Četvrta sednica Prvog redovnog zasedanja, 28.05.2013.

4. dan rada

OBRAĆANJA

...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Radmila Gerov.

Radmila Gerov

Liberalno demokratska partija
Gospodine ministre, građani na selu ne plaćaju porez samo, vi kažete vezano za poljoprivredu, oni plaćaju i porez na imovinu. Šta će se desiti u lokalnim samoupravama kakva je na primer Negotin gde je tržišno precenjena vrednost nepokretnosti. Kada želite da prodate i kupite stan realna vrednost je 450 ili 500 evra, a kod obračuna poreza primenjuje se 850 evra. Znači, taj čovek na selu ima pravo na žalbu. Složićete se samnom.
Znači, on mora da ima mogućnost da predhodno primi rešenje i nije to samo slučaj u Negotinu. Apsolutno sam sigurna da u Babušnici, u ovim malim sredinama, ne da nema poštara, već nema ko to da raznese ta rešenja ljudima. Mi smatramo da je naš amandman svrsishodan i da poboljšava zakon.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Veroljub Arsić, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Veroljub Arsić

Srpska napredna stranka
Dame i gospodo narodni poslanici, gospodine ministre, cilj svih nas koji donosimo zakone i koji predlažemo zakone u ime Vlade Republike Srbije, jeste da naše zakonodavstvo bude usklađeno sa svim ostalim zakonima.
Mogu isto da kažem da podnosioci amandmana nisu u pravu, ali ne mogu da kaže i da li je ispoštovan jedan zakon, a to je Zakon o poštanskim uslugama, o javnom poštanskom operateru koji je nadležan za uručenje tih rešenja.
Nije jedina Poreska uprava ta koja ima problema sa uručivanjem rešenja, već i pravosudni organi imaju problema sa uručivanjem tih rešenja i oni su zato doneli jedan poseban postupak, koji reguliše, pogotovo kada je u pitanju Zakon o parničnom postupku i Zakon o krivičnom postupku i kada se smatra da je pošiljka uručena.
Pošto ovaj deo odredbe ovog zakona ima odloženo dejstvo, smatram da bi u nekom narodnom periodu trebalo da uskladimo Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji sa Zakonom o javno – poštanskom saobraćaju i poštanskim uslugama i na taj način prevaziđemo taj problem, jer činjenica jeste, ali da ne pričamo, da li može u roku od 15 dana, može u roku od 24 do 48 sati da se uruči svako poresko rešenje, bilo gde da se nalazi teritorije Republike Srbije, odnosno da stigne na adresu na koju je upućeno. Da li će biti uručeno ili ne, ali ima tu prvi pokušaj, drugi pokušaj, prebijanje rešenja na ulazna vrata poreskog obveznika i smatra se da od trenutka kada poštanski službenik to uradi, smatra se da mu je rešenje uručeno i na taj način smo rešili taj problem oko uručivanja poreskih rešenja.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 9. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić i Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Gospodine predsedavajući, poštovane kolege, gospodine ministre, prvo moram da kažem da ne znam koje su po redu ovo izmene Zakona o poreskom postupku, u poreskoj administraciji od kada je donesen u osnovnom obliku i predlažem da sledeći put kada budu pripremljene izmene da se ide sa novim zakonom. Mislim da je zaista došlo vreme da se donese jedan novi i bolji kvalitetniji Zakon o poreskom postupku i poreskoj administraciji.
Što se tiče našeg amandmana moram da kažem apsolutno podržavam sve što su prethodnici istakli posebno poslanica DSS Gorica Gajić i tu nema puno što šta se dodati.
Dakle, dosadašnje odredbe o dostavljanju poreskih rešenja, odnosno poreskih akata bile su apsolutno u saglasnosti sa zakonom opštem upravnom postupku. Sada se odstupa i mislim da je to jako loše rešenje nego čak mislim da je to protiv ustavno rešenje jer zadire u osnovna prava građana.
Mogu da prihvatim razloge koje ministar izneo oko dostavljanja poreskih rešenja pogotovo pravnim licima preduzetnicima, ali to ne znači da zbog toga sada treba da promenimo zakon i da ova zakonska odredba bude protivustavna čak mislim koji su savesni sada imati probleme. Nesavesni će opet naći mogućnost i moram da kažem da je tih nesavesnih mnogo manje, nego savesnih, naći mogućnost da izvrdaju, a biće kažnjeni savesni.
Dakle, ne može se smatrati da je akt dostave od strane Poreske uprave pošti završen čitav postupak i da je poreski obveznik dobio rešenje.
Ako ne dobije rešenje iz nekog razloga, da li zbog neažurnosti pošte, da li zbog toga što je u lošim odnosima sa poštarom, on će izgubiti pravo na pravni lek.
Dakle, on neće moći da uloži žalbu na provostepeno rešenje i imaće velikih problema da kasnije to ispravi i zato mislim ministre da treba prihvatiti ovaj amandman, da su dosadašnja rešenja, što se ovog tiče dobra, a da se na neki drugi način pokušaju stimulisati nesavesni da primaju redovna poreska rešenja.
Iz tog razloga, podržavamo amandman koji je podnela DSS, jer smatramo da je to bolji amandman, nego što smo ga mi predložili, a naš amandman se otprilike tiče i onda bi ministar bar taj deo trebalo da prihvati fizičkih lica.
Dakle, naš amandman se tiče fizičkih lica, a ministar je rekao da se to ne odnosi na fizička lica, pa ispravite, ali mislim da je amandman DSS bolji od našeg i zato ćemo glasati za taj amandman.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
Na član 9. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 10. amandman je podnela narodni poslanik Olgica Batić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 12. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 14. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Borislav Stefanović, prof. dr Janko Veselinović, Gordana Čomić, Nataša Vučković, Gorica Mojović, Aleksandar Senić, Ljuban Panić, Ivan Jovanović, Biljana Hasanović Korać i Srđan Milivojević.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, reč ima narodni poslanik Ivan Jovanović.
...
Demokratska stranka

Ivan Jovanović

Demokratska stranka
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, mi smo predvideli brisanje ovog člana 18. kojim se značajno umanjuje transparentnost postupka i omogućava se u postupku prinudne naplate i prodaje pokretnih vrednosti da se neposrednom pogodbom utvrdi cena, odnosno da se ubrzano na taj način proda i smatramo da se ostavlja veliki prostor za korupciju, ako znamo na koji način se ovi postupci inače sprovode i da postoje razne malverzacije i pokušaji da se cena pokretnosti koja se prodaje, umanji.
Smatramo da je sadašnje rešenje prihvatljivije, prikladnije, pogotovo što za prvi i drugi poziv se umanjuju ovim članom procenti vrednosti stvari koja se prodaje, pa smatramo da ovaj član treba da se briše i da ne treba da bude sastavni deo predloga.
...
Partija ujedinjenih penzionera Srbije

Konstantin Arsenović

Partija ujedinjenih penzionera Srbije - PUPS | Predsedava
: Na član 18. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Dušan Petrović, Miodrag Đidić, Sanja Čeković, Milovan Marković, Boško Ristić i Nebojša Zelenović.
Vlada i Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Miodrag Đidić.
...
Demokratska stranka

Miodrag Đidić

Zajedno za Srbiju
Ovim članom regulisan je način prodaje zaplenjenih pokretnih stvari u poreskom postupku. Smatram da je ovo dobro rešenje koje je dato, a koje kaže - da ako se na oglašeno usmeno nadmetanje za prodaju stvari iz stava 1. ovog člana javi samo jedan ponuđač, pokretne stvari mogu se prodati i to ponuđaču, neposrednom pogodbom.
Zašto je ovo dobro rešenje? Zato što iz prakse znam da se "iks" puta javljao samo jedan ponuđač i postupak se odugovlačio. To izaziva veliku štetu za državu, jer država nema dovoljno svojih magacina da drži zaplenjenu robu i mora da iznajmljuje prostor. Ogromni su troškovi koji tom prilikom nastaju i mislim da to rešenje jeste dobro.
Ono sa čime se ne slažem, i na to smo podneli amandmane, je da se na prvom usmenom javnom nadmetanju, kao u roku određenom za prodaju neposrednom pogodbom, pokretne stvari se mogu prodati po ceni od 60% procenjene vrednosti. Do sada je bilo 75%, smatramo da treba da bude niže od 75%, ali nikako 60%. To je veliko umanjenje. Predlažemo da to bude 70%.
U drugom delu, na drugom usmenom javnom nadmetanju, pokretna stvar se ne može prodati po ceni nižoj od 50% utvrđene procenjene vrednosti. Sada ministar predlaže, odnosno Vlada, da to bude 30%. Mi smatramo da je 30% zaista veoma malo. Mislimo da je adekvatnije da bude 40%. Ako se ostane na 30%, mislim da je onda bolje da te stvari poklonimo humanitarnim organizacijama, ili u neke druge svrhe, ljudima kojima su potrebne, a ne da ih prodamo u bescenje. Mislim da je prihvatljivije da to ipak bude 40%. Veliko je umanjenje 30%. To je manje od trećine vrednosti zaplenjenih stvari.