Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/259-18

4. dan rada

05.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 10:10 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Petković.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, kolega.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Petković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući.

Uvažena ministarko Kuburović, dame i gospodo narodni poslanici, građani Srbije, podneo sam amandman na član 1. Predloga zakona o smanjenju rizika od katastrofa, da se doda stav 3, a odnosi se na smanjenje rizika od oluja.

Ako uzmemo u obzir i samim tim znamo da je prethodni zakon donesen pre sedam godina i kao takav imao je veliki broj nedostataka, smatram da donošenjem novog zakona ćemo isključiti mogućnost da neke pravne praznine koje su do sada postojale jednostavno nestanu.

Ono što bih se složio sa kolegama narodnim poslanicima, sa teritorije grada Beograda, tj. lokalne samouprave koje pripadaju jedinici lokalne samouprave grada Beograda, jeste da će se novi zakon odnositi i na lokalne samouprave gradskih opština.

U velikoj meri će to na neki dobar način svakako unaprediti i obezbediti dodatna sredstva kao preventivu za naredni period borbe protiv katastrofa na koje, jednostavno, mi ne možemo da utičemo.

Ono što bih posebno istakao, jeste da vas podsetim da smo u prethodnim godinama imali jako velike elementarne nepogode, 2014. u gradskoj opštini Obrenovac, gde sam bio lično prisutan, i 29. juna 2018. godine, poplave koje su se desilo na mojoj teritoriji, tj. na opštini Barajevo, sa koje dolazim.

Želim da napomenem da se u godinama iza nas dosta malo ulagalo u povećanje svesti građana, u preventivu, a kamoli tek u otklanjanju mogućih posledica koje, na svu sreću, smatramo da mogu biti bez ljudskih žrtava.

Igrom slučaja, 29. juna 2018. godine došlo je do elementarnih nepogoda na teritoriji opštine Barajevo, gde je palo preko 100 litara kiše po kvadratnom metru. Da su građani i lokalna samouprava imali više mogućnosti i, naravno, svesti, ne bi došlo do poplava tih razmera, da su samo izumrla stabla koja su nanela štetu i pravljenje nekih trenutnih brana koje su pucanjem izazvale poplavu u centralnom delu opštine.

Ja se nadam da će predloženi zakon u velikoj meri smanjiti elementarne nepogode i da ćemo u narednom periodu svakako nastojati da budu bez ljudskih žrtava. Ja vam se zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Tanja Tomašević Damnjanović.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Tanja Tomašević Damnjanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predseda-vajući.

Poštovana gospođo ministar sa saradnicima, kolege i koleginice narodni poslanici, osnovni cilj i razlog donošenja ovog zakona jeste potreba da se sistem smanjenja rizika od katastrofa i upravljanje vanrednim situacijama kao deo jedinstvenog sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije pravno uredi na jedinstven način, stvaranjem pravnih uslova za uspostavljanje jedinstvenog integrisanog sistema, a da se istovremeno sistem organizacije i funkcionisanja uskladi sa realnim potrebama zaštite i spasavanja stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih i drugih nepogoda.

Sistem reagovanja u vanrednim situacijama, koji je glavni predmet uređivanja ovog zakona, našao se pred ogromnim izazovima tokom katastrofalnih majskih poplava 2014. godine. Poplavama su bili ugroženi životi, zdravlje i imovina više od 1,6 miliona ljudi u 119 opština centralne i zapadne Srbije, a ukupna šteta od poplava iznosila je 1,7 milijardi evra, što čini više od 4% bruto društvenog proizvoda.

Predlogom zakona stavljaju se u prvi plan principi, planski dokumenti i mere i aktivnosti koje treba da doprinesu što uspešnijoj prevenciji od katastrofa, jačanju otpornosti pojedinaca i zajednice na posledice elementarnih i drugih nepogoda i podizanju nivoa spremnosti za reagovanje u slučaju nastupanja elementarne i druge nepogode.

Planiranje i realizacija aktivnosti investicija na svim nivoima, koje su zasnovane na poznavanju rizika i kojima se obezbeđuje što je moguće veći stepen zaštite ljudi i imovine od eventualnog nastupanja novih katastrofa, predstavlja sistemski odgovor društva na ovu vrstu opasnosti i omogućava smanjivanje rizika od nastupanja štetnih posledica većeg obima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Sonja Vlahović.
Da li neko želi reč? (Da)
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Sonja Vlahović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, poštovani predsedavajući.

Zakon o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama je nadogradnja postojećeg sistema i Zakona o vanrednim situacijama.

Ključno obeležje ovog zakona predstavlja stavljanje preventive u prvi plan. To je, u stvari, zajednička priprema i angažovanje samih lokalnih samouprava, pravnih subjekata i samih građana.

Novina što se tiče grada Beograda, kojeg kao lokalna samouprava čini 17 opština, je ta što je obaveza lokalne samouprave proširena i na gradske opštine grada Beograda. Beograd se do sada tretirao kao lokana samouprava koju čini 17 opština i zbog sporosti u reagovanju, nedoumicama i raznim drugim nedostacima u sistemu predato je sada jedinicama koje su opštinske u gradu Beogradu, jer one nisu lokalne samouprave, ali imaju prenete nadležnosti i imaju odeljke lokalne samouprave i značajne su u aspektima spašavanja.

Želim da pohvalim i istaknem rad MUP-a u protekloj 2017. godini. Pripadnici MUP RS u prethodnoj godini su napravili rekordne rezultate u više oblati. Navela bih smanjenje stope kriminaliteta. Rezultati koji su najbolji u proteklih 10 godina. Gledajući ovaj period, počinjeno je i najmanje krivičnih dela ubistva, dok je broj saobraćajnih nezgoda za 17% u proseku poslednjih 10 godina smanjen.

Pripadnici MUP-a su u 2017. godini ugasili više od 31.000 požara. Izdali su više od 2,4 miliona pasoša, ličnih karata, vozačkih i saobraćajnih dozvola, a na graničnim prevozima je izvršena kontrola skoro 69 miliona putnika.

Rezultati rada MUP-a se vide i u 2018. godini, jer je njihov zadatak da Srbija, a i njeni građani, budu bezbedni i sigurni.

Na kraju, želela bih da pohvalim i rad Ministarstva pravde, čije ću Predloge zakona, izmene i dopune zakona, podržati u danu za glasanje, a naročito bih istakla i nove zakone, kao što je Zakon o besplatnoj pranoj pomoći i Zakon o lobiranju. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Olivera Pešić.
Da li neko želi reč?
Izvolite, koleginice.
...
Srpska napredna stranka

Olivera Pešić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 1. sa ciljem da ukažem dodatno na značaj donošenja ovog zakona.

Donošenje zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama predlaže se kako bi se poboljšao opšti okvir za uspostavljanje efikasnog integrisanog sistema smanjenja rizika od katastrofa i upravljanja vanrednim situacijama u cilju smanjenja postojećih rizika, sprečavanju rizika u budućnosti i efikasnije odgovora na katastrofe.

Složili smo se svi u diskusijama u načelu, koje smo imali prethodnih dana, da je preventiva najvažnija i da upravo treba raditi na unapređenju koncepta spremnosti i smanjenju rizika od katastrofa.

Planirana je i realizacija aktivnosti investicija na svim nivoima, koje su zasnovane na poznavanju rizika kojim se obezbeđuje veći stepen zaštite ljudi i imovine od eventualnog nastupanja novih katastrofa je u stvari sistemski odgovor društva na ovu vrstu opasnosti i omogućava smanjenje rizika od nastupanja štetnih posledica većeg obima.

Od 2014. godine do danas, na teritoriji grada Leskovca locirano je i sanirano preko 50 kilometara vodotokova drugog reda, gde je grad uložio preko 30 miliona dinara. Zahvaljujući tome, problemi sa izlivanjem i poplavama su svedeni na minimum. Ako imamo u vidu da elementarna nepogoda prva nastupa na teritoriji jedinica lokalne samouprave i da se blagovremenim reagovanjem mogu sprečiti i ublažiti posledice, logično je što se predlogom ovog zakona, kao i do sada, jedinice lokalne samouprave stavljaju u prvi plan i definišu njihova prava i obaveze. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč?
Izvolite kolega.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvažena ministarko sa saradnicima, zaštita i spasavanja zasnivaju se na saradnji solidarnosti, pravovremenom i usklađenom delovanju subjekta sistema zaštite i spasavanja.

Svako ima pravo na zaštitu od nesreća i katastrofa prouzrokovanih elementarnim nepogodama i drugim nesrećama, a zaštita i spasavanje ljudskih života imaju prednost nad svim drugim zaštitnim i spasilačkim aktivnostima.

Organi državne uprave moraju obezbediti da stanovništvo na području, koje može pogoditi elementarna i druga nesreća, bude obavešteno o opasnosti i da prilikom obezbeđenja zaštite od elementarnih nepogoda i drugih nesreća, prioritetno sprovode preventivne mere zaštite u skladu sa svojim nadležnostima.

U nemalom broju slučajeva, konkretan primer, Vojska Srbije zaista dosta pomagala gradu Novom Pazaru sa čistačima snega, koji su zbog velikih padavina bili neophodni za raščišćavanje puteva u našem kraju. U tim delovima naše zemlje, sneg usled jakog vetra, dostiže zaista ogromnu visinu i u jednom danu ostane veliki broj ljudi zarobljenih u snegu i smetovima.

Iz napred navedenih razloga, kao i zbog toga što se često dešava da zbog snežnih nanosa i niskih temperatura, najteža situacije bude na Pešteru i Novom Pazaru, smatram da je neophodno da se predloženi amandman usvoji. Zahvaljujem.