Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
U članu 13. Predloga zakona se potvrđuje faktičko stanje i ja ga u potpunosti podržavam, RTS treba da emituje dva TV programa od nacionalnog značaja, što u potpunosti podržavam, tri radijska programa, u potpunosti podržavam, RTV dva televizijska, tri radijska programa takođe, u potpunosti podržavam.
Amandmanom tražim da se dodaje novi stav kojim se kaže da svaki RJS pre svega južno od Beograda, ali i za potrebe Vojvodine, pruža medijske usluge sa najmanje jednom televizijskom i jednim radijskim programom u regionu za koji poseduje odgovarajuće dozvole za emitovanje TV i radijskog programa i da se doda još jedan stav koji kaže – RJS pružaju medijske usluge kao elektronsko izdanje na internetu.
Vi ministre nama kažete da mi uporno pričamo o RJS koji ne postoje. Pa, zato i pričamo što ne postoje, da postoje. Zato i pričamo što ne postoje južno od Dunava, da je to potreba građana južno od Dunava koji plaćaju za ostala dva javna servisa pretplatu. Plaćaće taksu, a neće imati svoje RJS.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Čikiriz.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Reč ima narodni poslanik Mirko Čikiriz.
...
Srpski pokret obnove

Mirko Čikiriz

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Hvala lepo predsedavajuća.
Članom 15. predlažem da savet regulatora donosi odluku o uslovima koje na konkursu treba da ispunjavaju zainteresovani radio-televizijski servisi za dobijanje statusa RJS, da raspisuju konkurse za dobijanje statusa RJS, da biraju najboljeg ponuđača, da RJS stiču pravo na pružanje medijskih usluga nakon dobijanja odgovarajuće dozvole za pružanje medijskih usluga u skladu sa zakonom kojim se reguliše oblast elektronskih medija.
Ovo je ključna stvar vezana za primedbe danas da nama sledi digitalizacija itd. Kao poslanik iz Kragujevca i Šumadije nemam ništa protiv da ako sedište jednog RJS bude u Kragujevcu, da RTS i RTV na konkursu dobiju pravo da budu i u Kragujevcu RJS, znači ne forsiram nijednu kragujevačku TV, nijednu drugu TV ili radio stanicu, samo me interesuje da imamo televiziju koja će redovno da nas izveštava o svemu onome što je značajno za život ljudi, građana u tom regionu.
Zbog toga, ministre, mi ćemo verovatno i kod ostalih amandmana, vi ćete pričati - pa ne gase se regionalni javni servisi jer nisu ni predviđeni da postoje, a ja tražim da ono što ste predvideli u medijskoj strategiji bude i u zakonu, da to prihvatimo svi i da glasamo svi za to i da zaista ovaj set medijskih zakona u finalnom obliku dobije svoju najbolju formu na opštu korist svih građana Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 17. amandman, sa ispravkom, podneo je narodni poslanik Mirko Čikiriz.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li želite reč? (Ne.)
Na član 19. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Reč ima Nada Lazić.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovana predsedavajuća, poštovani ministre, član 19. se odnosi na delokrug rada upravnog odbora javnog medijskog servisa, a u obavezi njegovoj je, između ostalog, usvajanje izveštaja o radu i poslovanju javnog medijskog servisa koji treba da dostavi Narodnoj skupštini i Savetu regulatora i obaveštava javnost.
Naša intervencija na ovom amandmanu je bila da se ovaj izveštaj dostavlja i Skupštini AP Vojvodine, upravo u skladu sa odredbama člana 62. Zakona o utvrđivanju nadležnosti AP Vojvodine, s obzirom, kao što sam to već navodila u jednom od prethodnih amandmana kada smo isto insistirali na podnošenju izveštaja da se ovakav izveštaj podnese i Skupštini AP Vojvodine, da ona ostvaruje svoja ovlašćenja u oblasti informisanja i ne vidim razlog zašto je ministarstvo odbilo opet sa čuvenom formulacijom da je u Predlogu zakona dat celishodniji predlog. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 23. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Laslo Varga, Balint Pastor, Eliva Kovač, Arpad Fremond, Zoltan Pek i Anamarija Viček.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Reč ima Laslo Varga.
...
Savez vojvođanskih Mađara

Laslo Varga

Savez vojvođanskih Mađara
Gospođo predsednice, gospodine ministre, dame i gospodo narodni poslanici, o važnosti medijskih zakona za nacionalne zajednice smo detaljno govorili u raspravi u načelu. Oblast medija je svakako jedna od najvažnijih oblasti za očuvanje identiteta manjinskih zajednica. Iz tog razloga je izuzetno bitna i usaglašenost seta medijskih zakona sa Zakonom o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, odnosno sa nadležnostima ili ovlašćenjima nacionalnih saveta u oblasti obaveštavanja.
Za nas je izuzetno bitno i u današnjem ili sadašnjem trenutku, a i u budućnosti izbegavanje bilo kakvih kolizija ili mogućnosti za različita tumačenja s jedne strane Zakona o nacionalnim savetima, a s druge strane zakona koji regulišu oblast medija, obrazovanja, službene upotrebe jezika ili kulture. Iz tog razloga je izuzetno važno i poštovanje jedne odluke Ustavnog suda iz januara ove godine. Tom odlukom je Ustavni sud ocenio saglasnost, odnosno nesaglasnost pojedinih odredaba Zakona o nacionalnim savetima nacionalnih manjina sa Ustavom Republike Srbije. Između ostalih, Ustavni sud je ocenio i pojedine odredbe tog zakona koje se odnose na ovlašćenja nacionalnih saveta u oblasti medija. Ustavni sud se bavio sa svim nadležnostima nacionalnih saveta u oblasti medija. Dakle, i sa nadležnostima koja se odnose na javne medijske servise, i to sa jedne strane u delu koji se odnosi na ovlašćenja, ocenio je ustavnost ovlašćenja koja se odnose na nadležnosti nacionalnih saveta u postupku imenovanja upravnih odbora, programskih saveta i direktora, odnosno odgovornih urednika javnih medijskih servisa.
S druge strane, Ustavni sud je ocenio i nadležnosti nacionalnih saveta koje se odnose na mogućnost uticaja na rad javnih medijskih servisa. U toj odluci je Ustavni sud utvrdio da neke odredbe Zakona o nacionalnim savetima nisu u saglasnosti sa Ustavom, a pre svega one odredbe koje se odnose na mogućnost nacionalnih saveta da utiču na izbor ili imenovanje članova upravnih odbora, programskih odbora i generalnih direktora javnih medijskih servisa i delimično na postupak imenovanja odgovornih urednika programa na jezicima nacionalnih manjina.
S druge strane, u jednom delu je Ustavni sud utvrdio da i deo ovlašćenja nacionalnih saveta koja se odnose na imenovanje odgovornih urednika programa na jezicima nacionalnih manjina jeste u skladu sa Ustavom. Kao što sam napomenuo, Ustavni sud je cenio i ustavnost odredaba koje regulišu mogućnost uticaja nacionalnih saveta na rad javnih medijskih servisa. Ustavni sud je ocenio da su te odredbe u skladu sa Ustavom Republike Srbije.
Ovaj naš amandman se odnosi na deo ovlašćenja nacionalnih saveta u postupku imenovanja odgovornih urednika programa na jezicima nacionalnih manjina na medijskim servisima. To ovlašćenje Zakon o nacionalnim savetima predviđa. Ustavni sud je utvrdio ustavnost tog ovlašćenja, a prihvatanjem ovog amandmana će Zakonom o javnim medijskim servisima biti utvrđena procedura u kojoj će nacionalni saveti biti u mogućnosti da vrše ovo ovlašćenje.
Dakle, ovim amandmanom se propisuje obaveza direktora javnih medijskih servisa da pribave mišljenje pre upućivanja predloga za imenovanje odgovornih urednika programa na jezicima nacionalnih manjina od nacionalnih saveta. Ovim će se uspostaviti procedura za poštovanje jednog prava koje proizilazi iz Zakona o nacionalnim savetima.
Želeo bih ovu mogućnost da iskoristim, zaista kratko, da skrenem pažnju i na onaj drugi deo ovlašćenja nacionalnih saveta koja imaju u odnosu na javne medijske servise, koji neće biti regulisan ovim zakonom, ali jeste regulisano dosta neprecizno Zakonom o nacionalnim savetima i nadam se da će biti regulisano i novim zakonom o nacionalnim savetima, a to je deo ovlašćenja koji se odnosi na uticaj na rad javnih medijskih servisa.
Naime, ovim zakonom se, na naše zadovoljstvo, stvara mogućnost uticaja nacionalnih saveta na rad javnih medijskih servisa i to u članu 4. stav 1. tačka 4) ovog zakona, kada će zakonodavac utvrditi da zabrana samo nezakonitog uticaja postoji u odnosu na javne medijske servise. U Zakonu o nacionalnim savetima postoji i postojaće zakonit uticaj, odnosno mogućnost zakonitog uticaja na rad javnih medijskih servisa. Naše je očekivanje, to želim da kažem javno predstavnicima ministarstva, gospodinu ministru i predstavnicima ministarstva, kada budemo radili na novom zakonu o nacionalnim savetima nacionalnih manjina, mi ćemo svakako insistirati i na ovom drugom delu ovlašćenja nacionalnih saveta u odnosu na javne medijske servise, budući da je, o tome smo i ja i predsednik naše poslaničke grupe detaljno govorili, Ustavni sud utvrdio da su i ona ovlašćenja koja se odnose na mogućnost uticaja na rad javnih medijskih servisa od strane nacionalnih saveta u skladu sa Ustavom.
Naravno, želim ovom prilikom da se zahvalim na prihvatanju ovog našeg amandmana. Ovim smo rešili jedan važan aspekt ostvarivanja prava manjinskih zajednica u oblasti obaveštavanja u odnosu na javne medijske servise. Ostaje onaj drugi deo koji ćemo nadam se zajednički rešiti kada budemo donosili nov zakon o nacionalnim savetima ili izmene i dopune. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik Borislav Stefanović.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Izvolite, vreme vam teče.
Na član 25. amandman je podneo narodni poslanik dr Blagoje Bradić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Blagoje Bradić.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Amandman na član 25. predlog zakona koji sam podneo, kaže da se broj deset menja sa brojem pet, odnosi se na godine iskustva kandidata za funkciju direktora.
Mislim da je ovim amandmanom data šira mogućnost da se veći broj stručnih, mladih kadrova javi i konkuriše, da limitiranjem sa 10 godina iskustva kao što se traži u zakonu maksimalno sužavamo eventualan broj kvalitetnih kandidata ne sporeći kvalitetnost onih koji imaju deset godina radnog iskustva. Oni će i ovako, ionako konkurisati ali mislim da bi ovim amandmanom dali šansu mladim stručnim ljudima koji imaju šta da kažu o ovoj oblasti, da mogu da konkurišu. To je bio jedini razlog. Ne, da bi se nestručni i nedovoljno verzirani ljudi konkurisali, nego da i kod mladih ljudi kojih ima puno, koji su kvalitetni i stručni da im damo šansu da mogu da konkurišu, a neosporno oni koji imaju 10, 15 godina radnog iskustva sa ovim karakteristikama oni će i ovako i onako da konkurišu. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 28. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Vesna Marjanović.