Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja, (Četvrdi dan rada), 17.12.2015.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Mi smo na 11. tački Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zdravstvenoj zaštiti, u pravu ste gospodine Bradiću.
...
Zajedno za Srbiju

Blagoje Bradić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Zahvaljujem.
Dakle, član 6. se odnosi na član 199. i kaže – zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik, kao i drugo lice zaposleno u zdravstvenoj ustanovi, odnosno privatnoj praksi, drugom pravnom licu koje obavlja zdravstvenu delatnosti u skladu sa zakonom, može da obavlja određene poslove iz svoje struke kod drugog poslodavca van redovnog radnog vremena, zaključivanjem ugovora o dopunskom radu sa drugim poslodavcem u ukupnom trajanju do jedne trećine punog radnog vremena.
U sledećem stavu kaže – u zaključenom ugovoru o dopunskom radu sa drugim poslodavcem, zdravstveni radnik, saradnik, kao i drugo zaposleno lice, dužan je da pismeno obavesti direktora zdravstvene ustanove, odnosno osnivača privatne prakse i drugo pravno lice koje obavlja zdravstvenu delatnost u skladu sa zakonom.
Sve se to odnosi na izmenu člana, čija je suština bila u sledećem stavu – dopunski rad iz stava 1. ovog člana može se obavljati kod poslodavca sa kojim zdravstveni radnik, zdravstveni saradnik, odnosno drugo zaposleno lice ima zaključen ugovor o radu sa punim radnim vremenom, odnosno kod drugog poslodavca, samo pod uslovom da rad zdravstvenog radnika, zdravstvenog saradnika, odnosno drugog zaposlenog lica van redovnog radnog vremena za koje se zaključuje ugovor o dopunskom radu, ne utiče na organizaciju rada pojedinačnih delova zdravstvene ustanove ili zdravstvene ustanove u celini.
Suštinski, ovaj predlog koji je dala Vlada, tj. Ministarstvo zdravlja kaže da ono što je bila dosadašnja praksa da zdravstveni radnik iz ustanove državnog zdravstva ili ustanove iz plana mreže, može da radi kod drugog poslodavca samo uz saglasnost. To je bilo do danas, do ovog Predloga zakona. Ovim se ovo izjednačava sa Zakonom o radu i daje se mogućnost svim zaposlenim u državnom zdravstvu, zdravstvenim radnicima i zdravstvenim saradnicima da samo obaveste svog poslodavca da su zasnovali još jedan radni odnos do trećine radnog vremena, koliko zakon dozvoljava.
Dalje u ovom članu se kaže – da je zdravstveni radnik dužan da zdravstvenoj inspekciji dostavi ugovor o radu, koji je zaključio sa novim poslodavcem i to u roku od 15 dana.
Mi smo dali predlog ministru zdravlja i Vladi da ovaj stav se izbriše, jer smatramo da je neposredno nepotrebno, da je nepotrebno administriranje zdravstvenog radnika koji je zaključio novi ugovor o radu, da on to nosi zdravstvenoj inspekciji kada postoji poslodavac primarni, tj. državno zdravstvo i direktor koga je on obavestio da je zasnovao još jedan radni odnos do trećine radnog vremena i da postoji poslodavac sa kojim ima zasnovan radni odnos do trećine radnog vremena, tako da je sasvim nepotrebno da on ide i da naknadno obaveštava inspekciju, jer to ona i onako u svom normalnom radu će da utvrdi i da iskontroliše.
Mislimo da je to dobro i da je nepotrebno ovo što je predložila, nepotrebno opterećivanje radnika.
Još jednom želim da kažem da ovo je drugi iskorak Ministarstva zdravlja koji je krenuo ka rešavanju višedecenijskog problema. Ovaj problem je, toga smo svi svesni, izvor korupcije i nepotizma u zdravstvu, mogućnost dopunskog rada. To je na razne načine do sada bilo rešavano, nikada sretno i nikada kvalitetno. Pretpostavljam da ovaj okvirni krovni član Zakona o zdravstvenoj zaštiti je samo spoljni omotač onoga što će ministarstvo u svojim podzakonskim aktima naknadno da reši i da precizira, jer ovako ovo daje velike mogućnosti.
Ono što je dobro, što je ministar prihvatio sugestiju, da mogućnost koji je Predlog zakona davao da se zasnuje radni odnos kod više poslodavaca se ispravi, to je na Odboru prošlo. Jednoglasno su kolege izglasale da može da se zasnuje samo radni odnos dopunski do trećine radnog vremena kod jednog poslodavca.
Nadam se da je ono što je obećano da će poslodavci biti uslovljeni da tim radnicima koji imaju trećinu radnog vremena uplaćuju prinadležnosti zaradu na jedan žiro račun, što ste rekli ministre, sve u cilju kontrole tog dopunskog rada i kvaliteta rada, a ostaje samo na vremenu koje je pred nama da vidimo kako će ministarstvo da reši kontrolu rada kod primarnog poslodavca, kvalitet rada i eventualno zloupotreba, to je slanje pacijenata u privatne ordinacije.
Ja se nadam da ćete to kvalitetno rešiti. Mi ćemo kao narodni poslanici to pratiti i ako nešto nije kako treba, budite sigurni da ćemo oštro da kritikujemo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se gospodine Bradiću.
Gospodine ministre, samo pošto sam konstatovao da ste prihvatili amandman na član 6. koji je podneo Odbor za zdravlje i porodicu, ali to morate da kažete i u sistem, tako da bih vas zamolio da se izjasnite o amandmanu na član 6. koji je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.
Izvolite gospodine ministre.

Zlatibor Lončar

Zahvaljujem.
Mi smo taj amandman prihvatili da se vodi, da može samo sa jednom ordinacijom da zaključi ugovor.
Druga stvar, želim da …
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodine ministre, dopustite mi, moram to da konstatujem i ja. Konstatujem da je predstavnik Vlade, ministar, prihvatio u ime Vlade amandman na član 6, koji je podneo Odbor za zdravlje i porodicu.
Sada se vraćamo na amandman gospodina Bradića.
Izvolite gospodine ministre.

Zlatibor Lončar

Zahvaljujem.
Želim samo da razjasnim kojom smo logikom išli. Išli smo logikom, do sada je trebalo da imate saglasnost od direktora ustanove da bi vi radili kod nekoga. Mnogo je primedbi bilo na to. Iz kog razloga?
Imali ste kolega sa kolegom nije u dobrim odnosima, direktor sa nekim od kolega nije dobro, želi direktor da radi u toj ordinaciji, ne želi da ode neko drugi, znači tu smo napravili krajnje demokratski da svako može da izabere, da mu ne zavisi od direktora, znači zavisi od njegove sposobnosti i od onoga da li ga ta ordinacija hoće ili neće i ne može da ga spreči ni jedan direktor niti bilo šta drugo, to je razlog.
A ovo što smo rekli da donese, to je samo da podignemo svest, jednostavno da se zna i da oni imaju uvida da su taj ugovor, da imaju tu pripadnost za gde su doneli ugovor, gde će da budu, da ne mogu da idu na treće i na peto mesto, to je jedini razlog.
Tražimo ovo rešenje, vidim da su se svi saglasili, jer imamo zakonske probleme da nađemo da se na jedan račun uplaćuje. Znači, sada imamo problem sa finansijama i još nekim zakonima.
Ne možete da imate dva izvora, pa da ih pretvarate u jedan, ali ćemo, nadam se da zajednički svi možemo da nađemo to i da to bude krajnje transparentno kao što su ove stvari, i ugovor, i da se donese i da nezavisno od trenutnog rukovodioca koji je tu, koji iz nekog razloga može da vam smeta ako želi neka ordinacija da vi idete u nju. Znače, krajnje smo oslobodili svih tih pritisaka da budu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima dr Predrag Mijatović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Predrag Mijatović

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, gospodine predsedavajući, gospodine ministre, samo bih se nadovezao i na ovo objašnjenje koje dao ministar. U svakom slučaju, da ovaj amandman treba apsolutno odbaciti i ne treba ga prihvatiti. Potpuno je pravilno Ministarstvo, uz svoje objašnjenje. Međutim, još jednu stvar, a to je da smo nazad počeli da na izvestan način vršimo i kontrolu tog dopunskog rada i nije na odmet da se obavesti i inspekcija, jer smo i svesni toga da je u velikom broju slučajeva dopunski rad bio generator kriminalnog, odnosno generator kriminogenog rada, tako da ćemo na ovaj način pokušati i pokušavamo već i da to svedemo na jednu razumnu meru i na jednu kontrolu. Tako da, ni u kom slučaju nije na odmet da se i inspekcija uključi u to, i mislim da je apsolutno dobro i da taj amandman ne treba podržati. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem se.
Reč ima narodna poslanica prof. dr Slavica Đukić Dejanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Slavica Đukić-Dejanović

Socijalistička partija Srbije
Ja sam takođe stava da ovaj amandman ne treba podržati zbog toga što se zapravo pravi jasna distinkcija između onih koji će, a čije je puno radno vreme 40 sati, moći da rade nedeljno 13 sati i 20 minuta kod drugog poslodavca, odnosno oni koji rade 36 sati moći će da rade 12 sati i o tome treba da bude obaveštena Zdravstvena inspekcija, koja treba da obezbedi sigurnost građanima da je kvalitet rada ljudi koji rade u dopunskom radu takav da imaju sami građani punu sigurnost.
Mislim da primerak ugovora koji se samo pošalje Zdravstvenoj inspekciji, ljudima koji žele da poprave svoj finansijski status i nemaju drugi hobi, zapravo neće uopšte smetati. Naprotiv, oni žele saradnju sa inspekcijskim službama jer rade kvalitetno. Za one druge ovaj parlament ne treba da ima razumevanja.