DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA, 18.11.1998.

2. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

DRUGA SEDNICA, DRUGOG REDOVNOG ZASEDANjA

2. dan rada

18.11.1998

Sednicu je otvorio: Dragan Tomić

Sednica je trajala od 10:25 do 14:55

 • TAGOVI

 • Druga sednica Drugog redovnog zasedanja (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o načinu i uslovima priznavanja prava i vraćanju zemljišta koje je prešlo u društvenu svojinu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o putevima (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (načela) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o samostalnom obavljanju umetničke ili druge delatnosti u oblasti kulture (pojedinosti) (1998)
 • Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (pojedinosti) (1998) Glasanje o predlogu zakona o izmenama i dopunama Zakona o zaštiti na radu (u celini) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (načela) (1998)
 • Glasanje o predlogu zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (u celini) (1998)
 • Predlog odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći (pojedinosti) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • Glasanje o predlogu odluke o utvrđivanju arhivske građe od izuzetnog značaja koja se čuva u arhivima (jedinstveni pretres) (1998)
 • Poslanička pitanja (1998)
 • Predlog odluke o izmenama Odluke o izboru članova odbora Narodne skupštine (jedinstveni pretres) (1998)
 • OBRAĆANJA

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Gospodine Pomoriški, držite se teme o kojoj se govori.
  Da li se još ko od narodnih poslanika javlja za reč? (niko)
  Zaključujem načelni pretres.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice radi utvrđivanja kvoruma.
  Konstatujem da imamo kvorum. Stavljam na glasanje Predlog zakona u načelu.
  Za 147, 28 je protiv, niko uzdržan, 6 nije glasalo, 181 narodni poslanik je prisutan u sali.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova prihvatila Predlog zakona u načelu.
  Otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima. Na član 2. amandman je podneo Zakonodavni odbor. Pošto su amandman Zakonodavnog odbora prihvatili predstavnik predlagača i Odbor za pravosuđe i upravu, konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
  Da li još neko želi reč o ovom predlogu zakona? (niko)
  Zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
  Molim narodne poslanike da postave svoje kartice u poslaničke jedinice. Konstatujem da imamo kvorum.
  Stavljam na glasanje Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službe pravne pomoći u celini.
  Za 148, 31 je protiv, niko uzdržan, 7 narodnih poslanika nije glasalo. Ukupno 186 narodnih poslanika je prisutno u sali.
  Konstatujem da je Narodna skupština većinom glasova usvojila Predlog zakona o prestanku važenja Zakona o advokaturi i službi pravne pomoći.
  Prelazimo na 18. tačku dnevnog reda: - PREDLOG ODLUKE O UTVRĐIVANjU ARHIVSKE GRAĐE OD IZUZETNOG ZNAČAJA KOJA SE ČUVA U ARHIVIMA
  Primili se Predlog odluke, koji je podnela Vlada Republike Srbije. Primili ste izveštaj Odbora za kulturu i informisanje, koji predlaže Narodnoj skupštini da usvoji Predlog odluke. Primili ste izveštaj Zakonodavnog odbora, koji smatra da se Predlog odluke može prihvatiti.
  Na sednici Zakonodavnog odbora mišljenje je izdvojio narodni poslanik Milan Miković.
  Otvaram jedinstveni pretres.
  Da li predstavnik predlagača želi reč? (ne)
  Da li narodni poslanik koji je izdvojio mišljenje želi reč?

  Milan Miković

  Vi ste sve ovo pročitali, isto kao i ja, i vi ste videli da nam predlaže Vlada da donesemo odluku kojom se utvrđuje da je kulturno dobro od izuzetnog značaja arhivska građa, pa je sada sve navedeno i između ostalog: "Građa Saveza socijalističke omladine Srbije, Republičke konferencije iz perioda od 1964. do 1990." Ne mislim da to može i treba da bude u spisku kulturnog dobra od izuzetnog značaja za ovu zemlju.
  Druga je stvar ako se radi o političkim organizacijama njihovim materijalima iz kritičnog vremena, iz vremena što može da se iskoristi za tako nešto. Ali materijal omladine iz perioda 1964. do 1990., jedne političke partije, bojim se da će nas dovesti do toga da ćemo sutra sve naše materijale, svih relevantnih političkih stranaka, u ovo ubaciti i sve to smatrati kulturnim dobrom od izuzetnog značaja. Hvala.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Ima reč potpredsednik Vlade Vojislav Šešelj.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Ja sam, iako najviše volim da slušam gospodina Mikovića u Narodnoj skupštini, ovog puta zaista veoma iznenađen njegovim nastupom. Smisao čuvanja arhivske građe nije u njenom naknadnom javnom dokazivanju, nego u pružanju pomoći svim istoričarima, istraživačima prošlosti, koji žele da jedan period naše istorije rasvetle sa svih strana.
  Reč je o jednoj političkoj organizaciji kada smo imali jednopartijski sistem. Čuva se arhivska građa Saveza komunista. Kako će za 30 godina neko da istražuje sistem rada unutar Saveza komunista, način donošenja odluka, ako nema arhivsku građu, kako će da istraži jednu od transmisija Saveza komunista, tako se to u teoriji naziva - Socijalistički savez, Savez socijalističke omladine, Savez sindikata, Savez boraca itd. Sve su to bile transmisije. I Ustavom su regulisane transmisije. Sve su to bili ustavni faktori. Nije postojao zakon o političkim partijama i društvenim organizacijama. Ustavom je bilo određeno koje su to organizacije. Zbog toga se čuva njihova građa i ovaj naš zakon ne kaže da se čuva samo lepa arhivska građa ili samo ružna. Čuva se sva arhivska građa, a posle će istoričari da procenjuju šta je bilo lepo u našoj istoriji, a šta nije bilo lepo, davaće i vrednosne sudove na osnovu naučnih i stručnih činjenica. A ovaj zakon ne sadrži nikakve vrednosne sudove. On sadrži samo činjenice. Postojalo je to i to, bilo je ustavni faktor, bilo je državni faktor i mora da se čuva. Mora da se čuva da bi se nekome u budućnosti pomoglo u naučnoistraživačkom radu. To je osnovni smisao čuvanja arhivske građe.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Narodni poslanik Milan Miković.

  Milan Miković

  Obično ne polemišem sa svojim stavovima i tuđim stavovima. Ne govorim o tome da li ovo spada u arhivsku građu. Sve spada u arhivsku građu. Ali, ovde se pravi razlika između arhivske građe i dela arhivske građe, koji se kvalifikuje kao kulturno dobro od izuzetnog značaja za ovu zemlju. Prema tome, tačno je da je to arhivska građa. I sve je arhivska građa i sve tu i može da spada i svaki papirić jednog trenutka može nečemu da koristi. Ali, deo arhivske građe se ovde izdvaja i kvalifikuje se kao kulturno dobro od izuzetnog značaja. A na to nije dat odgovor, na osnovu čega ovo da kvalifikujemo kao kulturno dobro od izuzetnog značaja.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Nema potrebe da se sporite, jer Skupština će doneti odluku kako bude trebalo. Ima reč potpredsednik Vlade Vojislav Šešelj.
  ...
  Srpska radikalna stranka

  Vojislav Šešelj

  Dobro, gospodin Miković odustaje da se sam sa sobom spori. To je vrlo lepo, ali to je trebao mnogo ranije da uradi. Zašto je ovo potencirano Zakonom o čuvanju arhivske građe. Zato što je od posebno velikog značaja. Reč je o ustavnom faktoru, organizaciji koja je Ustavom utemeljena. Direktno Ustavom. Nema druge formulacije ovde. Kultura obuhvata sve, i nauku, i obrazovanje, i svakodnevni rad i život, sve je to kultura u širem smislu reči. Čuva se kao kulturno dobro, čuva se kao dokumenat bez koga nema kvalitetnog naučnog rada u budućnosti. Nema toga ko može napisati dobru kritičku istorijsku studiju o Savezu komunista, a da ne istraži Savez socijalističke omladine. Nemoguće je. Pa među nama ima i nekoga ko se bavi i naukom, nema samo valjda onih koji se otimaju o privilegije. Kako je moguće istražiti Savez komunista od 1945. do 90. godine ako se ne istraži i omladinska organizacija. Nije moguće. To je razlog što se ovo posebno čuva.
  Dakle, mere čuvanja su veće u odnosu na one klasične mere čuvanja arhivske građe, postoji obaveza da se neka arhivska građa čuva pet godina, neka 10 godina, neka 20 godina, ko zna koliko koja, nije ni važno da u to ulazimo. Postoji jedan deo arhivske građe koji se mora čuvati neograničeno. I to dobro čuvati. I ovo je zakonska formulacija kojom se obuhvata ta posebna briga o jednom delu arhivske građe, bez ikakve ideološke konotacije. Vi biste sada rekli, to je ružno, nećemo da čuvamo. Nemačka država na ovaj način čuva arhivsku građu Hitler-jugenda. Čuva je i čuvaće kao blago jer bez toga nema istraživanja Hitlerovog režima. Nemoguće je. Dakle, nešto što je najcrnje, najlošije, najgore, ali mora da se čuva sa najvećom pažnjom, sa najvećom brigom, jer bez toga ne može da se osvetli jedan period prošlosti.

  Dragan Tomić

  Socijalistička partija Srbije | Predsedava
  Zahvaljujem.
  Ima reč narodni poslanik Čotrić.
  ...
  Srpski pokret obnove

  Aleksandar Čotrić

  Gospodine predsedniče, dame i gospodo poslanici, nadam se da će se u ovoj arhivi Komunističke partije naći i molba gospodina Šešelja za prijem u Savez komunista. Ta molba je napisana na 99 gusto kucanih stranica, a možda će u tim arhivima Saveza socijalističke omladine biti i primerci lista "Omladinske novine", zvaničnog glasila te organizacije. Godine 1982. je gospodin Vojislav Šešelj dao intervju tadašnjem novinaru...