Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Hvala predsednice.
Smatram zaista neprihvatljivim da se izbor programskog saveta RTS, RTV obavlja na način na koji je to sada predviđeno. Još uvek važećim zakonom postojala je drugačija procedura. Ovim izmenama je došlo do promene, prvo u toliko što više nema narodnih poslanika u sastavu Programskog odbora što mislim da je prihvatljivo, ali ono što smatram u krajnjoj liniji neobičnim i neprihvatljivim, a nakon mišljenja Vlade sam zaista iznenađena, a to je da se Narodna skupština po prvi put nalazi u ulozi predlagača, da izbornu funkciju vrši Upravni odbor jedne javne institucije, u ovom slučaju javnog servisa.
Dakle, ako Skupština kao nosilac suvereniteta ima izbornu funkciju, bira Vladu, bira sudije, bira tužioce, a ne može da bira članove Programskog odbora, a obrazloženje Vlade je da bi to uticalo na njihovu samostalnost. Pa, nema veće garancije samostalnosti nego kada vas izabere Skupština.
Dakle, Upravni odbor će moći da smeni članove Programskog odbora kad god bude želeo. Valjda treba da budu samostalni upravo na upravne organe javnog servisa. Dakle, molila bih, mene čudi da Ustavni odbor ovo prihvatio ali molila bih predlagača da nam objasne tu logiku. Očekivala sam drugačije obrazloženje neko, zbog razloga efikasnosti ili nečeg drugog, ali samostalnost članova programskog Odbora je sada mnogo više upitna nego da ih bira Narodna skupština Republike Srbije.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar.

Ivan Tasovac

Kada bira, dakle, Upravni odbor on je i odgovoran za kvalitet programa. Ovde bi mogli da dođemo u situaciju da sa čisto stručne strane Skupština postane odgovorna za kvalitet programa jednog od javnih servisa. Ovde da bi se jasno videlo gde je odgovornost, znači, to je bio osnovni razlog. Ne znam da li sam bio dovoljno jasan.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Vesna Marjanović.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Ne, i dalje to ne razumem, zbog toga što je Programski savet predviđen da daje nezavisno mišljenje o kvalitetu programa RTS ili RTV. U ovom slučaju, mi ćemo imati Upravni odbor koji će da nameće svoje mišljenje Programskom odboru. Dakle, vi ste, možda ne vi lično, znam da niste vi pisali obrazloženje, ali Vlada je dala kao obrazloženje da je razlog zašto je to tako, da se obezbedi njihova samostalnost.
Hoću da kažem da oni apsolutno neće biti samostalni na ovaj način. Prosto mislim da u praksi nije poznato, kažem vam, nije Skupština odgovorna ni za presude sudija, a mi biramo sudije. Dakle, ne prihvatljivo mi je da Skupština može da bira sudije, vas kao ministre, a ne može Programski odbor da im time upravo garantuje samostalnost da nezavisno mogu da odlučuju o programu RTS i da daju jedno mišljenje koje bi unapredilo taj program. Oni upravo treba da nadograde ono što predlažu upravni organi RTS. Znate, mi biramo i Zaštitnika građana. Dakle, zaista tu ne vidim logiku.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite.

Ivan Tasovac

Samo da pojasnim, dakle, Narodna skupština ona predlaže 30 ljudi, 30 kandidata za članove Programskog saveta, a onda Upravni odbor, znači, od tih 30 bira 15.
Samo ako nije problem, dakle – nadležni odbor Skupštine predlaže Upravnom odboru listu od 30 kandidata za članove Programskog saveta koji odražava teritorijalnu, nacionalnu, versku, polnu i drugu strukturu stanovništva.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Moram da prokomentarišem ovo obrazloženje ministra. Ovako kako je on obrazložio ne vidim uopšte ni potrebu da postoji Programski savet, to može da radi uređivački kolegijum javne ustanove. Znači, Programski savet treba da bude nezavistan od Upravnog odbora da bi mogao u punoj funkciji da obavi ulogu koja je predviđena zakonom. Zato mislim da je potpuno neophodno da se ovaj amandman prihvati kako bi se obezbedila samostalnost u radu Programskog saveta. Inače, realno nema potrebu uopšte da postoji. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 28. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Sabina Dazdarević, Enis Imamović, Riza Halimi i Šaip Kamberi.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Ne)
Na član 29. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)