Aktuelnosti

Saznajte šta se dešava u Narodnoj skupštini - na koji način poslanici predstavljaju interese građana i na koji način usvojeni akti utiču na različite oblasti života građana.

Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao Osmu sednica Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

[16.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić, sazvao je Osmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, za utorak, 22. decembar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predlažen je sledeći dnevni red:
 

1. Predlog zakona o izmenama Zakona o državnim službenicima, koji je podnela Vlada;

2. Predlog zakona o izmenama Zakona o zaposlenima u javnim službama, koji je podnela Vlada;

3. Predlog zakona o izmenama Zakona o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru, koji je podnela Vlada;

4. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama službenika i nameštenika u organima autonomne pokrajine i jedinice lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;

5. Predlog zakona o izmenama Zakona o platama zaposlenih u javnim agencijama i drugim organizacijama koje je osnovala Republika Srbija, autonomna pokrajina ili jedinica lokalne samouprave, koji je podnela Vlada;

6. Predlog zakona o zaduživanju Republike Srbije kod UniCredit Bank Srbija A.D. Beograd za potrebe finansiranja Projekta Ruma-Šabac-Loznica, koji je podnela Vlada;

7. Predlog zakona o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Srbije i Vlade Hong Konga Specijalnog administrativnog regiona Narodne Republike Kine o otklanjanju dvostrukog oporezivanja u odnosu na poreze na dohodak i na imovinu i sprečavanju poreske evazije i izbegavanja, koji je podnela Vlada;

8. Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Francuske o saradnji u oblasti sprovođenja prioritetnih projekata u Republici Srbiji, koji je podnela Vlada i

9. Predlog zakona o potvrđivanju Memoranduma o razumevanju između Vlade Republike Srbije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske o zapošljavanju članova porodice koji žive u zajedničkom domaćinstvu sa članovima diplomatskih i konzularnih predstavništava, koji je podnela Vlada.

Sednica će biti održana u velikoj sali Doma Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića broj 13.

Couplet Chorus Rebuttal: episode no. 49

[14.12.2020.]

Hear about the best Minister of Finance, higher salaries and Djilas who melted the weapons of our grandfathers in the new episode of #CoupletChorusRebuttals.

 

We will have the smallest drop in GDP in Europe this year, the biggest economic growth next year, we will increase pensions, as well as salaries in the public sector and invest more than ever in roads and railways; and the construction of the subway will commence. And of new hospitals. And we will take care of the environment and attract more foreign investments. This is, in short, the plan of the Budget for 2021, which was presented to the MPs by the Minister of Finance Siniša Mali.

“A few years ago, President Vučić promised that the average salary in the Republic of Serbia would be 500 euros in December last year. We have fulfilled that promise, let’s move on, we should reach 900 euros by the end of 2025.“

Doubts that the budget may be unrealistic and that salaries will then grow faster than the economy were expressed by the Fiscal Council at the board meeting, the day before, but those criticisms were vehemently rejected, and the president of that institution was characterised as an opposition spokesman. In the plenum itself, one could hear mostly praises from members of the ruling coalition – Marko Atlagić, Emeše Uri, Milorad Mijatović, and Janko Langura. 

“Mr. Minister Mali, whatever they may say, for me, you have been the best Minister of Finance in the last 20 years, I do not have time to explain.”

“The Alliance of Vojvodina Hungarians will support the Budget Bill for 2021, because it is the best, it is the best possible distribution of existing funds“.

 “This budget is good, this budget is realistic, it is stable, it represents continuity and, what is most important, it’s what you’ve just said, it is maintaining citizens’ standards of living.“

“When it comes to the Budget, I really don't know what to add that my colleagues haven’t already mentioned, except, of course, words of praise for the Government of the Republic of Serbia, Minister Siniša Mali and, of course, Prime Minister Ana Brnabić and President Aleksandar Vučić.“

When they did not praise the Government, the President and the Minister, the MPs talked about rivals from the non-parliamentary opposition. This time, we will single out Ana Čarapić, Milan Savić and the reaction of the chairperson Vladimir Orlić.

“While Dragan Đilas melted the weapons of our fathers and grandfathers, Aleksandar Vučić and the Serbian Progressive Party are equipping the army with the most modern equipment. During the time of Dragan Đilas, only those suffering from two rare diseases could be treated abroad, while during the time of Aleksandar Vučić, as many as 22 rare diseases can be treated abroad.“

“Let me remind you that by 2012, almost three billion euros went to the area of Kosovo and Metohija from the budget of Serbia. Now, from this stand, I am asking Dragan Đilas and his local partners in Kosovo and Metohija, and I’m not referring to those partners from Priština with whom he has one goal in common, and that is the overthrow of Aleksandar Vučić, his assassination and killing of his family. How many schools could have been built with that money, how many roads, how many hospitals?”

“I wish to thank the MP Milan Savić and I’m joining the applause.” 

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić.


Predsednik Ivica Dačić sazvao Deveti redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[14.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Deveti redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 15. decembar 2020. godine, sa početkom u 9.30 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
 
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br.13, u sali 1.

STROFA REFREN REPLIKA: 49 EPIZODA

[12.12.2020.]

O najboljem ministru finansija, većim platama i Đilasu koji je pretopio oružje naših dedova slušajte u novoj epizodi #StrofaRefrenReplika.

Imaćemo najmanji pad BDP u Evropi ove godine, najveći privredni rast sledeće, povećaćemo penzije kao i plate u javnom sektoru i uložiti više nego ikad u puteve i pruge, a počinje i izgradnja metro. I novih bolnica. A vodićemo računa i o ekologiji i privući još stranih ulaganja. Ovo je ukratko plan Budžeta za 2021. godinu koji je poslanicima predstavio ministar finansija Siniša Mali.

„Predsednik Vučić je još pre par godina dao obećanje da će prosečna plata u Republici Srbiji, u decembru prošle godine, biti 500 evra. To smo obećanje ispunili, idemo dalje, treba doći do 900 evra krajem 2025. godine.“

Sumnje da je budžet možda nerealan i da će plate rasti brže od privrede izneo je Fiskalni savet dan ranije na sednici odbora, ali su te kritike žustro odbačene, a predsednik te institucije okarakterisan kao glasnogovornik opozicije. U samom plenumu, uglavnom pohvale poslanika vladajuće koalicije - Marko Atlagić, Emeše Uri, Milorad Mijatović, pa  Janko Langura. 

„Gospodine ministre Mali, šta god oni da kažu vi ste za mene najbolji ministar finansija u zadnjih 20 godina, nemam vremena da obrazlažem.”

„Savez vojvođanskih Mađara će podržati Predlog zakona o budžetu Republike Srbije za 2021. godinu zato što je najbolji, najbolja moguća raspodela postojećih sredstava“.

 „Ovaj budžet je dobar, ovaj budžet je realan, on je stabilan, on predstavlja kontinuitet i ono što je najvažnije i što ste rekli to je održavanje standarda građana.“

„Kada je reč o budžetu, ja zaista ne znam šta bih dodao da moje kolege već nisu govorile osim, naravno, reči hvale na račun Vlade Republike Srbije, ministra gospodina Sinišu Malog i naravno, premijerke Ane Brnabić i predsednika Aleksandra Vučića.“

Kad nisu hvalili vladu, predsednika i ministra, poslanici su govorili o rivalima iz vanparlamentarne opozicije. Ovog puta izdvajamo Anu Čarapić, Milana Savića i reakciju predsedavajućeg Vladimira Orlića.

„Dok je Dragan Đilas topio oružje naših očeva i dedova, Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka opremaju vojsku najsavremenijom opremom. Za vreme Dragana Đilasa samo su oboleli od dve retke bolesti mogli da se leče u inostranstvu dok za vreme Aleksandra Vučića od čak 22 retke bolesti.“

„Podsetiću vas da je do 2012. godine na prostor Kosova i Metohije iz budžeta Srbije otišlo gotovo tri milijarde evra. Sada, ja sa ovog mesta pitam Dragana Đilasa i njegove lokalne partnere na Kosovu i Metohiji, pri tome ne mislim na one partnere iz Prištine sa kojima ima jedini zajednički cilj, a to je svrgavanje Aleksandra Vučića i ubistvo njega i njegove porodice, koliko je to škola moglo biti napravljeno sa tim novcem, koliko puteva, koliko bolnica?”

„Zahvaljujem narodnom poslaniku Milanu Saviću i pridružujem se aplauzima.” 

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.


Razvojni put budžeta Republike Srbije

[08.12.2020.]

Predlog zakona o budžetu za 2021. godinu ušao je u skupštinsku proceduru 20. novembra 2020. godine. 

Otvoreni parlament putem ove grafike nastoji da skrene pažnju na to da je i ove, kao i mnogih prethodnih godina, Vlada Republike Srbije propustila da na vreme usvoji Predlog zakona o budžetu za narednu godinu. Umesto do 1. novembra 2020. godine, Vlada je Predlog usvojila sa 19 dana zakašnjenja, čime je ponovo uticala na to da se skrati vreme koje poslanici imaju da razmotre ovaj najvažniji zakon u zemlji i pripreme se za raspravu u Parlamentu. 


Predsednik Narodne skupštine Ivica Dačić sazvao Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini

[08.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Sedmu sednicu Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2020. godini, za utorak, 15. decembar 2020. godine, sa početkom u 10.00 časova.

Za ovu sednicu predložen je sledeći dnevni red:
 

Predlog zakona o digitalnoj imovini, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o fiskalizaciji, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o vraćanju oduzete imovine i obeštećenju, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o akcizama, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak građana, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o porezu na dodatu vrednost, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o tržištu kapitala, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama i dopuni Zakona o javnoj svojini, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmenama Zakona o privremenom uređivanju načina naplate takse za javni medijski servis, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o zajedničkim nabavkama medicinskih sredstava, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o izmeni Zakona o utvrđivanju javnog interesa i posebnim postupcima eksproprijacije i izdavanja građevinske dozvole radi realizacije projekta „Beograd na vodi“, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma o izmenama i dopunama Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Saveta ministara Republike Albanije o uzajamnom putovanju državljana, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o utvrđivanju garantne šeme kao mera podrške privredi za ublažavanje posledica pandemije bolesti COVID-19 izazvane virusom SARS-CoV-2, koji je podnela Vlada;

Predlog zakona o potvrđivanju Finansijskog ugovora Povezane škole u Srbiji između Republike Srbije i Evropske investicione banke, koji je podnela Vlada;

Predlog kandidata za člana Fiskalnog saveta, koji je podnela guverner Narodne banke Srbije;

Lista kandidata za člana Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koju je podneo Odbor za kulturu i informisanje i

Predlog odluke o izboru člana Saveta guvernera Narodne banke Srbije, koji je podneo Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

Sednica će se održati u velikoj sali Doma Narodne skupštine Republike Srbije, Trg Nikole Pašića broj 13.

Predsednik Ivica Dačić sazvao Osmi redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine

[07.12.2020.]

Predsednik Narodne skupštine Republike Srbije Ivica Dačić sazvao je Osmi redovni sastanak Kolegijuma Narodne skupštine Dvanaestog saziva za utorak, 8. decembar, sa početkom u 9 časova.

Na dnevnom redu Kolegijuma će biti informisanje o radu Narodne skupštine.
Sastanak će se održati u Domu Narodne skupštine, Trg Nikole Pašića br. 13, u sali 1.

Couplet Chorus Rebuttal: episode no. 48

[07.12.2020.]

There is only one topic in the Serbian Assembly – a face-off with dissidents of the President of Serbia. In the new episode of #CoupletChorusRebuttals hear how the MPs from the list “Aleksandar Vučić – for our children” easily brought back the hate speech from the 1990s to the Assembly.

Regardless of what is on the agenda, there is only one topic in the Serbian Assembly – a face-off with the media, politicians or actors who express any criticism of the policy of the President of Serbia. Let’s hear how the MPs from the list “Aleksandar Vučić – for our children” easily brought back the hate speech from the 1990s to the Assembly while discussing the financial plans of independent bodies. 

“As a matter of fact, TV stations N1 and Nova S do not pay taxes on the territory of the Republic of Serbia. Therefore, they suck money from our citizens, prevent further progress through the construction of roads, hospitals, kindergartens. The owner of these televisions is the thief and tycoon Dragan Đilas.”

“And the REM does not react, it keeps quiet. Why are you doing this, gentlemen? What are you afraid of? Are you afraid that you will be crucified there, on those televisions? Well, I do enjoy being talked about. It’s an honour to be attacked on ‘N1’ and ‘Nova S’. It’s like being decorated.”

“Here, the last article that’s appeared today on the anti-Serbian page of a newspaper, in fact on ‘N1’ television station – the Great Assembly Stable - this National Assembly - has become a battlefield in which ridiculous clowns - and these are MPs, representatives of Serbian citizens - dangerous halfwits, threnodists and incomplete creatures defend their creator from assassination. The REM does not react to something like that. Those independent media ‘N1’ and ‘Nova S’, anti-Serb media… There is not a bit of independence, and only one sentence can describe them – domestic traitor and foreign mercenary.“ 

“Because those televisions are presented to the public as media, but are in fact only political opponents of the Serbian Progressive Party.“

“I can only see that certain people are already racing and bidding on how many bullets in the back President Vučić will end up with. And so that auction will go on and on, probably until someone makes the biggest bid on the number of bullets in order to probably become the leader of that opposition.“ 

“Well, Dragan Đilas has created all this climate in the Republic of Serbia. How? Dragan Đilas is the ‘Big Brother’ of all financial frauds in the Republic of Serbia.“

“I have nothing to say about Bjelogrlić,  but he is a man without a shred of morality and shame, because if he had at least a little morality, he would fulfil the promise he gave to the citizens of the Republic of Serbia, when he said he would leave the Republic of Serbia if the ‘One in Five Million’ protests failed. Dear citizens, the protests have failed, so I’m inviting him to fulfil his promise.”

“I don’t know who the hero from Dragan Đilas’s childhood is. For me, it is Branko Kockica, but for him, it must be the haughty wealthy man Scrooge McDuck or someone like him, so he has probably had that complex from his early childhood to amass all these millions.“

For the Open Parliament, Mirjana Nikolić.


Conclusions getting shorter and shorter

[07.12.2020.]

Judging by the proposal of the conclusion submitted to the Assembly, it seems that the Finance Committee has nothing to say about the Report of the Anti-Corruption Agency for 2019, as the contents have been drafted merely to be in compliance with the procedure. In the draft conclusion it prepared, the Committee did not address any recommendations for improvement in the field of the fight against corruption, and failed to commit the Government to activities that would improve the current situation.

Previously, the Committee considered the reports in 2014 and 2019, when it passed its remarks, both times, in as many as eight points of the conclusion. 

Some of the recommendations in the conclusion of the competent committee from 2014 were related to strengthening the transparency of the work of state bodies, establishing the efficient system of protection of “whistle-blowers” and amending the Anti-Corruption Agency Act. 

Somewhat milder recommendations were the subject of the Conclusion on the Agency’s report for 2018. It was requested to specify the rules on the rights and obligations of officials and their responsibilities, to intensify cooperation with other state bodies and to provide conditions for the smooth and efficient work of the Agency. This time, the Committee failed to set a deadline for submitting reports on the implemented conclusions. While the 2014 conclusion ordered the Government to submit a report within six months, in 2018, the Assembly only invited the Government to submit reports regularly, which pertains to its regular obligation anyway.

It is arguable whether the fight against corruption in the last year has been so flawless that no member of the Committee has had any remark, suggestion or comment on the findings from the Agency's report.  The conclusions of the Finance Committee boiled down to two points: ”The report on the work has been accepted” and “This conclusion will be published in the Official Gazette”.


STROFA REFREN REPLIKA: 48 EPIZODA

[04.12.2020.]

U Skupštini Srbije tema je samo jedna - obračun sa neistomišljenicima predsednika Srbije. U novoj epizodi #StrofaRefrenReplika poslušajte kako su poslanici sa liste “Aleksandar Vučić - Za našu decu" lako vratili govor mržnje iz devedesetih godina u plenum. 

Bez obzira šta je na dnevnom redu, u Skupštini Srbije tema je samo jedna - obračun sa medijima, političarima ili glumcima koji iznose bilo kakvu kritiku na račun politike predsednika Srbije. Da čujemo kako su poslanici sa liste “Aleksandar Vučić - Za našu decu” diskusijama o finansijskim planovima nezavisnih tela, u skupštinu lako vratili govor mržnje iz devedesetih godina. 

"Jer N1 televizija i Nova S ne plaćaju porez na teritoriji Republike Srbije. Prema tome, oni isisavaju novac od naših građana, onemogućavaju dalji napredak kroz izgradnju puteva, bolnica, dečijih vrtića. Vlasnik ovih televizija je pljačkaš i tajkun Dragan Đilas."

„I REM ne reaguje, ćuti. Zašto to radite, gospodo? Koga se plašite? Jel se plašite da ćete tamo biti razapeti, na tim televizijama? Pa, ja uživam kada o meni nešto kažu. Čast je da vas napadnu „N1“ i „Nova S “. To je odlikovanje. “

„Evo, poslednji članak koji je danas izašao na antisrpskoj stranici jednih novina, „N1“ je u pitanju, u stvari televizije – Velika skupštinska štala, to je ova Narodna skupština, postala je razbojište u kome komični pajaci, to su narodni poslanici, predstavnici građana Srbije, opasne budaletine, narikače i nedovršene kreature brane svog tvorca od atentata. Na tako nešto REM ne reaguje. A ovim nezavisnim medijima, „N1“ i „Nova S“, antisrpskim medijima, nema tu trunke nezavisnosti i njih može opisati samo jedna rečenica – domaći izdajnik, strani plaćenik“. 

„Jer se te televizije predstavljaju u javnosti kao mediji, a u stvari su samo politički protivnici Srpske napredne stranke.“

„Ja mogu samo da vidim da se određeni ljudi već sada utrkuju i licitiraju sa koliko metaka u leđa će da završi predsednik Vučić. I tako ta licitacija traje, traje verovatno dok neko ne da najveću ponudu sa koliko metaka kako bi postao verovatno lider te opozicije.“ 

„Pa Dragan Đilas je kreirao sav ovaj ambijent u Republici Srbiji. Kako? Dragan Đilas je "Veliki Brat" svih finansijskih pronevera u Republici Srbiji.“

„O Bjelogrliću nemam šta da kažem, ali to je čovek bez truna morala i stida, jer da ima bar malo morala ispunio bi obećanje koje je dao građanima Republike Srbije, kada je rekao da će napustiti Republiku Srbiju ako propadnu protesti „Jedan od pet miliona“. Poštovani građani, protesti su propali, zato ga pozivam da ispuni svoje obećanje.”

„Ja ne znam ko je junak iz detinjstva Draganu Đilasu? Meni je Branko Kockica, a njemu je verovatno bahati bogataš Baja Patak ili neko njemu sličan, pa verovatno je od malena imao taj kompleks da zgrne ove milione.“

Za Otvoreni parlament Mirjana Nikolić.