Šesto vanredno zasedanje, 17.07.2014.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Šesto vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/195-14

3. dan rada

17.07.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:00 do 21:35

OBRAĆANJA

...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća.

Dakle, član 84. se odnosio na član zakona 189. koji je glasio, do danas, „Zaposleni kome je ugovor o radu otkazan zato što ne ostvaruje potrebne rezultate rada, odnosno nema potrebno znanje i sposobnosti u smislu člana 179. tačka 1. ovog zakona, ima pravo i dužnost da ostane na radu u trajanju od najmanje mesec dana, a najduže tri meseca“, u daljem tekstu otkazni rok, „u zavisnosti od ukupnog staža osiguranja i to, mesec dana ako je navršio 10 godina radnog staža, dva meseca ako ima između 10 i 20 godina radnog staža, tri meseca, ako je navršio preko 20 godina radnog staža“. Vlada to hoće da promeni i da član glasi – zaposleni kome je ugovor o radu otkazan zato što ne ostvaruju potrebne rezultate rada ili ugovorom o radu u zavisnosti od staža i osiguranja, koji ne može biti kraći od osam niti duži od 30 dana.

Mi predlažemo da se reč „osam“ menja sa rečju „15 dana“, jer smatramo da je to jedan minimalan rok gde čovek može da se snađe i da eventualno traži pravnu pomoć. Nema potrebe da se nešto žuri. Sedam dana je irelevantno i mislim da je u skladu sa zakonom i mislim da Vlada treba da prihvati naš predloženi amandman. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 85. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 86. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne.)

Na član 86. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Dejan Čapo.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Dejan Čapo

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Zahvaljujem.

Poslanička grupa LSV podnela je amandman na član 86, član koji je poprilično osetljiva tema za svakog zaposlenog, a tiče se institucije nezakonitog otkaza ili, kako je u novom predlogu definisano, kao pravne posledice nezakonitog prestanka radnog odnosa.

Mi smo kroz amandman tražili da se u stavu 1. reči izmene, koje glase – ako sud u toku postupka utvrdi da je zaposlenom prestao radni odnos bez pravnog osnova, da se menja rečima: „Ako je pravosnažnom presudom suda utvrđeno da je zaposlenom nezakonito prestao radni odnos“. Naravno da smo tražili da se briše i stav 7. u predlogu, koji kaže – ako sud u toku postupka utvrdi da je postojao osnov za prestanak radnog odnosa, ali da je poslodavac postupio suprotno odredbama zakona kojima je propisan postupak za prestanak radnog odnosa, sud će odbiti zahtev zaposlenog za vraćanje na rad, a na ime naknadne štete dosudiće zaposlenom iznos do 6 zarada zaposlenih.

Mislimo da je posledica nezakonitog otkaza ništavost koja podrazumeva vraćanje kako na radno mesto, tako i isplatu zarade. Postupak vodi sud i to po zakonu koji propisuje postupanje suda, pa je isključeno da se ta materija reguliše ovim zakonom. Nezakonitost može da bude i formalna i materijalna, te mislimo da odredba stava 7. kako je predloženo, i nije adekvatna.

Mislimo da ova nova odredba ozbiljno narušava samostalnost i nezavisnost suda i zadire u zajamčeno pravo zaposlenog na pravično suđenje. Problem je što se predviđenim rešenjem praktično nalaže sudu kako da postupa u određenim situacijama. U slučaju da se utvrdi da je otkaz dat nezakonito, zaposleni ima pravo da se vrati na posao. Ovom odredbom poslodavcu je omogućeno da u toku postupka za nezakonit otkaz istovremeno zahteva i da se vreme…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.

Na član 86. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević i Enis Imamović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 86. amandman je podneo narodni poslanik Vesna Martinović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 86. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Nikolić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Ne)

Na član 86. amandmane u istovetnom tekstu podneli su narodni poslanici Zoran Živković, narodni poslanik Borislav Stefanović i zajedno narodni poslanici Nataša Vučković, prof. dr Dragoljub Mićunović i Vesna Marjanović.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili ovaj amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Da li neko želi reč? (Da)

Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Amandman koji sam podnela odnosi se na uslove sticanja starosne penzije za žene, tako da menja ponuđeni predlog i zadržava pravo da žena od 2015. do 2020. godine sa po šest meseci odlazi u starosnu penziju, u punom iznosu sa 63 godine života. S tim što sam dodala stav da žena ima pravo na izbor, da stekne starosnu penziju i sa navršenih 40 godina radnog staža i 65 godina života.

Predloženim izmenama se propisuju promene uslova za sticanje prava na starosnu penziju koje su počele u razvijenijim ekonomijama sveta nakon ekonomskog sloma 2008. godine iz dva razloga. Prvi je bio da je to bio uslovni ključ za buduće finansijske konstrukcije u EU i nešto manje u SAD, a drugi da se time koliko-toliko spasu penzioni fondovi koji su procenjeni da neće izdržati rad samo do 60. ili 62. godine.

Uz punu svest da to znači opterećenje za državu, imala sam predlog i kada smo donosili prve izmene penzijskog-invalidskog osiguranja, odnosno uslova za starosne penzije, da budemo hrabri i da uvedemo porez crkvi i PDV na usluge i imovinu i da budemo još hrabriji i da zaista ili napravimo fondove kao što su RFZO ili PIO ili da nisu fondovi. Mislim da nas taj posao čeka pa nas čeka.

Apelujem na sve nas koji znamo da je ovo pravedno zbog toga što žena koja radi radi dvostruko više nego zaposleni muškarac i zbog toga što je to način da pokažemo da znamo kakva je ekonomija brige i zbog toga što je to način da pokažemo poštovanje prema podeli rada u ekonomiji brige oko porodice. Mislim da je to sasvim prirodno, da ne zadržava nikakvo povećanje u deficitu i molila bih za podršku.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.

Na član 7. amandman, sa ispravkom je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman, sa ispravkom, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman, sa ispravkom, u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Marijan Rističević.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Srpska napredna stranka
Očekujem od svih onih koji su služili vojsku, bili na vojnim vežbama da podrže ovaj amandman.

Predvideo sam da se osiguraniku uvećava trajanje staža osiguranja za vreme provedeno na služenju vojnog roka, vojne vežbe i za vreme učešća u ratu, ukoliko za to vreme nije stekao staž osiguranja po drugim osnovama.

Uvećano vreme staža osiguranja osiguraniku omogućava raniji odlazak u starosnu i prevremeno starosnu penziju a ne utiče na visinu penzije. Razlozi za ovo su mnogobrojni. Prvi razlog je da oni koji su služili vojni rok i bili sposobni, a to služenje vojnog roka je bilo i povezano sa nekom opasnošću, rukovali su oružjem, za to vreme oni koji nisu bili sposobni za služenje vojnih rokova su zarađivali svoje plate, imali doprinose koji su bili uplaćeni, imaju 15, ponekad 18 meseci, ponekad 12 meseci ranije pravo da odu u prevremenu penziju, odnosno starosnu penziju.

S tim u vezi, predložio sam da se uveća staž svima onima koji su služili vojni rok za vreme koje su proveli na služenju vojnog roka, vojnoj vežbi ili u ratu. To uvećanje ne bi uticalo na visinu penzije, već bi samo ljudi stekli da u isto vreme kao njihovi vršnjaci odu u penziju, odnosno da napune onih 40 godina radnog staža.

Drugi razlog za to je što su neki vojnici bili po ugovoru, a drugi vojnici su bili zajedno sa njima u rovu na odsluženju vojnog roka ili na vežbi. I jedni i drugi su jeli isti pasulj, skopčani sa istom opasnošću, izlagali se često i ratovima, ali jedan je imao staž, imao platu, dok drugi je recimo na košarama je bio samo pripadnik rezervnog sastava, nije imao pravo na staž i nije imao pravo u to vreme ni da primi platu. Mislim da treba makar delimično ispraviti nepravde vezane za one ljude koji su verno služili svoje domove ili koji su išli u ratove.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Prekoračili ste vreme.

Na član 9. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.

Vlada i Odbor za rad, socijalna pitanja, društvenu uključenost i smanjenje siromaštva nisu prihvatili amandman.

Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.

Reč ima narodni poslanik Gordana Čomić.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Amandman traži da se precizira odredba koja je u postojećem zakonu. Odnosi se na decu koju je rodila zaposlena žena i koja ima neke godine radnog staža. Pri odlasku u starosnu penziju da joj se računa…
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Izvinite poslanice. Molim vas, kasno je, samo da saslušamo jedni druge, ima još nekoliko amandmana. Izvinite, vratiću vam vreme.