Treća sednica Drugog redovnog zasedanja , 08.12.2022.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Treća sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/192-22

4. dan rada

08.12.2022

Beograd

Sednicu je otvorio: Vladimir Orlić

Sednica je trajala od 10:10 do 19:20

 • TAGOVI

 • Treća sednica Drugog redovnog zasedanja (2022)
 • Traženje obaveštenja i objašnjenja u skladu sa Poslovnikom (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 1. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Potvrđivanje mandata narodnim poslanicima (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 5. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 8. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 9. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 10. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 11. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 12. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 13. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 14. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 15. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 16. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 17. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • Pretres u pojedinostima o 18. tački dnevnog reda Treće sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u Trinaestom sazivu (08.12.2022.)
 • OBRAĆANJA

  Robert Kozma

  ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
  Hvala vam, predsedavajući.

  Imao bih pitanje za ministarku zaštite životne sredine Irenu Vujović, pitanje o „Junirisku“ i kompaniji registrovanoj u Barajevu. Kompanija se bavi tretiranjem opasnih industrijskih otpada mid-miks tehnologijom i koja trenutno ima dozvolu za probni rad postrojenja za upravljanje otpadom. Da li je „Junirisk“ podneo zahtev Ministarstvu zaštite životne sredine za izdavanje integrisane dozvole za sakupljanje i tretiranje neopasnog i opasnog otpada na deset godina? Ukoliko jeste, ovaj zahtev je zakonski morao da bude objavljen na sajtu ministarstva sa omogućenim uvidom u podnetu dokumentaciju u roku od pet dana od dana prijema. Zašto se taj zahtev ne može naći na sajtu ministarstva? Tražim da nam se dostavi podneta dokumentacija ili omogući uvid u podnetu dokumentaciju jer imamo opravdane sumnje da je reč o „seveso“ postrojenju.

  Dodatno pitanje - da li ministarstvo već izdalo integrisanu dozvolu „Junirisku“? I još jedno pitanje, ukoliko je ministarstvo već izdalo dozvolu ili će to uskoro učiniti, kako se davanjem integrisane dozvole ovakvom zagađivaču uklapa u borbu protiv zagađenja životne sredine?

  Zatražio bih i informaciju od ministarke zdravlja Danice Grujičić. Da li je ministarstvo primilo Predlog zakona koje je napisala organizacija „Pravo na život – Meri“, a predložio narodni poslanik Milija Miletić? Koja je politika ministarstva prema predloženom zakonu i prema sveobuhvatnom zakonskom regulisanju pružanja medicinske pomoći? Ukoliko predlog nije razmotren, da li ministarstvo ima politiku prema usvajanju novog zakona hitne pomoći ili priprema zakon koji bi regulisao tu oblast?

  Zatražio bih još jednu informaciju ministarke zdravlja Danice Grujičić, a to je dokle se stiglo sa radom posebne Radne grupe za izradu predloga pravilnika o načinu i organizaciji obavljanja zdravstvene delatnosti, hitne medicinske pomoći? Radna grupa je formirana u decembru 2021. godine i u nju su bili imenovani predstavnici ministarstva, tadašnjih narodnih poslanika, ali i relevantnih organizacija, kao što je na primer „Pravo na život – Meri“. Ta radna grupa se nikad nije sastala.

  Da li je tačno da je u međuvremenu formirana nova radna grupa koja više ne uključuje predstavnike koji su prvobitno imenovani, uključujući i predstavnike relevantnih organizacija civilnog društva? Da li je radna grupa pristupila izradi pravilnika o načinu i organizaciji obavljanja zdravstvene delatnosti hitne medicinske pomoći? Da li možete da nam objasnite politiku ministarstva prema usvajanju ovog pravilnika i za kakvo rešenje se ministarstvo zalaže u organizaciji rada hitne pomoći?

  Sadašnje funkcionisanje hitne pomoći organizovana je na način kojim se omogućava zavodima za hitnu medicinsku pomoć da sami propisuju pravila ponašanja i primenjuju ih kako im odgovara. U praksi rade kako žele i izbegavaju odgovornost. Mali domovi zdravlja se oko hitne pomoći snalaze kako znaju i umeju, na telefon se javlja ko stigne. Trenutno nije definisano ko se javlja, kakve informacije prima, kako odlučuje o stepenu hitnosti, nema procedure i obuke za to, prosto niko nije zapravo obučen za primanje poziva. Prioritizacija tako nije dobra, jer prijem poziva nije dobro organizovan.

  Takođe, imao bih i pitanje za ministra finansija i ministra prosvete. Vrhovni kasacioni sud je od 5. jula ove godine promenio svoje pravno mišljenje i rekao da pomoćno tehničko osoblje zaposleno u školama, vrtićima, domovima zdravlja, bolnicama, poput spremačica, servirki, domara i pomoćnih radnika, nemaju pravo na isplatu toplog obroka i regresa. Ova promena je nastupila iznenada, obzirom da je više od dve godine praksa ovog suda bila da zaposleni u javnim službama na minimalcu imaju pravo na posebnu isplatu na ime toplog obroka i regresa.

  Usled promene pravnog mišljenja Vrhovnog kasacionog suda, tetkice i domari su došli u situaciju da gube sporove i da moraju da plaćaju parnične troškove u iznosu od dve do tri njihove mesečne plate. Ovi troškovi se kreću od 60 do 90 hiljada dinara, potražuje ih gradsko i državno pravobranilaštvo, a isti se uplaćuju u budžet Republike Srbije.

  Postavljam pitanje ministru prosvete i ministru finansija - zar će država da šalje javne izvršitelje na ove vredne, osiromašene, obespravljene ljude koji čiste iza bolesnih u bolnicama, iza naše dece u školama i vrtićima? Zbog čega se ovim ljudima koji rade odgovorne i teške poslove potražuju parnični troškovi koji ih vode u dužničko ropstvo, dok nam istovremeno ministar finansija poručuje da budžet preliva i daje pomoć za preko milion mladih u iznosu od pet hiljada dinara? Dugovi tetkica i domara su zanemarljiv prihod za budžet, a istovremeno predstavljaju omču oko vrata za više od pet hiljada porodica kojima se potražuju ovi dugovi. Hvala vam.