Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 03.04.2018.

6. dan rada

OBRAĆANJA

...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Stanija Kompirović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Stanija Kompirović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Stanija Kompirović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem.

Poštovani ministri sa saradnicima, dame i gospodo narodni poslanici, podnela sam amandman na član 2. tačka 15) – afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije sa posebnim osvrtom na unapređenje pravosuđa.

Proces razvoja u našoj zemlji i društvu zastupljen je u svim oblastima obrazovanja, zdravstva, pravosuđa. Težimo da živimo u boljem i modernijem društvu i da njega možemo stići samo svojim radom, znanjem i trudom. Zato i sprovodimo reformu obrazovanja da bi kroz reforme dobili generacije sposobne da razvijaju i sačuvaju svoju zemlju i da doprinose društveno ekonomskom razvoju. Težimo da gradimo efikasniji pravosudni sistem, bolji poslovni ambijent za brže rešavanje sporova i odlučnu borbu sa korupcijom.

Morali smo da učinimo mnogo na poboljšanju i kvalitetu i da se uloži za izgradnju i adaptaciju poslovnog prostora. Urađeno je više od 60 hiljada kvadratnih metara, kako u Beogradu, tako i širom Srbije. Urađene su nove zgrade sudova u Raškoj, Prekršajni sud u Raškoj, u Valjevu, Loznici, Šapcu, jer se godinama, pa možda i 20 godina pre toga nije ulagalo u pravosuđe, te se omogućuje bolji prostor za rad pravosudnih organa i pružanje usluga. Uvedene su nove profesije, novi zakoni, novi sistem rada, stvoreno nezavisno sudstvo i dobar poslovni ambijent za sigurnost svakog građanina ove zemlje.

Težimo da sprovedemo i učinimo, ono što su ranije vlasti nanele štetu našem društvu, da ih otklonimo na bilo koji način, jer one to nisu učinile, nego su ga dovele u katastrofalno stanje i uspeli smo da našu zemlju dovedemo, naš pravosudni i obrazovni sistem, u što bolje i efikasnije stanje. Dokazali smo da smo moćni i sposobniji na izborima 2012. godine, predsedničkim izborima i na izborima u Beogradu koji su održani 4. marta.

Predloženim amandmanom ćemo doprineti da se zakoni što bolje sprovode u našem društvu i doprineće razvoju našeg društva. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Jolović.
Da li neko želi reč? (Da.)
Reč ima narodni poslanik Nikola Jolović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Nikola Jolović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Uvaženi ministri, ovim amandmanom tačno i precizno se definiše da se afirmacijom stečenih kvalifikacija tj. kapitalizacijom stečenih znanja utiče na sveukupni razvoj Republike Srbije sa posebnim osvrtom na bolji pristup ekonomskim resursima.

Kako NOKS precizno definiše okvir kvalifikacija, standard zanimanja, odnosno opis dužnosti i zadataka, ishod učenja i ključnih kompetencija za celoživotno učenje, potrebno je definisati i mogućnost kapitalizacije stečenih znanja i uticaj tih znanja na sveukupni razvoj Republike Srbije. Kroz formalno i neformalno obrazovanje, kao i kroz registar NOKS-a, potrebno je definisati na koji način će se unovčiti stečeno znanje, tj. unaprediti privredni potencijal i društveni razvoj. Ulaganjem u obrazovanje, koje je na istom stupnju razvoja u evropskim zemljama, pružaju se nove mogućnost za ostvarivanje naknade za uloženi rad i stečene kvalifikacije.

Unapređenjem obrazovnog sistema i definisanjem kvalifikacija stečenog znanja unaprediće se mogućnost bavljenja poslom za koji se mladi i oni koji pristupaju celoživotnom učenju zaista i školuju i unapređuje svoje znanje i iskustvo. Zahvaljujem.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podnela narodni poslanik Ana Karadžić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Ana Karadžić. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Ana Karadžić

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem, predsedavajući.

Dame i gospodo narodni poslanici, poštovani ministre sa saradnicima, članom 2. Zakona o Nacionalnom okviru kvalifikacija Republike Srbije data su značenja pojmovima kojima se zakon služi. Smatram da u okviru ovih pojmova treba dodati pojam – kapitalizacije znanja, kao što sam već govorila, sa specijalnim naglaskom na rodnu ravnopravnost, kao jedan od načina da ostvarimo još bolje rezultate.

Htela bih da naglasim da mere koje je najavio predsednik Vučić, a tiču se podsticanja nataliteta, umnogome će pomoći upravo unapređenju rodne ravnopravnosti. Smatram da će žene biti mnogo motivisanije za rad, da će se boriti u svetu rada i da će na mnogo bolji i lakši način podsticati ove rezultate.

Mogućnost kapitalizacije znanja i iskustva takođe pomaže ženama, jer je to, na neki način, afirmacija njihovog rada i pomaže da se što bolje razvije to načelo rodne ravnopravnosti.

Na rodnu ravnopravnost utičemo kroz različite načine – ekonomskim osnaživanjem žena, kroz rodno odgovorno budžetiranje, jačanjem institucija, ali pre svega zakonima. Znači, rodna ravnopravnost mora biti sastavni deo svakog zakona koji u budućnosti usvajamo.

Jedan od četiri kriterijuma kojima se globalni indeks, „global gender gap“, služi jeste obrazovno dostignuće, kada govorimo o rodnoj ravnopravnosti i zbog toga je važno da upravo ona bude sastavni deo svih zakona, a posebno kada govorimo o zakonima iz domena obrazovanja. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Zahvaljujem.
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Mirko Krlić.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Mirko Krlić. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Mirko Krlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Hvala, gospodine predsedavajući.

Uvažene kolege narodni poslanici, afirmacija stečenih kvalifikacija, zaista veoma značajan zakon, i moj amandman ima smisla da još jednom ukaže da sva kompetencija i sva afirmacija ovih znanja treba da se proširi i na region.

Jučerašnja rasprava moje koleginice koja dolazi iz istog grada kao i ja, gospođice Janošević, podstakla me je, ona je taksativno navela sva zrenjaninska ili možda uskoro petrogradska preduzeća koja su upravo zbog kompetencija i zbog kvalifikacija završila na volšeban način i potpuno u privatizaciji uništena ili zatvorena, mada je tu bilo izuzetne saradnje sa regionom, posebno sa tajkunima iz kompletnog regiona.

Jedan poslanik iz prošlog saziva i predsednik poslaničke grupe često je koristio monologe i dijaloge iz velikog literalnog dela Dušana Kovačevića i filma Slobodana Šijana „Maratonci trče počasni krug“. Pitao sam se odakle stalno asocijacije na upravo ovaj detalj i onda sam shvatio da je kompetencija stečenih znanja porodice Topalović i Vlade do 2012. godine gotovo ista. Te privredne aktivnosti potpuno liče jedna na drugu. Bilo je značajno preduzeće zakopati u zemlju ili sanduk što dublje, a onda posle izvesnog vremena iskopati, prelakirati i prefarbati, radnike otpustiti ili pokojnika se rešiti, a onda to preprodati, da li domaćim tajkunima ili, još bolje, u regionu. Samo što je u ulozi Belog Bore bio Mile Jerković, Nebojša Žabac, Darko Šarić i ko zna već ko još drugi. Vama, gospodo narodni poslanici, ostavljam na maštu da odredite sve druge Topaloviće u ovom procesu. Hvala.
...
Socijalistička partija Srbije

Đorđe Milićević

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije | Predsedava
Na član 2. amandman je podneo narodni poslanik Bojan Torbica.
Da li neko želi reč?
Reč ima narodni poslanik Bojan Torbica. Izvolite.
...
Pokret socijalista

Bojan Torbica

Poslanička grupa Pokret socijalista - Narodna seljačka stranka - Ujedinjena seljačka stranka
Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, uvaženi ministri sa saradnicima, kolege poslanici, u cilju da upotpunimo ovaj zaista kvalitetan Predlog zakona, predložio sam amandman kojim se u članu 2. Predloga zakona dodaje tačka 15. koja glasi – afirmacija stečenih kvalifikacija, kapitalizacija stečenih znanja u cilju sveukupnog razvoja Republike Srbije, s posebnim osvrtom na efikasnost pravosuđa, s ciljem da se ovim amandmanom dodatno definišu osnovni pojmovi i njihovo značenje u pokušaju da kroz afirmaciju stečenih kvalifikacija i unapređenje profesionalnih kompetencija zaposlenih u pravosuđu utičemo na povećanje efikasnosti pravosuđa u celini.

Efikasnost pravosuđa zavisi, kako od broja sudija i tužilaca, tako i od njihove kompetencije, što nam govori da jedna od mera za povećanje efikasnosti rada sudova mora biti i unapređivanje obrazovnog sistema kroz obrazovanje kompetentnih pojedinaca koji će moći da na adekvatan i profesionalni način odgovore potrebama našeg pravosuđa.

Moramo priznati da pravosuđe u Srbiji ima dugi niz godina problem sa velikim brojem nerešenih predmeta. Ovo se posebno odnosilo na problem starosti i dužinu trajanja nerešenih predmeta, a jedan od osnovnih razloga za ovakvo stanje bila je katastrofalna reforma pravosuđa 2009. godine.

U cilju rešavanja ovog problema Ministarstvo pravde već nekoliko godina preduzima niz konkretnih mera koje su uticale na značajan pomak u ovoj oblasti.

Posmatrajući efikasnost sudova u okviru kako domaće statistike tako i poredeći ih sa statistikom zemalja Evropske unije, primetno je da naša zemlja poslednjih nekoliko godina ostvaruje veliki napredak, kako kroz smanjenje starih predmeta koji su opterećivali sudstvo, tako i kroz ubrzanje sudskih postupaka, pa slobodno možemo konstatovati kako je Srbija u poslednjih nekoliko godina ostvarila značajan napredak na polju povećanja efikasnosti pravosuđa. Hvala.