Sedmo vanredno zasedanje, 01.08.2014.

4. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedmo vanredno zasedanje

01 Broj 06-2/211-14

4. dan rada

01.08.2014

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 20:05

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, ovde se govori o izveštaju o radu i poslovanju Javnog servisa.
Prema članu 51. RTS i RTV jednom godišnje podnose Narodnoj Skupštini radi razmatranja, izveštaj. Mi smo samo tražili ovim amandmanom da se doda, da se i Skupštini AP Vojvodine takođe dostavlja izveštaj upravo pozivajući se na odredbe člana 62. Zakona o utvrđivanju nadležnosti APV i smatramo da ovaj predloženi amandman, odnosno izveštaj RTV koji bi trebalo da se dostavlja i Skupštini APV na razmatranje omogućava da se ispoštuje upravo ovaj zakon o nadležnostima APV. Ovde je ministarstvo odbilo ovaj amandman sa onom čuvenom rečenicom – amandman se ne prihvata iz razloga što je rešenje sadržano u predlogu zakona celishodnije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima ministar u Vladi, Ivan Tasovac. Izvolite.

Ivan Tasovac

Zato što je osnivač jednog i drugog Javnog servisa Republika Srbija. To je možda moglo da ide iza zapete.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 51. amandman je podnela narodni poslanik Gordana Čomić.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje prihvatili su amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo predloga zakona.
Da li neko želi reč? (Da)
Reč ima narodna poslanica Gordana Čomić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Gordana Čomić

Demokratska stranka
Zahvaljujem.
Amandman je srećom prihvaćen zbog toga što je u originalnom tekstu stajalo – radi razmatranja se dostavlja Narodnoj skupštini.
Narodna skupština ne može da razmatra, Narodna skupština može samo da odlučuje o nečemu i srećom da smo se razumeli oko amandmana, ali ja vas povodom ovog amandmana koji je prihvaćen podsećam da isto tako Narodna skupština ne može da predlaže. Imaćemo problem sa procedurom unutar Narodne skupštine o amandmanu koji su podneli moje kolege za predlaganje članova programskom odboru.
Narodna skupština ima izbornu i zakonodavnu funkciju, osim što ima nadzornu funkciju nad Vladom i nad svima ostalima.
Dakle, mi ćemo morati unutar Narodne skupštine da pronađemo, ako uopšte možemo, proceduru da mi samo nešto predlažemo, jer osnov za to nije u Zakonu o Narodnoj skupštini, ni u Poslovniku Narodne skupštine, ni u Ustavu nemamo.
Kao što nemamo da nešto razmatramo, pošto nismo uneli u zakon raspravne sednice Skupštine, mi moramo sve ono o čemu raspravljamo da odlučimo na neki način, da donesemo zaključak, da glasamo o zakonu, da glasamo o amandmanu, da izaberemo lice u bilo koji sektor za koji je Skupština nadležna da se bavi izbornim funkcijama ili da se bavimo biranjem, odnosno izbornim funkcijama unutar same Narodne skupštine.
Dakle, molim vas da razmislite još jedanputa o amandmanu do sutra, do glasanja, kao što vas molim da razmislite još jednom sutra do glasanja o amandmanu kojim se briše član da je posedovanje električnog brojila obveznik.
Pravo da si obveznik takse može da proističe po ovom zakonu samo zato što imaš radio i TV prijemnik. Ne može zato što imaš brojilo.
Osim što način prometa podataka između „Elektroprivrede“ i RTS može da bude jako problematičan sa stanovišta Zakona o zaštiti podataka o ličnosti, jer vam Elektroprivreda Srbije na zahtev daje te podatke i može da kaže na osnovu čega, zašto. Molim vas da razmislite do sutra.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 53. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i Dejan Čapo.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodna poslanica Nada Lazić. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nada Lazić

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Poštovani predsedavajući, poštovani ministre, ovde se govori u članu 53. o sprovođenju nadzora nad primenom odredaba ovog zakona, koja treba po ovom datom predlogu datom u zakonu da vrši ministarstvo nadležno za poslove javnog informisanja.
Mi smo u našem amandmanu dodali drugi stav u kome smo rekli da Autonomna pokrajina Vojvodina preko svojih organa u oblasti javnog informisanja, u skladu sa zakonom, vrši nadzor nad sprovođenjem zakona kojim se uređuje oblast javnog informisanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Da podsetim ponovo da je predloženi amandman usklađen sa odredbama člana 63. Zakona o utvrđivanju nadležnosti Autonomne pokrajine Vojvodine i koji daje ovlašćenja Autonomnoj pokrajini da kao poveren posao vrši nadzor nad sprovođenjem zakona, kojim se uređuje oblast javnog informisanja na teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.
Ovaj amandman nije prihvaćen uz obrazloženje da je rešenje sadržano u predlogu zakona celishodnije. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 54. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.
...
Nova stranka

Zoran Živković

Samostalni poslanici
Članom 54. se predviđaju kaznene odredbe, kao i u svakom zakonu o haraču, za to da sa 3.000 dinara kazniće se za prekršaj za fizičko lice koje ne prijavi promenu podataka, u skladu sa članom 40. stav 4. To je, znači, ko ne prijavi promenu brojila kroz koje mu dolazi struja do televizora. Novčanom kaznom u visini od 10.000 dinara kazniće se za prekršaj pravno lice koje izvrši tu tešku povredu podataka u skladu sa članom 40.
Naravno da je i ovaj član dokaz tome da je ovde od jedne pretplate, koja je imala jedan prividni vid dobrovoljnosti, sada se ovde uvodi harač.
Pitanje je ustavnosti ovog zakona i mi ćemo pokrenuti ocenu ustavnosti i pitanje je nekih tumačenja, koje smo čuli malopre, da ne zastareva dug po ovoj taksi. Da li je to u saglasnosti sa zakonom o obligacionim odnosima, koji podrazumeva zastarelost u roku od godinu dana, ali to nije danas tema.
Obrazloženje za odbijanje našeg amandmana da se član 54. je, naravno, i dalje vrhunac pravne teorije i prakse - amandman se ne prihvata jer se bez jasnih sankcija zakon obesmišljava.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 55. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Zoran Živković i Vladimir Pavićević.
Vlada i Odbor za kulturu i informisanje nisu prihvatili ovaj amandman.
Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandmana u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Zoran Živković. Izvolite.