Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gospodine Nikoliću, ja vas molim da se vratite na amandman, na temu.)
...
Srpska napredna stranka

Miodrag Nikolić

Srpska napredna stranka
Vraćam se na amandman. Mi smo predložili konkretne projekte i programe da uposlimo Srbiju i vama smo ih dostavili. Mi garantujemo svojim programima i projektima zapošljavanje više od 300 hiljada radnika u ne dužem periodu...
(Predsedavajući: Gospodine Nikoliću, molim vas. Ovde je amandman u pitanju. Ne govorite o amandmanu. Objasnite mi Razvojnu banku...
Želite li dalje o amandmanu? Prijavite se i vratite se na amandman.)
... Predlog našeg amandmana mislim da ne bi Vladi doneo neka velika sredstva, ali bi dao doprinos da pod broj jedan domaći investitori, koji nažalost nemaju iste olakšice kao što imaju strani investitori... "Gorenje" je uložilo u Zaječar, uložilo u Valjevo, to je jako dobro, ali kako reče u onoj emisiji predsednik Upravnog odbora "Gorenje" da traži od vas put i vi ste napravili, traži put do Valjeva i vi ste napravili. To je jako dobro i putevi trebaju. Ali, vas molim, uložio sam ukupno 14 amandmana na treću tačku dnevnog reda, i javiću se ponovo kada bude došla ona na red, da amandman prihvatite u interesu povećanja proizvodnje i bruto produkta u Srbiji i većeg broja zapošljavanja a neće dati veliki doprinos jačanju budžeta. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 5. amandman sa ispravkom u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Milica Vojić Marković i Donka Banović i zajedno Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman sa ispravkom.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da su amandmani sa ispravkom u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Ilić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman sa ispravkom je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava su prihvatili amandman u osnovnom tekstu, a o ispravci se nisu izjasnili.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici zajedno Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima narodni poslanik Srđan Milivojević.

Srđan Milivojević

Demokratska stranka
Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, čisto jedna napomena u vezi ovog amandmana. Reč je o poreskom kreditu i o ovom stavu zakona koji kaže da se malim pravnim licima priznaje poreski kredit u visini od 40% izvršenog ulaganja, s tim što poreski kredit ne može biti veći od 70% obračunatog poreza u godini u kojoj je izvršeno ulaganje.
Video sam vaše obrazloženje, shvatio da je to stav poreske politike koja se vodi u ovoj zemlji, ali opet apelujem da još jedanput razmislite i preispitate da li je zaista baš nemoguće da se taj poreski kredit uveća 50% za ova mala pravna lica, pogotovo što ću vam ukazati na jednu situaciju iz prakse. Znate da se u Srbiji dobijaju i krediti Fonda za razvoj i tu postoji jedna nelogičnost, nemojte ovo da shvatite kao moju zloupotrebu teme, već želim da vam ukažem i na jednu nelogičnost koja se dešava ovog trenutka kada je reč o sredstvima Fonda za razvoj.
Ako ja kao Kruševljanin hoću da otvorim firmu u Kuršumliji, ne dobijam sve te poreske olakšice iz kredita Fonda za razvoj zato što firma nije prijavljena u Kruševcu, iako hoću da zaposlim radnike u Kuršumliji i tamo pokrenem proizvodnju, pa vas molim da iskoristite vaš uticaj u Vladi RS u Upravnom odboru Fonda za razvoj da i ovu nelogičnost otklonimo i probamo da nađemo model i način da možda prihvatimo ovaj amandman jer ne vidim da je toliko loš. Možda postoji mogućnost da se on prihvati jer na određen način derelaksira privrednu situaciju. Zahvaljujem se.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 13. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Bojan Kostreš, Đorđe Stojšić, Olena Papuga, Karolj Čizik i Dragan Andrić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Pošto smo završili pretres o amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Narodna skupština će u danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu, pojedinostima i celini.
Prelazimo na sledeću tačku dnevnog reda – Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Saglasno članu 90. stav 1. Poslovnika Narodne skupštine obaveštavam vas da sam povodom pretresa u pojedinostima Treće tačke dnevnog reda Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji pored predstavnika predlagača, mr Mlađana Dinkića, ministra finansija i privrede, pozvao da sednici prisustvuju i Aleksandar Ljubić, državni sekretar u Ministarstvu finansija i prirede, Irina Stevanović Gavrović, pomoćnik ministra finansija i privrede i Milica Bisić, posebni savetnik ministra finansija i Marijan Blešić, rukovodilac Grupe za poreski postupak i poresku administraciju u Ministarstvu finansija i privrede.
Primili se amandmane koje su na Predlog zakona podneli narodni poslanici dr. Nenad Popović, Bojana Božanić, Gorica Gajić, Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić, Ljubica Milošević, Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić, Nebojša Zelenović, Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić, Zoran Ostojić, Borislav Stefanović, prof dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać, Srđan Milivojević, Olgica Batić i Miodrag Nikolić, kao i amandman Odbora za finansije, republički budžet za kontrolu trošenja javnih sredstava.
Primili ste izveštaj Odbora za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava i Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, kao i mišljenje Vlade o podnetim amandmanima.
Pošto je Narodna skupština obavila načelni pretres saglasno članu 157. stav 3. Poslovnika Narodne skupštine, otvaram pretres Predloga zakona u pojedinostima.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić i Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 4. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 6. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Zahvaljujem se, gospodine predsedavajući.
Poštovani gospodine ministre, koleginice i kolege poslanici, u članu 23. izvornog Zakona o poreskom postupku i poreskoj administraciji regulisano je kada prestaje poreska obaveza - naplatom poreza, zastarelošću, otpisom i na drugi način utvrđen zakonom.
Stav 2. ovog zakona u izvornom obliku je predviđao da se pravnim licima, nad kojima je postupak stečaja pravosnažnim rešenjem završen bankrotstvom, poreske obaveze otpisuju, sem doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Sada, izmenama ovog člana 23, u članu 6. vi kažete da će se takvim poreskim obveznicima i ti doprinosi za obavezno socijalno osiguranje otpisati, uz obrazloženje da će te obaveze koje se otpisuju, uključujući i doprinose za socijalno osiguranje, biti vanbilansno evidentirane u poreskoj evidenciji. Naravno, uz obrazloženje da i do sada u takvim preduzećima, koja su stečaj završila bankrotstvom, nije bilo mogućnosti da se naplate bilo kakva poreska dugovanja, pa samim tim i doprinosi za obavezno socijalno osiguranje.
Demokratska stranka Srbije je amandmanom samo intervenisala da se član briše, zato što hoćemo da ostavimo i dalje da ta pravna lica i nadalje imaju obavezu po osnovu doprinosa za obavezno socijalno osiguranje. Jer, unazad godinama mnoga preduzeća su se namerno uvodila u stečaj, namerno se, rekoše to neke kolege, isisavao kapital iz tih firmi i te firme su odlazile u stečaj, stečaj se završavao bankrotstvom i država apsolutno više nije imala od koga da naplati ostale obaveze. Međutim, šta sa radnicima koji su godinama radili u tim firmama, a nisu im plaćeni unazad dve, tri, pet ili 10 godina doprinosi za socijalno osiguranje? Šta da radimo sada sa njima? Ko tim radnicima ima obavezu da uplati te doprinose za socijalno osiguranje? Samim tim što će ih poreska uprava vanbilansno evidentirati, očito da ona taj posao završava.
Međutim, za državu, gde mnoge firme namerno odlaze u stečaj, gde se olako hvatamo instituta otpisa, koliko pre nekoliko meseci otpisali smo i kamate na poreska dugovanja, sada otpisujemo i sva dugovanja po osnovu svih mogućih osnova, gde je tu rešenje za radnike i gde je tu način bolje kontrole naplate poreza? Verujemo da će sada objedinjena poreska prijava za sve poreze i doprinose omogućiti bolju kontrolu i bolju uplatu u budžet. Međutim, šta sa ovim radnicima koji su radili? I sami znate da je njihov problem veliki, jer ko će platiti doprinose na njihovo ime unazad godinama zbog stečaja koji je namerno otišao i završio sa bankrotstvom? Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 7. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Ljubica Milošević. Izvolite.
Izvolite.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Ljubica Milošević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre, sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, mi smo podneli amandman na član 7. U članu 29. posle stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi – obaveštenja iz stava 1. do 3. ovog člana dostavljaju se u elektronskom obliku ili omogućavanjem direktnog pristupa bazi podataka. Dosadašnji stav 4. postaje stav 5, a dodaju se stavovi 6, 7. i 8. koji glase – organ, organizacija ili drugo lice nadležno za upis u propisani registar lica, koja obavljaju određenu delatnost, ne može brisati lice iz propisanog registra bez dokaza o prestanku poreskih obaveza, koje izdaje nadležni poreski organ, ne starijeg od pet dana u momentu podnošenja zahteva za brisanje iz propisanog registra.
U pogledu zaštite podataka o ličnosti, poreska uprava je dužna da postupi na isti način kao i organ koji joj je te podatke dostavio. U pogledu zaštite prava ličnosti, poreska uprava je dužna da postupi u skladu sa odredbama zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti. Za to smo dali obrazloženje - predloženim amandmanom iz odredaba člana 7. stav 3. uklonile bi se odredbe kojim se brisanje pravnog lica iz odgovarajućeg registra uslovljava prethodno izdatim uverenjem poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama.
Naime, dosadašnja praksa je pokazala da obaveze odredbe, kada god su uvođene u pravni sistem, nisu dale očekivane rezultate. Štaviše, svako pravno lice posle brisanja iz registra ima pravnog sledbenika, koji u zavisnosti od pravne forme pravog lica odgovara za njegove obaveze, pa samim tim i za neizmirene obaveze po osnovu javnih prihoda. Samim tim poreska uprava je ovlašćena da od tih lica potražuje ili prinudno naplati dugovani javni prihod.
Sa druge strane, uslovljavanje brisanja iz registra izdavanjem potvrde moglo bi da dovede do toga da osnivači i članovi privrednih društava ne pokreću postupke likvidacije, iako za to postoji realan razlog, te da se ponovo na papiru gomilaju potraživanja države po osnovu javnih prihoda, koji realno ne bi bili naplativi. U pogledu predložene odredbe da poreska uprava prilikom prijema obaveštenja od nadležnih organizacija, koje vode registre privrednih i drugih pravnih subjekata, sa istima postupa na isti način kao onaj koji ih je i dostavio. Smatramo da takva odredba nije u skladu ni sa Ustavom, ni sa zakonima koji regulišu oblast zaštite podataka o ličnosti.
Naime, poreska uprava je državni organ i kao takva je u obavezi da primenjuje odredbe zakona, pa i zakona kojim se uređuje zaštita podataka o ličnosti, nezavisno od toga na koji način postupa organ, odnosno organizacija koja dostavlja podatke. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Na član 8. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 9. amandmane, u istovetnom tekstu, podneli su zajedno narodni poslanici dr Nenad Popović, Bojana Božanić i Gorica Gajić i zajedno narodni poslanici Slobodan Veličković, Slobodan Jeremić i Ljubica Milošević.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodna poslanica Gorica Gajić. Izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
 Potrudiću se da budem kratka.
Poštovani gospodine ministre, u članu 36. izvornog predloga zakona uređuje se način na koji se dostavljaju poreski akti u pisanom obliku, pa je tu predviđeno kako se dostavljaju poreski akti fizičkom licu, preduzetniku, pravnom licu, uključujući adrese koje su upisane u APR, uključujući ili lično poreskog obveznika, ako je on primio ili njegovog ovlašćenog predstavnika. Kada je u pitanju fizičko lice, može da ga primi na adresi na kojoj stanuje ili na poslednjoj adresi u poreskoj upravi. Može da primi i fizičko lice, a može da primi i punoletni član njegovog domaćinstva.
Tu je, da skratim postupak, u ovom članu 36. upravo najjasnije precizirano na koji se način dostavljaju akti, jer sami znamo da od momenta kada se akt dostavi teku i pravni lekovi u ovim procesima. Sada izmenom ovog predloga zakona vi kažete u obrazloženju da će biti preciznije obrazloženo. Kažete da će se poreski akti dostaviti lično ili poštom. Lično se smatra dostavljeno u momentu kada ga je poreski obveznik potpisao, on ili ovlašćeno lice, a poštom kada istekne 15 dana od dana kada je na pošti predat poreski akt.
Međutim, i sami znate da poreski obveznici, kada je u pitanju neka zakasnela obaveza i te kako izbegavaju da prime poresku prijavu. Ne znam kako ćete sada na ovaj način preciznije da znate kada je poreski obveznik primio poreski akt. Ranije se znalo i pisalo je, baš je bilo precizno, ako poreski obveznik ne želi da primi poreski akt, službeno lice koje mu dostavlja sačini službenu belešku, pa se i taj momenat smatra momentom kada je poreski akt primljen. Ovako, sada, umesto kako kažete u obrazloženju da će biti preciznije objašnjeno na koji način i kako se dostavlja poreski akt, faktički ste suzili i zato DSS i predlaže da se ovaj član briše, a da način dostavljanja poreskog akta ostane kao i do sada jer je i precizniji i sveobuhvatniji i jasniji. Hvala.