Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja, 04.12.2015.

3. dan rada

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Sedma sednica Drugog redovnog zasedanja

01 Broj: 06-2/476-15

3. dan rada

04.12.2015

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:05 do 15:35

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospođo Karavidić.
Na član 104. amandman su zajedno podneli narodni devet poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 105. amandman su zajedno podneli devet poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 107. amandman su zajedno podneli devet poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 111. amandman su zajedno podneli devet poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 112. amandman su zajedno podneli devet poslanika poslaničke grupe Boris Tadić.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 128. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Milorad Mijatović, prof. dr Branko Đurović, Milena Bićanin, dr Ivan Bauer, prof. dr Vladimir Marinković, prof. dr Vesna Besarević, dr Muamer Bačevac, Meho Omerović, Branka Bošnjak i Ljiljana Nestorović.
Vlada i Odbor za privredu, regionalni razvoj, trgovinu, turizam i energetiku prihvatili su amandman, a Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo smatra da je amandman u skladu sa Ustavom i pravnim sistemom Republike Srbije, pa konstatujem da je ovaj amandman postao sastavni deo Predloga zakona.
Na član 129. amandman su zajedno podneli narodni poslanici dr Sulejman Ugljanin, Riza Halimi, Sabina Dazdarević, Enis Imamović i Šaip Kamberi.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 149. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Da li neko želi reč? (Ne)
Zahvaljujem.
Na član 150. amandman su zajedno podneli narodni poslanici Nenad Čanak, Bojan Kostreš, Olena Papuga, Nada Lazić, Đorđe Stojšić i mr Dejan Čapo.
Reč ima narodna poslanica Olena Papuga. Izvolite.
...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Olena Papuga

Liga socijaldemokrata Vojvodine
Hvala, potpredsedniče.
U članu 150. Predloga zakona posle reči: „gasa“ dodaju se reči: „odnosno na pojedinačnim naftnim i gasnim bušotinama kao i geotermalnim bušotinama“. U obrazloženju smo naveli zašto, a u amandmanu u članu 157. Predloga zakona koji se odnosi na koncesione ugovore, zamenjuju se rečima: „člana 49. ovog zakona“.
U stavu 2, posle reči: „Srbije“ stavlja se zapeta i dodaju se reči: „budžeta AP i budžeta jedinice lokalne samouprave kada se geološko istraživanje vrši na njenoj teritoriji“, a tu mislimo na lokalnu samoupravu i na Autonomnu pokrajinu Vojvodinu.
Posle stava 3. dodaje se st. 4. i 5. koji glase: „Za istraživanje i proizvodnju strateških mineralnih sirovina, definisanih u članu 4. ovog zakona, plaćaju se sledeće naknade: za površinu istražnog prostora, za površinu eksploatacionog prostora, za sklapanje ugovora, za proizvedenu količinu, za ostvarenu eksploataciju, za administrativne troškove, a obračunava se i podela proizvodnje.“
Raspodela naknade iz stava 1. ovog člana vrši se po odredbi člana 160. stav 6. ovog zakona.
U obrazloženju smo naveli za stav 1 – podaci za dokumentaciju mogu postati državna svojina po više osnova, pa ne treba definisati osnov sticanja, naročito ako se vodi računa o budžetu.
Novi st. 4. i 5. nabrojane naknade definisane su uredbom o naknadi za istraživanje i eksploataciju ugljovodonika Republike Hrvatske.
Ako je jedan od ciljeva Predloga zakona povećanje priliva u budžet, ovo je prilika da se to uradi na način kako su to uredile i članice EU. Da su 2014. godine naplaćene naknade predložene novim stavom 5, samo naplata naknade za naftu i gas povećala bi prihod budžeta Republike Srbije za oko 19,6 milijardi dinara. Ova suma je veća od ukupnog povećanja penzija i plata koji je odobrio MMF za 2016. godinu.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Na tačku 7. u glavi IX i čl. 154, 155. i 156. amandmane su zajedno podneli narodni poslanici Nataša Vučković, Gordana Čomić, mr Aleksandra Jerkov, Goran Ćirić i Jovana Jovanović.
Da li neko želi reč?
Reč ima ministar Aleksandar Antić. Izvolite.

Aleksandar Antić

Meni je izuzetno žao što gospođa Čomić nije sada tu. Ako prati prenos, ja bih voleo da imamo po ovom pitanju direktan dijalog.
Moram da kažem da sam protekla dva dana izložen jednoj poprilično neprijatnoj kampanji u medijima povodom člana zakona koji tangira štrajk i određene kaznene odredbe za one koji taj štrajk sprovode u jamama i drugim mestima koja su opasna po život i zdravlje rudara i insinuacijama da je ovo neki novi zakonski tekst koji ova Vlada predlaže u ovom zakonu.
Pod jedan – to je potpuno netačno. Reč je o identičnom zakonskom tekstu u Zakonu koji postoji od 1995. godine, koji je preživeo izmene, novi zakon 2005. godine, izmene zakona 2006, zatim 2009. godine i konačno poslednji Zakon koji je usvojen 2011. godine, čini mi se, na predlog gospodina Olivera Dulića, iz čijeg teksta je ovaj tekst apsolutno prenesen, od reči do reči, sa znakovima interpunkcije. Znači, niko nije izmislio bilo šta što je rigidno i drakonski prema rudarima, već je preneta zakonska formulacija koja važi već 20 godina.
Da stvar bude još interesantnija, predlagači amandmana, koji su i nosioci te mini kampanje, su narodni poslanici koji su 2011. godine, gospođa Vučković, gospođa Čomić i gospođa Jerkov, glasali za identičan tekst zakona. Dakle, 2011. godine, kada ste deo vladajuće koalicije, glasate za identičan tekst, a 2015. godine, kada to niste, drvlje i kamenje pred predlagačima identičnog teksta.
Ono što još želim da kažem i time ću završiti, za ovakav tekst nismo imali niti jednu primedbu od relevantnih rudarskih sindikata i udruženja.
Pod dva – za ovih 20 godina je bilo sedam ozbiljnih rudarskih štrajkova u rudnicima širom zemlje.
Pod tri – to znači da niko ne uskraćuje pravo rudarima da se bore za svoja prava i da štrajkuju, već jedino i isključivo se to pravo ograničava sa stanovišta zaštite njihovih života i zdravlja.
I konačno – pozivam one koji jednom glasaju „za“ taj tekst, drugi put vode kampanju protiv tog teksta, da ako već brinu o rudarima, brinu na jedan iskren, dosledan i pošten način, a ne da ih teraju u rupe, jame i prostore u kojima im se ugrožava život i zdravlje, jer verujem da to nije u interesu bilo koga od nas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem gospodine ministre.
Reč ima narodni poslanik Milisav Petronijević.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Milisav Petronijević

Socijalistička partija Srbije
Poštovani predsedavajući, gospodine ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, mislim da je Vlada dala veoma jasno obrazloženje kada je u pitanju ovaj amandman, ali iz jednog razloga koji se ovih dana može čuti u javnosti, dosta se tu zloupotrebljava ta priča. Želim da još jednom skrenem pažnju Vladi da ne sme da odustane od odgovornog odnosa kada je u pitanju ova oblast i zaštita prava radnika rudara.
Rudari imaju pravo na štrajk, lično ja i moja partija podržavamo to pravo, ali rudari imaju pravo na zdravlje, na bezbednost i život, a ja i moja partija još snažnije to podržavamo. Smatramo, ako tako mogu da kažem, da je to starije od prava na štrajk. Nije ovde zabranjen štrajk, ovde je zabranjeno samo tamo gde mogu da budu posledice ogromne, a svi znamo da u jamskim rudnicima da su posledice katastrofalne. Vlada je dužna da preduzme sve mere da do toga ne dođe, upravo iz razloga da bi zaštitila rudare, da bi zaštitila radnike.
Iz tih razloga, prosto, treba javnosti reći, da ne treba ovo pitanje zloupotrebljavati, jer kada ne bi bilo tako, a nigde ovo pitanje nije rešeno na drugom mestu, Vlada bi jednostavno bila neodgovorna, jednostavno bi došla u situaciju da nešto što može da izazove katastrofalne posledice, Vlada kaže – u redu, uradite tako. Još jednom saopštavam, snažno podržavamo ovaj odgovoran pristup Vlade prema bezbednosti, zdravlju i životu kao najvišem pravu od svih. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima narodna poslanica Mirjana Dragaš.
...
Socijalistička partija Srbije

Mirjana Dragaš

Socijalistička partija Srbije
Hvala vam poštovani predsedavajući.
Poštovani ministre, vezano za ovaj član, prosto imam potrebu da ukažem na raspravu koja se povodom ovog zakona vodi već par dana i da ukažem na ocenjivanje pojedinih njegovih članova i celine ovog zakona koji su i sa stanovišta vladajućih stranaka i sa stanovišta opozicionih stranaka ocenjen kao veoma dobar, kvalitetan i sveobuhvatan zakon. On je u nekim svojim segmentima možda neobičan, jer on pojedine segmente koji se tiču drugih nekih zakona koji rešavaju neka druga pitanja, tipa, zaštite na radu, zaštite životne sredine, tangira malo sveobuhvatnije, malo šire nego neki drugi zakoni koji su specifični, ali se ne dotiču regulative koja se odnosi na ta pitanja, npr. zaštite na radu ili zaštite životne sredine.
Ovaj zakon upravo to pokazuje da je on toliko sveobuhvatan, značajan i obuhvata jednu široku oblast u kojoj mora da bude više segmenata zaštićeno, više segmenata obuhvaćeno i na specifičan način regulisano, pa se to odnosi jednako i na ovo pitanje štrajka za koji podržavam ovaj stav apsolutno, da mora da bude preciznije regulisan. S obzirom da su važni uslovi u kojima se rad odvija, da su važni specifični uslovi u kojima je i dato pravo na štrajk, mora da bude regulisana i imovina i mora da bude regulisan život ljudi. Toliko i hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima dr Aleksandra Tomić.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvaženi predsedavajući, poštovani ministre, kolege poslanici, reći ću vam da je tema na kojoj je prikazan ovaj amandman je započela suštinski na Odboru za evropske integracije koji je bio u petak 27. novembra od strane predlagača. Mislim da u tom trenutku nije bilo dovoljno predstavnika ministarstava koji shvataju ovu temu sa ovog pravnog aspekta. Tako da su uglavnom bili predstavnici oni koji se odnose na tehničku struku i na rudarstvo. Zbog toga mislim da u tom trenutku ni predlagač ovog amandmana nije dobio potpunu informaciju što se tiče Zakona o štrajku i Zakona o radu koji definiše štrajk i potrebu da ovaj deo zakona bude eksplicitno definisan kada je u pitanju rudarska struka.
Znači, očuvanje imovine države, očuvanje ljudskih života, očuvanje procesa rada, očuvanje bezbednosti i funkcionisanje energetskog sistema i rada rudnika, mora da bude tačno definisan i naravno da je model, kao što su svi raniji zakoni o rudarstvu podrazumevali i zbog toga svaka politizacija, a pokušaj je bio od tog datuma, od 27. novembra, pa su se negde neki subjekti prepoznali kada su čuli da je na određeni način definisan ovaj predlog i ovakvih amandmana i tumačenje koje je dato. Mislim, da to samo donosi štetu zbog toga što ne može nikakvu korist da proiznese kroz ovakvo zakonsko rešenje.
Zbog toga uopšte ovakav amandman ne treba sagledavati na način i obrazloženje koje je dato, već ga treba odbiti i usaglasiti, a usaglašen je sa zakonima koji definišu štrajk i koji definišu Zakon o radu i održavanje procesa rada koji je bukvalno vezan za isključivo rudarstvo. Zbog toga podržavam ovo obrazloženje koje je ministar dao i ono što su moji prethodnici podržali u cilju ne donošenja ovakvog i ne prihvatanja ovakvog amandmana. Hvala.