Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja , 05.12.2018.

7. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrta sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/301-18

7. dan rada

05.12.2018

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:10 do 18:15

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Za reč se javila narodni poslanik Tatjana Macura, po amandmanu. Izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Tatjana Macura

Poslanički klub Slobodni poslanici
Zahvaljujem predsedavajući.

Prvo da se zahvalim ministru Đorđeviću i ministru Siniši Malom što su došli danas na zasedanje, ja se izvinjavam, malo sam prehlađena pa mi je teže da govorim.

Dakle, prvo da vam se zahvalim u ime majki koje tri dana već gledaju skupštinsko zasedanje o budžetu i traže praktično od ministra Đorđevića i od ministra Siniše Malog da dobiju odgovor, kako ćemo pronaći novac u budžetu za 2019. godinu i kako ćemo doći do izmene Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom.

Na žalost, prema onome što imamo u budžetu koji je prosleđen narodnim poslanicima, ovih sredstava nema, što znači da sva ona uveravanja koja smo u međuvremenu dobijali kako od ministra Đorđevića i ministarke Slavice Đukić Dejanović, jednostavno nisu istinita, hajde tako da kažem, jer smo od njih dobijali uveravanja da će se ovaj sporni zakon koji jednostavno degradira majke i materinstvo u Srbiji, promeniti do kraja ove godine makar u nekim odredbama. Nema čak ni tih odredbi, niti ima spornog zakona na dnevnom redu ovog skupštinskog zasedanja.

Dakle, moja najbolja namera i najbolja namera svih majki danas u Srbiji je da dobijemo jedno, da kažem, čestito obrazloženje zbog čega u 2019. godini majke nisu planirane u budžetu. Isto tako, želim da pitam ministra Đorđevića, dokle je stigla radna grupa koja je formirana upravo povodom ovog pitanja, i ukoliko je potrebna neka pomoć radnoj grupi, mi stojimo na raspolaganju?

Još jednom da podsetim ministra Đorđevića i ministra Sinišu Malog, da smo mi tražile da se sastanemo sa ministrima, iz prostog razloga što ne vidimo interes majki u tome da rušimo Vladu Republike Srbije ili da tražimo izričito smenu ministara, već da dođemo zajedno do adekvatnog rešenja koji će rešiti problem majki u Srbiji.

Dakle, na tom sastanku, jedino što mi želimo je da pronađemo adekvatno rešenje, odnosno da pronađemo rešenje koje bi rešilo problem onih majki koje su danas najugroženije, a to su one majke koje nemaju 18 meseci radnog staža u kontinuitetu na nekom radnom mestu.

Malopre sam čula, dakle, od ministra Đorđevića da on kaže da te majke koje imaju problem sa primenom ovog zakona po ovoj osnovi, da je drugačija situacija ne bi primale ni toliko, ni tih hiljadu, dve dinara itd. Ne mogu da se složim sa tim, s obzirom da imamo jednu kategoriju nezaposlenih majki, one koje su bile na tržištu Srbije neprepoznate, praktično su bile nevidljive radnice, one su za sistem bile nevidljive i samim tim nisu imale radnik odnos i kao nezaposlene majke mogle su da primaju iznose koji idu i do onoga o čemu mi govorimo, a to je republički minimalac, odnosno 25 hiljada dinara.

To je bilo ne tako davno, dakle, to je bila situacija pre samo tri godine. Ono što majke iz inicijative „Mame su zakon“ i ja kao narodna poslanica koja predstavlja tu inicijativu želimo je da nekako Vlada Republike Srbije i nadležna ministarstva pronađu način kako da se svim majkama u Srbiji obezbedi nadoknada po osnovu porodiljskog odsustva ili odsustva radi neke deteta, najmanje u visini republičkog minimalca.

Dakle, ja sam sigurna u to, moj kolega Vlada Đurić i ostale kolege koje su ovde govorile su obrazložile nekoliko stavki od kojih bi mogli da uzmemo i da taj novac praktično usmerimo na majke i porodilje u Srbiji. Mi mislimo da ima prostora u budžetu. Kada nas pitate o kojoj je sumi reč, mi smo negde najgrubljom mogućom računicom, ministre finansija, nadam se da nećete zameriti, s obzirom da nema dovoljno adekvatnih podataka na osnovu kojih smo mogli da preciznije izračunamo. Dakle, ako se govori o porodiljama kojih u 2017. godini ima 65.000 i ako kažemo da bi svaka od njih trebalo da primi iznos u visini republičkog minimalca, mi govorimo o sumi koja je oko 20 milijardi dinara, s tim što dobar deo tog iznosa Republika Srbija već izdvaja i on jeste prikazan u ovom budžetu, s tim što mi nemamo detalje ovog budžeta na tom nivou, pa ne mogu da govorim o kojoj sumi je reč.

Dakle, mi zaista govorimo, sigurna sam u to, čak i ovom grubom računicom, o jednoj razlici koja će se pojaviti i koja, sigurna sam u to, Vlada Republike Srbije i budžet Republike Srbije može da podnese. Imam zaista lepo iskustvo u saradnji sa ministrom Đorđevićem i tu ne bih da kvarim tu dobru atmosferu koja se stvorila između nas, volela bih da dobijem odgovore i da probamo da zajedničkim snagama pronađemo rešenje kako majke u Srbiji da imaju jedno dostojanstveno materinstvo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima koleginica LJupka Mihajlovska. Izvolite.
...
Stranka moderne Srbije

Ljupka Mihajlovska

Poslanički klub Slobodni poslanici
Hvala, predsedavajući.

Koleginica je u svom amandmanu stavila poseban osvrt na ranjive grupe. Vi znate da su roditelji dece sa teškoćama u razvoju takođe jedna od izuzetno osetljivih društvenih grupa u Srbiji.

Kada govorimo o Zakonu o finansijskoj podršci porodicama sa decom, tu je došlo do nekog nerazumevanja na relaciji Ministarstvo zdravlja i Ministarstvo za rad gde se ženama koje imaju decu sa invaliditetom onemogućava da kada odsustvuju zbog posebne nege deteta primaju nadoknadu za rad, već ako se za dete dobija dodatak za negu i pomoć drugog lica one moraju da izaberu da li će uzimati taj dodatak ili će uzimati platu. Već smo se susreli u praksi sa situacijom gde su žene bile primorane da u Centru za socijalni rad podnesu zahtev da se obustavi isplata tuđe nege i pomoći. To je zaista nedopustivo, jedno pravo ne bi smelo da uskraćuje drugo.

Mislim da je došlo do nerazumevanja, pogotovo kada čujem tumačenje ministra Đorđevića da se to vezuje za neke delove zakona nekog koji se odnosi na Ministarstvo zdravlja. Dakle, molim da se ova nepravedna odredba u članu 17. i u članu 12. ispravi i da nikako se roditelji dece sa teškoćama u razvoju ne uslovljavaju, odnosno njihove zarade ne mogu zavisiti od dodatna za negu i pomoć drugog lica, a na osnovu invaliditeta koje njihovo dete ima. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Reč ima ministar Zoran Đorđević. Izvolite, ministre.

Zoran Đorđević

Zahvaljujem.
Prvo da razjasnimo samo jednu stvar. Nemamo para u budžetu za to i onda građani Srbije steknu pogrešan utisak da mi ovde nešto ne damo ili smo nešto obećavali, pa to nećemo da damo. Kad postoji zakon, onda postoji i stečeno pravo. Šta god da se dešava, čak i da nemate finansijskih sredstava, vi morate da ih obezbedite da bi isplatili to, jer onda u protivnom imate, kao što se dešavalo, pa sada imamo slučajeve da imamo sudske postupke iz nekog perioda pre 2012. godine, gde neko stečeno pravo moramo nekome da platimo. Onda to najčešće bude mnogo skuplje, jer imamo i sudske takse i troškove suđenja itd. Sada, da ne bi došlo do toga, naravno, ova Vlada radi odgovorno i budžetira onoliko koliko treba.
Na poziciji 472 za to je potrebno, bar je naša procena bila, 5,8 milijardi, i toliko ima na 472 poziciji. Ne postoji sada u budžetu, kada vi pogledate ukupan budžet, da vama tamo piše stavka odvojena za majke i porodilje. Znači, to se nalazi ukupno na jednoj aproprijaciji i naravno da će biti sve isplaćeno.
Što se tiče toga da vi kažete da se nekim majkama koje ne rade, pa da imaju neki zagarantovani minimalac koji se njima isplaćuje, u tome treba biti vrlo pažljive. Znamo u prethodnom periodu da su neke vlasti pre 2012. godine olako, radi dobijanja nekih političkih poena, radile takve stvari, zaduživali se i onda iz nerealnih prihoda nešto plaćali.
Da li mi hoćemo? Naravno da hoćemo da damo svima, ali onoliko koliko ima prihoda u budžetu i onda na osnovu toga da raspodelimo taj novac na najtransparentniji način i da nemamo problem sa tim stečenim pravom. Jednom kada imate stečeno pravo, njega ne možete da ukinete nekim zakonom. Tako da, moja poruka građanima, odnosno majkama i porodiljama – ne treba da se brinu, ono što Vlada, a mi smo svesno povećali naknade za njih, Vlada će da obezbedi i one će biti isplaćene. Radna grupa radi i vrlo brzo će izaći sa novim predlozima, u skladu sa mogućnostima budžeta koliko da povećamo i koja nova prava da damo, kao što smo i obećali. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, ministre Đorđeviću.
Na član 3. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Kostić.
Da li neko želi reč?
Reč ima Dragana Kostić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre sa saradnicima, narodni poslanici, ono što svakako treba da raduje građane Srbije jeste najava da će 10. decembra, odnosno u ponedeljak, biti otvorena dva nova poglavlja u pristupnim pregovorima sa EU, i to Poglavlje 17, koje se odnosi na ekonomsku i monetarnu politiku, kao i Poglavlje 18, koje se odnosi na statistiku.

Ovo nije slučajno, ovo je samo dokaz da je ova Vlada vodila veoma odgovornu ekonomsku politiku u prethodnom periodu i da se starala o svakom dinaru našeg budžeta. Ako kažem da je samo juče uplaćeno preko milijardu i 30 miliona evra javnog duga, čime se javni dug od 56,1% BDP-a smanjio na 54,1%, to svakako govori o tome da je i suficit koji je za 10 meseci u 2018. godini 68 milijardi dinara potvrda svega ovoga što imamo kao rezultat u pregovorima sa EU.

Međutim, imam i moralnu obavezu da odgovorim kolegi koji se interesovao za subvencije za JP PEU Resavicu. Pogrešio je i vreme i mesto sada da se interesuje o tome. Trebalo je 2011. godine da vidi kako je 4.000 rudara bez dinara uplaćenog doprinosa za PIO i bez uplaćenog dinara za zdravstveno osiguranje silazilo 500 metara ispod zemlje. Dug za 19 meseci, znači za celu 2011. godinu i sedam meseci 2012. je preko milijardu i po dinara. To je ostalo da sama Resavica sada isplaćuje svojim radnicima prilikom odlaska u penziju. U to vreme, svako ko je ostvario pravo ne penziju nije mogao da ode u penziju zato što mu nisu bili uplaćeni doprinosi za penzijsko i invalidsko osiguranje, a isto invalidi rada u to vreme nisu dobijali nadoknadu kao invalidi rada.

Sve ovo moram da kažem zato što je rudarski posao veoma odgovoran i veoma težak. To je rad na 500 metara ispod zemlje, pa zato bolje neka vodi računa o svom bivšem lideru koji je tražio da se radi lična karta za JP PEU Resavicu, kada je bio ministar privrede, koji je iziskivao posebne dodatne troškove za to preduzeće, a koje je jedva sastavljalo kraj sa krajem. Zahvaljujem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala.
Na član 3. Amandman je podneo narodni poslanik Marko Parezanović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. Amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 3. Amandman je podneo narodni poslanik Milimir Vujadinović.
Izvolite, gospodine Vujadinoviću.
...
Srpska napredna stranka

Milimir Vujadinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, predsedavajući.

Uvođenje reda u bilo kojoj oblasti života, pa i kada je u pitanju ovaj zakon koji se tiče obaveznog socijalnog osiguranja, i sa njim neminovno povezano stanje zdravstvenog sistema i te kako ima uticaja na sveukupni razvoj Republike Srbije. Međutim, stvari ne staju tu. Činjenica je da uređivanje ovog stanja ima i te kako posledice na život naših sunarodnika u regionu. Bez obzira na neke zlurade komentare iz opozicije, činjenica je da je u poslednje dve godine Vlada Republike Srbije uložila 20,5 miliona evra u projekte samo u Republici Srpskoj, i to u razne projekte od Trebinja do Novog Grada.

Ali, kada smo već kod stanja zdravstvenog sistema, moram napomenuti da se hiljade naših sunarodnika godišnje leči u Republici Srbiji. Naime, samo prošle godine negde oko četiri hiljade ljudi iz Republike Srpske se lečilo u zdravstvenim ustanovama u Republici Srbiji i iznos pruženih usluga je negde na nivou od devet miliona evra. Pohvalno je i to što su cene pruženih usluga po pravilu, kada je u pitanju fond Republike Srpske nešto niže u odnosu na ostale fondove iz inostranstva.

Takođe, pohvalno je i da je Vlada Republike Srbije jedna od najvećih donatora kada je u pitanju fond solidarnosti u Republici Srpskoj i krajem prošle godine uplatila je u taj fond 250 hiljada evra. Inače, iz tog fonda će se koristiti sredstva za lečenje naših malih sunarodnika u okruženju i sve ovo samo po sebi je dokaz jedne ozbiljne vladine politike kada je u pitanju briga i o zdravlju naših sunarodnika u regionu.

Kada pogledate Predlog budžeta za 2019. godinu i sve ono što je njime predviđeno, uverićete se da će taj trend nastaviti i u 2019. godini, a siguran sam i dalje.