nepokretnosti, potom overi ugovor o kupoprodaji, a onda taj ugovor digitalizuje, overi elektronskim potpisom i pošalje katastru elektronskim putem po službenoj dužnosti. Potom katastar kada primi ugovor od javnog beležnika, posle upisa, isti prosleđuje po službenoj dužnosti Poreskoj upravi i lokalnoj poreskoj administraciji. Dakle, time se od pet šetanja po šalterima, građanima to šetanje svodi na jedan šalter javnog beležnika, bez povećanja ikakvih troškova za građane.

  Ono što je više nego izvesno, jeste da će ovaj Predlog zakona u značajnoj meri doprineti uspostavljanju ažurnog katastra, jer se kao osnovni princip upisa u katastar uvodi princip oficijelnosti, što znači da će se po njegovom usvajanju upis obavljati po službenoj dužnosti. Javni beležnici imaće obavezu da do 1. jula ove godine, svaki ugovor o prometu nepokretnosti koji je overe, a koji je osnov za upis u katastar dostavi službi za katastar nepokretnosti i to preko elektronskog šaltera. Ostali imaoci javnih ovlašćenja i državni organi biće u obavezi da svoje odluke koje su po osnovu za upis, dostavljaju elektronski službi za katastar od 1. novembra 2018. godine, a sudovi od 1. januara 2020. godine.

  Značaj ovog Predloga zakona nije samo u tome da će se njegovim usvajanjem pojednostaviti i ubrzati procedura upisa u katastar nepokretnosti, već je to pre svega činjenica da se pred nama prvi put nalazi suštinski kompletan predlog jednog procesnog zakona koji će,ukoliko se usvoji na jedinstven način regulisati postupak upisa u katastar nepokretnosti.

  Potreba za jedinstvenom regulacijom postupka koji se vodi pred katastrom, datira još iz vremena kada su počela gašenja zemljišnih knjiga i preuzimanje podataka o nepokretnostima i stvarnim pravima nad njima iz zemljišno knjižnih uložaka. U tom periodu, postupak koji je vodio zemljišno knjižni sudija u smislu upisa stvarnih prava nad nepokretnostima i postupak koji je vodio katastar, a koji se ticao ostalih podataka o nepokretnostima je sjedinjen i zamenjen jedinstvenim upisom koji se vodi u službama za katastar nepokretnosti.

  Nakon formiranja takve jedinstvene baze katastra nepokretnosti, nastavljalo se sa upisima koji su vršeni na osnovu Zakona o državnom premeru i katastru, kao specijalnog zakona o odnosu na rad službi za katastar nepokretnosti.

  Ovaj zakon, prvenstveno materijalni, je tokom svih ovih godina dopunjavan i menjan mahom u delu koji se odnosi na postupak upisa u katastar nepokretnosti. Naime, pomenuti zakon je regulisao, pored materijalnog i procesni deo, dok je za pitanja koja nisu bila regulisana u smislu postupka upisa, primenjivan Zakon o opštem upravnom postupku.

  To je naravno bilo za takve uslove jedino rešenje, ali je proizvelo niz neujednačenih praksi. Pozivanje na Zakon o opštem upravnom postupku RGZ nije mogao da prenebegne svojevrsne specifičnosti koje se tiču isključivo katastra, te stoga donošenje isključivo procesnog zakona u oblasti upisa u katastar nepokretnosti, potez koji je za apsolutnu pohvalu.

  Uzimajući u obzir današnji tempo života i rada, kako građana, tako i privrednih subjekata, shvatamo koliko je važno da katastar nepokretnosti bude ažuran, pre svega prilikom upisa novih hipoteka, brisanje onih kojima je istekla važnost, kao i prilikom rada u svim predmetima koji se tiču opterećenja nepokretnosti u ovom smislu.

  Problem neažurnosti katastra u rešavanju predmeta upisa i brisanje hipoteka na nepokretnostima datira više od deceniju i po. Postojala su, slobodno možemo reći, neuspešna, a svakako protivna opštem interesu i diskriminatorska rešenja prethodne vlasti kojima je navodni cilj donošenja bio umanjenje posledica ovog problema. to što su ta rešenja bila neuspešna i nije tako strašno u poređenju sa njihovom, kasnije dokazanom protivustavnošću.

  Naime, Ustavni sud je 2013. godine doneo odluku kojom je utvrdio da odredba člana 8a. Uredba o visini naknade za korišćenje podataka premera i katastra i pružanje usluga RGZ nije u saglasnosti sa Ustavom Republike Srbije i na taj način prekinuo još jedan u nizu akata samovolje bivšeg režima. Inače, omogućavanjem prekorednog rešavanja predmeta samo po osnovu plaćanja uvećane naknade, kako je to bilo propisano spomenutim članom uredbe, stranke kojima se na ovaj način prioritetno rešavali predmeti stavljene su u povlašćeni položaj u odnosu na druge stranke, a sama legalizacija rešavanja predmeta preko reda upućuje na legalizaciju korupcije, što je uopšteno bila i glavna specijalnost bivše vlasti. Srbija podeljena na Srbiju bogatih i Srbiju siromašnih u kojoj samo oni sa parama, oni bogati i naravno oni politički podobni imaju šansu da ostvare neko svoje pravo, bila je univerzalni sistem vrednosti tokom njihove dvanaestogodišnje vladavine. Godine 2012. pred novom Vladom Republike Srbije našlo ne samo pitanje rešavanja aktuelnih problema u ovoj oblasti, već i sprečavanje nanošenja dalje štete građanima zbog katastrofalnih rešenja prethodnog režima.

  Ono što je stvarno primetno i na čemu se mora odati pohvala, kako ministarstvu, tako ništa manje i rukovodstvu RGZ jeste činjenica da je poslednje tri, četiri godine učinjeno više koraka kojim se direktno uticalo na brže i odgovornije rešavanje zahteva za upis i brisanje hipoteka.

  NJihovim zalaganjem došlo je do preko potrebnog ujednačavanja prakse na teritoriji cele zemlje, do rešavanja zahteva u apsolutno razumnom roku bez mogućnosti odbijanja zahteva ukoliko npr. podnosilac zahteva nije platio naknadu za pružanje usluga, kao i prioritetno i u najkraćem roku rešavanje zahteva koji prethode zahtevima za upis hipoteke ili brisanje hipoteke. Na taj način je maksimalno odgovornom poslovnom politikom postupanje katastra u ovim slučajevima napokon prestao da bude generator problema za građane.

  Još jedan od značajnih problema u prethodnom periodu bilo je neujednačeno postupanje službe katastra prilikom upisa teksta hipoteke u list o teretima nepokretnosti te paušalno procenjivanje službenika katastra koji su to bitni elementi koje treba uneti u evidenciju o teretima nepokretnosti. Upravo rešenja koja su postala sastavni deo ovog Predloga zakona, koji se nalazi pred nama, razrešava sve nedoumice, te se odredbom člana 9. propisuje i precizno navodi šta se iz teksta založne izjave upisuje u listu o teretima nepokretnosti, koja se opterećuje hipotekom, na koji način se izbegavaju sve vrste nejasnoća od kojih se može doći različitim tumačenjima kako Zakona o hipoteci tako i zakona koji se tiče katastra i upisa prava nad nepokretnostima.

  Ovim predloženim tekstom zakona, uz sve mere koje je i do sada sprovodio RGZ, u značajnoj meri će se povećati stepen zaštićenosti kupaca stanova u izgradnji. Naime, predloženim tekstom zakona prvi put se predviđa upis predbeležbe objekta i njegovih posebnih delova, stanova, garaža, poslovnih prostora, kao i promena njihovih vlasnika, a kupci su zaštićeni tako što bez njihove saglasnosti niko neće moći da se upiše kao vlasnik, dok će potencijalni kupci imati informaciju da li je stan već prodat, što do sada nije bio slučaj, pošto su se u praksi retko podnosili zahtevi za predbeležbu, a usvajanjem predloženog zakona, upis predbeležbe će se vršiti po službenoj dužnosti.

  Kada govorimo o pozitivnim promenama u RGZ, moram spomenuti i direktora, gospodina Borka Draškovića, kome se mora priznati da je od 2015. godine do danas, više nego ijedan drugi direktor pre njega, uveo značajan broj sistemski antikoruptivnih mera u RGZ. Jedno od prvih mera bila je rotacija načelnika službi i šefova pravnih službi, sa ciljem da se promenom sredina u kojima rade što više popravi i stvori pozitivna energija u radu RGZ. Potom je pre više od dve godine u RZG uvedena 8D metodologija, koja predstavlja sistematski pristup rešavanja problema u osma koraka, koji posebno karakteriše rešavanje problema utvrđivanjem stvarnih glavnih uzroka i preduzimanje mera koje sprečavaju ponavljanje jednom rešenih problema.

  Ono što je za sve građane takođe izuzetno važno i što će im u mnogome olakšati komunikaciju sa službama katastra jeste uvođenje dokument menadžment sistema, i koliko sam obavešten, u polovini od ukupnog broja službi katastra nepokretnosti. Dokument menadžment sistem će u značajnoj meri doprinositi sprečavanju mogućnosti za korupciju, a podrazumeva da se odmah po prijemu dokumentacije, koju stranka preda uz sam zahteva, ta dokumentacija skenira i potom se odmah pristupa formiranju elektronskog predmeta. Papirna dokumentacija će ostajati u prijemnoj kancelariji, a svi službenici katastra koji budu radili na rešavanju konkretnog predmeta predmetu će pristupati i vršiti obradu elektronski. Osim što se sprečava gubitak bilo kog dokumenta, što se u prošlosti znalo desiti, sistem omogućava da se na centralnom nivou u svakom trenutku može proveriti ko je sve pristupao predmetu i na taj način se lako može uvideti ukoliko je predmetu pristupao bilo ko ko nije bio ovlašćen.

  U vezi Predloga zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekata izgrade stanova za pripadnike snaga bezbednosti, želeo bih da odam priznanje, kako Ministarstvu tako i republičkoj Vladi, što je za razliku npr. od perioda između 2008. do 2012. godine, na sasvim drugi način rešavalo, tj. rešava obezbeđenje stanova za pripadnike snaga bezbednosti. U tom periodu od 2008. do 2012. godine, reći ću vam kako se npr. rešavao problem stana tadašnjeg ministra odbrane, čiji je suvlasnik na sadašnjem stanu na Vračaru, tj. vlasnik 4/10 istog stana firma „Vilab Pharm LTD“, koja je tokom mandata tog ministra dobila blizu 10 javnih nabavki i prihodovala oko 350 hiljada evra od tih javnih nabavki. Firma „Vilab Pharm LTD“ je imala zajedničkog direktora Radomira Bzika sa firmom „Peyton medical“, koja je dobijala sredstva od Ministarstva odbrane. Onda nije čudo kako jedan ministar sa samo četiri i po godine mandata može doći do stana koji vredi preko milion evra. Potrebno je i izvući jednu matematiku koju su kolege izvlačile, za stan vrednosti od milion evra, znači za tih milion evra imamo stan koji je veličine 190 metara kvadratnih i galerija od 139 metara kvadratnih. Danas se po ovim uslovima koje ministarstvo i Vlada daju, može izgraditi stambena zgrada za pripadnike snaga bezbednosti koja će brojati 50 stanova. U tome je razlika u odnosu kako se rešavalo stambeno zbrinjavanje ljudi u ministarstvima odbrane, policije i drugim snagama bezbednosti od 2008. do 2012. godine i posle 2012. godine. Zahvaljujem.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala kolega Torbica.
  Reč ima narodni poslanik Enis Imamović.
  Izvinite za malopre molim vas, vi ste imali prednost. Hvala.
  ...
  Stranka demokratske akcije Sandžaka

  Enis Imamović

  Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
  Hvala uvaženi predsedavajući.

  Koleginice i kolege narodni poslanici, poštovana ministarko Mihajlović, članovi kabineta, kao poslanik stranke SDA želim da se osvrnem na predloge zakona o železnici, putevima, te drumskom saobraćaju, prevozu putnika za koje smatramo da su od izuzetne važnosti za sve građane koji žive u Sandžaku.

  Zaista ne treba puno trošiti reči govoreći o značaju železnica i železničkog saobraćaja, naročito ako govorimo sa aspekta građana i privrede. Mi smatramo da je železnički prevoz od izuzetne važnosti, kako onaj putnički, tako i teretni i najviše zbog njegove cene i pouzdanosti.

  Međutim, ono što želim da istaknem jeste da je grad Novi Pazar jedan od većih gradova u Srbiji, da još uvek nije povezan železnicom sa ostatkom zemlje ali i svetom. Možda neki ne znaju podatak, ali da bi se Novi Pazar povezao sa prugom potrebno je izgraditi 20 kilometara pruge na šta se čeka već više od 50 godina, dok je ovaj projekat tokom tih svih decenija aktuelizovan, pa zaboravljan, pa opet aktuelizovan i tako decenijama.

  Prema podacima koje ja imam ova deonica postoji u prostornom planu, tako da je njena izgradnja i sa tog aspekta jednostavnija, samo je potrebna i volja. Prednost u tome jeste što nije potrebna nikakva rekonstrukcija, već se odmah može započeti sa izgradnjom savremenih brzih pruga.

  Ponoviću, da bi Novi Pazar dobio prugu, potrebno je izgraditi 20 kilometara železnice. Dakle, to državu ne košta puno, a građanima i privredi u Sandžaku, ali i čitavoj zemlji, puno vredi. Samo potrebe privrede za povoljnim transportnom robe na teritoriji naše zemlje ali i robe namenjene izvozu, prvenstveno na velika tržišta Rusije i Turske sa kojima imamo Sporazum o bescarinskoj trgovini, su dovoljno dobar razlog da se na ovaj zahtev odgovori realizacijom.

  Naši proizvodi poput odeće, obuće, nameštaja, pa i hrane su i cenom i kvalitetom konkurentni kako na domaćem tako i na stranim tržištima. Međutim, finalna cena naših proizvoda trpi veliku štetu i trpi veliki pritisak zbog visoke cene transporta.

  Uz povoljan način distribucije naše robe na domaćim i stranim tržištima, mi bismo značajno povećali proizvodnju i tako smanjili nezaposlenost, a i povećali bi izvoz naše zemlje. Kombinacijom železničkog prevoza ali i avio prevoza sa aerodroma Lađevci u Kraljevu, a i u budućnosti sa aerodromom u Sjenici, našoj privredi bismo otvorili vrata brze, efikasne i povoljne komunikacije sa svetskim tržištem.

  Na taj način mi dobijamo konkretan odgovor na tešku situaciju u kojoj se nalaze naši građani i naša privreda. Zbog toga koristim ovu priliku i tražim od Vlade Republike Srbije da što pre započne izgradnju pruge do Novog Pazara i da ustanovi dinamiku.

  Kada je u pitanju drumski saobraćaj, mi smo nebrojeno puta čuli, kako ovde u Skupštini, a verujem i u Vladi i u medijima, da je stanje puteva u Sandžaku katastrofalno, na nivou devastiranosti. Neki putni pravci, poput onog od Novog Pazara prema Tutinu i prema Sjenici, čak se ne mogu ni nazvati putevima. Ne postoji izraz niti kategorija koji može dočarati katastrofalno stanje u kojima se oni nalaze. Zato je nama od izuzetne važnosti izgradnja ovih putnih pravaca. To je nešto na čemu SDA Sandžaka radi već godinama. O tome sam zajedno sa kolegama govorio u prethodnim sazivima ovog parlamenta i verujem da je konačno došlo vreme da se krene u realizaciju sa ovim projektima.

  Zbog toga sa velikom pažnjom i radošću pratimo sve najave tokom poslednjih susreta predsednika Srbije i predsednika Republike Turske gospodina Erdogana o izgradnji autoputa Koridora 11, te dva pravca autoputa od Beograda do Sarajeva, ali i izgradnja regionalnih puteva od Novog Pazara prema Tutinu i Sjenici. Ovi putni pravci bi u najvećoj meri poboljšali putnu komunikaciju građana Sandžaka sa ostatkom države i sveta. S tim u vezi, mi ćemo podržati ovaj Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Srbije i Turske u oblasti urbanizma. Mi u Sandžaku imamo dobre privrednike koji znaju kako se pravi novac, ali njima je potrebno obezbediti jednake uslove kakve imaju i svi u zemlji.

  Za trenutak želim da se osvrnem i na Zakon o prevozu robe i putnika u drumskom saobraćaju. Naime, dobro je da se uvodi red u drumski saobraćaj i u prevoz putnika, međutim, mi godinama unazad imamo velike probleme sa kojima se naši prevoznici suočavaju. Kada je u pitanju primena tog zakona, njima se vrlo često mimo zakona stvara nelojalna konkurencija kojoj se gleda kroz prste, kroz nepoštovanje utvrđenog reda vožnje, termina, stanica itd. Kao narodni poslanik sam imao sastanak sa mnogim od vlasnika ovih agencija, sa jednim od oštećenih vlasnika smo čak i posetili vaše ministarstvo, imali smo dobar razgovor sa držanim sekretarom gospodinom Kernom. Čovek je doneo dokaze o svim zloupotrebama, međutim, taj problem nije rešen. Kao što sam rekao, održao sam sastanke i sa drugim oštećenim vlasnicima ovih agencija koji imaju gotovo identičan problem. U ovom momentu ne bih spominjao imena, ali smo voljni svi zajedno da radimo na rešavanju ovog problema. Prema njima, nadležni organi imaju određene favorite kojima dozvoljavaju da mimo zakona i mimo pravilnika koriste tuđe termine, ne poštuju utvrđeni red vožnje, praveći tako nelojalnu konkurenciju upravo onima koji poštuju zakon.

  Želim da pohvalim vašu otvorenost i želim da vas pozovem da zajedno napravimo jedan sastanak sa ovim ljudima, kako bi zaštitili one koji poštuju zakon, jer se ovako šalje poruka da se poštovanje zakona ne isplati.

  Za kraj, možda nema direktne veze sa ovim zakonima, ali tiče se prevoza putnika u drumskom saobraćaju, želim da podržim jednu inicijativu koju su pokrenuli građani Novog Pazara, na čelu sa profesorom Ganićem, sa državnog univerziteta u Novom Pazaru, za uvođenje tramvajskog prevoza u Novom Pazaru. Ovim predlogom bi se u velikoj meri rešio problem gotovo svakodnevnog saobraćajnog kolapsa u ovom gradu, te pozivam Vladu i vaše ministarstvo da zajedno sa njima nađemo rešenje i pomognemo gradu Novom Pazaru da dobije tramvajski prevoz, da građanima pokažemo da se dobre i zdrave građanske inicijative isplate. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, kolega Imamoviću.
  Reč ima prof. dr Zorana Mihajlović.
  Izvolite.
  ...
  Srpska napredna stranka

  Zorana Mihajlović

  Hvala na vašim komentarima, posebno vezano za samu železnicu, vi ste tu u pravu. Ono na čemu mi posebno radimo jeste rehabilitacija i rekonstrukcija puteva. Vi znate da smo sada i u delegaciji kada je predsednik Vučić bio u Turskoj razgovarali, između ostalog, i o rehabilitaciji, ali ne samo o rehabilitaciji, nego i o brzoj saobraćajnici upravo u ovoj oblasti. Mi već imamo sada delegaciju iz Ministarstva saobraćaja Turske sa kojom to radimo. Dodatno znate da i Koridor 11 prolazi kroz taj kraj, ali ono što ostaje ispred nas jeste da vidimo kako da se pozabavimo i železničkim transportom, upravo imajući u vidu aerodrom Lađevci koji treba da nam pomogne jer se razvija pre svega u tom teretnom saobraćaju.
  Što se tiče brze saobraćajnice i rehabilitacije, mi očekujemo da se pogotovo za brzu saobraćajnicu doradi projektno-tehnička dokumentacija. Naš plan je da probamo da tokom leta krenemo u izvođenje radova. Videćemo, to ne zavisi sve samo od nas nego i od projektanta, ali je sada potpuno sigurno da ćemo to raditi narednih godinu ili dve, gotovo sigurno dve ako govorimo o brzoj saobraćajnici. Mislim da će u tom smislu sigurno uslovi za transport biti mnogo, mnogo bolji. Hvala.
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Hvala, potpredsednice Vlade.
  Reč ima narodni poslanik Boško Obradović. Izvolite.
  ...
  Dveri

  Boško Obradović

  Poslanička grupa Dveri
  Hvala, predsedavajući.

  Poštovani predstavnici, poštovane kolege narodni poslanici, uvaženi građani koji pratite rad našeg današnjeg zasedanja, pomaže Bog svima.

  Iskoristio bih priliku na početku da svima nama i svim građanima Srbije čestitam jedan veliki i značajan jubilej koji danas obeležavamo, a to je 170 godina od stvaranja Srpske Vojvodine. Tačno na današnji dan navršilo se 170 godina od Majske skupštine i tog velikog događaja kojim je formirana Srpska Vojvodina koja je 70 godina kasnije, a pre tačno 100 godina, završila epohalnim istorijskim delom prisajedinjenja Srema, Banata, Bačke i Baranje Kraljevini Srbiji. Mislim da je važno da se u srpskom parlamentu, dakle na republičkom nivou, ovo danas pomene. Hvala vam, predsedavajući, na razumevanju.

  Bio sam danas na svečanoj proslavi u Sremskim Karlovcima, ali smatram da to nije samo proslava za pokrajinski nivo vlasti, već da čitava Republika Srbija treba da slavi Srpsku Vojvodinu i njeno prisajedinjenje Kraljevini Srbiji.

  Što se tiče aktuelnih zakona koji su na dnevnom redu, zaista moram da konstatujem da vlast napreduje i da nekako konačno dolazi u vezu sa svojim imenom Srpske napredne stranke, jer uvažava i shvata koliko smo mi iz opozicije konstruktivni i koliko su naše ideje i naša rešenja ispravni i dobri.

  Evo, navešću vam i nekoliko primera. Pre svega, Vlada Republike Srbije i njen predsednik shvatili su značaj porodične politike Srpskog pokreta Dveri i postavili to danas kao državni prioritet broj jedan, istina, tek posle šest godina vlasti, ali bolje ikad nego nikad. Slično je i sa temom konačnog rešavanja, barem dela, nerešenih stambenih pitanja pripadnika snaga bezbednosti, a nedavno smo ovde, pre 15 dana ili koliko je bilo, kritikovali ministra Vulina što je to samo jedno u nizu lažnih obećanja aktuelne vlasti da će doći do tih jeftinih stanova za pripadnike snaga bezbednosti, a sa tim se godinama kasni. Evo konačno i tog zakona na dnevnom redu i to je takođe dobra stvar.

  Dobra je stvar i komisija o kojoj ćemo govoriti u 2. tački dnevnog reda, o kojoj takođe ne znam zašto se čekalo šest godina da bi došla na dnevni red ove Narodne skupštine, odnosno 20 godina nakon NATO bombardovanja, ali to sve govori da je otprilike prosek obećanja SNS da nešto uopšte pokrene da uradi od onoga što je obećala najmanje šest godina. Čisto da znamo, kada vam SNS nešto ubuduće obeća, računajte da nema ništa ispod šest godina da uopšte kreće da se realizuje.

  Ono što je meni najinteresantnije i moram priznati, to je jedan novi fenomen koji je zaista uspešno profunkcionisao, kada opozicija predloži kvalitetne i dobre amandmane, onda Vlada Republike Srbije odbije kvalitetne i dobre amandmane, samo iz jednog jedinog razloga – zato što dolaze iz redova opozicije. A šta je novo? Nov je fenomen da Vlada posle nekoliko nedelja isti taj predlog opozicije predloži kao svoj predlog, kroz izmene i dopune određenih zakona.

  Evo da vam navedem jedan konkretan primer. Amandman na Predlog zakona o dopunama Zakona o bezbednosti saobraćaja predložila je poslanička grupa Dveri 6. marta 2018. godine, da se brzina na našim autoputevima podigne sa 120 na 130 kilometara na sat. Pre dva meseca Vlada Republike Srbije odbila je ovaj amandman, iz nepoznatih razloga, a evo posle dva meseca Vlada Republike Srbije sama predlaže isti taj amandman koji su Dveri predložile pre dva meseca kao veliki iskorak u novim izmenama istog zakona.

  Čekajte, šta se promenilo za dva meseca na putevima Srbije? Jel su oni toliko poboljšani da sada može da se vozi 130 na sat, a nije moglo pre dva meseca, kada smo mi to na isti način obrazlagali da je to praksa koja postoji u brojnim državama regiona i Evrope?

  Dakle, apelujem na vlast da nije teško biti fin i priznati da kada opozicija predlaže dobre stvari, da su to dobre stvari. Kako nama nije teško da kada vlast predlaže nešto dobro, kažemo – ovo je dobro? Tako ni vama ne bi trebalo da bude teško kada opozicija predlaže nešto dobro, da kažete da je to dobro i da usvojite.

  Evo, ja ću poći od Zakona o železnici, za koji smatram da je kruna jedne reforme sistema srpskog železničkog saobraćaja, koja nisam siguran da je dobro osmišljena. Evo koji su problemi u čitavom tom konceptu.

  Dakle, podela nekad jedinstvenog železničkog preduzeća automatski slabi našeg nacionalnog železničkog prevoznika i atomizira mogućnosti ulaganja i jačanja. Mi smo u tom velikom procesu podele železničkog nacionalnog prevoznika na četiri različita preduzeća. Pojedinačne kompanije koje su izašle iz tog jedinstvenog preduzeća samim tim su i slabije i nekonkurentnije. Jedini ekonomski isplativ deo ostaje teretni saobraćaj, a ostali su izgleda prepušteni propasti ili prodaji nekim velikim železničkim igračima iz inostranstva. U prednosti će, naravno, biti najveće i najsnažnije železničke kompanije iz EU kojima se na ovaj način omogućava još jedan dodatni monopol, kada ta tema dođe na dnevni red.

  Naše je mišljenje, mišljenje Srpskog pokreta Dveri, da država ne sme nikako prepustiti državnu železničku infrastrukturu, niti sme ukidati delove železničkih pruga zbog tzv. nerentabilnosti i nadam se da se to ovim zakonom konačno i zaustavlja.

  Ono što su posledice koje mogu biti opasne, a ako se ne varam, vi ste sve to radili, gospođo ministre, na osnovu izvesnog elaborata na 130 strana koji je uradila izvesna konsultantska firma i za kojeg ste izgleda platili ogromne novce, a vi biste mogli reći koliko ste davali u svoje vreme za to prepisivanje zapadnih ideja kako podeliti našeg nacionalnog železničkog prevoznika, a inače su sve te ideje na samom zapadu odbačene kao potpuno besmislene i pogrešne, a oni ih i dalje uvoze nama ovde kao nekoj koloniji i nekim domorocima koji treba da uzimaju njihove pogrešne ideje koje se više ne primenjuju ni kod njih samih. Dakle, problem je uništavanje uspešnog sistema i pripremanje terena za nelojalnu konkurenciju iz inostranstva, a problem je i mogućnost prodaje delova velikog sistema koji su profitabilni, a druge delove ostaviti državi da ih ona finansira ili da budu ugašeni.

  Ono što takođe želim da istaknem a tiče se verovatno ovde i za našu današnju raspravu najvažnijeg zakona – Predlog zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova za pripadnike snaga bezbednosti, koji toliko godina, između ostalog, kasni, želim da istaknem da postoje dobre i važne stvari i da postoje ozbiljno problematične stvari u vezi sa ovim Predlogom zakona.

  Šta je dobro? Dobro je da konačno krenemo u rešavanje određenog broja stambenog pitanja za pripadnike srpskih snaga bezbednosti. Oni su to odavno zaslužili. Zašto Vlada koja je već šest godina na vlasti tek posle šest godina pokušava da reši ovo pitanje, to je dobro pitanje za Vladu?

  Druga dobra stvar je državna bezbednost i vi ste to dobro napomenuli u obrazloženju ovoga zakona, da se time, naravno, podiže naša državna bezbednost i da se pomažu pripadnici snaga bezbednosti, što je uvek dobro i što ćete uvek imati podršku u Srpskom pokretu Dveri.

  Dobro je i nešto što bismo mi nazvali državni kapitalizam, ili kako to nedavno reče kolega Dragan Đilas pozivajući se na ekonomski program Dveri – ekonomski patriotizam, time što država ulazi na tržište, država investira, država pokreće zamajac domaće privrede, država rešava stambena pitanja svojih pripadnika snaga bezbednosti. Dakle, proglašavam mrtvim neoliberalni koncept ekonomije koji je državu izbacio sa tržišta i čestitam Vladi Republike Srbije što priznaje da su Dveri i u ekonomskom smislu sve ove godine bile u pravu i što vraćate državu kao investitora, što vraćate državu kao nekoga ko igra ulogu u privredi i što vraćate državu kao nekoga ko rešava određene važne nacionalne stvari. Opet su Dveri u pravu godinama unazad i konačno se Vlada Republike Srbije vraća na državni kapitalizam i direktno postaje investitor u izgradnji velikog broja stambenih jedinica za pripadnike snaga bezbednosti.

  Naravno, posledica svega toga – pokretanje domaće privrede. To je izuzetno dobra stvar, pre svega građevinske operative i ono što ste vi ovde u obrazloženju istakli, a ako bude tako, verujte, ja ću prvi da slavim i da častim, gospođo ministre, a to je obaveznost učešća domaćih privrednih subjekata. Ako vam je trebalo 18 godina neoliberalizma, uništavanja svega što je domaći ekonomski interes, favorizovanja stranaca, stranih firmi i njihovih monopola, da shvatite da poenta jedne Vlade jeste podrška domaćoj privredi i favorizovanje domaće privrede, onda je to zaista previše. Ali, opet, bolje ikad nego nikad.

  Dakle, ne obaveznost učešća domaćih privrednih subjekata, kako vi ovde kažete, nego isključivo pravo, monopol, domaćeg privrednog proizvođača, odnosno privrednog subjekta, da realizuje iz državnog kapitala investiranu proizvodnju. To je program Srpskog pokreta Dveri i hvala bogu i Vlada Republike Srbije postepeno dolazi na pozicije Srpskog pokreta Dveri, ne samo po pitanju porodične politike, nego, evo, kao što vidimo, i po pitanju ekonomske politike.

  Trebalo vam je vremena, niste nas pažljivo slušali na vreme, dugo vam objašnjavamo. Mislili ste da je sve što sa zapada dolazi lepo i sjajno. Konačno ste počeli neke stvari da shvatate, da je važniji domaći ekonomski interes nego neoliberalna ekonomija, strani investitori, strane banke i njihovi monopoli i njihova pljačka, iznošenje ekstra profita iz države Srbije.

  Ono što nije dobro, a dozvolite da u radu Vlade Republike Srbije po nešto i nije dobro i nemojte nam zameriti što kao opozicija radimo svoj posao i kritikujemo vlast, nije dobro da nam se ponovi „Beograd na vodi“, na koji se inače vi pozivate u ovom obrazloženju i to je skandal sam po sebi, kada vi kažete ovde da napomene radi, pazite, napomene radi, „pri realizaciji drugih značajnih projekata za Republiku Srbiju već se pristupalo ovakvim i sličnim rešenjima“, pa primer projekat „Beograd na vodi“. To nemojte nikad više da navodite kao primer, jer je taj leks specijalis bruka i sramota ovoga parlamenta, ove države i vaše vlasti, i načina na koji ste dali monopol jednom privatnom investitoru na strateški najvažnije mesto za izgradnju u gradu Beogradu, je simbol korupcije, kriminala, lopovluka i svega drugog najgoreg u ovome društvu i državi. Ne daj bože da izgradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti liči na „Beograd na vodi“. Ne daj bože da se „Beograd na vodi“ ponovi u Kraljevu, Kragujevcu, Vranju, Novom Sadu ili Beogradu.

  Naravno da ne bismo voleli da izgradnja ovih stanova završi kao novi primer korupcije, kriminala, lopovluka i burazerske ekonomije u redovima Srpske napredne stranke. Lepo je to što vi kritikujete Demokratsku stranku, ne znam samo što niste poslali u zatvore sve one koji su opljačkali Srbiju za vreme vlasti Demokratske stranke? Ali, vi ne možete da sakrijete činjenicu da u vašim redovima sede mnogi kadrovi Demokratske stranke i da se u vašim redovima mnogi bave kriminalom i korupcijom, do samog vrha aktuelne vlasti.

  Šta je opasnost ovoga zakona? Da vi time suspendujete neke druge zakone u Republici Srbiji, da pravite monopol kako ćete vi deliti poslove unutar izgradnje ovih stanova, da te poslove dobijaju samo vaše firme, odnosno firme bliske SNS. Kao što je, primera radi, u Kraljevu pre neki dan pare na konkursu za dodelu sredstava medijima dobila samo vaša televizija, a sve druge televizije nulu. Da ne bude tako i sa firmama domaćim koje će raditi ove stanove, da će samo firme bliske SNS dobijati poslove a svi drugi biti odbačeni, da uopšte dobiju mogućnost da rade u Srbiji ako nisu deo stranačko parazitskog sistema SNS?

  Ja vas molim, gospođo ministre, da obratite pažnju da u državi Srbiji žive i rade ljudi koji nisu članovi SNS. Ne znam da li razumete o čemu pričam? Dakle, u Srbiji žive i rade ljudi, porodice, građani Srbije koji nisu članovi Srpske napredne stranke, nisu deo naprednjačkog kartela. Mnogi su u opoziciji. Mnogi se ne bave politikom. Ali, trebali bi da imaju pravo na rad i na život dostojan čoveka i da mogu da rade, a ne samo da u Srbiji mogu da rade i da se zapošljavaju članovi Srpske napredne stranke i firme bliske Srpskoj naprednoj stranci.

  Ja vas molim i preklinjem da ta burazerska ekonomija koju ste vi nasledili od DS ne bude primenjena na ovoj izgradnji stanova za pripadnike snaga bezbednosti.

  Ono što je ovde meni bilo vrlo simpatično, moram priznati da je to još jedan originalni doprinos našem parlamentarizmu od strane SNS, to je vaše obrazloženje zašto nismo mogli da imamo javnu raspravu po pitanju ovoga zakona. To je inače sjajna stvar.

  Pa kaže - Vlada Republike Srbije javne rasprave u vezi sa Nacrtom zakona o posebnim uslovima za realizaciju projekta izgradnje stanova, za pripadnike snaga bezbednosti nisu sprovedene, budući da sam Nacrt zakona sadrži podatke u vezi sa podacima koji su od interesa za Republiku Srbiju, a čijim bi otkrivanjem nastala potencijalna šteta za nacionalnu bezbednost Republike Srbije, javnu bezbednost, odnosno za bezbednosno i obaveštajne poslove organa javne vlasti.

  Šta je to nacionalna bezbednost u izgradnji stanova? Dakle, ja vam predlažem jedno originalno rešenje, uvek kada je neka tema škakljiva da opozicija ne bi mogla da govori, da se ne otvaraju javne rasprave, vi proglasite da je to bitno za nacionalnu bezbednost. Znači, svaku kriminalnu aferu u vrhu vaše vlasti. Vi takođe proglasite da to ne sme da se istražuje zato što je to bitno za nacionalnu bezbednost i zabranite javnu raspravu.

  I naravno, jedna takođe simpatična stvar, vi ovde navodite, citiraću vašu izjavu, kažete – biće to stanovi, a kojim sve lokacijama u više gradova, a što se tiče Beograda, ostale lokacije su već spremne, kaže, dok se za Beograd čeka da se konstituiše nova gradska vlast, pa da počnemo razgovore o tome, kaže ministar Zorana Mihajlović.

  Četiri godine bili na vlasti u Beogradu, četiri meseca ne mogu da konstituišu novu vlast u Beogradu. Zbog toga se ne znaju lokacije gde mogu da se grade stanovi u Beogradu, zbog toga kasne stanovi za pripadnike snage bezbednosti u Beogradu. Kako se to zove? Javašluk, nesposobnost i neozbiljnost. Ako ste pobedili ubedljivo na izborima, pa tri dana je trebalo da vam bude dovoljno da formirate novu gradsku vlast u Beogradu.

  Ja ne znam da li vi svi koji ste članovi SNS shvatate kako vas ponižava predsednik vaše stranke, Aleksandar Vučić. On sad sve kandidate sa liste na beogradskim izborima drži na leru ko će biti gradonačelnik Beograda i četiri meseca moraju da mu idu svi na poklonjenje i da ga mole da neko od njih bude gradonačelnik Beograda, a on će onda da im da milost carsku, pa evo ti ćeš biti Gorane Vesiću ili ti Irena Vujović, jer svakako neće biti niko od onih poznatih javnih ličnosti koje su samo glumile na listi SNS.

  Nemojte dozvoljavati to ponižavanje od strane Aleksandra Vučića. Jeste li vi efikasni? Jeste li vi dobra vlast? Jeste li vi sposobni? Tri dana posle ubedljive pobede na beogradskim izborima morala je biti formirana nova beogradska vlast, jer četiri meseca kasni lokacija, plus četiri godine lažnih vaših obećanja da danas neki pripadnik srpskih snaga bezbednosti bude sa pravom, recimo, da su mu ovaj dan uručeni ključevi stana u koji je trebalo da se useli. Zbog koga? Zbog Aleksandra Vučića koji ne može da se opredeli ko će biti gradonačelnik Beograda, pa ko će više da mu se ulizuje četiri meseca, pa ko će više para da mu da da bi on bio gradonačelnik, pa ko će više da mu bude veći sluga na čelu Beograda?

  Molim vas, to je poniženje za sve vas u SNS. To je poniženje za Beograd. To je poniženje za pripadnike snaga bezbednosti.

  I, konačno, gospođo ministarka, vi znate da ja vas izuzetno cenim, uvek su mi simpatični ovi naši, da kažem, parlamentarni okršaji, vi ste uvaženi član „Ist vest bridža“, poznate međunarodne organizacije, dela trilateralne komisije, vi najbolje sprovodite zapadne interese u Srbiji. Ja to i cenim kod vas.

  Vi se uopšte ne krijete da ste vi lobista zapadnih interesa u Srbiji, za razliku od drugih koji pokušavaju da se sakriju, kao ne znam, Dragan Šormaz, lobista za NATO ili neko drugi. Ne, vi otvoreno kažete ja lobiram za interese zapada, ja sam član stranih međunarodnih organizacija.

  (Isključen mikrofon)
  ...
  Socijaldemokratska partija Srbije

  Vladimir Marinković

  Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
  Kolega, Obradoviću, da li treba da kažem šta nije u redu? Evo, do sada ste potpuno normalno govorili, ne možemo se optuživati za takve stvari. Za izdaju, za interes bilo koga ko je van ove zemlje, nemojte to da radite.
  Izvolite, nastavite.