Devetnaesto vanredno zasedanje , 23.01.2020.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Devetnaesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/11-20

4. dan rada

23.01.2020

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:15 do 19:00

OBRAĆANJA

...
Srpska radikalna stranka

Tomislav Ljubenović

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala predsedavajući.

Zbog izuzetne važnosti kulture, SRS je u svom programu temeljno obradila ovu temu, a u ime poslaničke grupe SRS podneo sam amandman na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o kulturi.

Njime je predložena izmena člana 2. ovog Predloga zakona. Naime, članom 2. predlagač ovih izmena zakona je predložio izmenu zakona člana 6. važećeg Zakona o kulturi. Inače, odredbe člana 6. se odnose na opšti interes u kulturi, tačnije na to šta opšti interes u kulturi obuhvata.

Našim amandmanom je predloženo da se u stavu 1. izmeni tačka 12. koja je precizirana da opšti interes u kulturi obuhvata finansiranje delatnosti ustanova kulture i ustanova zaštite, čiji je osnivač Republika Srbija, AP i jedinica lokalne samouprave. Izmenjena tačka 12. ogleda se u tome što bi se na kraju rečenice dodao tekst – u skladu sa zakonom.

Predlagač je naveo da mu je prilikom izmene člana 6. namera bila da detaljnije razradi delatnost koju predstavljaju opšti interesi u kulturi i to naročito kada je reč o delatnosti zaštite i njenog klasifikovanja u oblasti i vrstama.

Našim amandmanom je predloženo da se finansiranje delatnosti u ustanovama kulture i ustanovama zaštite, čiji je osnivač Republika Srbija, AP i jedinica lokalne samouprave, mora vršiti u skladu sa zakonom.

Ukoliko bi predstavnik predlagača prihvatio ovaj amandman ne bi bilo ničeg suvišnog u tekstu zakona, a korist bi bila velika, jer se insistira na poštovanju zakonitosti. Na taj način bi tekst bio unapređen i bila bi stvorena obaveza da se na zakonit način troši novac za kulturu, obzirom na to da se delatnost kulturnih ustanova i ustanova zaštite finansiraju iz budžeta koji se puni sredstvima svih građana Republike Srbije. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Ljubenoviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Petar Jojić.
Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine potpredsedniče.

Gospodine ministre sa saradnicima, želeo bih da u okviru ove teme i ovog zakona ukažem i postavim pitanje da li će nadležni organi imati u vidu da se u što skorije vreme Mihajlu Pupinu, kao velikom naučniku i velikom čoveku koji je doprineo mnogo toga srpskom narodu i srpskoj državi, da podigne adekvatan spomenik?

Drugo, gospodine ministre, u Pančevu postoji jedna kapela Đorđu Vajfertu, koji je bio prvi osnivač prve pivare na Balkanu, tj. koja je osnovana i sagrađena 1722. godine. On ima kapelu u kojoj se skupljaju kriminalci, drogeraši i zapišavaju psi. Mislim da on zaslužuje veću pažnju da mu se pokloni u tom pogledu.

Gospodine ministre, velika dreka je ispala ovih dana u nekim medijima i grmljavina zašto je predsednik Republike postavio pitanje, zašto se puštaju kriminalci iz zatvora, a između ostalih poslednji kriminalac Korać, koji je imao veliki broj krivičnih prijava, a da je javni tužilac odustao od krivičnog gonjenja.

Izgleda mi da je kod naših organa gonjenja, a pre svega pravosuđa i tužilaštva prestala amnezija, pa su krenuli sada da hapse prostitutke. Tako, prema medijima, navodno, uhapšeno je 22 prostitutke, ali nisu zatvoreni, ni uhapšeni oni lopovi i pljačkaši za one 22 čuvene privatizacije kojima je ojađena…

(Milorad Mirčić: Dvadeset i četiri.)

… 24 privatizacije, gde je naneta šteta građanima Srbije, državi Srbije za oko pet milijardi evra.

Kako je to moguće da je društvena opasnost veća da ćeramo prostitutke, a da ne ćeramo tajkune i lopove, najveće pljačkaše.

Prema tome, dame i gospodo, gospodine ministre, mislim da je zaista vreme da se neke stvari i u pravosuđu promene i da nema niko pravo da pita predsednika Republike da li je on obavezan i dužan da se interesuje za sprovođenje Ustava i zakona, a to se odnosi upravo na pravosudne organe. Pravosudni organi niko im neće oduzeti pravo da donose zakonite odluke, ali nikom više ne može dozvoliti, građani Srbije, ovaj parlament i Vlada Republike Srbije ne mogu dozvoliti da se oslobađaju kriminalci i da sudije i tužioci misle da su nezavisni ni od koga, jesu nezavisni kad donesu zakonitu odluku, a ukoliko su prekršili zakon oni moraju da snose punu odgovornost.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, gospodine Jojiću.

Reč ima ministar Vukosavljević.

Vladan Vukosavljević

| Ministar kulture i informisanja
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi narodni poslaniče, gospodine Jojiću, nije sasvim tačno kad se kaže da u Srbiji nema spomenika Mihajlu Pupinu, to je izvesna nepreciznost, budući da u Idvoru postoji bista, a u Novom Sadu postoji spomenik. Te stvari su poznate.

Naravno, verujem da, možda ste mislili, mada ovo nije moje da tumačim vaše reči, da bi i u Beogradu trebao da bude podignut spomenik Mihajlu Pupinu. Ja podržavam takvu logiku i ukoliko, naravno Ministarstvo nije u prilici da podiže spomenike, ali je u prilici da finansira ili sufinansira projekte koji bi nam bili predstavljeni i poslati u okviru naših standardnih modela konkursnog sufinasiranja i tome slično.

Prema tome, mi nismo ostali baš bez vraćanja duga u izvesnoj, mada je taj dug preveliki i da sa jednom bistom i jednim spomenikom nismo postigli dovoljno, ali ako ste imali na umu Beograd, svakako da spomenik Pupinu ovde nedostaje. Slična stvar važi principijelno i za ovu kapelu znamenitog Srbina Đorđa Vajferta, ali to bi bilo dobro da se lokalna samouprava, grad Pančevo obrati Ministarstvu sa nekim projektom za sufinansiranje i da se ta stvar takođe, što je celishodno i dolično ispravno da se uradi.

Što se tiče ovih vaših drugih navoda i stavova nisam u prilici da komentarišem budući da to nije iz domena Ministarstva kulture i informisanja.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala gospodine ministre.
Pravo na repliku ima gospodin Jojić. Izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Petar Jojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Gospodine ministre, verovatno nisam bio dovoljno precizan, ali mislio sam da se Mihajlu Pupinu treba podići adekvatan spomenik u Beogradu. Tačno je da postoji njegova bista, ali mislim da grad Beograd treba da ima spomenik takvog velikana.

Što se tiče lokalne samouprave i ove kapele čuvenom dobrotvorcu i zaslužnom građaninu Srbije, da mu se ona kapela zaista bar okreči i zatvori da se narkomani tamo ne skupljaju. Međutim, lokalna samouprava je pre okrečila jedan vc-e gradski za 17 miliona dinara. Možete misliti da taj vc-e košta lokalnu samoupravu 17 miliona dinara, a gde su pare utrošene to niko ne zna. Namenjene su tu, ali pare tu nisu utrošene, niti je ta cena bila stostruko, daleko manja. Prema tome, lokalna samouprava tačno treba da povede računa o svemu.

Ponavljam, gospodine ministre, nije vaš resor, ali to je resor organa unutrašnjih poslova i javnih tužilaštava, u Pančevu je opljačkana jedna apoteka za milijardu i 30 miliona dinara. Nema para. Grad mora sada da od sredstava budžetskih, poreskih obveznika sada da plaća dobavljačima dugove. Ali, lopovi su, jedan je lopov došao iz Čačka posle DOS-ove vlasti, 50% u apoteci je naneo štetu. Druga dama je postavljena od strane žutih iz Užica. Ona je dokusurila ovu apoteku, opljačkana apoteka za milijardu i 30 miliona. Sad grad Pančevo mora da plaća, ali gradonačelnik mora da snosi punu odgovornost i da položi račune poreskim obveznicima šta je grad preduzeo da se u jednoj apoteci pričini pljačka, milijarda i 30 miliona, i da to sada građani moraju da plaćaju.

Zašto je u Pančevu najskuplje grejanje? Eto, vidite, Srbiji celoj nije jasno iz kojih razloga. Prema tome, kada je u pitanju lokalna samouprava, lokalna samouprava mora da odgovori interesima građana.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala, kolega Jojiću.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ljiljana Mihajlović.
Da li neko želi reč?
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Aleksandra Belačić.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.
Profesore Bojiću, izvolite.
...
Srpska radikalna stranka

Dubravko Bojić

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Hvala, gospodine Marinkoviću.

Dame i gospodo narodni poslanici, u svakoj sređenoj i uređenoj državi odnos prema kulturi treba da odražava i stepen zrelosti društva uopšte. Kultura je način i stil života i gotovo da nema ni jednog segmenta ljudskog života gde nije kultura zastupljena u nekom svom obliku.

Nažalost, kultura je nešto što u našem društvu nije dovoljno shvaćeno i prihvaćeno. Za razliku od drugih ministarstava koje vrše česte izmene i dopune zakona iz svoje nadležnosti, ovo ministarstvo je za poslednjih deceniju imalo samo jednu intervenciju 2009. godine.

Ono što danas imamo na stolu kao izmene i dopune moglo je da se odradi još pre više godina. Zašto se ovoliko čekalo sa ovim izmenama i dopunama, koje u principu ne donose mnogo toga novog osim nekih tehničkih doterivanja.

Prisutna je i suviše velika razlika između kulture kao načina života i delovanja matičnog ministarstva. Ministarstvo je bilo primično uparloženo u odnosu na brojne kontra kulturne pojave i procese u društvu. Nije bilo nekih akcija, a bilo je više povoda. Ipak, najveći greh je što nije dovoljno rađeno na zaštiti i očuvanju srpskog jezika i ćirilice.

Na kulturnoj sceni dominiraju sadržaji koji neznatnoj aktiviraju misli i osećanja. Caruju poluproizvodi iz inostranstva sa jednostavnim uprošćenim značenjem i porukama. Kulturna razonoda dobija prednost u odnosu na kulturu traganja i osmišljavanja, energija stvaranja, traganja za novim izrazom, temama i postupcima usmerava se prema kulturi zabave. Lagano nestaje ono stvaralaštvo koje zahteva dug i naporan rad. Sve više se suočavamo sa stvaralaštvom koje motiviše okolina, široka publika i isplativost. Hvala.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala profesore Bojiću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić. Izvolite.