Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Aleksandar Marković.
Da li želite reč?
Reč ima narodni poslanik Aleksandar Marković.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Marković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Uvaženi ministri, dame i gospodo narodni poslanici, amandman na član 2. koji sam podneo predstavlja logični nastavak u odnosu na amandman na član 1. Predloga zakona i ovde se predviđa afirmacija modernizacije u kontekstu sveukupnog razvoja Republike Srbije, a što je u direktnoj vezi sa ciljevima koje ovim zakonom želimo da postignemo, kao i problemima koje ovaj zakon treba da reši.

Tri su problema koje ovaj zakon treba da reši. To je problem usklađenosti sistema kvalifikacija sa potrebama privrede i institucionalnih veza između oblasti rada i oblasti obrazovanja u procesu razvoja i sticanja kvalifikacija. Zatim, problem nedovoljne uključenosti građana u celoživotno obrazovanje kao rezultat nedostatka transparentnosti u pogledu prohodnosti, mobilnosti i veza između kvalifikacija, kao i fleksibilnosti sistema obrazovanja. I problem prepoznavanja i priznavanja kvalifikacija i njihove međunarodne i uporedivosti sa evropskim okvirom kvalifikacija.

Šta je još važno istaći ovde? Stvaramo osnov, kako smo i čuli, za uspostavljanje jedinstvenog i funkcionalnog nacionalnog sistema kvalifikacija, zatim stvaramo osnov za formiranje tela u koja su uključeni predstavnici privrede i zapošljavanja i uspostavljanje mehanizma saradnje i odlučivanja, zatim, utvrđujemo procedure i smernice za razvoj standarda kvalifikacija na svim nivoima, njihovo usvajanje i registraciju.

Dakle, iz svega ovoga navedenog, potpuno je jasno da je ovaj Predlog zakona kvalitativan iskorak unapred u procesu reformi sistema obrazovanja, a moj amandman je potpuno u skladu sa ovim ciljevima. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem kolega Markoviću.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Reč ima narodni poslanik Đorđe Komlenski.
Izvolite.
...
Pokret socijalista

Đorđe Komlenski

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem predsedavajući.

Dame i gospodo, drugarice i drugovi, uvaženi ministri sa saradnicima, na član 2. sam podneo amandman koji glasi da se dodaje nova tačka 15. koja bi trebala da glasi da afirmacija stečenih kvalifikacija kao pojam se uvede u član 2. i da on predstavlja kapitalizaciju stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na veću socijalnu ravnopravnost.

Prvo, razlog za podnošenje ovog amandmana jeste to što sam amandman, koji je u skladu sa ovim podneo i na član 1, na član 3, i na član 4, a upravo uvođenje ovog amandmana u pojmovnik treba da olakša i omogući praktično realizaciju člana 4, člana 9. i člana 10. ovog zakona.

Član 4. gde se definišu principi NOKS-a je takođe predmet amandmana, ali o tome ću govoriti kada dođe na red. Jednostavno smatram da se u principima NOKS-a mora ustanoviti pitanje socijalne ravnopravnosti, kao jednog od bitnih principa na kojim se temelji rad i agencije, a i samog ovog zakona.

Zašto je to bitno? Bitno je, jer će to olakšati primenu članova 9. i članova 10. pogotovo člana 10. koji se odnosi na karijerno vođenje i savetovanje, jer usluge karijernog vođenja i savetovanja - obezbeđuje im se podrška pojedincu za ostvarivanje prohodnosti kroz razne nivoe NOKS-a, čime se omogućava primena koncepta celoživotnog učenja i lakša pokretljivost radne snage.

Mislim da je apsolutno jasna povezanost i potreba za ovakvim amandmanom. Tako da u danu za glasanje, ja ću u svakom slučaju glasati za svoj amandman, ali mislim da i vi trebate da razmotrite da li ima mesta da ga i Vlada direktno inkorporira u ovaj tekst. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Reč ima narodni poslanik LJibuška Lakatoš.
...
Srpska napredna stranka

Ljibuška Lakatoš

Zahvaljujem.

Uvaženi predsedavajući, ministri sa saradnicima, kolege poslanici, podnela sam amandman kojim predlažem da se u članu 2. Predloga zakona o nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije doda tačka 15. koja glasi - afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na razvoj školskog sistema.

Školski sistem, sistem vaspitno-obrazovnih ustanova je okosnica svakog sistema vaspitanja i obrazovanja, jer sve ustanove u školskom sistemu su međusobno povezane. Obrazovanje kao proces usvajanja znanja, sticanja veština, razvoja o sposobnosti je bitan segment svih društvenih aktivnosti. To je proces koji traje tokom celog života i za to nacionalni okvir kvalifikacija Srbije i prepoznaje potrebu za celoživotnim učenjem.

Obrazovanje je suštinski osnov i egzistencijalna potreba svakog čoveka. To je proces koji se odvija u obrazovnim institucijama, ali isto tako i izvan njih. Nije dovoljno usvojiti određen fond znanja, s obzirom na to da znanja i veštine moramo obogaćivati, neophodno je kontinuirano obrazovanje. Upravo uspostavljanjem NOKS-a, omogućiće se jedinstvenost statističkog praćenja obrazovanja, usklađivanje evidencija u oblasti obrazovanja i zapošljavanja, kao i uporedivost sa drugim sistemima u Evropi.

Uvođenjem tehnoloških novina u radni proces podrazumeva da kadrovi raspolažu novim znanjima koja treba uneti i u planove razvoja kadrova i planove razvoja obrazovanja. Mora se obezbediti efikasnije ulaganje u školski sistem kako bi se prilagodio ishod učenja potrebama tržišta rada, da se sticanjem novih veština prilagodimo novim uslovima i mogućoj promeni zanimanja. Na taj način se smanjuje i nezaposlenost i povećava radna produktivnost. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Krsto Janjušević.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Krsto Janjušević. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Krsto Janjušević

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala predsedavajući.

Uvaženi ministri sa saradnicima, poštovane kolege narodni poslanici, kapitalizacija stečenih znanja je svakako u funkciji ekonomskog razvoja.

Ovih dana u Priboju pregovaramo sa jednom od najboljih srpskih kompanija da započne svoju proizvodnju u slobodnoj industrijskoj zoni u Priboju. I ono što je zanimljivo je da vlasnik te kompanije podjednako analizira kapacitete slobodne industrijske zone u Priboju i Mašinsko-elektrotehničku školu u Priboju, a onda kancelarija za javna ulaganja.

Onda, Kancelarija za javna ulaganja izdvaja 407 miliona dinara za kompletnu rekonstrukciju mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju, osnovne škole „Desanka Maksimović“ i fiskulturne sale te škole. Onda u istom programu, to očekujemo i za osnovnu školu „Vlidimir Perić Valter“ u Prijepolju, zatim osnovnu školu „Boško Buha“ u Prijepolju. Onda, u istom programu, očekujemo rekonstrukciju osnovne škole „Živko LJujić“ u Novoj Varoši.

Vi ste bili ministre u Sevojnu, u osnovnoj školi „Aleksa Dejović“, gde je vaše ministarstvo izdvojili 60 miliona dinara za rekonstrukciju školske sale. Videli ste kako funkcioniše i dualno obrazovanje u Užicu, posebno u jednoj izuzetnoj kompaniji kakva je „Impol Seval“ koju ste takođe nedavno posetili.

Poštovani ministre, čuli ste i mnogo kritika na sve ovo, na neki način, a to je lepo rekao Dositej Obradović, postoje i najgori su oni ljudi koji se protive prosvećenju i obrazovanju naroda. Takvi da mogu i sunce bi ugasili. Neki od njih su govorili da su najobrazovaniji, pa niko od njih nije smeo da stavi svoj indeks pored indeksa Aleksandra Vučića. Govorili su da su najpametniji, najsposobniji pa su iza sebe ostavili pustoš, govorili su da su sve pa su iza sebe ostavili ništa, a narod je na prethodnim izborima za njih rekao da su još malo pa ništa. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Marijan Rističević.
Izvolite.
...
Narodna seljačka stranka

Marijan Rističević

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Dame i gospodo narodni poslanici, kao neko ko je 40 godina radio u poljoprivredi, kao neko ko je radio 5 i po godina u IMT, zadovoljstvo mi je što smo ponovo čestite glodače, strugare, varioce, metalce i ostale doveli do posla.

Više neće biti nezaposleni, otpušteni i slabo plaćeni. Verujem da to vreme, vreme zla koje je donela stranka bivšeg režima, zajedno sa stečajnim upravnicima, daleko iza nas. Poslednji hleb treba dati i onima koji rade u industriji i onima koji rade u poljoprivredi. Srbija treba da se razvija, po meni, ne energetici, u poljoprivredi, prerađivačkoj industriji i na servisiranju te tri grane, proizvodnji opreme i zato pozdravljam što će IMT koji je nekada proizvodio proizvodnju za 800 miliona maraka godišnje, koji je proizvodio 400.000 traktora, prikolice, IMT Knjaževac, jednoosovinske traktore, da će IMT dostići tu istu proizvodnju, ako ne odmah, onda godinama koje su pred nama zato što imamo 400.000 dvoosovinskih traktora koji su prosečno stari 20 godina.

Mi moramo i subvencije usmeriti ubuduće, kada proizvodnja krene za nabavku domaće mehanizacije i na određeni način, koliko je to moguće favorizovati, tu vrstu proizvodnje.

Što se poljoprivrede tiče, nama trebaju kvalifikovani srednjoškolci poljoprivredne struke, trebaju nam stočari, trebaju nam voćari, trebaju nam agronomi. Da bi to postigli, moramo da dižemo našu poljoprivrednu proizvodnju i ona ne može biti zasnovana samo na ratarstvu, ne možemo kao stranka bivšeg režima davati na 30.000 hektara određenim tajkunima koji odmah farme razbucaju, radnike sa farme otpuste, klaničnu industriju ostave bez ikakve sirovine, mi moramo raditi obrnuto.

Mi izvozimo kukuruze i stočnu hranu za 800.000 miliona evra, a to ukupno izađe preko četiri miliona tona, što je hrana za ishranu stočnog fonda koji bi bio težak oko milijardu kilograma i njegova vrednost žive vage bi bila dve milijarde.

Onda, Kancelarija za javna ulaganja izdvaja 407 miliona dinara za kompletnu rekonstrukciju Mašinsko-elektrotehničke škole u Priboju, osnovne škole „Desanka Maksimović“ i fiskulturne sale te škole. Onda u istom programu, to očekujemo i za osnovnu školu „Vlidimir Perić Valter“ u Prijepolju, zatim osnovnu školu „Boško Buha“ u Prijepolju. Onda, u istom programu, očekujemo rekonstrukciju osnovne škole „Živko LJujić“ u Novoj Varoši.

Vi ste bili ministre u Sevojnu, u osnovnoj školi „Aleksa Dejović“, gde je vaše ministarstvo izdvojili 60 miliona dinara za rekonstrukciju školske sale. Videli ste kako funkcioniše i dualno obrazovanje u Užicu, posebno u jednoj izuzetnoj kompaniji kakva je „Impol Seval“ koju ste takođe nedavno posetili.

Poštovani ministre, čuli ste i mnogo kritika na sve ovo, na neki način, a to je lepo rekao Dositej Obradović, postoje i najgori su oni ljudi koji se protive prosvećenju i obrazovanju naroda. Takvi da mogu i sunce bi ugasili. Neki od njih su govorili da su najobrazovaniji, pa niko od njih nije smeo da stavi svoj indeks pored indeksa Aleksandra Vučića. Govorili su da su najpametniji, najsposobniji pa su iza sebe ostavili pustoš, govorili su da su sve pa su iza sebe ostavili ništa, a narod je na prethodnim izborima za njih rekao da su još malo pa ništa. Hvala.