Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Budući da su RTS i RTV pravna lica, ovim amandmanom predlažem da i regionalni javni servisi imaju statuse pravnih lica.
Malo pre je kolega iz SNS jako lepo pričao o francuskim iskustvima i sve je to tačno. Naime, šta su najbolja evropska iskustva? Regionalni javni servisi negde posluju u okviru nacionalnih javnih servisa, a negde postoje i kao samostalna pravna lica. Ovim amandmanom ne nudim ni jedno ni drugo rešenje, samo tražim da budu ono što su RTS i RTV.
Sa druge strane, što se tiče finansiranja, evropska rešenja su da se javni servisi finansiraju iz budžeta, iz komercijalnih usluga ili na konkursima za određene projekte ili kombinacijom ta tri metoda.
Prema tome, u prethodnim zakonima ste ministre, predvideli sve ove oblike finansiranja, što je dobro. Sada samo tražim, pošto i sada ima dovoljno novca za regionalne i javne servise, a sa taksom će ih tek biti, da naprosto prihvatimo zahtev preko četiri miliona građana južno od Beograda i da opet ne bi građani Vojvodine pogrešno razumeli, nikakvu posebnu korist od RTV u pogledu informacija od lokalnog značaja neće imati ni Vojvođani, jer naprosto na teritoriji Vojvodine postoje 44 opštine.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Tasovac.

Ivan Tasovac

Mi smo doneli u Skupštinu Predlog zakona o javnim medijskim servisima koji definiše dva javna medijska servisa, jedan je RTS, a drugi RTV. Vi uporno govorite o regionalnim servisima koji se ni na koji način ne razmatraju u ovom predlogu zakona.
U potpunosti sam razumeo ono što je vaša ideja, ali mi ovde dajemo predloge i rešenja funkcionisanja dva medijska javna servisa.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala ministre.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Borislav Stefanović.
...
Demokratska stranka

Borislav Stefanović

Samostalni poslanici
Hvala gospođo predsednice.
U članu 13. dodaje se novi stav 3. koji glasi – regionalni javni servisi proizvode i obavljaju audio, odnosno audio-vizuelni medijski sadržaj na najmanje šest televizijskih i šest radijskih programa na teritoriji Republike Srbije.
Stav 4. menja se i glasi – RTS, RTV i regionalni javni servisi proizvode i objavljuju medijske sadržaje kao elektronsko izdanje na internetu.
Dosadašnji stav 4. postaje stav 5.
I dalje smatramo da je ovaj predlog zakona u suprotnosti sa medijskom strategijom i ono o čemu su i kolege govorile, usvajanjem ovog amandmana donekle bi se smanjila diskriminacija građana Srbije južno od Save i Dunava, tj. južno od Beograda koji ne bi bili u ravnopravnom položaju.
Ministre, vi vrlo dobro znate, ili bi trebalo da znate, da kada dođete u Narodnu skupštinu i kada vam poslanici predlažu amandmane ili izmene zakona, mi sada stvaramo zakon. To što ste vi na Vladi zamislili i mislite da je irelevantno što vam mi govorimo, a sa čime se vi u startu ne slažete, govori ili da ne razumete prirodu i svrhu Narodne skupštine ili smatrate da je irelevantno, pošto u startu vi to ne prihvatate, da mi o tome ne pričamo.
Na nama je da pokušavamo, a na vama je da odbijate, kao što i radite sve vreme, ali nemojte onda da nam govorite – znate, mi smo u startu protiv toga, pa što nam to objašnjavate. Mi moramo da pokušamo to da uradimo. Bez obzira što ste vi ministar, mi vas poštujemo lično, razumete, ali vi ste sada predstavnik Vlade koja je svoj sud ovim promenama donela, ali nemojte da obesmišljavate zakonodavni proces. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar Tasovac.

Ivan Tasovac

Ni na koji način ne obesmišljavamo proces. Mislim da te to mogli da vidite i po amandmanima koji su usvojeni. Ovde naprosto sučeljavamo mišljenja i pogled na ono šta su mogućnosti u ovom trenutku i šta je najcelishodnije. Znam da to nije omiljena reč, iz obrazloženja, ali eto omaklo mi se.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem gospođo predsedavajuća.
Gospodine ministre, koleginice i kolege narodni poslanici, u članu 13, koji govori o javnom servisu i koji su to javni servisi na teritoriji Republike Srbije, dao amandman da i pored RTS i RTV i regionalni javni servisi proizvode i objavljuju medijske sadržaje kao elektronsko izdanje na internetu i da oni budu javni servis.
Jedno od obrazloženja koje sam dobio kod odbijanja je da RTV mora da postoji zato što je to stečeno pravo, i ja sam za to i glasam za to da postoji, jer državni javni servis ne može da ispuni funkciju istovremeno istim kvalitetom na teritoriji cele Republike. Zato je dobro da Vojvodina ima RTV sa jednim i drugim TV kanalom i tri radio kanala. To isto tražim, zbog tog kvaliteta javne misli, informacije i javnog servisa, i za Šumadiju, istočnu, zapadnu i južnu Srbiju, ali jedan od argumenata je bio – zato što u Vojvodini ima puno nacionalnih manjina i oni imaju svoje redakcije kojima zadovoljavaju svoja Ustavom zagarantovana prava kao nacionalne manjine.
Onda pitam, gašenjem lokalnih televizija, gašenjem javnih servisa koji su bili u funkciji lokalnih samouprava ne postojanjem regionalnog servisa šta ćemo raditi sa nacionalnim manjinama južno od Save i Dunava, šta ćemo da radimo sa Vlasima, sa Bugarima, sa Albancima, šta ćemo da radimo sa njihovim pravima? Gde će oni da zadovolje svoje?
Po ovome što kaže ministar Tasovac, to bi trebalo da bude u RTS. Znači, RTS će otvoriti redakcije za sve nacionalne manjine, a onda ne date da postoje regionalni servisi za 4,5 miliona građana Srbije ispod Save i Dunava, koji uredno plaćaju i ispunjavaju svoju obavezu pretplatom. To je malo nelogično.
Još jedanput vas molim, ministre, vi imate mogućnost da date predlog, a apelujem na kolege poslanike, jer našim glasanjem i prihvatanjem amandmana to postaje zakon, da prihvatite ove amandmane i omogućite građanima Srbije i Šumadije, istočne, zapadne i južne Srbije da imaju ista prava kao što imaju iste obaveze sa ostatkom Srbije. Zahvaljujem se.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 13. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Čikiriz.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz.