Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podnela Milanka Jevtović Vukojičić.
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvažena ministarka sa saradnicima, kolege poslanici i poslanice, podnela sam amandman na član 1. Predloga zakona o sprečavanju rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama.

Zakon je značajan pre svega sa aspekta javne bezbednosti, ali takođe i te kako je značajan i predstavlja korak napred upravo u pogledu preventivnih aktivnosti i preduzimanju svih onih mera preventivnih koji će dovesti do ublažavanja katastrofalnih posledica, odnosno izbegavanja katastrofalnih posledica ili njihovog smanjenja na najmanji mogući nivo.

Sem toga što je i ovo jedan od zakona koji predstavlja korak napred i unapređuju čitav sistem MUP, istaći ću učešće MUP u jednoj globalnoj krizi koja je zahvatila i našu zemlju kao tranzitnu zemlju, a u pitanju je migrantska kriza, u pitanju je zaštita posebno ranjivih, odnosno osetljivih društvenih grupa. Moram da istaknem da je Republika Srbija tokom migrantske kriz i tokom velike seobe naroda posebno iz Sirije koja je bila obuhvaćena ratom ali i iz drugih zemalja pokazala visok stepen poštovanja ljudskih prava, ali naravno i najveći mogući stepen zaštite bezbednosti i sigurnosti njenih građana.

Moram da istaknem takođe da je u jul u mesecu 2016. godine Vlada Republike Srbije donela odluku o formiranju zajedničkih snaga MUP, odnosno policije i Vojske Srbije upravo u cilju obezbeđenja državne granice i to prema Bugarskoj i Makedoniji i u cilju suzbijanja i regularnih migracija. Ministarstvo unutrašnjih poslova je nagrađeno prvom nagradom zajedno sa mađarskim policajcima upravo na planu sprečavanja i krijumčarenja ljudi.

Takođe, moram da istaknem da je MUP donelo Memorandum zajedno sa Republičkim javnim tužilaštvom oformilo stalnu udarnu grupu za sprečavanje krijumčarenja ljudima jer znamo da velika migrantska kriza koja je pogodila sve zemlje, a naravno i našu zemlju, mada su migranti kroz našu zemlju prolazili kao tranzitnu, da su mnogi koristili migrante kako bi se obogatili, i kako bi u stvari se bavili krijumčarenjem ljudi. Moram da istaknem da je ova stalna udarna grupa za suzbijanje krijumčarenja ljudi 2017. godine uhapsila 13 lica koja su sa područja Makedonije pokušali da prokrijumčare 107 izbeglih lica, a takođe pre tri dana zahvaljujući aktivnostima policije na području Kikinde, Subotice, Kanjiže otkrivena je osmočlana kriminalna grupa koja se bavila krijumčarenjem migranata iz Indije i Avganistana.

Naravno da je cilj i fokus MUP-a bezbednost i sigurnost naših građana, ali tokom migrantske krize MUP i te kako je pokazalo da jednom koordinisanom jednom efikasnom, jednom multidisciplinarnom aktivnošću i te kako je radilo na zaštiti ljudskih prava i migranata, a pre svega, onih najranjivijih a tu su pitanju deca.

Moram da istaknem da u Subotici u dečijem Domu „Kolevka“, opremljeno je jedno krilo u kome su smeštena deca migranti, bez roditeljske pratnje. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Atlagić.
Da li neko želi reč?
Kolega Atlagiću, izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Marko Atlagić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, gospodine Arsiću, gospođo ministarko pravde, drago mi je gospođo ministarko što ste vi i dr Stefanović, vrlo često u ovom visokom Domu među nama.

To u prvom redu govori o vašem odnosu prema radu, zajedno sa vašim saradnicima, a i posvećenosti. Moram da naglasim da vas i danas u prepodnevnim časovima, a evo i sada u poslepodnevnim, ima duplo više vaših saradnika, nego čitave opozicije ovde preko nas.

Moram da naglasim da je gospodin Stefanović, svojevremeno predsedavao ovom visokom Domu, sa parlamentom, i po opštoj oceni kako pozicije, tako i opozicije, najbolje u poslednjih 20 godina. Ništa slabije ne obavlja ni funkciju ministra unutrašnjih dela, što govori o rezultatima postignutih za vreme njegovog rukovođenja.

Ujedno koristim priliku da se zahvalim MUP što je u jednoj godini održao 34.000 časova iz područja bezbednosti našim učenicima, što je od velike vaspitne vrednosti, a i pridoneće ukupnoj bezbednosti u našoj zemlji.

Ovaj zakon a i predloženi amandman, ukoliko ga Vlada Republike Srbije, prihvati pridoneće nacionalnoj sigurnosti, a time i ukupnoj ubrzanoj modernizaciji Republike Srbije za koju se nesebično zalaže i sprovodi Vlada Republike Srbije, najveći broj uvaženih narodnih poslanika i najveći broj građana Republike Srbije, a motor ubrzane modernizacije Republike Srbije je naš uvaženi predsednik Republike Srbije, gospodin Aleksandar Vučić.

Bivši režim nije vodio računa o nacionalnoj bezbednosti Republike Srbije, posebno o odbrani od poplava.

To pored ostalog i pokazuje bivši predsednik Vlade Republike Srbije, a danas uvaženi narodni poslanik Zoran Živković, koga momentalno nema ovde među nama, u narodu zvani kao poljoprivrednik u pokušaju, koji je čak negirao postojanje katastrofalnih poplava 2014. godine, kada je 15 dana posle 30.05.2014. godine, izjavio – „Poplave su vešto izmišljena manipulacija. Moram priznati da sam i ja naseo toj propagandi“. Završen citat.

Poštovani građani Republike Srbije, da li možete da poverujete da je ova osoba predsedavala Vladi Republike Srbije u jednom od mandata.

Nije samo Zoran Živković svojim nastupima radio protiv interesa građana Republike Srbije, to pored ostaloga činili su a i čine svakodnevno savez za drugu pljačku Srbije, kao što su Vuk Jeremić, zvani Vuk potomak, Dragan Đilas, zvani Điki mafija, Saša Janković, zvani Sale prangija, Janko Veselinović, zvani Janko stanokradica, Dušan Petrović, zvani Dule kao ubica i mnogi drugi u tom savezu lezijedovića, prevaranata, lopuža, luftiguza i vjetrogonja i džabalebaroši, koji svakodnevno tumaraju Srbijom, ne bi li pribavili neki politički poen.

Zaboravili su samo jedno, da su i građani Republike Srbije, da su ih poslali u političku prošlost iz koje se zasigurno neće vratiti.

Na kraju, mi govorimo već dva dana o povereniku, o Zakonu o zaštiti podataka ličnosti. Ja upozoravam građane Srbije, Rodoljub Šabić, već dve godine je političko lice i bavi se čistom politikom, kao što je ranije radio i Saša Janković, bavio se politikom. Videćete za koji mesec, pretrčaće u savez lopuža, prevaranata, lezijedovića, luftiguza i vjetrogonja. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Da li neko želi reč?
Izvolite, kolega Komlenski.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Drugarice i drugovi dame i gospodo narodni poslanici, uvažena gospođo ministre sa saradnicima, apsolutno je jasno da stari zakon o smanjenju, sada već možemo da kažemo, stari, smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednih situacija koji je donet 2009. godine, menjan 2011. godine, dopunjavan 2012. godine, jednostavno nije izdržao pred nesrećama i katastrofama koje su se u Srbiji desile u međuvremenu.

Očigledno je da je ovaj predlog zakona koji se nalazi pred nama, jedan zaista kvalitetan predlog da se prevaziđu svi nedostaci koji su uočeni nažalost na praktičnim primerima i koji su možda uticali da šteta od katastrofa koje su zadesile Srbiju u ovom periodu, bude i veća nego što je morala da bude.

Naime, dobro je što ovaj zakon, za razliku od prethodnog zakona i situacije kakvu smo imali u Republici Srbiji, na vrlo jasan i precizan način definiše šta su čije obaveze, šta su čija prava.

Ono što je važno, važno je da postoje jasno definisani prioriteti, a to je da se život građana stavlja na prvo mesto, da se prevencija ponovo uključuje i vraća u sistem, a uspostaviti sistem kada ga neko jednom praktično uništi i rasturi je jako ozbiljan, težak i mukotrpan posao.

Naime, paralelno sa materijalnim sredstvima koja treba da potpomognu i olakšaju da se preduprede katastrofe ili kada do njih dođe, da štetne posledice budu što manje, ujedno se mora raditi ponovo na obuci građana, na podizanju svesti i jednostavno, prihvatanju jedne činjenice da bez dobro organizovanih građana na nivou lokalne samouprave koji će biti jasno koordinisani, svesni i učestvovati u svim postupcima i procedurama koje budu predviđene za pojedine elementarne nepogode, nema dobrih rezultata ni na prevenciji, ni na smanjenju štete, a ni na otklanjanju posledica. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Dušica Stojković
Izvolite, koleginice Stojković.
...
Srpska napredna stranka

Dušica Stojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine Arsiću.

Uvažena ministarko Kuburović sa saradnicima, drage kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, procenjuje se da oko 90% svih katastrofa koje se dese u svetu su katastrofe koje su izazvane prirodnim faktorom.

To je isto bila situacija sa majskim poplavama kada je u trećoj nedelji maja 2014. godine Srbija bila pogođena istorijskim poplavama.

Ove poplave su pogodile čitav jedan region, pored Republike Srbije, pogođena je Republika Hrvatska i Republika Srpska.

Čitav sistem bezbednosti je upravo tog meseca maja 2014. godine bio pred velikim testom.

Bujične poplave pogodile su 38 opština centralne i zapadne Srbije. Suština mog amandmana na član 1. je da se doda stav 3. koji će se više odnositi na sanaciju posledica bujica.

Ovaj amandman koji definiše sam Predlog zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama. Brojke nas opominju.

Brojke govore o tome da je potrebno da stanemo i da se zamislimo, da napravimo plan šta raditi dalje, kako da budemo efikasniji, kako da se sa ovim nedaćama na što bolji način uhvatimo u koštac.

Brojke su takve da pokazuju da je u Srbiji registrovano više od 11.500 bujičnih vodotokova, dok bujične poplave predstavljaju najčešću pojavu iz tzv. arsenala prirodnih rizika.

Erozija je glavni faktor za nastanak bujičnih poplava. Erozija je prisutna na 75% teritorije Srbije sa prosečnom godišnjom produkcijom erozionog materijala od oko 30 miliona metara kubnih, od čega čak osam miliona metara kubnih dospeva u naše reke, dospeva u naša rečna i potočna korita, i to je uzrok enormnih količina blata i kamena u poplavljenim mestima i gradovima.

Brojke su takve da govore da je čitav jedan period, čitave decenije od 1950. godine do 2014. godine bile razorne negativne posledice bujičnih poplava. Te bujične poplave u našoj zemlji odnele su čak 80 ljudskih života. Učinile su materijalnu štetu u enormnim razmerama, materijalna šteta se procenjuje od nekoliko milijardi evra.

Učestalost pojave bujičnih poplava, intenzitet i rasprostranjenost čini ih stalnom pretnjom, ne samo kada govorimo o ekologiji, već i kada govorimo o čitavoj jednoj ekonomskoj i socijalnoj situaciji u Republici Srbiji. Tokom poplava 2014. godine, ali i poplava koje su nas zadesili 2016. godine i poplava koje su nas zadesile ove godine, znači 2018. godine, pripadnici sektora bezbednosti, pripadnici Sektora za vanredne situacije su zaista bili na visini zadatka i sve vreme su bili uz svoj narod i pružili su adekvatan odgovor jednom ovakvoj pošasti koja evo vidimo skoro svake godine ugrožava našu zemlju.

Zaista imam retku priliku da javno čestitam svim pripadnicima bezbednosnog sektora, svim onim spasiocima, vatrogascima, policajcima, srpskim vojnicima, koji su danonoćno bili uz svoj narod. Zaista bih želela sa ovog mesta, iz Doma Narodne skupštine, da im izrazim zaista veliko strahopoštovanje, zato što danonoćno rade, zato što se bave zaista jednim, obavljaju jedan jako težak i odgovoran posao, kako bi se mi, kao građani Republike Srbije osećali bezbednije i sigurnije.

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova su ti koji omogućavaju da građani Republike Srbije u ovoj zemlji žive bez straha. Oni su ti koji omogućavaju napredak čitavog društva, oni štite zakon i građane, bez obzira na pol, na versku ili drugu pripadnost, oni štite danonoćno našu decu, oni nam obezbeđuju sigurniju i bolju budućnost. Uloga policije je zaista značajna, naročito u 21. veku, u veku koji se suočava sa brojnim izazovima i na unutrašnjem i na međunarodnom planu.

Pozdravljam odluku predsednika Aleksandra Vučića, ali i ministra Stefanovića da se za pripadnike službe bezbednosti obezbede stanovi po povoljnijim cenama. Dobra vest je, evo u oktobru smo u svim medijima mogli da vidimo da će prvi stanovi krenuti da se grade u Vranju, 486 stanova, zatim u Nišu, gde će se izgraditi najviše stanova za pripadnike snaga bezbednosti, čak 2.400 stanova, ali i u Beogradu gde je određena lokacija u gradskoj opštini Zemun i da će se upravo izgraditi 1.000 stanova za pripadnike MUP.

Nakon 2014. godine sprovedena je temeljna reforma svih sektora MUP i rekla bih da se u javnom mnjenju promenio diskurs. Ponovo je postalo popularno biti policajac, vatrogasac, pripadnik žandarmerije. Za to je zaslužen jedan čovek. To je prvi čovek MUP, potpredsednik Vlade Republike Srbije, gospodin Stefanović, koji zaista svakodnevno radi da se ove reforme ubrzaju, da se ove reforme nastave i da srpski policajac konačno dobije svu neophodnu opremu, uniforme, obuću, zaista se nikada više nije ulagalo nego što se sada ulaže na modernizaciji srpske policije.

Kako smo stanje zatekli pre te 2014. godine? Pa, naši policajci su zaista bili bosi i goli, nisu imali osnovna sredstva za rad, a bave se zaista jednim teškim i specifičnim zanimanjem. Svakoga dana možemo da vidimo iz medija da zaista Ministarstvo radi punom parom, projekti poput „Sejf sitija“, bezbednih gradova, video nadzora u svi osnovnim školama, nabavke softvera, digitalizacija, ali i ići u korak ka pružanju usluga građanima.

Sada su konačno građani u fokusu MUP i o tome svedoči zaista veliki broj on-lajn usluga. Vi danas možete iz svoje dnevne sobe, iz svoje kuće, iz svoje kancelarije da preko svog kompjutera ili mobilnog telefona zakažete jednu od on-lajn usluga, što zaista u prethodnom periodu nije bilo moguće. Možete da zakažete vađenje ličnih dokumenata. Zaista se dosta radi na tome da se u velikom broju gradova i opština otvaraju nove policijske ispostave koje omogućavaju da se zaista građani u svom kvartu, u svom naselju, u svojoj ulici osećaju bezbednije.

Takođe, kao što sam već rekla, menja se nešto, kada je reč o javnom diskursu, sada je popularno biti srpski policajac i srpski vatrogasac. O tome svedoči velika navala na konkursima MUP. Samo tokom ove godine će biti zaposleno 275 novih vatrogasaca. Drago mi je što mogu kao građanin da kažem da je neophodno da nastavimo sa modernizacijom Sektora za vanredne situacije, da podmlađujemo sastav, jer upravo su vatrogasci ti koji svakog meseca gase na stotine i stotine požara u našim gradovima, u našim opštinama.

Važno je da radimo i na preventivi. Kada je reč o upravljanju u vanrednim situacijama, ali važno je da nastavimo sa edukacijama. O tim edukacijama vam je govorio moj kolega prof. Marko Atlagić. Više od 2.000 pripadnika MUP, neki su i penzioneri, nekadašnji policajci, svakodnevno rade edukacije i edukuju naše najmlađe mališane u osnovnim školama. Važno je da na vreme krenemo sa edukacijama i obukama kako bi decu, koja odrastaju u našoj zemlji, naučili da na adekvatan način reaguju u vanrednim situacijama, ali i kako da se zaštite i da budu bolji i da adekvatno postupaju na ulici, naselju i svom školskom dvorištu.

Ja bih sada želela da kažem šta je to što nudi ovaj drugi savez, koji je preko puta nas. Žao mi je što su samo dva predstavnika opozicije danas iz tog saveza za uništavanje Srbije preko puta nas. Oni su sastavljeni iz najrazličitijih stranaka i najrazličitijih pokreta. Znamo ko im je šef, ali se svakog dana vidi ko su im eksperti.

Juče smo imali u svim sredstvima javnog informisanja prilike da vidimo ko su im eksperti u oblasti bezbednosti, ko im je kandidat za buduće funkcije ako osvoje vlast u sektoru bezbednosti. Imali smo prilike da vidimo zaista čudo neviđeno, stručnjaka za bezbednosti iz rijalitija, gospodina koji se druži svakodnevno sa kriminalcima, a koji predlaže epohalna rešenja – da cena goriva u Srbiji bude pet evra, da građani umesto kolima i motornim vozilima dolaze na posao peške ili biciklima. To je zapravo njihova osnovna platforma za razvoj Srbije. Ja im poručujem sa ovog mesta, sa mesta narodnog poslanika, da krenu prvo od samih sebe. Prvo, oni koji se kriju iza skupocenih automobila sada savetuju građane kako će da odlaze na posao, neka oni krenu da dolaze na posao biciklama, prvo, neka oni krenu da smanje svoje stomake i da na posao idu peške, pa onda neka savetuju građane Beograda i ostalih gradova.

Zaista smo nasledili teško stanje u srpskoj policiji. Verujem da smo imali mnogo Lepomira na svakom ćošku, u svakom sektoru MUP. Pokazali smo i dokazali da zaista nema nedodirljivih i da u svakoj akciji pokazujemo nultu toleranciju ka kriminalu i ka korupciji u našoj zemlji. Zbog svega toga, zaista smatram sa ovog mesta da je zaista važno da usvojimo ove reformske zakone iz MUP i Ministarstva pravde. Želim sa ovog mesta da pozovem sve svoje kolege narodne poslanike da u danu za glasanje podrže ove reformske zakone, kako bi građani ove zemlje bili sigurniji, bezbedniji, kako bi se ostvarili svi oni standardi koji su nam u prethodnom periodu nedostajali. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Studenka Kovačević.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Studenka Stojanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministre Kuburović, gradska uprava u Boru je u skladu sa svojim zakonskim obavezama i ovlašćenjima preduzela brojne aktivnosti na jačanju kapaciteta, zaštite i spasavanja.

Tokom 2018. godine pokrenut je postupak izrade planskih dokumenata, procene ugroženosti i plana zaštite i spasavanja grada. Oba ova planska dokumenta su izrađena. Procena ugroženosti i plan zaštite i spasavanja biće poslati Ministarstvu unutrašnjih poslova, odnosno Sektoru zaštite i spasavanja, radi dobijanja saglasnosti. Zadnja procena ugroženosti u Boru rađena je 80-ih godina prošlog veka.

U toku je i proces izrade tehničke specifikacije za raspisivanje javne nabavke kojom bi se sistem za javna uzbunjivanja doveo u ispravno stanje. Zadnji put su sve sirene za javno uzbunjivanje bile u ispravnom stanju 1999. godine.

U saradnji sa Nacionalnim trening centrom MUP-a Republike Srbije, zakazana je i obuka za članove štaba za vanredne situacije i poverenike civilne zaštite. Obuka će se održati 13. i 14. novembra. Zadnja obuka je rađena pre više od 15 godina, a mi očekujemo da će time štab i mreža poverenika funkcionisati na jednom mnogo višem nivou, jer će ljudi koji predstavljaju kostur zaštite i spasavanja dobiti adekvatnu obuku i znanje.

Naša vatrogasno-spasilačka jedinica u Boru pre dva meseca dobila je novu opremu u vidu namenskog vozila i auto-cisterne. Gospodin Stefanović je lično uručio ključeve. Time je značajno olakšan posao našim vatrogascima spasiocima.

Zaključak je, dakle, da se i u ovoj oblasti, nakon više decenija, ulažu značajna sredstva, što potvrđuje tvrdnju da je Vlada maksimalno posvećena rešavanju nagomilanih problema u različitim oblastima i da teži da svi mi živimo u što sigurnijem i što bezbednijem okruženju. Za sada toliko. Zahvaljujem.