Druga sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.10.2019.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, predsedavajući.

U ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na član 39. Predloga zakona o reviziji. Sada kada razmatramo ovaj predlog zakona imamo istu situaciju kao kod Zakona o računovodstvu. Potpuno nov zakon donet je 2013. godine, a izmenjen je 2018. godine.

Predlagač priznaje da je u vreme donošenja Zakona o reviziji 2013. godine, taj zakon bio predmet usklađivanja sa 8. Direktivom EU koja uređuje oblast zakonske revizije i sa kojom je ovaj zakon u potpunosti usklađen. Da je u međuvremenu 16. aprila 2014. godine donet direktiva o izmeni 8. Direktive čija je primena obavezna za članice EU, počev od juna 2016. godine, kao i Uredba EU broj 537/2014. godine sa kojom je aktuelni zakon delimično usklađen.

Danas kada Narodnoj skupštini dostavlja ovaj predlog zakona na usvajanje predlagač priznaje da se u osnovi razlozi koji ga opredele da pristupi izradi novog Zakona revizije su, pod brojem jedan, usklađivanje sa zahtevom novih propisa EU, Direktiva 2014/56 EU i Uredba EU 537/2014. godine kojom se uređuje ova oblast. Pa, tek onda pod brojem 2, otklanjanje uočenih nedostataka u primeni postojećih zakonskih rešenja.

Zato je poslanička grupa SRS podnela amandman kojim smo predložili da se u članu 39. svuda gde se u tekstu pojavljuju reči, a odnose se na međunarodne standarde revizije i međunarodni standard kontrole kvaliteta brišu. Primena direktiva EU je obavezna što je i sam predlagač napisao za članice EU, što Republika Srbija nije. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Ljubenoviću.
Na član 40. amandman sa ispravkom, je podneo narodni poslanik magistar Dejan Radenković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala potpredsedniče.

Da pokušamo da malo razmenimo argumente pošto je amandman odbijen sa jednim obrazloženjem, ja ću prvo reći za one koji ne znaju šta je svrha mog amandmana. Ja sam u članu 40. u stavu 1. reči – društva od javnog interesa, tražio da se zameni rečima – javna društva u skladu sa definicijom i Zakonom o tržištu kapitala.

Član 40. nalaže da se pored revizorskog izveštaja koji se sastavlja u skladu sa članom 39. ovog zakona, sastavljanje i novog dodatnog izveštaja Komisije za reviziju prilikom revizije društva od javnog interesa. Dodatni izveštaj Komisije za reviziju treba da bude u pisanoj formi, da objasni da rezultat zakonske revizije, jer sadrži veliki broj stavki, preko petnaestak. Navedeni dodatni izveštaj je, po mom mišljenju, preobiman i znatno povećava angažovanje revizora, što će nužno voditi povećanju cena usluga revizije, kod revizije društva od javnog interesa, a što će dodatno opteretiti privredne subjekte.

Pored toga, postavlja se pitanje upotrebne vrednosti svih ovih detaljnih informacije koje se, pre svega, odnose na sprovedene procedure i postupke revizije za društvo od javnog interesa i što od samih privrednih subjekata i njihovih komisija za reviziju zahteva značajna predznanja članova Komisije za reviziju u vezi međunarodnih standarda revizije i revizorske metodologije.

Predlažemo da se ovaj dodatni izveštaj odnosi na samu zakonsku reviziju javnih društava u skladu sa definicijom iz Zakona o tržištu kapitala.

Obrazloženje sa kojim se odbija predloženi amandman je da se amandman ne prihvata iz razloga što se predloženim zakonskim rešenjem dodatno utiče na podizanje kvaliteta revizorskog izveštavanja. Nemam ništa protiv podizanja kvaliteta revizorskog izveštavanja, ali bih da malo poradimo i na podizanju kvaliteta članova Komisije za reviziju društva od javnog interesa.

Što se tiče uvođenja dodatnog izveštaja za Komisiju za reviziju koji su obavezni da izrađuju društva za reviziju koja obavljaju reviziju društva od javnog interesa sa aspekta odnosa potencijalnih troškova u njegovoj izradi na koristi od istog ukazujemo da na izradi istog ne bi trebalo da predstavlja veći dodatni trošak za obveznika njegove izrade, dok je njegova korist višestruka, olakšava rad Komisije za reviziju i daje dodatnu potvrdu kvaliteta revizorskog izveštaja.

Kao što sam već rekao, nemam ništa protiv kvaliteta, ali opet se vraćamo na ovo predznanje, baš neke osnovne elemente koji moraju da imaju članovi Komisije za reviziju. Ako već idemo ka ovome, mislim da će revizija koštati više društva, da tu ima dodatnog posla i da će ti izveštaji dodatni koji se predviđaju ovim članom, koji će koštati naravno društvo, biti možda neupotrebljeni zato što, kažem opet, ja sam bar skeptik kada je u pitanju, ne bih želeo nikoga da potcenjujem, ali svi dobro znamo, ako hoćemo da budemo realni da to neće imati ko da koristi i da ima upotrebnu vrednost u tom društvu.

Ako biste mogli ministre još jedanput da razmislite, da vidimo da prihvatite ovaj moj amandman sa ispravkom, da nekako bar suzimo, za početak ovo dok se u nekom narednom vremenu malo ne profiltriraju komisije za reviziju u ovim javnim društvima tj. od javnog interesa. Hvala vam.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Radenkoviću.
Na član 42. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Despotović.
Na član 49. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 49. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Nikolić Vukajlović.
Na član 50. amandman je podneo narodni poslanik mr Dejan Radenković.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima magistar Dejan Radenković.
Izvolite, gospodine Radenkoviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Dejan Radenković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Hvala, potpredsedniče.

Evo još jedan amandman i to bi bilo to od mene i od SPS, što se tiče amandmana.

Pokušali kako i prethodnim amandmanom da bar ukažemo na neke stvari koje mislimo da su objektivne prirode. Kada je u pitanju ovaj amandman na član 50. u stavu 2. reč – četiri godine, zamenjuje se rečima – dve godine.

Obrazložio sam zbog čega je potrebno, jer rotacija društva za reviziju gde društvo može da obavlja deset uzastopnih revizija, nakon čega ima četiri godine zabrane revizije. U odgovoru koji sam dobio, gde se odbija moj amandman, on se ne prihvata iz razloga što predloženim zakonskim rešenjem dodatno štiti princip nezavisnosti, objektivnosti u obavljanju revizije finansijskih izveštaja.

Ako uzmemo da po Zakonu o bankama, koliko ja znam, je godinu dana pauza, da li tu postoji objektivnost, a ovde se traži objektivnost od četiri godine. Zato sam ja predložio da smanjimo sa četiri na dve, da bar dovedemo u neke normalne okvire, da ne bude tolika razlika, ali vidim da nisam naišao na razumevanje, ali sad pokušavam ako možete ikako da malo razmislite da ipak ovaj amandman prihvatite, jer mislim da neće ništa poremetiti ako bi ovo prihvatili, da smanjimo sa četiri na dve, jer se ovi rokovi odnose na javna društva u skladu sa definicijom i Zakona o tržištu kapitala, a ne na sva pravna lica.

Nadam se da sam imao bar sada dovoljno argumenata, da ovaj amandman prihvatite i da smanjimo ovaj rok sa četiri na dve godine. Hvala vam puno, ministre.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Radenkoviću.
Na naslov iznad člana i član 55. amandman je podneo narodni poslanik Božidar Delić.
Na naslov iznad člana i član 56. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.
Na naslov iznad člana i član 57. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Vjerica Radeta.
Izvolite, gospođo Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Svi ovi amandmani, odnosno ovi članovi odnose se na Komoru ovlašćenih revizora i mi smo upravo predlaganjem brisanja ovih članova, pa i ovog člana 57. želeli da skrenemo pažnju na nepotrebno uvezivanje ove struke u komore, pogotovo ne na ovaj način. To traje, otprilike od 2000. godine. Stalno pravite neka strukovna udruženja, te društvo sudija, te komora ovo, komora ona, te licencirate ovo, te licencirate ono, i onda zapravo takva ta neka udruženja budu jedan od glavnih izvora korupcije i kriminala.

Vi zanemarujete činjenicu da je neko završio određenu školu, da je stekao neko zvanje, da ima neko radno iskustvo. I sve to nije važno, važno je da tamo neka komisija od četvoro ili petoro njih koje će formirati koje će formirati ta Komora ovlašćenih revizora, da onda oni preispituju tog nekog ko je završio normalne i redovne škole i koji je naučio da radi posao, ko ima radno iskustvo, i onda se nekom u Komori nedopadne iz ovog ili onog razloga, a to nedopadanje može biti samo zato što je možda vršio reviziju u nekoj firmi do koje je njemu stalo, pa pronašao određene nedostatke, pa još pokrenuo postupak protiv odgovornog lica i tog pravnog lica, i onda takav neko tako će reći o nekoliko ovih ljudi iz te komore, da on više ne može da obavlja te poslove.

Niko nema ništa protiv da se ljudi usko i stručno specijalizuju, ali ne možete pored normalnih škola, pored fakulteta… Pa, šta će vama pored Ekonomskog fakulteta, državnog renomiranog fakulteta koji može da formira komisiju koja će ispitivati i određivati pitanja i tako dalje, i na osnovu toga davati nekakva uverenja, kao što se to radi kod polaganja državnog ispita, stručnog ispita, i tako dalje. Ne, nego vićete komoru, pa će komora uzimati pare, pa će onda ta neka grupica iz komore da određuje ko je licenciran, ko nije. Pa, samo se setite koje muke i danas dan traju sa licenciranim stečajnim upravnicima i tako dalje.

Loš vam je posao, loše je ovo što radite. Mi samo ukazujemo vama, da pokušamo da vas vratimo na neki normalan put, a pre svega, želimo da skrenemo pažnju javnosti koliko zapravo ova Vlada loše radi, bez obzira na ovo što vi predstavljate kao epohalne uspehe, suštinski sa aspekta običnog čoveka, običnog građanina, običnog naroda, svi smo mi obični, ali uslovno rečeno, ne radite ništa dobro. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Radeta.

Na naslov iznad člana i član 58. amandman je podnela narodni poslanik Nataša Sp. Jovanović.

Izvolite, gospođo Jovanović.

...
Srpska radikalna stranka

Nataša (Spasoja) Jovanović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Pa, mi smo protiv osnivanja ove revizorska komore i sad ostali poslovi komore su definisani ovim članom 58. koji mi smo amandmanom tražili da se briše, jer nam je ne prihvatljivo, zaista, da komora utvrđuje, kako ste ovde rekli, etičke kodekse ponašanja revizora, ma šta to da znači.

Čujte, sada će tamo neko ko je pisao nekakav kodeks da kaže ovo je u skladu sa tim ili nije. Revizor mora da radi u skladu sa zakonom kod revizije privrednog subjekta ili pravnog lica, za koje je nadležan. Kako bi to sada izgledalo da mi, državnom revizoru, sada je iznad njega Vlada, jel tako, ili koji je organ, Skupština, da mi njemu propisujemo neke kodekse ponašanja?

Nije u tome problem. Mi imamo dosta kvalitetne, u to sam apsolutno uverena, i renomirane revizorske kuće, ali radi se o tome da je upravo DRI dala najveće primedbe na to da u organima lokalnih samouprava i u javnim preduzećima, gde se vrši vlast, dakle troše se budžetska sredstva kod indirektnih budžetskih korisnika, su najveće moguće zloupotrebe. To je problem.

Umesto da idete na to da to iskorenite i da pomognete, na kraju krajeva, DRI i tom timu ljudi koji traže od vas da imaju i veći prostor i veći broj zaposlenih, da biste mogli da kontrolišete kako u lokalnim samoupravama neko troši narodni novac, vi izmišljate ovakve novotarije i komore koje propisuju kodekse i ostale uslove i propitivanja i usavršavanja, kako će to oni da određuju. To je zaista neverovatno.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospođo Jovanović.
Reč ima ministar, Siniša Mali.
Izvolite, gospodine ministre.