Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

Ivan Tasovac

Suštinska razlika je u tome što je prethodno, pretplatu je naplaćivao EPS, a u ovom slučaju samo se koristi baza podataka, a taksu će naplaćivati RTS i RTV kao javni servis.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 43. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Zoran Živković.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da amandman nije u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
U članu 45. kaže – sredstva naplaćena od takse, itd. Pošto smo mi protiv toga da se taksa i naplaćuje, protiv smo svih članova koji se tiču takse i naravno da se to na najjednostavniji način rešava tako što se traži da se amandman briše.
To smo uradili u ovom slučaju, i to ćemo uraditi svaki sledeći put kada dobijemo nedovoljno dobar zakon.
Da podsetim samo da sam u načelnoj raspravi rekao da je ovo dobar set zakona i složio bih se sa nekima koji su rekli da je ovo najbolji set zakona u istoriji Srbije, samo što nije dovoljno dobar. Može da bude i bolji.
Nema potrebe da se propusti prilika, da kada je nešto vrlo dobro, da ne učinimo da postane odlično i to je smisao naših amandmana, kao što je to bilo i u slučaju Zakona o privatizaciji.
Dakle, taksa nije nužno rešenje. Jeste dominantno u EU, ali mnoge stvari u EU su dominantne, pa ih mi ne primenjujemo.
Recimo, priznanje Kosova, recimo, sankcije Rusiji, pa ne primenjujemo. I u EU postoje države koje su protiv priznavanja Kosova i protiv sankcija Rusiji, pa su i kod njih, kod nekih od njih je i rešenje za finansiranje javnog servisa da je to iz budžeta.
Obrazloženje, zašto treba da se odbaci ovaj naš amandman je vrlo interesantno, pa kaže – sredstva od takse su javni prihodi i jedino se mogu koristiti za ostvarivanje javnog interesa.
Ko razume, svaka mu čast.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Živkoviću.
Na član 45. amandman je podnela narodni poslanik Vesna Marjanović.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Vesna Marjanović. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Vesna Marjanović

Demokratska stranka
Hvala gospodine predsedavajući.
Dakle, radi se o jednom aspektu ovog zakona koji nije dominantan ali radi se, dakle, o domaćoj kinematografiji i ukidanju odredbe da se 1,5% prihoda RTS od pretplate, odnosno u ovom slučaju od takse uplaćuje Filmskom centru Srbije za razvoj domaće kinematografije. To možda nije dominantno pitanje za ovaj zakon ali je od presudne važnosti za srpsku kinematografiju.
Smatram da ne usvajanjem ovog amandmana nanosimo udarac ovoj veoma važnoj umetničkoj delatnosti koja bi trebalo da bude na srcu Ministarstvu kulture i vama gospodine ministre kao umetniku.
Obrazloženje, naravno je takođe zapanjujuće. Kaže se – odbija se amandman zbog toga što se prihodi RTS koriste isključivo u javnom interesu javnog servisa.
Ja sada pitam - da li je domaća kinematografija u javnom interesu javnog servisa, a pored toga ne samo da li je u javnom interesu i građana Srbije, nego da li je u komercijalnom interesu, imajući u vidu da prikazivanje domaćih filmova sigurno povećava prihode od reklama?
Vi ste gospodine ministre, vidim danas i jedna od vaših saradnica, tokom rasprave u načelu rekli da ne treba da se brinemo za srpsku kinematografiju zbog našeg pristupanja programu kreativne Evrope.
Ja sam na sajtu Ministarstva kulture pročitala konkurs i uslove konkursa za program kreativna Evropa gde se pod napomenama, pod tačkom 5. kaže – otvoreni poziv ne važi za sufinansiranje kinematografskih ostvarenja. Svima je poznato, kada je upitanju kinematografija, odnosno program kreativna Evropa da tu ne postoje sredstva za filmsku produkciju, ne postoje. Postoje za razvoj scenarija, za filmske festivale, za podršku umetnicima ali ne za produkciju.
Dakle, moje pitanje gospodine ministre, na koji način će se filmska, odnosno srpska kinematografija finansirati u budućnosti?
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođice Marjanović.
Reč ima ministar u Vladi Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Jako je lepo zvučalo u prethodnom zakonu ovih 1,5% koji se izdvajaju za Filmski centar Srbije, ali zarad istine treba da kažete da se nikada nisu stvorili preduslovi i da jedan jedini dinar nije bio prebačen Filmskom centru.
Sagledavajući tešku situaciju koja jeste u kinematografiji kao i u svim drugim oblastima kod nas, ove godine je Ministarstvo kulture i informisanja izdvojilo tri puta veća sredstva za Filmski centar nego što je bilo prošle godine i zapravo najveća sredstva za poslednjih deset godina.
Kao poslednja stvar, ja sam upravo i napomenuo, znači niste korektno interpretirali, dakle usvajanje ovog seta medijskih zakona je preduslov da bi Srbija mogla da pristupi i audio vizuelnom programu kao pod programu u okviru kreativne Evrope, a isto tako zarad tačnosti treba precizirati da je Srbija prva zemlja van EU koja je već pristupila programu kreativna Evropa.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.
Nažalost gospođo Marjanović nemate pravo na repliku.
Na član 45. amandman je podneo narodni poslanik Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik prof. dr Vladimir Pavićević. Izvolite.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani predsedavajući, poštovani ministre i gosti, bilo je neophodno da na član 45. podnesemo dva amandmana i to je jedini takav primer za današnju raspravu zato što smo morali posebno da analiziramo sve one članove ovog predloga zakona koji na neki način referišu novo pitanje takse.
U članu 45. nije sve vezano za taksu pa smo mi odlučili, evo ja sam to predložio ovde, da se stav 4. i stav 5. ovog člana 45. potpuno briše uz isto ono obrazloženje koje smo imali za sve članove ovog predloga zakona koji se tiču četvrtog poglavlja predloga zakona finansiranja.
Sad, u odnosu na ovaj član 45. naš amandman, moram sada samo jedan kratki komentar u odnosu, takođe na obrazloženje koje je stiglo iz Vlade Srbije.
Ja sam saglasan obrazloženja na naše amandmane nisu identična ili nije isti slučaj kao što je bio sa gospođom Papugom, da je celishodnost, svrsishodnost, sinonim i sl. Ne, kod nas su stvarno različita objašnjenja i tu postoji jedna kreativnost autora tih obrazloženja, ali evo na primer koje je obrazloženje za moj amandman na član 45.
Kaže – amandman se ne prihvata jer je predloženo rešenje uneto u tekst predloga zakona kako bi se obezbedila kontrola trošenja javnih prihoda. Između ostalog to je bio i zahtev Evropske komisije.
Ja zaključujem sledeće, ako se nešto pojavi predlagaču zakona kao zahtev Evropske komisije onda to nužno ulazi u tekst predloga zakona. Pošto se Evropska komisija ne bavi samo pitanjem medija, informisanja i kulture, nego je to jedna institucija EU koja se bavi nizom oblasti politika skoro u svim mogućim oblastima, onda sam se pitao, ako Evropska komisija zatraži od Srbije…
(Predsedavajući: Vreme.)
… da Srbija uvede sankcije Rusiji, hoćemo li to morati da uradimo? Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine Pavićeviću.
Na član 51. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodni poslanik Nada Lazić. Izvolite.