Šesto vanredno zasedanje, (Drugi rad dana), 23.02.2016.

OBRAĆANJA

Željko Sertić

Ja bih vas zamolio prvo da nas ne vređate i da ne kažete da smo bezobrazni time što pišemo obrazloženja koja smo dužni i po zakonu, a vaš predlog amandmana nije dovoljno dobar da bismo ga prihvatili na način kako vi tražite.
Na samom početku, koliko se sećate šta ste rekli, da su članovi 11. i 12. potpuno nešto novo što potpuno novo definiše u Zakonu o javnim preduzećima. Pročitajte član 47. i član 48. prethodnog starog zakona, još uvek važećeg dok ga ova skupštinska većina ne bude usvojila i videćete da smo upravo samo mnogo preciznije te članove 47. i 48. pretočili u članove 11. i 12. ovog zakona i definisali način funkcionisanja javnih preduzeća, odnosno osnivanje njihovih ćerka firmi. Iz koga razloga, zašto? Da bi moglo ekonomski, na tržišnim osnovama da funkcioniše i da bismo na taj način imali mnogo bolje funkcionisanje.
A svakako vrlo jasno je precizirano u ovim članovima da saglasnost na osnivanje zavisnih društava mora da da osnivač. Dakle, osnivač će svrsishodnost određenih poteza svakog javnog preduzeća. A pričate o tržišnoj privredi, pa to jeste upravo mogućnost da kroz različita javno privatna partnerstva delovi poslova koje obavlja određeno javno preduzeće bude dato na tržište, da privatni kapital uđe, da smanjimo naše opterećenje budžeta, a da naši građani dobiju znatno bolju i kvalitetniju uslugu. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala vam.
Reč ima Aleksandra Tomić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandra Tomić

Srpska napredna stranka
Uvažena predsedavajuća, poštovani ministri, kolege poslanici, pa dobro je što ovakav amandman nije prihvaćen. Zato što, daću vam primer, recimo „Elektromreže Srbije“ ili bilo kog drugog javnog preduzeća koje nema mogućnost uopšte da nabavi, recimo opremu od preduzeća koja se recimo ne nalaze u opšte u mogućnosti da proizvedu određenu količinu. Onda bi došli u situaciju da recimo po određenim delatnostima uopšte javna preduzeća nisu u mogućnosti da nabave određena dobra. Time bi doveli u situaciju da određeni sistemi stanu. Samim tim otvaranjem ovakvih, znači preduzeća uz saglasnost osnivača, odnosno privrednih društava koje će raditi za potrebe tog javnog preduzeća, prvo smanjujete troškove velike. Drugo, dobijate konstantno funkcionalnost takvih preduzeća. Tako ono što ste sada rekli, suštinski treba i obrazložiti.

Jedan „Srbija gas“ ima jako puno zavisnih preduzeća uz pomoć kojih sada kada biste, na primer usvojili ovakav amandman, morali biste da ugasite, ili recimo neka druga otprilike preduzeća koja su zavisna od rada javnih preduzeća koja bi na određeni način, iako se bave drugom delatnošću morali potpuno da prestanu sa svojim radom i da zaposlene otpuste.

Tako da, samim tim vi biste na određeni način potrošili mnogo veća finansijska sredstva za sprovođenje ovakvih modela koji predlagač daje, a to u tržišnoj privredi danas jednostavno nije moguće. Zbog toga se osnivaju upravo ovakva zavisna preduzeća koja potpuno treba da uvedu jednu efikasnost u radu javnih preduzeća. S toga, s pravom ovakav amandman treba odbiti. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Hvala.
Na član 12. amandman u istovetnom tekstu podneli su zajedno Zoran Živković i Vladimir Pavićević, zajedno Balša Božović i Aleksandra Jerkov, i zajedno poslanici poslaničke grupe Boris Tadić, SDS, ZZS, ZS.
Reč ima Aleksandra Jerkov.
...
Srpski pokret obnove

Aleksandar Jugović

Srpski pokret obnove - Demohrišćanska stranka Srbije
Zahvaljujem, gospođo predsednice.
Član 12. kaže – javna preduzeća može ulagati kapital u već osnovana društva kapitala uz prethodnu saglasnost osnivača.
A onda nam u obrazloženju, gospodine Sertiću, a vi se u mišljenju Vlade žalite na naše obrazloženje amandmana, obrazlažete rečenicu „javno preduzeće može ulagati kapital u već osnovana društva kapitala uz prethodnu saglasnost osnivača“ sledećim rečima – članom 12. precizira se da javno preduzeće može ulagati u već osnovana društva kapitala, uz prethodnu saglasnost osnivača.
To bi bilo kao da mi pišemo amandman, recimo „briše se“, a u obrazloženje stavimo da predlažemo to zato što mislimo da treba da se briše ili zato što amandman treba da se briše.
Onda vi nama ste nezadovoljni, ako možete gospodine Orliću sa ministrom da ne razgovarate u vreme kada ja ne obrazlažem amandman, i onda ste vi sada nezadovoljni našim obrazloženjima, a u obrazloženju koje ste nam vi poslali, vi govorite da nešto predlažete zato što tako predlažete.
Mislim, prosto nemojte onda vi da ne ispunjavate ono što ovde zamerate narodnim poslanicima. Mi smatramo da smo dosta jasno obrazložili zbog čega mi smatramo da ceo zakon treba brisati.
Onda, naravno, da ako smatramo da ceo zakon treba brisati, predlažemo brisanje svakog njegovog člana. To vama nije dovoljno dobro obrazloženje, ali dovoljno je dobro ovo što, kako gospodin Atlagić kaže, ovo bezvezno što vi ovde nama pišete. Tako da, mislim prosto, ne možemo tako razgovarati.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Vladimir Pavićević.
...
Nova stranka

Vladimir Pavićević

Samostalni poslanici
Poštovane dame i gospodo, želim da podržim svoju koleginicu Aleksandru Jerkov u argumentaciji svoga stava za amandman „briše se“, za koji nam je gospodin Sertić javio da je nesvrsishodan, a evo na jednom primeru ja hoću da pokažem kako je ovaj amandman u postojećim okolnostima celishodan, gospodine Sertiću.
Evo, na primer, član 12. o kome se sada govori kaže ovako – javno preduzeće može ulagati kapital u već osnovana društva kapitala uz prethodnu saglasnost osnivača.
Evo da se zadržimo na jednom primeru koji smo malopre pomenuli, na ovom EPS-u. Na primer, knjigovodstvena vrednost EPS na osnovu analiza, sektora za analize je 16 milijardi. Kada se ta vrednost umanji za amortizaciju, gospodine Sertiću, ta vrednost ide na 11 milijardi. Sve u vezi sadržine člana 12.
Ja onda, evo, pitam vas – zašto u ovoj naprednjačkoj eri imamo stalni govor da je vrednost EPS tri i po milijarde? Kada na osnovu analiza sektora za analizu dolazimo do 11 milijardi, što je cifra do koje se dođe sa umanjenjem na osnovu amortizacije. Zašto se toliko smanjuje, na primer, vrednost ovog preduzeća?
Evo, ja bih voleo na primer kada bismo čuli odgovor na ovo pitanje, pa da onda imamo, da kažemo, jednu raspravu koja je argumentovana. Tri i po milijarde, to je primer. Tri i po milijarde, koliko sam se ja obavestio, evo gospodin Martinović da čuje, pošto vidim da se zainteresovao za raspravu, vredi samo tent.
Gospodine Sertiću, zar nije celishodno podneti ovakav amandman u okolnostima u kojima smo kada imamo ovakvu, ja mislim, veoma lošu Vladu? Zar nije celishodno povući ovaj zakonodavni projekat kada o njemu raspravljamo u ovakvim okolnostima, što kaže gospodin Atlagić, bezveznim okolnostima. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Prvo predlagač, Marko Đurišić.
...
Socijaldemokratska stranka

Marko Đurišić

Socijaldemokratska stranka, Zajedno za Srbiju, Zeleni Srbije
Hvala, poštovana predsednice.
Gospodine ministre, naš amandman je da se član 12. obriše. Evo sada obrazloženja za koje vi kažete da ne postoji. Članom 12. je predviđeno da javno preduzeće može ulagati kapital u već osnovana društva kapitala uz prethodnu saglasnost osnivača.
Budući da član 12. ne precizira koja su to društva kapitala u koja se može ulagati kapital koja im je delatnost, osnivač i slične stvari, niti kriterijume transparentnosti ulaganja, kao ni cilj ulaganja. Ovaj član nosi visoki koruptivni rizik, te predlažemo njegovo brisanje.
Znači, napisano obrazloženje, razlozi za naš amandman. Naravno da nas vređa onda kada vi napišete da se amandman ne prihvata jer ne postoje obrazloženi razlozi za predloženi amandman.
Ne znam, i pravo da vam kažem, ako vas je moja malopređašnja diskusija povredila, pravo da vam kažem, nije mi krivo uopšte zbog toga. Jer mene povredi svaki put kada pogledam obrazloženje na 25 odbijenih amandmana koliko ste odbili moje poslaničke grupe.
Svako počinje istom rečenicom, kao da ništa nismo radili gospodine ministre. Mislim da to nije u redu.
Još jednom da ponovim, ovaj član predviđa ulaganje kapitala javnog preduzeća u već osnovana društva kapitala uz prethodnu saglasnost osnivača. Znajući kako razmišlja Vlada, kao osnivač, u ime osnivača Republike Srbije, pa naravno da se bojimo da će se ulagati u društva kapitala kumova, braće i ostalih, kako bi se vadili iz minusa.
Ogroman prostor za korupciju se ovim ostavlja. To vam je uostalom napisala i Agencija za borbu protiv korupcije u mišljenju na ovaj zakon. Ovo je loše i mora da se obriše iz zakona. Hvala vam.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima ministar. Izvolite.