Deveta sednica Drugog redovnog zasedanja, (Četvrdi dan rada), 17.12.2015.

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Dragan Nikolić

Srpska napredna stranka
Gospodine ministre, podržavam vašu odluku da ne prihvatite ovaj amandman, ali u isto vreme hoću da kažem cenjenoj koleginici da ima dosta logike u tome što ste u ovom amandmanu naveli.

Međutim, izvršni postupak i postupak obezbeđenja su finale svih postupaka koji do tada vođeni. Stranka, odnosno dužnik je upoznata sa svim elementima postupka koji se vodio protiv nje i nije uputno da izvršni postupak pretvaramo u parnični, gde opet može da se odugovlači. Ako se to pribije na oglasnu tablu, dobijete obaveštenje o tome. U roku od osam dana dužni ste da podignete poštu i od tog momenta kada podignete poštu ili to pismeno počinje da se računa rok i imate pravo na prigovor, imate pravo na žalbu. Prema tome, ne želimo da se od izvršnog postupka napravi novi parnični postupak. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.

Na član 36. amandman je podneo narodni poslanik prof. dr Janko Veselinović.

Izvolite, gospodine Veselinoviću.
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Poštovani ministre, dame i gospodo narodni poslanici, Pokret za preokret na više zakona je podneo veći broj amandmana i ministar, odnosno Vlada nije prihvatila ni jedan amandman. Pretpostavljam da je to zbog toga što se radi o suštinskim amandmanima koji treba da zaštite građane Srbije, a ne izvršitelje u ovom konkretnom slučaju.

U ovom konkretnom slučaju predložio sam u ime Pokreta za preokret da se ostavi mogućnost, odnosno da se tri puta pokuša dostava i da onome kome je ta dostava pokušana, se ostavi obaveštenje da će u roku od osam dana obaveštenje biti istaknuto na oglasnoj tabli, odnosno da će biti na oglasnoj tabli istaknuto to pismeno.

Smatramo da nije dovoljno da se ostavi obaveštenje u kome se kaže da će narednog dana biti pismeno istaknuto na oglasnoj tabli. Možemo da zamislimo situaciju u kome je to obaveštenje ministra ostavljeno, lice je bilo na putu osam dana, to obaveštenje je ostavljeno na oglasnoj tabli, prošao je taj rok, vratio se sa puta, izvršenje se realizuje. I to će biti, verujte mi, vrlo često slučaj, ili ljudi neće na vreme pogledati poštu, biće bolesni, biće na putu i samo će ih iznenaditi sprovođenje izvršenja.

Trebali ste, i to je bio predlog Pokreta za preokret, da ostavite obaveštenje da će u roku od osam dana biti postavljeno obaveštenje, a ne već narednog…
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Da li koristite i vaše vreme?
...
Pokret za preokret

Janko Veselinović

Samostalni poslanici
Ne, ne trošim.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.
Uvaženi ministre, dame i gospodo narodni poslanici, nastavljamo sa bespotrebnim amandmanima od strane određenih nevladinih organizacija, ali sam zadovoljan činjenicom da ako ništa drugo, kada je reč o amandmanima na ovaj Predlog zakona, dakle Zakona o izvršenju i obezbeđenju, reč je o suštinskim amandmanima, za razliku od, i tu se slažem sa prethodnim govornikom, da su suštinski amandmani, za razliku od sledećeg zakona, dakle Zakona o javnom beležništvu, gde nas čeka gomila, da kažem, amandmana sa tekstom „briše se“.
Kada je reč o samom amandmanu, rekao sam već, u pitanju je bespotreban amandman i pri tom, ne želim da budem maliciozan, ne želim u pežorativnom smislu da se izrazim, ali on to zaista jeste. To možemo da vidimo iz obrazloženja, odnosno mišljenja Vlade Republike Srbije koje nam je dostavila. Da ne bih sada čitao i obrazloženje, odnosno mišljenje Vlade i sam amandman, s obzirom da je dugačak, u pitanju je izmena člana 36. Dakle, posle stava 2. predviđen je novi stav koji menja postupak obaveštavanja i dostavljanja itd.
Ali, moram da se osvrnem na jedan deo obrazloženja zbog kog se ne prihvata ovaj amandman. U jednom trenutku kaže – pored toga, u članu 37, dakle, u sledećem članu u odnosu na član 36, je već predviđeno da sud preko čije oglasne table javni izvršitelj dostavlja akte i pismena, vodi posebnu evidenciju o tome kada su akt ili pismeno istaknuti na oglasnoj tabli i kada su skinuti sa nje i o tome izdaje već službenu potvrdu javnom izvršitelju.
S obzirom da je predlagač amandmana nešto slično već, samo dosta komplikovanije, predvideo, to govori u prilog činjenici da je u pitanju potpuno nepotreban amandman, mada ne želim da osporim možda dobru nameru. Ali, iz samog usmenog obrazlaganja ovog amandmana od strane prethodnog govornika, moram da kažem da mi je zasmetalo u jednom trenutku kada kaže da je pokušaj da se zaštite građani Srbije. Nemoj samo vi da štitite građane Srbije, molim vas, samo nemojte vi da brinete o građanima Srbije. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodni poslanik Neđo Jovanović.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.
Uvaženi ministre sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, samo zarad građana i pravilnog informisanja istakao bih nekoliko činjenica koje se ne mogu dovoditi u sumnju.
Pre svega, od urednosti dostave stranci zavisi bilo koja dalja procesna radnja. Ukoliko nema uredne dostave stranci, onda blokiramo sud, onda je apsolutno nastupila opstrukcija u daljem postupanju, bez obzira o kom postupku se radi, da li se radi o parničnom postupku ili o postupku koji se sprovodi shodno odredbama Zakona o izvršenju i obezbeđenju, a znamo da se u odnosu na ovaj zakon primenjuju shodno odredbe ZPP-a.
Ja smatram da svako dalje usložnjavanje ili komplikovanje u odnosu na postojeća procesna rešenja doprinosi samo još većoj opstrukciji rada suda. Ako ćemo mi samim zakonom, sistemskim rešenjima da vezujemo sudu ruke, onda nema svrhe podnositi bilo kakav amandman.
S druge strane, čini mi se da je kucanje na otvorena vrata, ako imamo već aktuelnu situaciju u sudovima, da sami sudovi vode evidencije isticanja na oglasnim tablama, da je svaki sudija pre nego što da nalog za isticanje na oglasnoj tabli dužan da u spisu predmeta evidentira da će bilo dostava, bilo akt, bilo šta drugo biti istaknuto na oglasnu tablu, tako da je apsolutno nepotrebno u tom pravcu doprinositi već rešenom u procesno-pravnom smislu pitanje koje se vezuje za ovakav način dostave.
Osim toga, ZPP jeste procesuirao ono što se vezuje za dostavu, ali mislim da je sad ovaj zakon još restriktivnije sistematizovao nešto što se vezuje za dostavljanje stranci, baš zbog toga da stranka ne bi koristila zakon kao zloupotrebu procesnih ovlašćenja. Lično smatram da se na ovaj način suzbijaju pojave zloupotrebe procesnih ovlašćenja i zbog toga, isključivo zbog ovih stručnih razloga, smatram da amandman ne treba prihvatiti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Igor Bečić

Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Reč ima narodna poslanica Olgica Batić.
Izvolite, gospođice Batić.