Prva sednica Prvog redovnog zasedanja, 14.03.2013.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Od vremena poslaničke grupe iskorišćeno je 30 sekundi.
Da li još neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Konstantinović, Boris Ranković i Aleksandar Senić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. amandman je podnela narodna poslanica Suzana Spasojević.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 7. kojim se posle člana 7. dodaje novi član 7a, amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Radojko Obradović.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević.
Narodna poslanika Radmila Gerov ima reč.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Zahvaljujem, predsedavajuća. Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, amandmanom na član 8, koji je podnela LDP, trebalo je da se pojednostavi procedura i postigne efikasnost prilikom upisa prava svojine nad objektima koji su izgrađeni bez građevinske dozvole. Time što je Vlada Republike Srbije odbila ovaj amandman, mi imamo prilike da vidimo da Vladu uopšte ne interesuje brzina upisa prava svojine nad tim objektima. Ponovo se komplikuje procedura, ponovo se traže otežavajuće okolnosti i time se postiže da ovaj zakon ne bude efikasan.
Mi tri dana ovde imamo prilike da čujemo i slušamo od ministra da je potrebno što brže, što hitnije, što pre upisati pravo svojine za 1.300.000 građana koji imaju objekte izgrađene bez građevinske dozvole. Ovaj zakon je u proceduri samo zato što 1.300.000 građana nije legalizovalo svoje objekte i samo zato što se 600.000 građana uopšte nije prijavilo za legalizaciju. Svi veoma dobro znamo da su razlozi zbog kojih se građani čak nisu ni prijavili za legalizaciju su pre svega visina naknade koju su trebali da plate, ali i komplikovana, skupa i teška procedura.
Zbog čega mi smatramo da je dovoljno samo snimiti objekat, a vi iz Vlade smatrate da treba uraditi još dodatne dve procedure? Ministre, volela bih da mi objasnite šta to znači. Zbog čega tražite zapisnik o izvršenom uviđaju i, po potrebi, specifikaciju posebnih delova objekata po etažama? Zašto je to potrebno da biste upisali pravo svojine? Zar nije dovoljno ono što smatrate i vi kao Vlada i mi kao LDP, da je dovoljan snimak objekta? Tu imate snimak objekta na parceli, imate katastarsku parcelu, imate spratnost, imate kvadraturu.
Zašto dodatno komplikujete građanima čak i ovaj upis prava svojine? Ko, po ovom zakonu, ima pravo da izvrši uviđaj? To se apsolutno ovde ne zna. Po kojoj ceni će se raditi taj uviđaj? Da li će to raditi građevinski inspektori, neki radnici opštinske uprave ili će vlasnici tih objekata morati da plaćaju neke posebne stručnjake? To uopšte nije definisano zakonom.
Nama zato uopšte nije prihvatljivo, nisu nam prihvatljivi razlozi zbog čega je Vlada odbila ovaj amandman. Ako tri dana nas ovde ubeđujete da je ovaj zakon, za koji mi tvrdimo da nije, ali vi tvrdite da jeste, koristan za građane, da će time građani moći, kako vi kažete, da podignu nakon toga hipoteke i kredite, a mi kažemo da neće, zbog čega im onda otežavate pravo upisa u katastar? Zašto im ne pojednostavite proceduru? Zbog čega treba da se vrše i uviđaj i ova dodatna snimanja, kada će građani već morati da angažuju geometra koji će snimiti i parcelu i objekat?
Mi smatramo da svaki zakon treba da bude primenjiv u praksi i da treba da bude efikasan. Na žalost, Vlada Republike Srbije i dalje ne smatra da ovde treba predložiti i doneti efikasne zakone.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Od vremena poslaničke grupe iskorišćeno je minut i 40 sekundi.
Reč ima narodna poslanica Olgica Batić. Vreme na raspolaganju, kao ovlašćena predstavnica, je pet minuta.
...
Demohrišćanska stranka

Olgica Batić

SPO-DHSS
Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre, koliko sam primetila, nije usvojen, odnosno Vlada nije prihvatila ni jedan od amandmana koji su podneti upravo na ovaj član 8, a tu je pri tom bilo dobrih amandmana, za koje je zaista bilo potrebe usvojiti ih.
Naime, prema ovom članu 8. u stavu 1. kaže se da se zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu podnosi organu nadležnom za upis prava svojine na čijoj teritoriji se bespravno izgrađeni objekat nalazi. Sam postupak podnošenja za upis prava svojine, koji se vrši upravo podnošenjem zahteva Republičkom geodetskom zavodu, odnosno nadležnoj Službi za katastar nepokretnosti, uz dokaze iz članova 2. i 3, jeste protivzakonit, pogotovo zato što odredbe iz člana 3. ovakvog jednog Predloga zakona ne regulišu koji su to dokazi za upis prava svojine na bespravno izgrađenim objektima, odnosno delovima objekta.
Sem toga, upotreba termina, kada je reč o nekom ozbiljnom predlogu zakona, "po potrebi", uvek predstavlja potencijalni rizik od korupcije jer stvara nesigurnost, uopšte kako u primeni samog zakona, ukoliko on bude usvojen, a nadam se da neće, i daje nadležnom organu diskreciono ovlašćenje da samo ceni šta je to po potrebi za objekte koji nisu snimljeni. Dostavljaju se i određeni dodatni dokazi, između ostalih, po potrebi i specifikacija posebnih delova objekata po etažama sa priloženom skicom uz V2 list. Znate kako, kada obični građanin uzme sad i pročita ovaj Predlog zakona, onda nema pojma šta znači V2 list. Mislim da ste bar ovaj termin V2 list, koji nije objašnjen, mogli bar da navedete njegov pun naziv, a sve radi preciziranja upravo tog navedenog pojma. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Minut i 45 sekundi iskorišćeno je od vremena ovlašćene predstavnice.
Narodna poslanica Biljana Hasanović Korać, o ovom amandmanu ili za sledeći? O amandmanu koji su podneli narodni poslanici Judita Popović, Radmila Gerov, Zoran Ostojić i Kenan Hajdarević? (Ne.)
Da li se neko drugi javlja za reč? (Ne.)
Na član 8. amandman su zajedno podnele narodni poslanici Biljana Hasanović Korać i Teodora Vlahović.
Reč ima narodna poslanica Biljana Hasanović Korać.
...
Socijaldemokratska stranka

Biljana Hasanović-Korać

Demokratska stranka
Hvala, gospođo predsedavajuća, malo sam požurila, u želji da ipak što pre završimo ovu raspravu. Potrajala je, ali to je zaista zbog važnosti teme i ozbiljnosti problema velikog broja naših sugrađana.
Koleginica i ja smo podnele amandman na ovaj član 8. na stav 2. tačku 2) gde se, između ostalog predviđa da uz zahtev za upis prava svojine na bespravno izgrađenom objektu se podnosi zapisnik o izvršenom uviđaju.
Ne kaže se, ni ko ima pravo da vrši taj uviđaj, čiji je izveštaj u uviđaju merodavan da se podnese i povezano sa tim u stavu 3. kaže da je vlasnik objekta dužan da omogući nesmetan pristup licu koje vrši uviđaj. Koje je to lice? Kako će se ono identifikovati? Mislim, to može da unese vrlo veliku nesigurnost među građane i što se tiče pravne nesigurnosti u pogledu samog zapisnika o uviđaju i u pogledu lica koje može da uđe, da se predstavi kao neko ko je došao da vrši uviđaj.
Zato smo mi predvideli da se traži zapisnik o izvršenom uviđaju koji je izvršila komisija sastavljena od stručnih lica organa koji je nadležan za upis prava svojine. U odgovoru zašto nije prihvaćen naš amandman, rečeno je da će ovo biti regulisano podzakonskim aktom. U tom slučaju, mada mislim da ovako skraćen tekst zakona je teško primenjiv i nemamo garancije da će taj podzakonski akt zaista biti donet. Ako bude donet i ako bude sadržao ovakvo rešenje kakvo smo predložili smatramo da će to biti u redu, ali i prebacivanje rešavanja velikog broja pitanja na podzakonske takođe će prolongirati primenu ovog zakona, jer će biti potrebno vreme da se donesu ti podzakonski akti. Hvala.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Reč ima narodna poslanica Bojana Božanić. Izvolite.

Bojana Božanić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Hvala poštovana predsedavajuća, htela bih da se nadovežem na ovaj član 8. malo sam zakasnila, ali se amandman odnosi isto na definisanje zapisnika o tehničkom predlogu, zapisnika o izvršenom uviđaju gde smo i predložili da se stavi zapisnik o tehničkom predlogu objekta i umesto tačke 1. "snima objekta" itd, da to bude katastarsko topografski plan, snimak objekta na terenu iz razloga što ako je li pričamo da je potrebno da ne dupliramo troškove građanima, odnosno da oni imaju što manje troškova, logično je da iskoristimo već neke od postojećih elemenata koje koristimo na primer u Zakonu o planiranju i izgradnji.
Sa tim u vezi, da ne bi oni duplo plaćali i izradu ovog snimka, objekta itd, ako su na primer u legalizaciji, a čuli smo da je većina u legalizaciji, onda zašto bi dodatno plaćali i ovaj situacioni plan i ovaj neki novi snimak objekta, već predložili smo da to bude isto. Zaista predlažem da još jednom zakonopisac obrati pažnju, pogleda, i da uzme u obzir našu želju i naš cilj, da svi imaju podjednaka pravila za gradnju u zavisnosti gde i šta grade.
Naravno, to sam već pomenula da li su to poslovni objekti ili su to stambeni objekti. Smatrali smo zapisnik o izvršenom uviđaju nije dovoljno definisan kako i na koji način se vrši. Da li će to vršiti geodetski biroi, da li oni imaju dovoljno osposobljenih lica za to, smatramo da je to vrlo važno da se definiše i u ovom zakonu ili eventualnom podzakonskom aktu i da li će jednu i drugu stvar raditi ovi geodetski biroi. Naš zajednički cilj treba da bude da sprečimo upravo bespravnu gradnju, da ne bi dolazili u ovu mogućnost da radimo na nekim leks specijalis zakonima.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka | Predsedava
Da li još neko želi reč?
Narodni poslanik Radojko Obradović. Izvolite.

Radojko Obradović

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zakon, odnosno svi ovi članovi koji su neophodni za sprovođenje legalizacije prestaju da važe za nekoliko meseci. Jasno je da nas očekuje novi zakon i o planiranju i izgradnji i zakon da li će to biti leks specijalis ili će biti u okviru tog zakona, to ćemo tek videti, zakon koji će regulisati pitanje objekata bez građevinske dozvole.
Više puta i danas i prethodna tri dana dok smo razgovarali o ovome izneli smo stavove zbog kojih sam duboko uveren da će mnogo stotina hiljada objekata i dalje ostati bez svojinske evidencije. Mislim da je vrhunska stvar, tu se slažem sa ministrom, da država ima evidenciju svoje imovine. To je izuzetno važno državno pitanje koje moramo da rešimo pre ili kasnije. Predlažem i konkretno rešenje.
Postoje odgovarajući snimci koji apsolutno poziciraju svaki od objekata, svi ti objekti, verovatno 99% ovih objekata su već evidentirani u komunalnim preduzećima, "Elektrodistribuciji" i u "Telekomu". Ako državni organi u okviru svog redovnog posla upare podatke svaki onaj iz distribucije koji očitava brojilo zna poziciju bilo kog objekta, a u distribuciji postoje podaci o vlasništvu nad tim objektima.
Mislim da za svega nekoliko meseci država može po službenoj dužnosti da završi taj posao, da napravi svojinsku evidenciju, a onda ćemo dalje rešavati. Suština evidencije i ako ne rešavamo ni jedno drugo pitanje, kao prioritetni državni posao, možemo da rešimo pitanje evidencije, a kasnije ćemo rešavati odgovarajućim zakonskim rešenjima sve druge probleme koji postoje.