Četvrto vanredno zasedanje , 24.07.2023.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Četvrto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/151-23

3. dan rada

24.07.2023

Beograd

Sednicu je otvorila: Sandra Božić

Sednica je trajala od 10:15 do 23:10

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Ne garantuje vam Ustav, nego Poslovnik.

Nebojša Cakić

MORAMO - ZAJEDNO
Dobro, u redu je.

Sad se obraćam građanima – ono trenutka kada čujete sa suprotne strane, normalno bi bilo da neko ko vrši vlast, ko predlaže zakone da te zakone obrazlaže, brani i da kaže šta je to dobro za građane.

Kada čujete sa druge strane da neko priča o vašim ličnim karakteristikama, o nečemu što je bilo pre 10 godina, o nečemu što je bilo pre 100 godina, to je siguran znak da nemaju opravdanje, da to što rade ne rade u vašem interesu, nego rade u svom ličnom interesu.

U konkretnom slučaju, neću da se ponavljam šta je rekao predsednik moje poslaničke grupe, dakle 5. maja, dva dana posle masakra vi ste na Vladi usvojili taj zakon kojim jednostavno poklanjate desetine milijardi evra vašim tajkunima.

Dakle, istovremeno na današnjoj sednici Skupštine se zadužujemo za koju milijardu, a vi ladno poklanjate 10 milijardi. Razumem ja vas.

Sad moram građanima da kažem šta je u stvari razlog i šta je suština ovog zakona, to u Ministarstva sigurno znaju.

Dakle, u zadnjih jedno dve godine su se desile vrlo ozbiljne stvari. Koje su to ozbiljne stvari? Pohvatane su grupe kriminalaca koje su na svetskom nivou zarađivale prljav novac i investirale ga u Srbiju. Srbija je bila perionica novca upravo u građevinarstvu. S obzirom da su po podacima Interpola vi ste morali da uhapsite njih. Niste vi ih vi hvatali i sada vam to stoji, zato vam treba nešto novo. To novo se neće dobiti time što ćete narodne pare pokloniti tajkunima. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Evo, iskoristili ste svoje vreme.
(Ivana Parlić: Replika.)
Ali, zaista nema osnova za repliku. I sami znate da ste upali u pola diskusije kolege Jovanova i da vas je pomenuo samo u tom kontekstu.
Ajte, dozvolite da idemo dalje.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Radomir Lazović i prof. dr Đorđe Pavićević.
Profesore Pavićeviću, izvolite.
Moramo da obrišemo listu, pa ćete se još jednom prijaviti, profesore, molim vas.
...
Zeleno-levi front

Đorđe Pavićević

ZELENO - LEVI KLUB, NE DAVIMO BEOGRAD, MORAMO
Hvala.

Posle ovakve diskusije teško je sada govoriti o nekim stvarima koje su pomalo tehničke, ali verovatno ima puno veze i sa onim što smo prethodno čuli.

Ovde bih rekao da ovaj član 7. koji daje jednu vrstu hijerarhije planova ili akata u stvari na neki način nije ni dosledan, čak može se reći da je logički i protivrečan i može dopustiti različite interpretacije iz nekoliko razloga. Jedno je da je ovde data hijerarhija koja podrazumeva recimo Prostorni plan Republike Srbije, Regionalni prostorni plan, pa onda Prostorni plan područja posebne namene.

Prostorni planovi područja posebne namene ne mogu baš tako lako da se u vrste u bilo kakvu hijerarhiju jer se oni donose na osnovu postojanja javnog interesa i podrazumevaju neke intervencije koje mogu ići preko bilo kog drugog plana.

Ono što je interesantnije jeste da to usklađivanje kreće od vrha, od Prostornog plana Republike Srbije, pa bih ja voleo da znam koji je to važeći dokument trenutno koji je Prostorni plan Republike Srbije, jer onaj koji je važio do 2020. godine je istekao, a onaj koji je trebalo da važi od 2021. godine nije donet. Godine 2021. je opet nakon javne rasprave taj dokument nestao i nikada nije usvojen.

Tako da, iz toga sledi da se prosto onda može uređivati bilo kako, jer iz onoga što je prazan skup može slediti bilo šta.

To je ono gde ima veze i sa ovom prethodnom raspravom, jer ovakvi članovi, kao i neki drugi, biće rasprave i o tome, ostavljaju prostora da se tumači, menjaju planovi na različite načine.

Ovde bih ja podsetio na ruskog pisca Čehova i na njegovo čuveno pravilo, znači da ukoliko u prvom činu ili u zakonu imate pušku ona će verovatno eksplodirati do kraja drame, opaliti do kraja drame, a mislim da ovaj zakon daje puno municije za tako nešto. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Po amandmanu, koleginica Milenković Kerković.
Izvolite.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Zahvaljujem, predsedavajuća.

Srpski pokret Dveri, poslanička grupa Patriotski blok – Srpski pokret Dveri je dala amandmana i na ovaj član, kao što je i preko 30 amandmana dala na ovaj zakon.
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Niste dali amandman na ovaj član.
...
Srpski pokret Dveri

Tamara Milenković Kerković

SRPSKI POKRET DVERI - PATRIOTSKI BLOK
Izvinite?
...
Socijalistička partija Srbije

Snežana Paunović

IVICA DAČIĆ - Socijalistička partija Srbije (SPS) | Predsedava
Niste dali amandman na ovaj član. Mi nismo na amandmanu koji ste predložili vi iz grupe Dveri, zato i gledam, jer imate 20 sekundi vremena.
Vrlo precizno sam pročitala ko je predlagač ovog amandmana.
Moram da vas prozovem, gospođo Kerković. Mnogo je amandmana podneto na član 7. Ovaj o kome sada govorimo nije vaš.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nikola Nešić i dr Đorđe Miketić.
Da li neko želi reč?
Kolega Nešiću, izvolite.

Nikola Nešić

MORAMO - ZAJEDNO
Zahvaljujem se predsedavajuća.

Poštovani građani Srbije, poštovane kolege, ovaj zakon je, već smo videli, jako loš i potrebno ga je povući u celosti, ali pokušali smo kao stranka Zajedno da ukažemo kroz par amandmana, da probamo da ionako loš zakon malo učinimo boljim i da ukažemo na nedostatke koji su nam se u prethodnom periodu dešavali. Za sve to smo koristili primere Gorana Vesića dok je bio u Beogradu.

Dokumenti prostornog i urbanističkog planiranja moraju biti međusobno usaglašeni. Tako da, Dokument užeg područja mora biti u skladu sa Dokumentom šireg područja. U prethodnom periodu u Beogradu je na inicijativu Vlade Republike Srbije za izgradnju stanova za pripadnike snaga bezbednosti inicijativu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja za izgradnju Biokampusa na lokaciji u ulici Vojvode Stepe upravo prekršen jedan ovakav odnos.

To vam je ujedno, gospodine Vesiću i član 195. Ustava Republike Srbije, gde je propisano da svi podzakonski opšti akti Republike Srbije, opšti akti organizacija kojima su poverena javna ovlašćenja, političkih stranaka, sindikata i udruženja građana i kolektivi ugovori moraju biti u saglasnosti sa zakonom. S obzirom da je ova odluka o izmeni plana hijerarhijski niži akt od zakona, njene odredbe ne smeju biti u suprotnosti sa onima što je definisano ovim zakonom. Zbog toga ne smete nastaviti sa ovom lošom praksom i zbog toga je Stranka Zajedno podnela amandman na ovaj član. Zahvaljujem.