Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Hvala.
Reč ima narodni poslanik Ljubica Milošević.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Ljubica Milošević

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS
Hvala i naš amandman je sličan kao DSS. Mi smo predložili da se član 9. briše, a dosadašnji članovi 10. do 50. da postanu članovi od 9. do 49.
Odredbama člana 9. predlaže se izmena postupka i načina dostavljanja poreskih akata obveznicima i to na jedan konfuzan način koji bi mogao postati predmet razno-raznih zloupotreba. Naime, pravila dostavljanja poreskih akata su od krucijalne važnosti u poreskom postupku, jer se dostavljanjem akta poreski obveznici i drugi učesnici u postupku upoznaju sa svojim obavezama i što je još važnije od momenta dostavljanja počinju da teku rokovi za preduzimanje naloženih obaveza i eventualno ulaganje pravnog leka, odnosno žalbe.
Smatramo da se predlogom, da se poreski akti smatraju dostavljenim obvezniku i drugim učesnicima postupka, protekom roka od 15 dana od dana predaje istih pošti, posredno ograničava pravo tih lica na ulaganje pravnog leka odnosno žalbe, a odgovornost za dostavljanje pakta prebacuje se sa poreskog službenika koji vodi postupak na radnika pošte.
Naime, budući da se može dogoditi da pošta taj akt uopšte ne uruči, a da istovremeno poreska uprava o tome ne traži nikakvu povratnu informaciju i nastavi sa postupkom to bi neminovno dovelo do toga da poreski obveznik ili drugi učesnik u postupku propusti rok za žalbu. Time bi se u slučajevima u kojima bi žalba bila osnovana poreskim obveznicima nanela šteta. Sa iznetog smatramo da su postojeća pravila dostavljanja putem pošte koja su sadržana u članu 36. zakona, a kojima je propisano da se dostavljanje smatra izvršenim kada protekne rok od pet dana počev od dana u kome radnik pošte istakne obaveštenje primaocu da može preuzeti poreski akt, razuman kompromis između nastojanja da se postupak učini efikasnijim i zaštite prava interesa poreskog obveznika i drugih učesnika u postupku, te s tim u vezi predlaže brisanje pomenutog člana.
Dobili smo obrazloženje isto kao i prethodni predlagači po ovom amandmanu kojim, naravno nismo zadovoljni. Hvala.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Dinkić. Izvolite.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Obrazložiću vam zašto nisam prihvatio ni jedan, ni drugi amandman, odnosno zašto Ministarstvo finansija i poreska uprava su protiv toga.
Imamo veliku nedisciplinu trenutno u poreskom sistemu. Jedan deo nediscipline potiče iz toga što se izmišljaju razni način da se ne primi poresko rešenje. Na ovaj način, ovo je direktan predlog novog direktora poreske uprave, neće moći više da se izvrdava prijem poreskog rešenja, ići će se efikasnije u naplatu, imaćemo jednak tretman prema svima.
Dakle, oni poreski obveznici koji su uredni koji su savesni, oni nisu u kategoriji onih koji će imati bilo kakv problem sa ovim. Problem sa ovim novim rešenjem će imati oni koji naplaćuju državi porez i koji kroz proceduralne stvari pokušavaju da odlože prijem rešenja i na taj način da izbegnu, ili makar odlože plaćanje obaveze, što opet stavlja one koji su uredni u položaj nelojalne konkurencije.
Mi smo u poziciji da moramo da uvedemo jednake uslove poslovanja za sve. Moramo da zaštitimo one koji uredno plaćaju državi porez. Često me kritikuju iz privrede zašto štitiš one koji nisu savesni, a zašto ne podržite one koji redovno plaćaju porez. Slušao sam te kritike iz dana u dan, iz meseca u mesec, i ti ljudi koji kritikuju su u pravu i rešili smo konačno i vrlo tvrdo i nećemo od toga odustati, da pre svega zaštitimo one koji uredno plaćaju porez, a ne da štitimo one koji to ne rade i koji izmišljaju razne administrativne začkoljice da bi to obrazložili.
Razumem vaše amandmane, ovo su razlozi zašto ih nisam prihvatio.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Gorica Gajić, izvolite.
...
Demokratska stranka Srbije

Gorica Gajić

Demokratska stranka Srbije - Vojislav Koštunica
Apsolutno mi vas, gospodine ministre razumemo. Tačno je, treba da zaštitimo samo ili najviše one koji redovno plaćaju poreske obaveze i treba da preduzmemo mere prema neredovnim platišama kada su poreske obaveze u pitanju.
Međutim, vi ste u ovom članu rekli da možemo da im dostavimo lično ili poštom. Poštom se smatra da je dostavljeno kada istekne 15 dana od dana kada smo pošti predali ovaj poreski akt.
Vi znate da oni koji izbegavaju porez ako im je poresko rešenje stiglo, oni neće lično da ga potpišu i opet vi ste ga ovde sada precizirali. Šta sa njima kada lično danima izbegavaju? Znači, da će 90% tih pošiljki koje smo pokušali lično da uručimo nemamo njihov potpis ni obveznika ni ovlašćenog lica, moraćemo da nosimo na poštu i uglavnom će, preko 90% slučajeva, smatrati da je pošiljka dostavljena poštom kada istekne 15 dana. Jedino se tu možemo pozvati da smo pošiljku uručili i da mogu da teku pravni lekovi po procesnom zakonu.
U prethodnom zakonu je jasno bilo. Moglo je i da se istakne u poreskoj upravi poreski akt, prođe osam dana, smatra se da je dostavljen i kreće procedure prema neredovnim platišama. Ovde ipak nije precizirano. U prethodnom članu izvornog zakona je bilo mnogo preciznije. Sada je uopštenije. Samo toliko.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Judita Popović, Kenan Hajdarević, Radmila Gerov, Nataša Mićić, Ivan Andrić, Bojan Đurić i Zoran Ostojić.
Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov. Izvolite.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Zahvaljujem predsedavajući.
Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, amandman koji je LDP podnela na član 9. značajno poboljšava tekst zakona koji se odnosi na dostavu poreskih akata.
Nedopustivo je ministre da se smatra da je poreski akt uručen onog trenutka kada je predat pošti. Ne čine Srbiju samo Beograd, Niš i Novi Sad. Srbiju čine i mali gradovi, poput Pirota, poput Babušnice, Zaječara, Negotina, Majdanpeka. Apsolutno je nemoguće i nije ostvarljivo da u roku od 15 dana pošta, poštari raznesu poreske akte ljudima koji žive u seoskim mesnim zajednicama.
Iz tog razloga smo mi podneli amandman koji glasi da se dostavljanje poreskih akata vrši kada se vrši preko pošte, da se računa 15 dana od trenutka kada je pošta dostavila obaveštenje, da je nekog poreskog obveznika pozvala u poštu da dođe i podigne rešenje.
Zar to nije dobro rešenje ministre? Ne možete vi računati da je neko primio poresko rešenje ukoliko mu niko nije čak ni odneo. On ima pravo na žalbu. Otišao je poštar, nikoga nije našao kući, ostavio je obaveštenje, od tog trenutka mu se računa rok.
Vi gospodine Dinkuću dva dana nama ovde govorite kako država treba da štedi i Republika i lokalne samouprave. Mi smo ovim amandmanom predvideli i to da se dostava može vršiti osim pošte i lično i elektronskim putem. Zar nije interes Vlade da štedi? Kakve troškove imate ukoliko dostavu poreskog akta vršite elektronskim putem? Nikakve. Imali bismo uštede u papiru. Znači, to nije obaveza da se dostava vrši elektronskim putem, nego kao mogućnost. Siguran sam da bi i lokalne samouprave i država mogle da uštede zajedno nekoliko desetina miliona dinara na takav način.
Zbog čega onda Vlada nije prihvatila taj naš amandman kojim se jasno precizira na koji način može da se vrši dostava poreskih akata.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima ministar Mlađan Dinkić.

Mlađan Dinkić

Ujedinjeni regioni Srbije
Mi takođe u ovom zakonu insistiramo na elektronskoj dostavi informacija, ali zakon predviđa obavezu takvu da stupa na snagu 30. juna sledeće godine. Dakle, ovde moramo da rešimo pitanje dok se ne pređe na elektronsko komuniciranje, a u nekim slučajevima će i kasnije ostati za fizička lica dostava.
Odmah da vam kažem, ovde nisu cilj, meta nisu fizička lica, nisu seoske mesne zajednice, poljoprivrednici ne plaćaju nikakav porez na katastarski prihod ovim zakonom. Dakle, oni nemaju šta da plate. Znači, ovde su meta pravna lica, preduzeća koja izbegavaju raznim procedurama dostavu.
Razgovarao sam sa ljudima, pošto je veoma efikasna i 15 dana je sasvim dovoljno da se dostave bilo kome rešenja od momenta. Znači, pošta dobro radi taj posao i mogu da ih pohvalim.
U tom smislu slažem se sa vama i sami insistiramo na uvođenje elektronske komunikacije. Ta obaveza međutim počinje da važi tek od 30. juna sledeće godine, a sada je dobrovoljna. Dakle, mi ćemo do tada da napravimo odgovarajući informacioni sistem gde će morati svi, ne samo oni koji su veliki poreski obveznici, nego i manji, govorim za pravna lica, da pređu na elektronski način komunikacije. Ali, ovo ovde je promena u smislu izbegavanja proceduralnih mogućnosti za izbegavanje, primanje i uručenje i time izbegavanje plaćanje poreza.