Sednica Šestog vanrednog zasedanja , 07.06.2018.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sednica Šestog vanrednog zasedanja

01 Broj 06-2/122-18

4. dan rada

07.06.2018

Beograd

Sednicu je otvorio: Veroljub Arsić

Sednica je trajala od 11:10 do 19:55

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Jelena Žarić Kovačević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovana gospođo Tabaković sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, postoji realna potreba da se urede obaveze pružaoca finansijskih usluga u svim fazama ugovaranja. Korisnik mora još u predugovornoj fazi da dobije sve informacije koje su neophodne kako bi mogao da donese pravu odluku o svojoj potrebi za nekom finansijskom uslugom.

Naročito je važno da korisnik bude upoznat sa svojim pravima, kao npr. da od ugovora na daljinu može da odustane pod određenim uslovima ili da ne mora da plati usluge koje nije tražio.

Ono što je jako važno, a nalazi se u odredbama u članu 2. jesu korisnici, odnosno odredbe koje će se primenjivati ne samo na fizička lica, već i na preduzetnike i poljoprivrednike čija će se prava i interesi dodatno štiti, s obzirom na to da nemaju na raspolaganju stručni kadar kao što to imaju privredna društva.

Primenom ranijih zakona uočeni su neki praktični problemi koji će primenom ovog zakona kada bude usvojen biti rešeni i otklonjeni, kao što su npr. posledice odustanka od ugovora.

Ono što je pozitivno, a što će u određenoj meri doprineti sveukupnom razvoju Republike Srbije, jeste činjenica da će finansijske usluge biti dostupnije, da će izbor pružalaca finansijskih usluga na tržištu biti veći i raznovrsniji.

Na taj način korisnici će moći da odaberu finansijsku uslugu koja u potpunosti odgovara njihovim potrebama.

Takođe, pružaocima finansijskih usluga daje se dodatni podsticaj da oglašavaju svoje usluge u pravno izvesnijem okruženju i da zaključuju ugovore sa korisnicima, a da su njihova prava i obaveze detaljno uređene.

Na kraju bih posebno izdvojila mogućnost zaključenja ugovora u elektronskom obliku bez elektronskog potpisa, jer takav način zaključenja ugovora još uvek nije dovoljno rasprostranjen kod nas.

Dakle, usvajanje ovog zakona će u mnogome doprineti razvoju tržišta finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo poslanik Branko Popović.
Da li želi reč? (Da.)
...
Srpska napredna stranka

Branko Popović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Poštovana gospođo Tabaković, dame i gospodo narodni poslanici, dopunom ovog člana stavom 2. koji sam predložio, dodatno se definiše predlog zakona u smislu afirmacije sveukupnog razvoja naše države, a posebno razvoja regionalnih medicinskih centara.

Politika Vlade Republike Srbije ogleda se u obezbeđivanju i realizaciji strateških projekata i novim investicijama, čime se stvaraju najpovoljniji uslovi za razvoj države.

Saradnja Ministarstva zdravlja, Zdravstvenog centra Užice i opštine, u DZ Nova Varoš i u istureno odeljenje Opšte bolnice Užice u Novoj Varoši poslednjih nekoliko godina uloženo je preko 80 miliona dinara.

Izvršena je rekonstrukcija i adaptacija većeg dela ovih ustanova, otvorena je i opremljena služba fizikalne medicine, otvorena je apoteka, izgrađen je parking prostor sa 30 parking mesta, nabavljeno je sedam sanitetskih i terenskih vozila. Kompletno je zamenjena stara stolarija, adaptirani svi toaleti, nabavljena brojna dijagnostička i računarska oprema.

Ove godine, opština Nova Varoš je nastavila sa dobrom praksom, izdvajanje sredstava za poboljšanje zdravstvene zaštite građana. Nabavljeno je novo terensko vozilo za potrebe zdravstvene zaštite pacijenata u seoskim područjima, brojna medicinska oprema, kao što su moderni EKG aparati, aspiratori, inhalatori, gasni analizator, već su u upotrebi u isturenom odeljenju u Novoj Varoši.

Ovih dana očekuje se i početak radova na izgradnji novog parking prostora u krugu doma zdravlja, a privodi se kraju i proces izrade projekta rekonstrukcije krova na najvećoj zgradi ove ustanove.

Ove činjenice su dokaz strateške politike Vlade Srbije, koja temeljno realizuje projekte od vitalnog značaja za razvoj naše države.

Samo novim investicijama u infrastrukturu, stvoriće se bolji preduslovi za nastavak započetih reformi, koje za krajnji cilj imaju povećanje životnog standarda građana. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela poslanica Dragana Kostić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Kostić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsednice.

Uvažena guvernerko sa kolegama, kolege narodni poslanici, u drugom članu Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga oko ugovaranja na daljinu definisano je značenje pojmova koji se koriste u zakonu.

Mnogi od ovih pojmova je definisano i u drugim zakonima, kao što su Zakon o tržištu kapitala, Zakon o zaštiti korisnika finansijskih usluga i drugi.

Svakako da će se donošenjem ovog zakona izvršiti i usklađivanje domaćeg prava sa propisima EU u ovoj oblasti, pre svega sa Direktivom 2002.

Narodna banka Srbije u proteklih šest godina je obavila veoma značajnu ulogu u procesu evropskih integracija Republike Srbije i to kako kroz proces pridruživanja, tako i kroz proces pristupanja.

Značajno je danas istaći da do kraja juna očekujemo otvaranje nova dva poglavlja i to 33 i 13. Svakako da je veoma značajno Poglavlje 33 koje se odnosi na finansijske i budžetske odredbe. Takođe, do kraja juna će se potpisati deo finansijske pomoći iz pretpristupnih fondova za 2017. godinu od 42 miliona evra od ukupnih 138 miliona evra.

Takođe je dogovoreno i potpisivanje, po prvi put, finansijskog sporazuma IPARD, koji se odnosi na fondove za poljoprivrednike, u visini od 175 miliona evra bespovratne pomoći do 2020. godine.

Sve ovo ukazuje da naša Vlada veoma marljivo i odgovorno radi za dobrobit svojih građana, kao što će i donošenje zakona koji je danas na dnevnom redu, svakako uticati na podizanje kvaliteta životnog standarda građana Srbije. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Dragana Barišić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Dalibor Radičević.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Dalibor Radičević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Poštovana guvernerko sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 2. Predloga zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu sa ciljem da se dodatno precizira Predlog zakona.

O tome kako radi Narodna banka Srbije i kako radi Vlada Republike Srbije ne moramo mnogo govoriti. Rezultati rada su vidljivi i o njima je guverner, gospođa Tabaković, već govorila u toku rasprave u načelu.

Dovoljno je da pogledamo kako se kreće kurs dinara i kolike su devizne rezerve, pa će i najvećem laiku biti jasno da se vodi jedna odgovorna politika, a kao rezultat takve odgovorne politike, vidimo da se procenat nezaposlenih smanjuje i da je trenutno oko 12%. Pre samo par godina je bio više od 26%. To ne bi bilo moguće da nije bilo direktnih stranih investicija u našoj zemlji.

Svedoci smo da u Srbiji se stvari menjaju i da investitori otvaraju pogone svojih fabrika, i to nikako ne bi bilo moguće bez stabilnog kursa dinara koji direktno utiče na izvoz, pogotovo ako znamo da sve strane kompanije celokupnu proizvodnju namenjuju svom izvozu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vesna Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Potpuno je prirodno da uvođenje i korišćenje naprednih tehnologija dovodi do potrebe da se odgovarajućim zakonskim rešenjima prate ove novine, pre svega zbog zaštite potrošača koji u velikoj meri najčešće koriste elektronski način plaćanja određenih usluga.

Ciljevi donošenja zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga kod ugovaranja na daljinu su unapređenje prava, dodatna zaštita korisnika finansijskih usluga, ali i preciziranje određenih praktičnih pitanja kod ugovaranja na daljinu. Ugovaranje na daljinu se odnosi na komunikaciju bez istovremenog fizičkog prisustva potrošača i pružaoca usluga.

Ovim zakonom bi se izvršilo usklađivanje domaćeg prava sa propisima EU u ovoj oblasti, pre svega, sa direktivom 2002/65 kojom se uređuje upravo oglašavanje i zaključivanje na daljinu ugovora o finansijskim uslugama namenjenim potrošačima, koje se odnosi na sve vrste finansijskih usluga, i to: bankarske, kreditne, osiguravajuće, penzione, investicione ili platne.

Zabeležen je trend stalnog porasta korišćenja instrumenata plaćanja, kao što su platne kartice i instrumenti na kojima je pohranjen elektronski novac. Kada je reč o broju platnih transakcija i njihovoj vrednosti zabeležen je rast u prethodnoj godini, plaćanjima u Republici Srbiji, ali i inostranstvu.

Na osnovu ovih trendova može se zaključiti da su građani, privredni subjekti otvoreniji za korišćenje elektronskih načina plaćanja, što pokazuje da će se u budućnosti informativne tehnologije sve češće koristiti i za zaključivanje novih ugovora, posebno nakon što je u Srbiji 2015. godine uvedeno i zakonom regulisano korišćenje elektronskog novca.

Uspostavljanjem jedinstvenog pravnog okvira za zaštitu korisnika kod ugovaranja svih vrsta finansijskih usluga na daljinu ojačaće poverenje korisnika ovih usluga u pružaoce finansijskih usluga.

Amandmanom, koji sam podnela na član 2. ovog zakona, sam predložila dodavanje termina evrointegracija, jer sam želela da ukažem na značaj ovog procesa, na razvoj svih oblasti našeg društva, a posebno kada su u pitanju finansijske usluge. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Radoslav Jović.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJiljana Malušić.
Da li neko želi reč? (Da)