Drugo vanredno zasedanje , 11.02.2021.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Drugo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/25-21

3. dan rada

11.02.2021

Beograd

Sednicu je otvorio: Ivica Dačić

Sednica je trajala od 10:15 do 16:10

OBRAĆANJA

...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem, kolega Starčeviću.

Reč ima ovlašćena predstavnica poslaničke grupe SPS, Dubravka Kralj. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Dubravka Kralj

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem poštovana predsedavajuća.

Dame i gospodo narodni poslanici, ja sam prilikom svog prethodnog izlaganja istakla da naša država, naša policija i naše pravosuđe treba da otklone iz našeg društva sve kriminalce, narkodilere, klanove i da ne nabrajam sve ostale viruse kao što to čini vakcina. Prethodnih dana oni su pokazali da je to moguće i da naša država ima snagu za takve obračune.

Zbog toga, na početku svog izlaganja želim da se pridružim o čestitkama koje je juče uputio predsednik Narodne skupštine, Ivica Dačić, povodom hapšenja koja su izvršena i da izrazim veru da će ovakve akcije biti nastavljene, jer nažalost, sumnjam da je Velja jedina nevolja na našim ulicama.

Da se vratim na ono što je tema današnje sednice, o čemu sam kao član Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo već imala priliku da se izjasnim.

Gospodin Fila i ja smo na Odboru glasali u prilog predloženim autentičnim tumačenjima, a to ću u danu za glasanje uraditi i poslanička grupa SPS, iz razloga što pitanje ko može da bude na čelu visokoškolske ustanove, odnosno, ko može da pretenduje na mesto rektora univerziteta, dekana fakulteta, predsednika akademije, ili direktora visoke škole, je važno, i ne sme da bude bilo kakvih nedoumica pri odgovoru na ovo pitanje, niti smemo kao Narodna skupština da dozvolimo da se ista norma različito primenjuje i da time profesori na različitim fakultetima budu u nejednakom položaju.

Pitanje koje se javilo kao sporno jeste da li na rukovodećim mestima mogu da budu profesori koji su navršili 65 godina i stekli uslov za starosnu penziju, ali im je radni status produžen na određeno vreme?

Predloženim tumačenjima je dat odričan odgovor, što se potpuno poklapa sa mojim ličnim razumevanjem odredbe Zakona o visokom obrazovanju, iz razloga što profesori koje sam pomenula ne ispunjavaju uslove u pogledu potrebe postojanja radnog odnosa koji bi bio zasnovan na neodređeno vreme.

Izuzetno mi je važno da zauzimanju ovakvog stava bude shvaćeno samo u kontekstu potrebe da se zakon dosledno primenjuje onako kako njegove odredbe glase, a ni slučajno na način na koji bi značio umanjivanje važnosti i značaja koji ovi profesori imaju za akademsku zajednicu, iz razloga što smatram da je njihovo prisustvo na fakultetima jako važno, značajno i korisno, kako za nastavni kolektiv, tako i za studente.

Zato mislim da je mogućnost da im se radni odnos produži nakon šezdeset pete godine, a do sedamdesete godine važna, i da ne predstavlja nikakav ustupak njima, već oni čine ustupak fakultetima, studentima i svojim kolegama, jer je njihovo znanje koje su decenijama sticali dragoceno i privilegija je studenata da uče od takvih profesora.

S druge strane, sigurna sam da naši fakulteti imaju druge kadrove koji će moći da odgovore izazovu upravljanja na najvažnijim ustanova u našem društvu, a možda upravo zato što su učili od istaknutih starijih kolega, koji su zaokružili svoju karijeru i verujem da i sami rukovodeće mesto smatraju teretom, ali su doprineli, i spremni su da i dalje doprinose kvalitetu visokog obrazovanja u našoj zemlji, što je izuzetno važno SPS, isto koliko da visoko obrazovanje bude dostupno svima, tako što će biti besplatno.

Smatramo da prioriteti treba da budu povećavanje budžetskih mesta na fakultetima, smanjenje troškova studiranja, olakšavanje prohodnosti mladih, obrazovanih ljudi na tržištu rada, ali i to da znanje i trud koji je uložen u njegovo stucanje bude u našem društvu bude adekvatno vrednovan i cenjen.

Tome može da doprinese svako od nas tako što nećemo vrednovati funkcije, imanje titule i zvanja, već tako što ćemo ceniti znanje i trud, koji iza tih titula, zvanja, funkcija, moraju da stoje.

Baš zbog važnosti koje ova pitanja imaju za SPS, drago mi je što je posle prof. dr Žarka Obradovića, koji je bio ministar prosvete u periodu od 2008. do 2013. godine, i za vreme čijeg mandata je uvedeno budžetsko finansiranje, ne samo osnovnih, već i postdiplomskih studija, što je meni lično, omogućilo da na Pravnom fakultetu u Novom Sadu završim i master studije, uvedeno, drago mi je što je odgovornost za resor obrazovanja, ponovo preuzeo jedan socijalista, ovog puta Branko Ružić, jer smatram da su pitanja obrazovanja najvažnija pitanja za Srbiju.

Ponosna sam što je naš obrazovani sistem uspeo da odgovori na izazove koje je Korona virus doneo i što se, zaista, pokazao kao jedan moderan, savremen sistem koji može da parira onom koji postoji u evropskim zemljama.

Ali, uvek moramo da imamo u vidu da su pored ministra i pored Vlade za to i da taj sistem osim njih, čine i učitelji, nastavnici i profesori, koji su posle zdravstvenih radnika, verujem, podneli najveći teret izmenjenih okolnosti.

Zato se nadam da će zahvaljujući vakcinaciji učenici što pre moći da se vrate u svoje školske klupe i da će redovno školstvo nastaviti da funkcioniše na način koji će radovati i đake i nastavnike, ali i roditelje, koji su tokom prethodnih meseci donekle bili i prinuđeni da se podsete mnogih školskih lekcija i da podnesu teret školovanja svoje dece od kuće.

Kao što sam rekla, SPS, odnosno naša poslanička grupa će podržati predložena autentična tumačenja.

Hvala.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem.
Da li još neko od predsednika, odnosno od predstavnika želi reč? (Da.)
Reč ima predsednik poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu Aleksandar Martinović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Dame i gospodo narodni poslanici, poslanička grupa Aleksandar Vučić – Za našu decu podržaće u danu za glasanje oba predloga za autentično tumačenje zato što smatramo da se i jednim i drugim autentičnim tumačenjem otklanjaju sve nedoumice oko značenja odredbi koje su sadržane u navedenim članovima Zakona o sprečavanju korupcije, odnosno Zakona o visokom obrazovanju.

Što se tiče autentičnog tumačenja Zakona o sprečavanju korupcije u našoj društvenoj praksi, zaista se pojavio problem, odnosno, pojavilo se pitanje ko su sve javni funkcioneri.

Na ovom mestu želim da kažem da ovo pitanje nije samo normativno, i ono nije samo praktično, ono je i naučno pitanje. To znaju svi oni koji su završili ili koji studiraju pravne fakultete u Republici Srbiji.

Naime, iz ustavnog prava, iz upravnog prava studenti uče ko su funkcioneri, odnosno, koja lica se podrazumevaju pod sintagmom izabrana, imenovana, odnosno postavljena lica. To su ona lica koja su izabrana, postavljena ili imenovana neposredno od strane građana, kao što je slučaj kod nas sa predsednikom Republike, zatim to su ona lica koja bira, imenuje ili postavlja Narodna skupština, zatim Vlada Republike Srbije, pokrajinska Vlada, Skupština AP, kao i organi jedinaca lokalne samouprave.

To je, da kažemo, jedna udžbenička definicija lica koja se smatraju javnim funkcionerima, odnosno to je udžbenička definicija lica koja potpadaju pod tu kategoriju izabranih, imenovanih, odnosno, postavljenih lica.

Imajući u vidu odredbe Ustava Republike Srbije i odgovarajućih zakona, mi smo u našem Predlogu autentičnog tumačenja odredbe člana 2. Zakona o sprečavanju korupcije u kategoriju javnih funkcionera dodali i ona lica koja imenuje, postavlja, odnosno bira predsednik Republike, zatim Vrhovni kasacioni sud, to je, recimo, pet sudija Ustavnog suda, zatim Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

Zašto je ovo važno da se naglasi? Zato što smo mi hteli kroz ovo autentično tumačenje da otklonimo sve nedoumice koje se u praksi javljaju oko toga koji organi javne vlasti, kako kaže Zakon o sprečavanju korupcije, dolaze u obzir kao oni subjekti koji biraju, imenuju, odnosno postavljaju određena lica na određene javne funkcije. To se u praksi javilo kao sporno u određenim slučajevima koje ću ja i da navedem.

Mi ovim autentičnim tumačenjem otklanjamo svaku sumnju koji su to državni organi koji imenuju, odnosno koji biraju, imenuju ili postavljaju javne funkcionere. Dakle, da ponovim još jednom – to su ona lica koja su neposredno birana od strane građana, odnosno to su oni javni funkcioneri koje imenuje, bira ili postavlja Narodna skupština, Vlada Republike Srbije, predsednik Republike Srbije, skupština autonomne pokrajine, pokrajinska vlada, organi jedinica lokalne samouprave, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca. To su praktično svi državni organi, to su svi pokrajinski organi i to su odgovarajući organi jedinica lokalne samouprave.

Dakle, mi smo ovim autentičnim tumačenjem otklonili svaku nedoumicu o kojim organima se radi. Pokrili smo, da tako kažem, republički tj. državni nivo, pokrajinski nivo i lokalni nivo i niko sada više neće imati nedoumicu da li neko jeste ili nije javni funkcioner zbog toga što ga je postavio ovaj ili onaj organ. U nekim slučajevima javne funkcionere imenuje, bira odnosno postavljaju državni organi, kao Narodna skupština, Vlada, predsednik Republike itd, u nekim slučajevima to radi skupština odnosno vlada autonomne pokrajine, a u nekim situacijama to rade odgovarajući organi jedinica lokalne samouprave.

Zašto je važno da se to uradi? Evo, ja ću vam navesti jedan konkretan primer da ne ispadne da je ovaj predlog autentičnog tumačenja jedno čisto apstraktno i teorijsko pitanje.

U praksi se javio problem da li su profesori univerziteta koji su iz, kako se to nekad govorilo onim starim rečnikom, kolektiva, dakle, od strane svojih kolega, ne od strane Vlade, ne od strane Skupštine, ne od strane nekog državnog organa, nego od strane svojih kolega izabrani u, recimo, jedan organ koji se zove savet fakulteta ili savet univerziteta?

Tu se pojavio jedan problem u praksi. Zašto? Zato što je neko u Agenciji za sprečavanje korupcije mehanički protumačio odredbu Zakona o visokom obrazovanju koja je, kao što vidite, povezana sa tumačenjem Zakona o sprečavanju korupcije, i kaže – aha, on je izabran, e, on je funkcioner. Sad čovek dođe u situaciju, redovan profesor univerziteta, apsolutno nema nameru da bude funkcioner, nema nameru da se bavi politikom, jer javni funkcioneri su po definiciji pre svega političari, znači, čovek nema nameru da se bavi politikom, nije član nijedne stranke, ali zato što je izabran od strane svojih kolega u savet fakulteta, zbog te reči „izabran“, kažu – ti si javni funkcioner.

Imamo još jednu apsurdniju situaciju, a to zna prof. dr Marko Atlagić. Studentski parlament izabere u savet univerziteta ili u savet fakulteta studenta i zbog reči – izabran od strane studentskog parlamenta, kažu – e, pa on je javni funkcioner. Sada imamo problem, jedan ozbiljan, praktičan problem na fakultetima, da se profesori koji su birani iz reda nastavnika ili studenti koje je izabrao studentski parlament u savete univerziteta odnosno fakulteta definišu kao javni funkcioneri, što je, priznaćete, potpuno nelogično i apsolutno je suprotno i slovu i duhu zakona.

Na ovom mestu želim da kažem nešto što nije popularno da se kaže i nije popularno pre svega da to kažem ja kao predsednik Poslaničke grupe Aleksandar Vučić – Za našu decu, ali ja ću to ipak da kažem, pa ako mi neko uzme za zlo, neka uzme. O čemu se radi?

Mi smo u prošlom mandatu, u onom mandatu kad su ovde bili ljudi koji su se formalno predstavljali kao narodni poslanici a ponašali su se kao huligani, mislim na Boška Obradovića, poslanike Vuka Jeremića, onog Aleksića, na one koji su nosili kamen, čupali mikrofone, tu mislim na Balšu Božovića, Živkovića, Sašu Radulovića, koji su psovali narodne poslanike, pljuvali ih, fizički se sa njima obračunavali, kao sa Marijanom Rističevićem ovde ispred Narodne skupštine itd, dakle, u tom mandatu, od 2016. do 2020. godine, koji je bio jedan veoma težak mandat za sve narodne poslanike a pogotovo za narodne poslanike iz SNS, ne želim da kažem da je ovim drugim kolegama iz vladajuće koalicije bilo lako, ali pre svega su na udaru bili narodni poslanici SNS, nema šta nam nisu radili i sve smo stoički izdržali, od verbalnih uvreda do fizičkih napada. Sve smo izdržali.

Ja mislim da srpski parlament, ako izuzmemo ono pucanje u predratnoj Skupštini Kraljevine SHS 1928. godine, znači srpski parlament nije video scene koje su se dešavale u periodu od 2016. do 2020. godine.

Zašto sve ovo govorim i zašto će mi možda neko uzeti za zlo, ali baš me briga? U tom mandatu poslanici SNS, pre svega Marijan Rističević, Marko Atlagić, Aca Marković, pa i moja malenkost i neke druge kolege, mi smo bukvalno prikazivali grafikone, šeme kako je, recimo, Boško Obradović prao novac dobijen od države za izbornu kampanju i kako je ispumpavao državni novac iz svoje stranačke kase, koji se vraćao posle u njegove privatne džepove i u džepove njegovih partijskih saradnika, koji su u tome hteli da učestvuju. Neki nisu hteli da učestvuju, pa su isključeni iz Dveri, neki su čak isključeni iz poslaničke grupe Dveri.

Dakle, mi smo ovde, recimo, prikazivali šemu, ali bukvalno šemu. Marijan Rističević je deset puta ustajao i pokazivao šemu koje firme su u tome učestvovale, koja lica, koje sume novca su bile u pitanju. To su milioni i milioni novca koji pripada svim građanima Republike Srbije, a koji su formalno ispumpavani iz kase Pokreta Dveri, preko određenih firmi za nepostojeće usluge i nepostojeće poslove, preko raznih trgovinskih radnji i zanatskih radnji itd. čiji su vlasnici sve bili članovi, aktivisti, odbornici, finansijeri Boška Obradovića.

Dakle, mi smo te grafikone bukvalno ovde prikazivali iz sednice u sednicu i Boško Obradović nije mogao protiv toga da kaže ni jedni jedinu reč, zato što je sve apsolutno bilo tačno. Mogao je da kaže za mene da imam velike uši, da sam kreten, da sam ovakav, onakav, za Marijana Rističevića da je bio na farmi. Sve je to mogao da kaže, ali nije mogao da kaže da to što je nacrtano na tom grafikonu nije tačno. Sve je bilo tačno. Sve u dinar.

Prikazivali smo šematski kako je Vuk Jeremić ispumpavao, odnosno kako je dobijao novac od raznoraznih ofšor kompanija, od raznoraznih ambasada. Prikazivali smo koliko je državnog novca potrošio preko svake moguće mere dok je bio ministar inostranih poslova Republike Srbije, kako je putovao po belom svetu, kako je odsedao u najluksuznijim hotelima, kako je putovao najskupljim avionima i potrošio na desetine miliona dolara državnog novca, pa onda kako je dobijao pare preko stranke, pa preko jedne nevladine organizacije, pa preko druge nevladine organizacije, pa preko Lozoja, pa preko ovoga, pa preko onoga i sve smo to ovde u Skupštini iz sednice u sednicu pokazivali.

Zašto ovo govorim? Zato što niko iz Agencije, bar koliko je meni poznato, iz Agencije za sprečavanje korupcije na to nije reagovao, što je nedopustivo. Ne može država da ćuti ako ti poslanik da dokaz da se neko bavi organizovanim kriminalom. To što je on u opoziciji nema nikakve veze i da to radi neko od nas mora za to da odgovara.

Agencija za sprečavanje korupcije je, iz meni potpuno nepoznatog razloga, od toga jednostavno sklonila glavu. Ispalo je da smo mi ovde budale, šta ovi nešto pričaju, pokazuju neke slike, grafikone, baš nas briga, nego šta su oni uradili? I zaista mi je krivo zbog tih ljudi. Iz nekog čudnog razloga Agencija za sprečavanje korupcije, umesto da se bavi stvarnom korupcijom u redovima Boška Obradovića, Dragana Đilasa, o kome Marijan Rističević može da napiše studiju kako je preprodavao sekunde i kako nelegalno funkcioniše, recimo, televizija N1 kao lažni prekogranični kanal, umesto da se time bave Agencija za sprečavanje korupcije počne da maltretira profesore fakulteta, i to one profesore fakulteta koji su 2017. godine podržali kandidaturu Aleksandra Vučića za predsednika Republike i kažu - ti si član Saveta fakulteta, izabrale su te kolege, izabrale, zbog te reči izabrale, ti si javni funkcioner. On čovek kaže – kakav sam ja javni funkcioner? Okome se isključivo na ljude koji su podržali Aleksandra Vučića.

Ja taj auto-šovinizam ne mogu da razumem, ni kao poslanik, ni kao čovek. Idi bavi se Boškom Obradovićem, idi bavi se Vukom Jeremićem, idi bavi se Draganom Đilasom, idi bavi se ovim žutima koji su nam ukrali crno ispod nokta. Ne, oni su krenuli da se bave pojedinim profesorima sa fakulteta u Srbiji koji su 2017. godine imali hrabrosti, a za to je zaista trebalo imati hrabrosti, da se javno podrži Aleksandar Vučić za predsednika Republike.

Zašto? Zato što na njihovim fakultetima uglavnom predaju ljudi koji su apsolutni protivnici Aleksandra Vučića i SNS. Pojavili su se profesori koji su rekli – čekajte, taj Aleksandar Vučić, ja nisam član njegove stranke, nisam član ni jedne stranke, ali mislim da taj čovek radi dobro za Srbiju. Ljudi su dali svoje potpise i odjedanput, preko noći, ti ljudi postanu meta, kao oni su u korupciji, oni su u nekom korupcionaškom odnosu, što je potpuno neverovatno.

Mi smo ovde imali, neću da mu kažem ime, čovek je verovatno još uvek student i nema smisla da ga uvlačimo u dnevnu politiku, jednog studenta koji je dokazao, dokazao da ono što je uradila jedna profesorica na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Danica Popović, da je to plagijat. Kada je to rekao Marijan Rističević, onda je ispalo da je Marijan Rističević lažov. Kada je rekao taj student koji podržava Aleksandra Vučića onda je rečeno – ti si lažov zato što podržavaš Aleksandra Vučića. Šta se posle ispostavilo? Ispostavilo se da je sve istina i ta žena je sada udaljena sa predmeta na godinu dana, ne može da ga predaje. Šta ćemo sad? Da li se neko time bavi? Ne.

Sada ćemo da se bavimo tim studentom. Sada ćemo da se bavimo tim studentom koji je imao hrabrosti da javno kaže šta se radi na Ekonomskom fakultetu u Beogradu i sa nekim drugim studentima zato što su oni od strane studentskog parlamenta imenovani u savete fakulteta. Ja to ne mogu da razumem. Ja to zaista ne mogu da razumem.

Ispada da je u državi gde je na vlasti SNS štetno i opasno ako si član i ako podržavaš SNS. Sve je u redu, nema veze neka ovi kradu, neka lažu, neka emituju program iz Novog Beograda, a svi ćemo da se pravimo kao da ga emituju iz Luksemburga, to ništa nema veze, ali daj da vidimo one profesore koji su potpisali za Aleksandra Vučića, to su neki veliki korupcionaši, to su neki veliki lopovi. Daj da vidimo te studente, i to su neki veliki javni funkcioneri, daj da malo i njih češljamo.

Hajde da prestanemo više sa takvom jednom dvoličnom politikom. Ako je neko stvarno u korupciji, ali stvarno u korupciji, onda nema veze da li je član ove ili one stranke, ali nemojte na silu da od ljudi pravimo korupcionaše ako to nisu, a pogotovo da ne pravimo korupcionaše od ljudi koji su čestiti, koji su pošteni, koji su profesori fakulteta, a koji su 2017. godine podržali kandidaturu Aleksandra Vučića, a verujte mi neki od njih su prošli torturu, torturu na svojim fakultetima zato što su dali svoj potpis za kandidaturu predsednika Republike Aleksandra Vučića. I neko je onda rekao – ti si javni funkcioneri i zato što si javni funkcioner sada ćemo svu pažnju da usmerimo na tebe. Na one druge, koji su, takođe, javni funkcioneri i zapravo jesu javni funkcioneri, ovi nisu, a koji su pripadnici Dveri, Narodne stranke, stranke Dragana Đilasa itd, niko apsolutno nije ništa po tom pitanju uradio.

Voleo bih da me neko demantuje. Ako je nešto urađeno, ako se vode neki postupci, dajte da vidimo u kojoj fazi je taj postupak i koji oblik korupcije je utvrđen. Ja bih to voleo da vidim.

Nedopustivo je, i to moram da kažem, to sad nema neposredne veze sa ovim autentičnim tumačenjem, kao predsednik Administrativnog odbora dobijam već nekoliko puta zahteve sudova koji vode postupak protiv Marijana Rističevića zbog reči koje je izgovorio ovde u Narodnoj skupštini, a gde me sud, tobože, pita, kao da ne zna da čita Ustav, da li Marijan Rističević uživa imunitet kao narodni poslanik za reči koje je izgovorio u Narodnoj skupštini, a lepo u Ustavu piše da narodni poslanik ne može da bude krivično gonjen za reči koje je izgovorio u Narodnoj skupštini. I pored svih mojih odgovora, Marijane, evo, imaćeš danas priliku da kažeš koliko postupaka se vodi protiv Marijana Ristićevića zbog reči koje je izgovorio u Narodnoj skupštini, u državi u kojoj navodno vlada diktatura SNS, Aleksandra Vučića, a gde su sudovi, tužilaštva, svi mogući državni organi pod apsolutnom kontrolom Aleksandra Vučića, njegovih falangi itd, itd. To je takva diktatura, zamislite, da se protiv Marijana Rističevića, jednog od najistaknutijih naših poslanika, vodi nekoliko postupaka zbog reči koje je čovek izgovorio u Narodnoj skupštini, a koje su, uzgred budi rečeno, sve tačne. Dakle, nema nikakvih uvreda, nema nikakvih laži, apsolutno sve same činjenice.

Da kažem samo nešto, završavam, ne vidim dobro, malo su me uhvatile godine, završavam, što se tiče drugog autentičnog tumačenja, tu je stvar potpuno jasna. Mi smo bliže, da kažem, određujemo nešto što piše u Zakonu o visokom obrazovanju, a to je da nastavnici visokoškolskih ustanova tj. redovni profesori kojima je produžen radni odnos posle 65 godine života, a maksimalno do 70, ne mogu da budu birani za dekane.

Odredba iz zakona je već sama po sebi dosta jasna, ali u praksi su se javili neki slučajevi gde su neki ljudi smatrali da imaju pravo da budu dekani, iako su navršili 65 godina života, pa smo mi smatrali za shodno da ovim autentičnim tumačenjem to pojasnimo.

Kažem još jedanput i time završavam, hvala vam, gospođo Jevđić, što ste imali razumevanje za ovo prekoračenje vremena, jesam za borbu protiv korupcije, jesam za borbu svih onih koji kradu ovu državu, bez obzira kojoj stranci pripadaju, ali nemoguće je da se ti koji kradu državu i koji je potkradaju nalaze u redovima profesora koji su podržali Aleksandra Vučića, među studentima koji podržavaju Aleksandra Vučića, među poslanicima koji podržavaju Aleksandra Vučića, odnosno koji su poslanici stranke koju vodi Aleksandar Vučić itd, a da su oni tamo sa druge strane barikade, razni Đilasi, razni Obradovići, razni Jeremići itd, neka jagnjad, neki anđeli, neki apostoli koji su sve u životu stekli pošteno, ništa tu nije nelegalno, sve je čisto.

Lepo čovek stekne 619 miliona evra, niko ga ništa ne pita, nikakva agencija, nikakav sud. Vuk Jeremić se malo finansira kao predsednik partije, kao direktor jedne, pa druge nevladine organizacije. Spavao je po hotelima u kojima nije spavao ni Tramp, ni Obama itd. Ništa to nema veze, nego dajte da vidimo šta je sa ovima što su 2017. godine podržali Aleksandra Vučića.

Da nam se takve stvari više ne bi dešavale, ja molim kolege da izglasamo i jedno i drugo autentično tumačenje.
...
Jedinstvena Srbija

Marija Jevđić

Poslanička grupa Jedinstvena Srbija | Predsedava
Zahvaljujem, gospodine Martinoviću. Nisam htela da vam prekinem misao.
Pošto više nema prijavljenih predsednika, odnosno predstavnika poslaničkih grupa, prelazimo na listu govornika.
Reč ima Samir Tandir. Izvolite.
...
Stranka pravde i pomirenja

Samir Tandir

Poslanička grupa Stranka pravde i pomirenja SPP – Ujedinjena seljačka stranka USS
Poštovana predsedavajuća, koleginice i kolege narodni poslanici, danas pred nama su dva, treba da usvojimo dva autentična, tumačenje dva zakona. Prvo Zakon o sprečavanju korupcije.

Poslanički klub Pravde i pomirenja, Ujedinjene seljačke stranke će u Danu za glasanje glasati za ova dva autentična tumačenja kako ih je i odbor predložio.

Što se tiče borbe protiv korupcije, želim da istaknem da se sa reči prešlo na dela. To svi vidimo i da je razbijena jedna od najvećih mafijaških grupa koja se tiče organizovanog pogotovo kriminala ovih dana i tu treba odati priznanje državnom vrhu.

Takođe, ono što je jako važno jeste nastaviti čišćenje unutar sistema. Nemoguće je napraviti ozbiljnu kriminalnu grupu, to je svima jasno, ukoliko oni nemaju podršku unutar sistema, pogotovo kada je u pitanju Ministarstvo pravde, Ministarstvo unutrašnjih poslova, kada su u pitanju, između ostalog, i određeni doktori, lekari koji daju opravdanje kriminalcima, daju im lažna overenja da su oni povređeni, a ne oni kojima su oni naneli povredu.

Između ostalog, ovih dana sam i spominjao da se desio napad na jednog građanskog aktivistu u Novom Pazaru, Irfana Ugljanina, i kada analizirate dokumentaciju koju imaju oni koji su u sred bela dana napali tog čoveka, videćete da su oni dobili od nekih doktora, lekara neku zdravstvenu dokumentaciju. To je nešto što treba ispitati i suštinski obračun sa kriminalom i korupcijom će se desiti kada sve te „trule jabuke“ unutar sistema budu procesuirane i budu u zatvoru.

Što se tiče obrazovanja, nama je strateški jako važno kao državi, svakoj državi, svakom društvu, svim građankama i građanima, ono što nam je posebno važno jeste da sve građanke i građani imaju pravo na obrazovanje, da to ne bude samo privilegija bogatih, da to ne bude samo privilegija tatinih i maminih sinova, da sva deca naša imaju jednaku šansu i to je mislim cilj svih narodnih poslanika ovde u Skupštini Republike Srbije, ali cilj i onih građana koji nas biraju na izborima.

Važni su nam dobri putevi, važna nam je kanalizacija, važna nam je rasveta, važan nam je društveni proizvod, ali nam je prvenstveno važno obrazovanje, šta to naša deca uče u školama.

Ako analiziramo svetsku ekonomiju shvatićemo da Švajcarska ili Japan mnogo imaju manje prirodnih bogatstava nego neke afričke zemlje. Nemaju dijamante koje možda ima Zair, ali im je standard koji imaju građani daleko veći. Zašto? Zbog ljudskog resursa.

Znači, ukoliko imamo generacije koje su dobile adekvatno obrazovanje, ukoliko imamo generacije koje su dobile obrazovanje koje mogu da primene u životu imaćemo i ekonomski rast.

Džaba nam sva prirodna bogatstva ukoliko naša deca dobiju obrazovanje koje ne mogu, koji nije funkcionalno ili ukoliko apsolutno ne dobiju adekvatno obrazovanje.

Jako je važno da imamo tu smenjivost kada je u pitanju pogotovo visokoškolsko obrazovanje. Ne mogu, kao što u politici vrlo često kažemo da ministarstva funkcije opštine ne mogu da budu ničiji feudi, jako je važno da ni univerziteti, da katedre ne budu ničiji feudi, već da imamo jednu zdravu konkurenciju da mogu mladi kadrovi, mladi profesori, doktori, docenti, da brzo napreduju, a da ne bude to neka uža interesna grupa koja je zarobila jednu katedru i kasta koja određuje ko i kako može da napreduje.

Posebno je jako važno i prepliće se tu ovde obrazovanje i borba protiv korupcije, znači nemoguće je i neprihvatljivo apsolutno s pozicije zakona da imamo akreditaciona tela u kojima sede ljudi koji su direktno involvirani u sukob interesa.

Ne mogu ja kao radnik, kao član, kao delatnik određenog univerziteta da odlučujem o uslovima, da li ih ispunjava ili ne ispunjava drugi konkurentski univerzitet. Tu je jako važno da se povede jedna suštinska debata i da tu imamo jedno potpuno čišćenje situacije.

Znači, ukoliko želite da budete deo akreditacionog tela, ukoliko želite da budete jedan nezavisan organ, vi morate da apsolutno izađete iz nečega što se zove pripadnost bilo kom univerzitetu.

U Danu za glasanje, podržaćemo oba ova tumačenja. Hvala.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se narodnom poslaniku Samiru Tandiru.
Reč ima narodna poslanica Nina Pavićević. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Nina Pavićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Uvažene kolege narodni poslanici, poštovani građani Srbije, danas su na dnevnom redu predlozi dva autentična tumačenja. Prvi Predlog se odnosi na Zakon o sprečavanju korupcije, a drugi na Zakon o visokom obrazovanju.

Ja ću se osvrnuti na prvi Predlog autentičnog tumačenja, koji je Narodnoj skupštini predložio Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo. U pitanju je autentično tumačenje člana 2. stav 1. tačka 3. Zakona o sprečavanju korupcije. Smatram da je autentično tumačenje u ovom trenutku najadekvatnija pravna forma kojom se može otkloniti različito tumačenje, a time i različita primena ovog člana zakona.

Drugi način bi bio predlog izmena i dopuna zakona, a treći zahtev nadležnom ministarstvu da da mišljenje o primeni ovog člana zakona. Autentično tumačenje je najbrži način da se otkloni problem različitog tumačenja. Kako je Zakon o sprečavanju korupcije usvojen u decembru 2019. godine, dakle pre samo godinu dana, te smatramo da nije u ovom trenutku celishodno menjati ga u ovako kratkom roku.

Istina je da se odredba člana 2. stav 1. tačka 3. koja glasi – Javni funkcioner je svako izabrano, postavljeno ili imenovano lice u organu javne vlasti, osim lica koji su predstavnici privatnog kapitala u organu upravljanja privrednog društva, koji je organ javne vlasti.

Ovo se može različito tumačiti, a onda shodno različitom tumačenju dolazi do mogućnosti različite primene zakona, što bi uzrokovalo nejednakost pred zakonom.

Predlog autentičnog tumačenja, sa ispravkom, koji je juče dostavljen precizira ovu odredbu, odnosno definiše preciznije koja su to lica koja se smatraju javnim funkcionerima.

Ovo autentično tumačenje kaže da navedenu odredbu treba tumačiti tako da se odnosi i primenjuje na sva lica koja su neposredno birana od strane građana i lica koja bira, imenuje ili Narodna skupština, predsednik Republike, Vlada Republike Srbije, Skupština autonomne pokrajine, Vlada autonomne pokrajine, organi jedinice lokalne samouprave, Vrhovni kasacioni sud, Visoki savet sudstva i Državno veće tužilaca.

Ovakvim autentičnim tumačenjem obezbeđena je preciznost odredbe. Pored toga, obuhvat lica koja se smatraju javnim funkcionerima je potpuniji i prosto je jednostavnije sagledati o kojim se tu tačno funkcionerima radi.

U tom smislu, smatram da ovo autentično tumačenje treba usvojiti i poslanička grupa SPS će u Danu za glasanje podržati ovaj Predlog autentičnog tumačenja. Zahvaljujem.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Elvira Kovač

Poslanička grupa Savez vojvođanskih Mađara | Predsedava
Zahvaljujem se narodnoj poslanici Nini Pavićević. Reč ima narodni poslanik Adam Šukalo. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Adam Šukalo

Poslanička grupa "Aleksandar Vučić - Za našu decu"
Zahvaljujem predsedavajuća.

S obzirom da danas razmatramo ovo autentično tumačenje i ispravku koju smo dobili juče zgodna je prilika i u svakom slučaju važna tema o kojoj danas raspravljamo i sve ovo što se dešava ovih dana u smislu borbe korupcije, koje je MUP zajedno sa BIA i određenim odeljenjem tužilaštava koji se bave upravo organizovanim kriminalom, dotiče se praktično i svega ovog što smo mi u ranijim vremenskim periodima normirali, što i kroz ova autentična tumačenja u smislu širine svih javnih funkcionera, koje obuhvata i ovaj zakon, a i zakoni koji će sa da stignu u primenu od 1. marta praktično o ispitivanju porekla imovine i svega ostalog, koja se tiču ne samo javnih funkcionera, već i svih povezanih lica koja su vezana za te javne funkcionere i gde ćemo moći videti konačno i ući u borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije koja postoji u svim porama društva.

Kao što smo slušali juče u uvodnom izlaganju ministra Vulina jasno je da je država Srbija, MUP se odlučilo da uđe u beskompromisnu borbu i da Narodna skupština, kao jedna od najvažnijih institucija, kao zakonodavni organ, prati praktično sve ono što je potreba u smislu logistike i normativne i svake druge da da podršku institucijama gonjenja i svih onih drugih predstavnika koji pomažu institucijama gonjenja da privedemo počinioce krivičnih dela i svih onih koji njima pomažu, koji su saučesnici u izvršenju tih krivičnih dela i koji se nalaze na odgovornim javnim funkcijama.

Ja bih ovo izlaganje upravo iskoristio u tom pravcu da se fokusiramo na sve ovo što ovih dana imamo i u sredstvima javnog informisanja. Čitajući samo današnju štampu vi možete videti da su očekivanja građana Republike Srbije ogromna u smislu borbe protiv kriminala i korupcije, što zbog hapšenja ove organizovane, mafijaške grube Belivuka ili već kako se on zove, koja je očigledno imala uticaja na različite strane, i kao što vidimo jedna naslovnica danas govori da je određeni sudija, da ga sada ne imenujem ovde, da ne tergetiram bilo koga da je izvukao Velju Nevolju iz zatvora. Meni je ovo odličan uvod da raščlanimo u smislu odgovornosti ko šta u državi Srbiji može da uradi u smislu toga da u finalu priče imamo procesuirane kriminalce, mafijaše i da oni završe iza rešetaka.

Ne bih mnogo o tome govorio, ali moramo raščlaniti upravo ovo što je sada važno u smislu politike što dolazi preko naših izabranih predstavnika, preko MUP-a, preko našeg ministra Vulina i da sada tačno lociramo i kažemo da sve one špekulacije koje su se nadovezivale, kao i na ovu jučerašnju diskusiju koju smo imali, pa kao što vidite pala je ta koncepcija antivakser. Znači, mi imamo vakcinaciju u Srbiji najbolju u regionu, u samom smo vrhu u čitavom svetu. Pada koncepcija ta antimigrantske politike u smislu toga da će se oni naseljavati ovde u Srbiji i na tome se toliko gradilo različitih priča, teorija zavere da je prosto to prebukiralo svaki mogući video zapis na određenim društvenim mrežama, u štampanim mecijima, itd. Pogotovo se tu koristili predstavnici opozicije, očigledno nemajući šta da ponude, špekulisali, plašili građane Srbije, kao što su plašili građani Srbije sa različitim pričama koje su čiste izmišljotine, klevete, za koje su odgovarali, da predstavnici vlasti u Srbiju imaju veze sa azličitim kriminalnim grupama. Upravo ovo što se dešava potvrđuje da je sve ovo što su oni govorili laž.

Ako govorimo o spremnosti koju mi imamo ona se potvrđuje u institucionalnom delovanju svih institucija koje u ovom pravcu mogu nešto da učine. Šta može MUP da uradi? Može znači, da u saradnji sa tužilaštvom, sa BIA, da u dužem vremenskom periodu posmatra određene kriminalne grupe i sve kad spremi da u procesnom smislu podnese izveštaje o počinjenom krivičnom delu određene kriminalne grupe ili pojedinca. I gde to putuje onda? Putuje tužiocu koji analizira sve to, gleda da li postoje elementi u ovoj vrsti priče da se donese naredba o sprovođenju istrage i ta naredba o sprovođenju istrage ima svoje vremenske okvire koji su limitirani, hvala Bogu, zakonom. To je mnogo bolje nego u regionu. Dugo vremena sam proveo u BiH. Tamo nema roku u kojem tužilac mora ili zaključkom da obustavi istragu ili da podigne optužnicu i da ona ide sudiji za prethodni postupak i onda tu dolazimo do pravosuđa. Došli smo i kod tužilaštava, ali dolazimo i kod sudije za prethodni postupak koji će to sve izanalizirati, potvrditi tu optužnicu i onda je poslati na suđenje. Suđenje traje, izvode se dokazi itd.

Hajde sada da rasčlanimo ulogu svakoga u državi Srbiji u smislu borbe protiv kriminala i korupcije. Jesmo li mi sa strane politike opredelili se i najavili u smislu izbora ove Vlade da ćemo se čvrsto boriti protiv kriminala i korupcije i protiv mafije? Jesmo li to uradili? Jesmo li organizovali sve strukture koje su u tom pravcu učinile da ovakvu jednu tešku kriminalnu grupu razbijemo?

Kao što se može videti danas, ta akcija se nastavlja. Nastavlja se u regionu, sada u BiH, gde se privode članovi određenih mafijaških grupacija koje su uvezene ovde u Srbiji, pre svega mislim na ova dva crnogorska klana i očigledno da je jezgro te borbe protiv mafije i korupcije u regionu upravo ovde u Beogradu, upravo uz političku podršku SNS i Aleksandra Vučića, ministra Vulina i svih koji rade u bezbedonosnim strukturama?

Sada, gospodo draga, mi dolazimo na red kod pravosuđa. Videćemo kako će tužilaštvo prvo da se ponaša. Svi ovi spinovi koji ovih dana idu u tom pravcu, znate kao – privedeni su, biće oslobođeni. Da li je odgovornost ove Narodne skupštine, bilo koje političke stranke, pa i moje SNS i delegiranih predstavnika u izvršnim institucijama, izvršne vlasti pre svega u MUP-u, kojima smo mi narodni poslanici dali podršku ovde, da odlučuju o tome kako će pravosuđe odlučivati ili su to upravo ove kriminalne veze koje imaju svoje pipke u pravosuđu u mogućnosti da takve projekcije čak i kroz određene dnevne listo u štampi nagoveštavali da je moguće da će se to desiti? Kako je to moguće da neko već sada zna?

Da li postoji mogućnost da neki sudija za prethodni postupak optužnicu koja će se sistematski pripremiti, za koju svi znamo da je sigurno tačna, da je obori ili na suđenju da se tako nešto desi i kakva je odgovornost politike, MUP-a da u tom smislu bilo šta uradi, više od onoga što radi trenutno? Jeste odgovornost jedino u tom pravcu da se možda počnu podnositi određene krivične prijave protiv ne pravosuđa, već pojedinaca u pravosuđu koji se zovu sudije, koji se zovu tužioci, koji imaju svoje imovinske kartone, koji imaju enormno bogatstvo i koji služe kao spona i veza sa ovim kriminalnim grupama. Da li će neko optužiti onda nas ako budemo u taj proces krenuli da podnosimo krivične prijave protiv ljudi koji rade u pravosuđu na odgovornim mestima?

Da li je to isto takođe posao države da procesuira i one koji rade u pravosuđu, ne samo one koji su predmet istraživanja pravosudnih institucija ili predmet suđenja?

Prema tome, da zaključim ovu raspravu u dve rečenice i da kažem ono što je važno, da smo mi u ovom aspektu u ovom konkretnom krivičnom delu uradili sve i nastavićemo da radimo ono što je moguće u smislu zakonodavnih aktivnosti i nadležnosti koju imaju institucije Republike Srbije. Na pravosuđe niti želimo, niti možemo da utičemo. Sa druge strane, ovde sigurno iz Narodne skupštine kroz poslanička pitanja, kroz rad drugih institucija da ćemo pratiti šta će sada da uradi pravosuđe u Srbiji. Toliko i hvala.