Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja, (Četvrdi dan rada), 17.12.2015.

OBRAĆANJA

...
Demohrišćanska stranka

Olgica Batić

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Hvala.
Za razliku od mog kolege Neđe Jovanovića, ja ću isključivo iz stručnih razloga podržati ovakav amandman kolege Veselinovića, zato što je jedno zakonsko regulisanje rešenja, a drugo je praksa koju oni svakodnevno, ko odlazi u sud može da vidi sve i svašta, posebno po pitanju dostavljanja, pokušaja dostavljanja, načina dostavljanja, načina na koji se vrši dostavljanje na oglasnoj tabli suda, načina na koji izgleda oglasna tabla suda, načina na koje se odluke, koje su okačene na oglasnu tablu suda, kače jedna preko druge, ispadaju, gaze se, itd.
Moram samo da ukažem na jednu stvar, budući da mislim da kada je rasprava o amandmanima, nema potrebe da se bilo ko vređa. Ako se kaže da amandman podnose nevladine organizacije, antonim bi bio da amandman podnosi Vladine organizacije. Mi smo ovde parlamentarci, a ne nikakve organizacije.
Drugo, amandman ne može da bude bespotreban, amandman može da bude prihvatljiv ili neprihvatljiv. Mislim da je to izričito i tako nešto i stoji u Poslovniku o radu Narodne skupštine u delu kojim se reguliše aktivnost narodnih poslanika, odnosno institut amandmana.
Dakle, u danu za glasanje podržaću ovaj amandman, jer mislim da ima smisla, tim pre što oni, koji imaju i koji rade u pravosuđu, na bilo koji način ulaze u sud i mogu da vide kako se to dostavljanje vrši, da li to sud zaista radi onako kako treba da radi, na šta liče oglasne table gde se pismena stavljaju. Zahvaljujem.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović, replika na izlaganje gospođice Batić.
Izvolite, gospodine Jovanoviću.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se, predsedavajući.
Naravno, ja neću otvarati polemiku sa mojom uvaženom koleginicom, koju izuzetno cenim kao advokata i pravnika. Samo moram da istaknem da je očigledno da nas dvoje imamo potpuno različite pristupe u našoj praksi i da imamo različita iskustva u odnosu na sudove i postupanje sudova, kako sudovi inače deluju kada su u pitanju ova procesna rešenja.
Iskren da budem, nisam zatekao baš takav, hajde da upotrebim termin „nemar“, kada su u pitanju oglasne table sudova, ali ono što ni ja ni koleginica Batić nećemo moći da dovodimo u sumnju jeste činjenica da advokati uvek imaju mogućnost da ostvare uvid u spisak predmeta, da su uvek spisi predmeta dostupni kako bi se utvrdilo koje se procesne radnje dalje preduzimaju ili ne preduzimaju i, shodno tome, blagovremeno informisati o svemu onome što može preduprediti, kako prava, odnosno zloupotrebu procesnih ovlašćenja, tako i poštovanje prava stranke u postupku.
Naravno, da se mogu složiti da postoje i situacije, odnosno da se dešava da sudovi rade sasvim suprotno od onoga što mi ovde ističemo i onakve stavove kakve zastupamo i da ima situacija kada zaista te oglasne table nisu dovoljno uređene i nisu transparentne u onom smislu kako to građani treba da dožive i da imaju i kako stranke u postupku treba da budu zadovoljene.
U svakom slučaju, regulativa koja je predviđena je preširoka i na neki način, po mom dubokom uverenju, komplikovana, ali ja se više neću javljati po ovom amandmanu.
Stav Socijalističke partije Srbije u ovom pravcu jeste da iz razloga koje sam istakao, amandman nije prihvatljiv, pravno nije prihvatljiv, a nikada ne bih rekao da je besmislen, da je na bilo koji način negativan, onako kako bi nekoga povredilo. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković, po amandmanu.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.
(Dragan Nikolić, s mesta: Šef poslaničke grupe.)
Evo može gospodin Nikolić, posle mene, ja ću jako kratko.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Gospodin Nikolić, kao ovlašćeni predstavnik poslaničke grupe. Izvolite, gospodine Nikoliću.
...
Srpska napredna stranka

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.
Za poslaničku grupu SNS nije prihvatljiv ovaj amandman. Razlozi su navedeni u onome što sam rekao, kada sam obrazlagao ne prihvatanje, odnosno predlog da se ne prihvati amandman, koleginici koja je to dala. Ovo je još šire objašnjenje, još pokušaj da se dužnik stavi u mnogo povoljniji položaj.
Obaveštenje koje dužnik dobija na radnom mestu ili u sedištu sadrži sve elemente, a najvažnije su da se tamo označava sud kod koga se postupak vodi i broj predmeta pod kojim se taj postupak vodi.
Dakle, svaka stranka, pa i ona neuka, može na tom pozivu da vidi elemente koji su mu najvažniji, otići će tog dana ili u sledećih osam dana u osnovni sud, informisaće se o predmetu, pogledaće upisnik po imenu i prezimenu, pod brojem i naći će dokumenat. Uzeće dokumenat ukoliko je zainteresovan kao stranka, a morao bi biti, jer štiti svoja prava i upotrebiti pravni lek koji mu je ovim zakonom predviđen.
Neprimereno je da u ovoj Skupštini na najgori mogući način govorimo o pravosuđu koje pokušavamo već pune četiri godine da postavimo na noge, da posle odluke Ustavnog suda, kada je skoro 900 sudija i tužilaca vraćeno na posao, koji su počeli da smanjuju broj predmeta do čijeg je zagušenja došlo upravo zbog toga što su te sudije bile van posla, a primale su platu za sve vreme odsustvovanja… Ako postoje neke greške u nekim sudovima, ako postoje neke sudije koje ne rade posao kako valja, ako postoji nešto što je nepoštovanje zakona, pa tu je Ministarstvo. Ono što ja znam, već postoji više slučajeva gde je predloženo razrešenje određenih sudija, postoji jedan slučaj gde je predloženo razrešenje predsednice suda. To samo pokazuje svu ozbiljnu i sirioznost ovog Ministarstva na čelu sa gospodinom Nikolom Selakovićem. Mi pokušavamo da nešto popravimo, a neko pokušava da nas šutira u cevanice i da nam ne da da to radimo, ali verujte mnogi su to pokušali, pa nisu uspeli. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.
Jako kratko, zbog istine i zbog građana Srbije. Do malopre nisam bio maliciozan, do malopre nisam imao nikakvu zlu nameru kada sam ovaj amandman okarakterisao kao nepotrebnim, a o tome govori i činjenica da predlagač amandmana nije našao za shodno ni da replicira, niti da se ni na koji način uvredi, ali neki dežurni advokati su osetili potrebu da ga brane, iako nema nikakve potrebe za tim. Kada je reč o spominjanju nevladinog sektora, da rekao sam - nevladin sektor, odnosno nevladina organizacija.
S obzirom da ja nisam pravnik, moram da postavim pitanje, uvaženi pravnici, kakva je razlika između udruženja građana i nevladine organizacije? To me zaista zanima, kažem, nisam pravnik. Koja je suštinska razlika, s obzirom da je predlagač amandmana Pokret za preokret, odnosno udruženje građana, odnosno nevladina organizacija? Molim vas samo, ako neko može, da mi odgovori na to pitanje.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Olgica Batić, po amandmanu.