Peta sednica Drugog redovnog zasedanja , 12.12.2017.

5. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela Milena Turk.
...
Srpska napredna stranka

Milena Turk

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Uvaženi predstavnici Vlade Republike Srbije, podnela sam amandman na član 2. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu, gde se nakon člana 4a, dodaje 4b, nakon finansijske pomoći EU, dodaje član b koji glasi – planiranje, priprema, donošenje, izvršenje budžeta Republike Srbije realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri unapredi ravnomerni regionalni razvoj u Republici Srbiji.

Ovo predlažem iz razloga, najpre, što se kroz pred pristupne fondove EU, omogućavaju i pružaju mogućnosti za izgradnju kanalizacione mreže za izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda, za rešavanje sistema za upravljanje otpadom i sve ono što će nam Poglavlje 27. i zadati u cilju unapređenja kvaliteta životne sredine. Dakle, upravljanje otpadom i upravljanje vodama.

Ono što je dobro u budžetu, koji je planiran za 2018. godinu, to što je budžetom Ministarstvu za zaštitu životne sredine, opredeljeno 100 miliona dinara za pomoć lokalnim samoupravama u pripremi projekata i pripremi projektne dokumentacije iz oblasti zaštite životne sredine.

Trstenik je 2014. godine bila jedna od opština ugrožena poplavama, i tada je jedan dobar deo problema nastao zato što jedno naselje, koje je u blizini izvorišta pijaće vode, nije imalo tu kanalizacionu mrežu i čitavo vodosnabdevanje je bilo ugroženo. Tada je Trstenik proglašen za prioritet i odobreno je 30 miliona dinara za sanaciju ovog problema kroz Kancelariju za upravljanje javnim ulaganjima. Dakle, lično je premijer Aleksandar Vučić odredio Trstenik kao prioritet i naložio sprovođenje ove sanacije.

U cilju i u duhu daljeg ulaganja u izgradnju kanalizacione mreže u svim delovima Republike Srbije, uređenje sistema, izgradnju fabrika za preradu otpadnih voda, predlažem i da se ova tačka nađe u Predlogu zakona. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podnela poslanica Dragana Barišić.
...
Srpska napredna stranka

Dragana Barišić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsednice.

Poštovani ministre sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici i narodne poslanice, podnela sam amandman na član 2, a pre svega u cilju osnaženja zdravstvenog sistema Republike Srbije.

Naime, ovde se radi o donacijama. Kada su u pitanju donacije i kada je u pitanju Ministarstvo zdravlja i uopšte budžet Republike Srbije, jasno je svima nama da smo odgovornom politikom u prethodnih nekoliko godina zaista uspeli da sprečimo propadanje, pre svega zdravstvenog sistema, ali i svih ostalih grana u našoj državi, koja je do 2012. godine opustošena.

Inače, osvrnula bih se i na donacije koje su u prethodnom periodu došle i u Zdravstveni centar Kruševac, pre svega u Opštu bolnicu, ali ne samo od Ministarstva zdravlja. Ulaganja od Ministarstva zdravlja su bila zaista velika, rekonstruisana je zgrada P-8, rekonstruisana čitava stolarija na toj zgradi, krovna konstrukcija i još mnogo toga u prethodnom periodu. Znači, opremljeno kako odeljenje za citologiju, služba patologije, to su zaista cifre od više, više miliona dinara.

Ali, moram da naglasim i da su predstavnici lokalne vlasti na čelu sa SNS, uspele da dovedu i mnoge druge donatore i svojom dobrom voljom da rekonstruišu i druga odeljenja, pa je tako rekonstruisana stolarija na internističkom bloku. To je pre svega donacija, moram da naglasim ovom prilikom, gospodina Aleksandra Vučića i Bratislava Gašića. Znači, kompletna stolarija na internom odeljenju, zatim je dopremljena mnoga oprema kako na internom odeljenju, tako i u službi za anesteziju i na drugim odeljenjima gde je bilo potrebno.

Građani Kruševca, pre svega, a i građani Srbije su ponosni na Vladu i nastavićemo još brže, još jače i još bolje, jer imamo podršku građana. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo poslanik Vladimir Orlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala.

Ovim amandmanom podvlači se značaj razvoja države i ja se još jednom duboko slažem sa ocenom koju je izneo ministar Vujović, da je grad Beograd odličan primer razvoja i odličan potencijal daljeg razvoja države. To se, kada je reč o gradu Beogradu, zaista odnosi na značajne projekte koji se već realizuju, ubrzano realizuju, poput projekta Beograd na vodi, ali i poput onih projekata koji su najavljeni i čija se realizacija očekuje u periodu neposredno ispred nas. Na primer, projekat stanova sa popularnom cenom, stanova sa prosečnom cenom kvadrata od oko 500 evra, koja konkretno u gradu Beogradu može biti realizovan na, čini mi se, tri lokacije koje su trenutno u opticaju. To su lokacije u Borči, lokacije kod naselja Dr Ivan Ribar na Novom Beogradu i lokacija Makiško polje. Makiško polje kao, verujem, izvanredan primer potencijala za budući razvoja koje treba da se, nakon nedavno usvojenih planova, zvanično implementira kao potpuno nov, moderan, snažan poslovno industrijski kompleks, koji će otvoriti kompletan Beograd i predstavljati važan resurs za čitavu prestonicu. Kada govorimo o projektu te veličine, jasno je da je reč o projektu koji je važan za čitavu zemlju.

Prva planirana trasa metroa, beogradskog metroa, treba da pođe baš tu, iz tog Makiškog polja, i da ga poveže sa centrom grada, te negde baš u reonu Beograda na vodi čini važno čvorište za povezivanje tzv. interkonekciju i drugih važnih trasa jednog metroa.

Da je i modernizacija, o kojoj inače govori češće, kolega Marković, takođe važna i takođe prisutna, baš u našoj prestonici, dokaz je recimo i inicijativa da se radi i gradi po tvom. Dakle, mogućnost da stanovnici naše prestonice, koristeći jednu savremenu aplikaciju, sami govore šta žele da se radi u prestonici. Na taj način mi stičemo sve preduslove, ne samo da se građani pitaju, već da Beograd bude moderan i savremen, a ne bude DOS Palanka, kako su neki jedino umeli da prave. Hvala lepo.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu, Goran Ćirić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Goran Ćirić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Još jednom, pitanje za ministra Vujovića, da li će prihvatiti ovaj amandman i da li podržava ovakve predloge?

Imali smo prilike da slušamo o razvojnim projektima u Beogradu i pre svega o tezi koliki je dug zatečen u Beogradu 2014. godine. I danas smo imali priliku da čujemo da je to 1,2 milijarde evra. Ministar Vujović je jasno rekao na Odboru za finansije… (Isključen mikrofon.)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Poslaniče, izvinjavam se, ali vi nemate vremena.
Nemate vremena, moja je greška, potrošili ste vreme.
(Goran Ćirić: Vreme poslaničke grupe?)
Samo da vidim da li slučajno imate vremena od grupe.
Ne, potrošili ste vreme po oba osnova.
Nisam vodila sednicu u tom delu.
Poslanička grupa, oba, po oba osnova ste potrošili vreme.
(Goran Ćirić: Očekujem do ministra da odgovori na pitanje.)
Hvala lepo.
Na član 2. amandman je podneo poslanik Aleksandar Marković.
Da li želite reč? (Da)
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi članovi Vlade, predstavnici ministarstva, dame i gospodo narodni poslanici, moram da izrazim ponovo žaljenje što poslanička grupa koja se bavi filmovima, nije danas sa nama, ali možda gledaju prenos.

Ovaj amandman, predsedavajuća, dakle amandman na član 2. je u vezi sa amandmanom na član 1. Predloga zakona o budžetskom sistemu, odnosno imaju isti cilj, a to je da se zakonskim rešenjem dodatno podstakne i podrži modernizacija Republike Srbije. Dakle, kako je navedeno, predloženo je dodavanje novog stava koji glasi – planiranje, priprema, donošenje i izvršenje budžeta Republike Srbije, realizuje se tako da u najvećoj mogućoj meri bude u funkciji modernizacije Republike Srbije.

Koliko je važna modernizacija Srbije, govori i to da je pre samo nekoliko dana, čini mi se u petak, održan sastanak u Beogradu između predsednika Republike Aleksandra Vučića i trojice premijera iz zemalja regiona, dakle premijerima Grčke, Bugarske i Rumunije, na kojem je jedna od glavnih tema bila upravo modernizacija infrastrukturnih objekata, a između ostalog i modernizacija putne i železničke infrastrukture.

Dakle, moderna infrastruktura, moderni infrastrukturni objekti su preduslov, to je nešto što predstavlja budućnost, ali to je i nešto čime direktno, na najdirektniji način privlačimo nove investicije. Nove investicije otvaraju nova radna mesta, i to sve ukupno posle dovodi do bolje ekonomske slike, odnosno na taj način popravljamo privrednu klimu. Dakle, dobra investiciona politika je i do sada davala dobre rezultate po pitanju privrednog rasta.

Da ne bih dužio, to su ukratko osnovni razlozi zbog kojih sam podneo ovaj amandman. Zahvaljujem.