Sedmo vanredno zasedanje , 13.06.2018.

2. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad sednice Sedmog vanrednog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Jedanaestom sazivu.
Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 80 narodnih poslanika.
Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.
Konstatujem da je, primenom elektronskog sistema za glasanje, utvrđeno da je u sali prisutno 87 narodnih poslanika i da možemo da nastavimo sa radom.
Prvi govornik na listi je Nada Kostić.
Da li želite reč? Nije tu.
Reč ima Vera Paunović.
Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Vera Paunović

Poštovana predsednice, poštovane kolege narodni poslanici, poštovani ministre i ostali članovi Vlade, sistem lokalne samouprave predstavlja jedan od važnih segmenata unutar političkog sistema svake države. U najvećem delu razvijenog sveta, opštine i gradovi preuzimaju sve više klasičnih državnih funkcija i nadležnosti vezanih za rešavanje problema svojih građana, što zahteva i preciznije i detaljnije regulisanje, podelu nadležnosti između centralnog nivoa vlasti i jedinice lokalne samouprave, a to je i namera predloga zakona koji su nam upućeni na razmatranje.

Predlog izmena i dopuna Zakona o lokalnoj samoupravi donosi ključnu novinu koja se tiče regulisanja položaja mesne zajednice koji je vrlo kompleksan. Postojeći Zakon o lokalnoj samoupravi gotovo da ne reguliše pitanje rada mesnih zajednica, već je to ostavljeno na regulisanje opštinama, a njihov rad pretežno zavisi isključivo od ličnog entuzijazma i angažovanosti pojedinaca.

U zavisnosti od opštine do opštine, mi sada imamo situaciju da se organi tih mesnih zajednica negde biraju na tajnim izborima, negde na javnim glasanjima, na zborovima građana, a da u pojedinim opštinama izbori se čak i ne sprovode, već se članovi tih organa jednostavno postavljaju odlukama opštinskih struktura.

Stoga, izmenama u članu 74. postojećeg zakona, pitanje mesnih zajednica biće daleko preciznije regulisano nego što je to do sada bio slučaj. Predviđa se da će svaka mesna zajednica ubuduće morati da ima svoj savet koji će se birati na neposrednim i tajnim izborima građana, a da će savet iz redova svojih članova birati predsednika mesne zajednice. Po prvi put, sade će zakonski biti prepoznati određeni poslovi kojima će se baviti mesne zajednice, pa će tako one imati pravo da predlažu mere i razvoj za unapređenje komunalnih i drugih delatnosti na svom području i, što je još važnije, imaće pravo da donesu svoj finansijski plan za realizaciju tih aktivnosti.

U članu 76. i dodavanjem dva nova člana 76a i 76b biće detaljnije razrađena pravila o međusobnom odnosu organa vlasti mesne zajednice i opština i biće predviđeno kada se može raspustiti savet mesne zajednice i raspisati novi izbori.

U zakonu se insistira da angažovanje predsednika i članova saveta mesnih zajednica ne može biti na profesionalnoj osnovi, odnosno da se time ne mogu stvarati dodatni finansijski troškovi za budžet mesnih zajednica. Uz promene u članu 68. koje predviđaju obaveznu javnu raspravu o određenim dokumentima iz rada lokalne samouprave, ako to potpisima zatraži 5% od broja birača ukupnog stanovništva lokalne samouprave. Mislim da bi sve to trebalo da stvori osnovu za daleko veće zadovoljstvo građana radom lokalne samouprave.

Druge važne izmene ovog zakona odnose se na pitanja broja članova u pojedinim lokalnim organima. Iako bi to po suštini stvari trebalo da bude autonomni domen odlučivanja samih lokalnih samouprava, praksa i ovde, nažalost, pruža brojne negativne primere. Nije redak slučaj da se u pojedinim opštinama postavlja i imenuje po nekoliko ljudi na razne visoke izvršne funkcije, od zamenika i pomoćnika predsednika do članova opštinskih veća, čije se nadležnosti neretko prepliću, a za svoj rad dobijaju zarade, što opterećuje lokalne budžete.

Ubuduće će u opštini do 15.000 stanovnika moći biti postavljen samo jedan pomoćnik predsednika opštine, do 50.000 stanovnika najviše dva pomoćnika, a u opštini do 100.000 stanovnika najviše tri pomoćnika, u skladu sa podacima poslednjeg popisa stanovništva. Slična pravila važe i za brojnost članova opštinskog veća, gde ono može da ima do pet članova za opštine do 15.000 stanovnika, do sedam za opštine do 50.000, do devet za opštine, odnosno gradove do 100.000 stanovnika, odnosno 11 za gradove preko 100.000 stanovnika. Ovim dopunama u ovoj oblasti će se uvesti izvestan red i postići veći efekti rada i ušteda u lokalnim budžetima.

Poštovani narodni poslanici, poštovani građani Srbije, mišljenja sam da su svi zakonski predlozi koji se danas nalaze na dnevnom redu veoma kvalitetni i koncizni. Predlozi zakona koji se odnose na sistem lokalne samouprave treba da omoguće da ponovo na pravi način profunkcioniše sistem mesnih zajednica, da rešavanje o konkretnim problemima građana bude povereno onim njihovim predstavnicima koji su najbolje upoznati sa njima. Stoga će poslanička grupa PUPS u danu za glasanje dati svoju apsolutnu podršku za usvajanje svih zakona koji se nalaze na dnevnom redu. Hvala na pažnji.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Sledeći govornik je Balša Božović.
...
Demokratska stranka

Balša Božović

Poslanička grupa Demokratska stranka
Zahvaljujem, predsednice Skupštine.

Dame i gospodo narodni poslanici, uvaženi ministre sa saradnicima, ministre Ružiću, pred nama su devet ciljeva vašeg ministarstva i to je ono što ste obećali i rekli ste da je ovo rešenje, kako bi građani imali efikasniju i moderniju upravu, odnosno servis za njihov svakodnevni život.

Smatram neke od ovih ciljeva, da ne kažem većinu, više nego potrebnu za ono što su izazovi danas u Srbiji i mislim da ste dobro formulisali većinu ovih ciljeva. Vi ste ovde predložili i određene mere kako da rad opština i gradova postane efikasniji, kako da bude bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti u određena pitanja koja se tiču života svakog čoveka u Srbiji. Mi ih pozdravljamo.

Ali, ono što ne ide u skladu sa vašim ciljevima i ne ide u skladu sa ostvarivanjem vaših ciljeva jeste ono što se svakodnevno dešava na terenu u Srbiji, u svakodnevnom životu u Srbiji. Vi imate danas situaciju u kojoj jedan Zoran Milojević Zelja, tokom jučerašnjeg dana, tokom prekjučerašnjeg dana, posećuje opštinu Paraćin, preti odbornicima, pokušava da namakne većinu koja nije u skladu sa voljom građana izraženom na izborima. Kako mi na taj način da razgovaramo ozbiljno o ovim temama ako znamo da jedan od najvećih batinaša SNS danima opseda opštinu Paraćin, pokušavajući da na svaki mogući način uplaši ili omogući neku drugu većinu od one koja postoji u Skupštini opštine? Ako su izbori na svake četiri godine, ako je vlast tamo stabilna, ako je gospodin Saša Paunović kao predsednik opštine Paraćin sa izvanrednim rezultatima, da li je onda jedini problem to što on dolazi iz Demokratske stranke i što je jedan od retkih, ako ne i jedini opozicioni predsednik opštine danas u Srbiji?

Mislim da je izlišno govoriti o ciljevima vašeg ministarstva, ciljevima koji su veoma precizno postavljeni, kao što se vidi, dok se na terenu u Srbiji dešavaju potpuno druge stvari. Član glavnog odbora SNS pokušava da namakne većinu koju građani nisu izabrali, kako bi se predsednik opštine Saša Paunović smenio, kako bi on doveo nekog svog batinaša ili kriminalca da vodi opštinu Paraćin, mimo onoga što su građani Srbije glasali na izborima 2016. godine.

Da li je situacija bezbedna po građane Srbije i šta vi kao ministarstvo, s obzirom da se zalažete za efikasnu, modernu upravu, šta vi možete da učinite da bi se građani osećali bezbednije?

Isto tako, pozdravljamo što ste zajedno sa svojim saradnicima došli danas u Narodnu skupštinu i što ste pokazali izvestan i politički kapacitet, s obzirom da smo pre nekoliko dana ovde imali predsednicu Vlade Republike Srbije koja je predlagala ministra finansija, nije dovela ni jednog saradnika, ni jednog ministra, između ostalog niste bili ni vi, i pokazala ono što i tvrdi u javnosti, da nije politički premijer već isključivo tehnokratski, što govori da Vlada Republike Srbije nema političkog kapaciteta da se izbori sa ovakvim problemima.

Ako vi imate politički kapacitet, pokažite ga, jer jedan Zelja ne može da vam se meša u posao ministra za lokalnu samoupravu, jer ne može jedan ministar da ima manje moći od jednog batinaša koji ide od opštine do opštine i pokušava da prekraja volju građana na izborima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Član 107. Najgrublje je prekršeno dostojanstvo Narodne skupštine malo pre, u minutima koje je iskoristio prethodni govornik, da sve najgore ispriča o SNS, o članovima SNS. I ono što je još gore od toga, to je da je upotrebio silne neistine kada je reč o situaciji u opštini Paraćin. Spominjao je nekakvog Zelju i ne znam šta još.

Istina je to da Paraćinom vlada grupa kriminalaca predvođena DS i Sašom Paunovićem, paraćinskim despotom. Spominjao je malo pre kako neko želi da naruši izbornu volju. Izborna volja je odavno narušena u Paraćinu, upravo zahvaljujući kriminalnim metodama Saše Paunovića koji tamo kupuje odbornike i ko zna šta još radi u tom smislu.

Dakle, nemojte da izmišljate nikakve batinaše, nemojte da izmišljate nikakve kriminalce. Srpska napredna stranka nema nikakve veze sa tim. Građani Paraćina će vas zameniti na sledećim izborima. Hvala.

(Balša Božović: Replika.)
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Kolega Balša, da duže vremena provodite u sali, znali biste da na povredu Poslovnika nema replike.
(Radoslav Milojičić: Šta vas briga koliko ko provodi u sali? Šta vas briga da li je u sali?)
Gospodine Milojčiću, izričem vam opomenu.
Po Poslovniku, narodni poslanik Aleksandar Martinović.
(Radoslav Milojičić: Zbog čega opomena? Sram te bilo. Šta te briga ko je u sali i kad? Šta si ti ovde, supervizor?)
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, ovde je bilo reči, a pre svega povređen je član 27, bilo je reči o nekim batinašima iz SNS. Prekjuče je pretučen od strane batinaša Dragana Đilasa, Vuka Jeremića, Boška Obradovića i ostalih, Božidar Milić koji ima 48 godina, kome su zatvorena oba oka, koji je samo pitao one koji blokiraju puteve sa džipovima, BMW, audijima, zašto to rade? O batinašima pričaju oni koji su 2008. godine policijskim čizmama izgazili glavu i ubili Ranka Panića. O batinašima pričaju…

(Radoslav Milojičić: Sram ti bilo Martinoviću, lažeš kao Vučić.)

O batinašima pričaju oni koji su 2008. godine u svaku opštinu u kojoj na vlasti nije bila Demokratska stranka slali brigade interventne policije da nasilno ruše vlast koja nije po njihovoj volji, zato što je u svakoj opštini od 2008. godine do 2012. godine morala da bude, hteo to narod ili ne, na vlasti Demokratska stranka. Godine 2007. Marijan Rističević je po nalogu Demokratske stranke smenjen u upravi vodovoda zato što je tako odlučila Demokratska stranka, odnosno njihov tadašnji šef, pokrajinskog odbora Demokratske stranke za Vojvodinu. Od 2008. godine do 2012. godine cela Srbije je bila pod terorom, sve lokalne samouprave u Srbiji bile su pod terorom Demokratske stranke.

Ja vas pitam, evo, i time završavam, koliko novca iz republičkog ili pokrajinskog budžeta AP Vojvodine je mogla da dobije bilo koja opština u Srbiji, u AP Vojvodini, gde na vlasti nije bila DS? Nije moglo da dobije nijedan jedinog dinara.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Martinoviću.
Po Poslovniku, narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, kad sin jednog telohranitelja priča o batinama, to je prvi znak za uzbunu.

Ja ću se setiti predsednika ili zamenika predsednika opštine Beočin, kada su videli da će izgubiti vlast u Inđiji 2015. godine…

(Aleksandra Jerkov: Jel ovo povreda Poslovnika?)

… oni su angažovali batinaše da spreče odbornike da glasaju protiv predsednika opštine Petra Filipovića. To je onaj isti Petar Filipović koji je sada organizovao blokade sa vrhuškom priveska od stranke Dragana Đilasa.

(Balša Božović: Po Poslovniku.)

Dakle, kad o batinama priča neko ko je hteo da tuče migrante 8.3.2013. godine, jedan od njih je ovde prisutan…

(Radoslav Milojičić: Ti si ženu poslao.)

… samo zato što su…

Pa, makar nisam popio tenk za jedno veče, kao ovaj što mi dobacuje.

Dakle, popio je 470 i nešto hiljada dinara za jedno veče za pivo, 300 i nešto piva i zato je dobio nadimak hajnekena. Posle toga je nasrnuo ispred kafića na čoveka u 63 godine i o tome postoji krivična prijava i sada mi još dobacuje.

Napali su migrante samo zato što su hteli dve večeri da prespavaju u Mladenovcu. Evo i fotografije od 8.3.2013. godine…

(Radoslav Milojičić: Da li vidiš ovo, Arsiću?)

… i danas oni pričaju o batinama?

Gospodine predsedavajući, u skladu sa članom 108. i 109. vi ste trebali zbog ove prevelike galame, buke, itd. da izreknete opomenu narodnim poslanicima koji ovo čine u ovom trenutku, jer ubuduće ja ne znam kako će oni dolaziti na sednicu, a ja predlažem da ih možda donesemo u kavezu ako budu ovakvi kao što su sad. Hvala.