Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 30.11.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

4. dan rada

30.11.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 18:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Milanka Jevtović Vukojičić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Uvažena predsednice Narodne skupštine, uvaženi ministri sa saradnicima, pred nama se nalaze zakoni vrlo značajni iz oblasti finansija, i to najznačajniji zakon iz oblasti finansija – Predlog budžeta za 2019. godinu Republike Srbije, sa pratećim dokumentima, odnosno odlukama.

Takođe, nalazi se i set drugih finansijskih zakona koji su u službi, odnosno koji će koristiti realizaciji planiranog budžeta za 2019. godinu, ali se nalaze i zakoni iz oblasti državne uprave i lokalne samouprave, kao vrlo značajan zakon, o zaštiti od radijacijske sigurnosti i bezbednosti, koji je podnela narodna poslanica i predsednica Narodne skupštine, gospođa Maja Gojković.

Srpska napredna stranka, u danu za glasanje, glasaće za sve predložene zakone iz razloga što su u fokusu ovih zakona, pre svega, unapređenje privrede, odnosno unapređenje privrednog razvoja Republike Srbije.

Pod dva – rasterećenje privrede od svih onih nameta i dalje ispunjavanje svih onih preduslova koje su vezane za konkurentnost naše privrede.

Treći razlog zbog čega će SNS glasati je da je budžet izbalansiran na taj način da odgovara potrebama građana. Potrebe građana su prioritet broj jedan za Aleksandra Vučića i SNS. To svakako jeste razlog što ćemo u danu za glasanje podržati ove zakone.

Za one dušebrižnike koji se brinu o najsiromašnijim građanima Republike Srbije, moram da kažem da jedino ovakav budžet, izbalansiran, budžet koji je razvojan, budžet koji se temelji na zdravim, fundamentalnim osnovama, a to je na zdravom privrednom rastu, upravo može na adekvatan način da štiti i one najsiromašnije.

I upravo ovim predlogom zakona nijedno pravo koje se tiče najsiromašnijih građana, a koji se nalazi na razdelu Ministarstva rada, 30, nije ukinuto. Sva ona prava iz boračko-invalidske i socijalne zaštite, iz oblasti zaštite porodice i dece, i dalje se nalaze u Predlogu budžeta i ni za jedan jedini dinar nisu smanjena.

Kako ova Vlada odgovorno radi, to pokazuje i povezivanje nauke i privrede, osnivanjem Fonda za nauku, što svakako jeste veliki napredak i jedan od načina da mladi ljudi naučnici ostanu u našoj zemlji i rade u naučno-istraživačkim parkovima.

Ono što takođe želim da naglasim, da je na razdelu Ministarstva rada, na Razdelu 30, na razdelu Fonda za unapređenje položaja osoba sa invaliditetom, povećan ukupan budžet i upravo želim da kažem da ova Vlada ima odgovoran pristup prema toj, jednoj od najugroženijih kategorija stanovništva, sarađujući i pružajući finansijsku podršku za preko 500 lokalnih udruženja i preko 30 saveza.

U danu za glasanje podržaćemo sve predložene zakone. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Sledeći govornik je Srbislav Filipović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Srbislav Filipović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsednice.

Uvaženi ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, građani Republike Srbije, danas i prethodnih dana raspravljamo o najvažnijim stvarima za našu zemlju, o najvažnijoj temi. Ta tema je budžet Republike Srbije za 2019. godinu.

Ja ne bih naše građane zamarao preterano sa brojkama, već sa nekim konkretnim činjenicama, onih do kojima je ljudima stalo i onih što se tiču njihovih života, a to je da smo jednom odgovornom socijalnom politikom, odgovornom državotvornom politikom, doveli finansije u Republici Srbiji u takvo stanje da možemo na realnim, održivim i stabilnim osnovama da podižemo i plate u javnom sektoru, i da podižemo u značajnoj meri penzije, koje su danas više nego ikada, više nego ikada što su bile u Republici Srbiji.

Mislim da je tome u značajnoj meri doprineo i sadašnji ministar finansija, gospodin Siniša Mali, koji je pokazao kako se odgovorno vode finansije. Na primer u Gradu Beogradu, za vreme mandata gradonačelnika Grada Beograda, kada je dug Beograda prepolovljen i time zaslužio naše poverenje i poverenje Aleksandra Vučića da bude i ministar finansija i opravdava ga iz dana u dan.

Čuli smo jednu kritiku da je ovo vojni, ratni budžet, pa zaboga svaka država mora da ima jaku vojsku i jaku policiju, zbog svoje bezbednosti, ne zato da bi osvajala i da bi uzimala tuđe, već da bi bila sigurna, da bi građani u njoj živeli mirno i spokojno. Da bi u tu zemlju dolazile investicije morate da imate pravnu i bezbednosnu stabilnost i sigurnost. Zbog toga je dobro što ulažemo i u našu vojsku i u našu policiju, ali takođe, oni dušebrižnici koji kritikuju ovakav budžet neće da kažu da u značajnoj meri podižemo plate i medicinskih sestara i nastavnika i profesora i doktora, da pokušavamo da na taj način zadržimo one ljude koji su odlazili najčešće iz Srbije, tražeći bolji život u nekim drugim zapadno evropskim zemljama.

U fokusu budžeta za 2019. godinu i u fokusu politike SNS ostaju građani, ostaju njihove potrebe i uveren sam da ćemo još jačom, još boljom politikom, siguran sam, jer imamo ljude koji to mogu da sprovedu u Vladi Republike Srbije na čelu sa Aleksandrom Vučićem kao predsednikom republike. Uveren sam da ćemo u 2019. godini ostvariti još veći ekonomski rast, tako da ćemo moći da nastavimo sa povećanjem standarda naših građana i u narednoj godini, a oni koji govore da je malo tri i po, četiri i po, pet posto, neka se sete samo svojih minus tri i po posto i neka uporede to, biće sasvim dovoljno. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Dragana Kostić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici i građani Srbije, pa, svakako danas je pred nama najznačajniji zakon iz finansija, Zakon o budžetu za 2019. godinu, ja bih se ovom prilikom posebno u diskusiji osvrnula na razloge koji se odnose na turizam budžeta za 2019. godinu.

Međutim, značajno je reći da je još u 2016. godini Vlada Republike Srbije usvojila Strategiju razvoja turizma Republike Srbije za period od 2016. do 2025. godine i da upravo budžet za 2019. godinu je u skladu sa ciljevima koje je i postavila ova strategija, a to je održivi ekonomski, ekološki i socijalni razvoj turizma u Srbiji, jačanje konkurentnosti turističke privrede, povećanje direktnog, ukupnog učešća sektora turizma u BDP i ukupnog broja zaposlenosti u sektoru turizma i svakako unapređenje imidža Srbije, kako u Evropi, tako i u svetu.

Svedoci smo da je 2012. godine učešće turizma u BDP bio 5,4%, a da je 2018. godine taj procenat sedam i očekuje se još veći trend rasta. Takođe, značajno je reći da je 2012. godine broj zaposlenih u turizmu bio 54.000, ali te iste 2012. godine, moram da kažem da je 10.000 radnika zaposlenih u turizmu ostavljeno bez posla, a danas je taj broj preko 80.000 i očekuje se bukvalno do 2025. godine dupli broj zaposlenih u turističkom sektoru.

Prihod koji je ostvarila Srbija u 2018. godini, devizni priliv jeste zaključno sa devetim mesecom 1,2 milijarde evra i očekuje se do kraja godine da će biti 1,35 milijardi evra, što je 15% više nego u 2017. godini, a isto tako i broj inostranih posetioca u Srbiji je značajno povećan čak i preko 15%. Sve ovo govori da postoji jedna politička sigurnost u Srbiji i da naravno inostrani gosti ne bi dolazili da posećuju našu zemlju.

Sem toga, Beograd je zabeležio u avgustu mesecu ove godine u odnosu na prethodni avgust 2017. godine 26% veću posećenost inostranih turista i ostvario značajni devizni priliv, a skoro 100% su hoteli bili popunjeni u beogradskim opštinama.

Jedna takođe od značajnih stvari koje treba reći za budžet, koji se odnosi na razdel za turizam jeste da je Vlada Republike Srbije donela odluku da se 500 miliona izdvoji za vaučere za subvencionisanje korišćenja usluga smeštaja, što znači da je ova Vlada socijalno odgovorna prema svom stanovništvu i da će na taj način uticati na podizanje životnog standarda svog stanovništva, što jeste i jedan od prioriteta ovog budžeta za 2019. godinu.

Takođe, u budžetu se predviđa i razvoj i ulaganje u banje Srbije, koje su neiskorišćeni potencija. Primetili smo da veliki broj turista iz Srbije odlazi u druge banje u Sloveniji i Mađarskoj, što na neki način imamo i devizni odliv naše zemlje.

U danu za glasanje glasaću za ovaj zakon kao i za set drugih predloženih zakona, kao i moje kolege iz SNS. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Maja Mačužić Puzić.
Nije tu.
Reč ima prof. dr Snežana Bogosavljević Bošković. Izvolite profesorka.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Bogosavljević-Bošković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, gospodo ministri sa saradnicima, uvaženi narodni poslanici, prethodni govornici iz moje poslaničke grupe izneli su jasno stav SPS i na argumentovan način obrazložili zbog čega ćemo mi podržati Predlog budžeta za 2019. godinu, kao i sve prateće zakone koji su tema parlamentarne debate ovog skupštinskog zasedanja.

Obzirom da je moja matična kuća, kada se radi o profesionalnoj opredeljenosti, fakultet i naučno-istraživačka zajednica našeg društva, želim posebno da se osvrnem na jedan sasvim nov Predlog zakona koji danas razmatramo u kontekstu pratećih zakona.

Radi se o Predlogu zakona o Fondu za nauku Republike Srbije. Smatram da je ovaj predlog zakona izuzetno važan i da je on uz uključivanje hiljadu mladih doktoranata u tekuće naučno-istraživačke projekte, među najvrednijim rezultatima rada resornog ministarstva u protekloj godini.

Zakonom o fondu propisuje se pravni okvir za uspostavljanje Fonda za nauku čiji je prevashodan cilj da se osigura stabilno, predvidivo i održivo finansiranje naučno-istraživačkih projekata.

Smatram da je izuzetno važno i to što se usvajanjem ovog zakona stvaraju i pravne pretpostavke za sprovođenje neophodnih reformi u našoj naučno- istraživačkoj zajednici.

U našoj zajednici prepoznata je potreba za reformama, kao i potreba da se našim naučnim institucijama osigura stabilnost u radu. Zbog toga smatram da je izuzetno važno i to što se kao novina planira i institucionalno finansiranje institucija čija je pretežna delatnost nauka i istraživanje.

Dakle, jasno je da je politika Vlade i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja da se očuvaju i osnaže naši naučni instituti, ali i da se naši naučni istraživački potencijali dalje razvijaju i adekvatno koriste.

Poštovani narodni poslanici, nema sumnje, naš najvredniji naučni potencijal su naši istraživači. Našu naučnu zajednicu danas čini 16.592 istraživača, od kojih oko 62% ili nešto više od deset hiljada istraživača su doktori nauka. Naši doktori nauka i istraživači rade pretežno na fakultetima i naučnim institutima, a mali broj ih je angažovan i u nefinansijskom, tj. poslovnom sektoru.

Važan naučni resurs Srbije su i savremene i dobro opremljene laboratorije fakulteta i instituta, naučni centri, ogledna poljoprivredna dobra i mnogi drugi materijalni resursi u koje su proteklih godina uložena značajna finansijska sredstva.

Da naša naučna zajednica ima izvanredan istraživački potencijal, svedoče brojni naši naučni rezultati od kojih, ne mali broj publikovan je u vodećim međunarodnim naučnim časopisima. Pominjem ovaj deo rezultata, jer je njihovom objavljivanju prethodila pozitivna recenzija od strane najeminentnijih stručnjaka za određenu naučnu oblast. Mnoge naše naučne rezultate citiraju naše kolege iz drugih zemalja, a mnogi od njih su korišćeni i za postavljanje novih hipoteza u njihovim istraživanjima.

Važni rezultati naše naučne zajednice su i patenti, nova tehničko-tehnološka rešenja. Na primer, nove tehnologije u prehrambenoj industriji, nove sorte bilja i razne inovacije u mnogim naučnim oblastima važne za ekonomski i svaki drugi prosperitet jednog društva.

Rezultat naše naučne zajednice je i visoka pozicija naših univerziteta na listama kojima se prikazuju rejtinzi svetskih univerziteta. Podsetiću vas da je Beogradski univerzitet na prestižnoj Šangajskoj listi rangiran među 400 najboljih od preko 25 hiljada svetskih univerziteta. Posebno visoko Beogradski univerzitet rangiran je u oblasti nauke o hrani, tehnologije i hrane, gde zauzima izvanredno 42 mesto.

Poštovani narodni poslanici, uz svaki naš vrhunski naučni rezultat utkano je mnogo znanja, truda, objavljenih radova u vodećim svetskim časopisima, entuzijazma mladih i talentovanih istraživača, naučnih saradnika i posvećenosti univerzitetskih profesora. Onda je jasno zbog čega Predlog zakona o fondu za nauku zavređuje i pažnju i pohvalu, jer on pruža nove i veće mogućnosti za našu naučnu zajednicu da ostvari svoje istraživačke ciljeve u oblasti osnovnih, razvojnih i tehnoloških programa kroz četvorogodišnje, dvogodišnje ili jednogodišnje projekte.

Uverena sam da će naša istraživanja i reformski procesi koji slede doprineti jačoj sponi nauke i našeg društva, jer verujem da je zajednički cilj svih nas, da naše društvo bude društvo znanja, a da naši naučni rezultati budu stožeri ekonomskog rasta, unapređenja konkurentnosti naše privrede, društvenog i kulturnog napretka i to sve sa ciljem poboljšanja standarda i kvaliteta života svih naših građana.

Zbog toga, Socijalistička partija Srbije pruža snažnu podršku nauci i svim nastojanjima da se ona vrati na pijedestal koji joj u našem društvu i pripada. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima Dragan Jovanović.

Dragan Jovanović

Narodni poslanici koji nisu članovi poslaničkih grupa
Gospodine predsedavajući i gospodo ministri, koleginice i kolege narodni poslanici, još jednom da građani Srbije vide kako to na papiru izgleda ovaj naš budžet Republike Srbije za 2019. godinu. Ono što je najvažnije, osim što je ovako težak naizgled, on je dobro izbalansiran i zbog toga sve pohvale Vladi, jer ovaj budžet za 2019. godinu, ja sam poslanik treći mandat u ovoj Narodnoj skupštini, verovatno je najbolji budžet o kojem do sada raspravljamo.

Ministar je juče i danas već više puta rekao i koliko je sredstava odvojeno pre svega za infrastrukturu, za kapitalne projekte, zatim za poljoprivredu, ali ono na šta bih stavio akcenat u svom izlaganju jeste, uvaženi ministre, jedna molba, a tiče se javne uprave, tiče se lokalnih samouprava i tiče se Uredbe o zabrani zapošljavanja koja će važiti i u 2019. godini.

Ako je već Vlada donela odluku da se ta uredba proširi na 2019. godinu, prosto bih zamolio i ministra Ružića i ministra Malog da mi odgovore – da li postoji mogućnost da mladi ljudi koji se prvi put zapošljavaju, bez obzira da li su završili srednju, višu ili visoku školu, odnosno imaju visoko obrazovanje, da li mogu biti izuzeti ako kao pripravnici dolaze u opštinske javne uprave iz ove kvote, jer mi smo, nažalost, u takvoj situaciji u dosta lokalnih samouprava da imamo stvarno problem sa funkcionisanjem. Taj problem je jednostavan jer i nešto prirodnim odlivom, nešto odlaskom ljudi, imamo manjak ljudi u opštinskoj upravi, imamo dosta nadležnosti koje se novim zakonima prebacuju na lokalne samouprave, a prosto nemamo ljudi koji sve to mogu da iznesu. Zbog toga molim da se ozbiljno razmisli o mom predlogu, da kažem još jednom, mladi ljudi koji se tek prvi put zapošljavaju, da bi ostajali u manjim sredinama, ne idu ka velikim gradovima i da njihovo zapošljavanje može ići o trošku opštine, taj pripravnički rok koji traje do godinu dana, ali da ne ulazi u ovu kvotu zabrane zapošljavanja.

Sa druge strane, nešto što sam hteo da pomenem i već mislim da sam više puta isticao, a i neki narodni poslanici su to rekli u raspravi koja je iza nas, jeste određivanje kriterijuma za transferna sredstva ka lokalnim samoupravama. Zamolio bih vas, gospodine Mali, dobro ste uredili ovaj budžet i mislim da je vreme da u narednih 12 meseci ili godinu dana do izbora se uredi i na adekvatan način pre svega javnosti da i do znanja i na uvid na koji način i koji su kriterijumi kako pojedine lokalne samouprave dobijaju transferna sredstva.

Sa druge strane, dobro je da se povećava agrarni budžet. Godina iza nas, ova 2018, verovatno je u zadnjih 30 godina najteža za srpskog i šumadijskog seljaka, pre svega zbog elementarnih nepogoda. Zamolio bih vas, i jednog i drugog ministra, da se iznađu sredstva i da se na vreme do 15. aprila, do početka sezone odbrane od grada, kupe protivgradne rakete. To nisu velika sredstva, prema nekim našim istraživanjima, to je nekih 6,5 do 7 miliona evra u startu da naši seljaci koji zavise od vedrog neba i zavise od vremenskih uslova ne prođu kao u većem delu gradom pogođenih opština u ovoj 2018. godini. Zato je veoma važno da se ova sredstva na vreme iznađu, da ne bismo posle iz budžetskih rezervi i sa ostalih stvari krpili i kupovali te rakete. Znači, hajde da ih odmah dobavimo strelcima do 15. aprila.

Ono što je takođe pohvalno, gospodine ministre, jeste jučerašnja vaša najava, a to se i vidi u ovom budžetu, da će negde do tri milijarde dinara biti prvi put jasno namenjeno za izgradnju lokalnih puteva. To je dobro i to trebamo svi pohvaliti, pre svega što dosta lokalnih samouprava, na žalost, ima probleme, ima prethodna dugovanja. Ono što ste nam takođe obećali, da ćete jasno povesti istragu i Narodnu skupštinu i Odbor informisati na koji način su neke lokalne samouprave potpuno nezakonito dobijale saglasnost od prethodnih ministara finansija da se zadužuju i da potroše unapred po dva, tri ili četiri lokalna budžeta.

Ovo su sve veoma važne stvari. Važno je da je ovaj budžet dobro izbalansiran i zbog toga ću u danu za glasanje podržati ovaj budžet i nadam se da će on dosta dobrog doneti građanima Srbije. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar državne uprave i lokalne samouprave gospodin Branko Ružić. Izvolite.