Dvadeset šesto vanredno zasedanje , 24.02.2020.

1. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Vera Jovanović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Poštovani predsedavajući, ministre sa saradnikom, slogan SNS je obećano-urađeno. Pred nama je Zakon o utvrđivanju porekla imovine. Ovim zakonom uređuju se uslovi, način i postupak pod kojima se utvrđuje imovina i uvećanje imovine za koju fizičko lice ne može da dokaže da je istu steklo na zakonit način, kao i organi nadležni za sprovođenje ovog zakona.

Značenje izraza kao što je imovina, prijavljeni prihod, uvećanje imovine i nezakonito stečena imovina će vrlo često biti u našim narednim dokumentima.

Ne treba posebno objašnjavati svako od ovih značenja. Sprovođenje ovog zakona je u obavezi poreske uprave za utvrđivanje imovine i posebnog poreza. Rukovodilac jedinice poreske uprave može biti lice koje ima najmanje 10 godina radnog iskustva na poslovima iz oblasti poreskog postupka.

Utvrđivanjem nepravilnosti kod nelegalno stečene imovine baviće se i Narodna banka, MUP, Uprava za sprečavanje pranja novca, Agencija za sprečavanje korupcije, RGZ, Agencija za privredne registre, Centralni registar, depo i kliring hartije od vrednosti.

Jedinica poreske uprave pokretaće postupak kontrole na način propisan zakonom koji uređuje poreski postupak ako se u prethodnom postupku učini verovatnim da u najviše tri uzastopne kalendarske godine u kojima je fizičko lice imalo uvećanje imovine i ako postoji razlika između uvećanja imovine i prijavljenih prihoda fizičkog lica, a koja je veća od 150.000 evra u dinarskoj protivvrednosti.

Nakon izvršene kontrole jedinica poreske uprave utvrđuje poseban porez od 75% na poresku osnovicu. Poreski sistem je dinamična kategorija koja prati društvene potrebe i odgovara zahtevima pravične preraspodele imovine i dohotka, efikasnog funkcionisanja tržišta i nadležnosti države uopšte.

Donošenje zakona konkretizuje i usmerava socijalni cilj oporezivanja, a koji se sastoji u umanjenju razlike u materijalnom i socijalnom položaju poreskih obveznika i to ka ublažavanju razlike između poreskih obveznika čija imovina odgovara prihodima koje ostvaruju i onih obveznika kod kojih postoji nesrazmera između ove dve činjenice koje predstavljaju osnovu za uvođenje poreske obaveze.

Predloženo rešenje ovog zakona do pre 2012. godine niko nije ni pomišljao da ga donese, zato što im to nije išlo u prilog, jer se ticalo njih i njihovih debelih džepova. Ali, njegovim usvajanjem ostvaruje se niz ekonomskih ciljeva. Izbegavanje plaćanja poreza i poreska utaja ne samo da utiču na smanjenje javnih prihoda, već predstavljaju i pretnju poštenoj tržišnoj utakmici.

Ovaj zakon nije selektivan. Njegovom primenom niko neće izbeći odgovornost da pred poreskim organima dokaže poreklo svoje imovine. Njegovom primenom, pod udar će doći novi Đilasi, Miškovići i Jeremići i konačno će građani Srbije saznati i kako je Đilas zaradio tih čuvenih 619.000.000 evra.

U danu za glasanje ja ću zamoliti moje kolege da prihvatimo i donesemo ovaj zakon. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Jovanović.
Pošto na listama poslaničkih grupa više nema prijavljenih za reč, pre zaključivanja zajedničkog načelnog i jedinstvenog pretresa, pitam da li žele reč predsednici, odnosno predstavnici poslaničkih grupa ili još neko ko nije iskoristio svoje pravo iz člana 96. Poslovnika o radu Narodne skupštine?
Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe SNS, narodni poslanik Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministre, kolege poslanici, na kraju današnjeg dana možemo da kažemo da, nakon velikog dugog perioda posle 2000. godine, mi danas zaista imamo zakon koji je primenljiv u praksi i koji će pokazati da zaista postajemo pravna država sa svim onim epitetima koji su karakteristični kada je u pitanju pravo i pravda za sve razvijene demokratije članica država EU, iako to nismo.

Na kraju krajeva, uvodimo jedan osnovni uslov za funkcionisanje pravne države kada je u pitanju poreski sistem, sprečavamo zloupotrebe, uvodimo red i ovo sve će pokazati u suštini koliko smo se zaista trudili da promenimo Srbiju od 2012. godine do danas.

Mislim da će građani Srbije osetiti benefite i ovog zakona, jer će budžet biti sve veći i veći. Imaćemo sredstva za mnoge planove.

Predsednik Vučić i Vlada najavili su plan za 2025. godinu i mislim da tim planom zaista možemo da kažemo da je to za dobrobit sve naše dece i za dobrobit svih građana Srbije. Zbog toga je jako važno i odgovorno da ovakav predlog zakona podržimo u danu za glasanje. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem, koleginice Tomić.
Dame i gospodo narodni poslanici, saglasno članu 98. stav 4. Poslovnika, zaključujem zajednički načelni i jedinstveni pretres o predlozima zakona iz tač. 1, 2. i 3. i 29. dnevnog reda.
Ovim bismo završili današnji rad.
Sa radom nastavljamo sutra, dakle, u utorak, 25. februara, sa početkom u 10.00 časova. Zahvaljujem.