16. sednica Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku

21.05.2021.

Na sednici održanoj 21. maja 2021. godine, članovi Odbora za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku razmotrili su Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, koji je podnela Vlada, u načelu.
Predlog zakona, narodnim poslanicima, obrazložio je Dušan Vučković, pomoćnik ministra privrede. On je istakao da se Predlogom zakona o zaštiti poslovne tajne vrši usklađivanje sistema zaštite poslovne tajne sa relevantnim propisima Evropske unije – Direktivom 2016/943 EU Evropskog parlamenta i Saveta od 8. juna 2016. godine o zaštiti neotkrivenih znanja i iskustva i poslovnih informacija od nezakonitog pribavljanja, korišćenja i otkrivanja i Direktivom broj 2004/48/EZ Evropskog parlamenta i saveta od 29. aprila 2004. godine o sprovođenju prava intelektualne svojine

Predlogom zakona daje se definicija poslovne tajne, odnosno precizira se koje informacije i pod kojim uslovima uživaju zaštitu kao poslovna tajna. Takođe, uređuje se pod kojim uslovima se pribavljanje, korišćenje i otkrivanje informacije koja predstavlja poslovnu tajnu smatra zakonitim, a pod kojim uslovima se smatra nezakonitim. Odredbe sadržane u predloženom zakonu predstavljaju pravni osnov za građansko-pravnu zaštitu u slučaju povrede poslovne tajne. Takođe, predlaže se da povreda poslovne tajne bude sankcionisana kao privredni prestup, ako je učinjena od strane privrednog društva, odnosno odgovornog lica u privrednom društvu, a kao prekršaj, ako je učinjena od strane fizičkog lica, odnosno preduzetnika.

Predložene promene imaće direktan uticaj na sve privredne subjekte koji imaju interes da određene informacije čuvaju kao poverljive, ili koje u javnom interesu treba da imaju nesmetani pristup navedenim informacijama. Radi se o privrednim društvima, naučno-istraživačkim organizacijama, agencijama koje vrše usluge, poput marketinških agencija, sindikalnim udruženjima i novinarima.

Članovi Odbora su nakon diskusije, jednoglasno usvojili Predlog zakona o zaštiti poslovne tajne, u načelu.

Sednici je predsedavao predsednik Odbora Veroljub Arsić, a prisustvovali su članovi i zamenici članova Odbora: Zoran Tomić, Vojislav Vujić, Snežana Petrović, Vesna Stambolić, Nataša Ljubišić, Mina Kitanović, Gojko Palalić, Uglješa Marković, Ana Beloica, Branimir Jovanović, Miloš Banđur, Adrijana Pupovac i Mirela Radenković.

Prisutni članovi

...

Zoran Tomić

Srpska napredna stranka
...

Vojislav Vujić

Jedinstvena Srbija
...

Snežana Petrović

Srpska narodna partija
...

Vesna Stambolić

Srpska napredna stranka
...

Nataša Ljubišić

Srpska napredna stranka
...

Mina Kitanović

Srpski patriotski savez - SPAS Srpska napredna stranka
...

Gojko Palalić

Srpska napredna stranka
...

Uglješa Marković

Socijalistička partija Srbije
...

Ana Beloica

Srpska napredna stranka
...

Branimir Jovanović

Socijaldemokratska partija Srbije
...

Miloš Banđur

Srpska napredna stranka
...

Adrijana Pupovac

Srpska napredna stranka
...

Mirela Radenković

Srpska napredna stranka

Diskutovano o aktima

Poslednji put ažurirano: 21.05.2021, 09:04