Sedmo vanredno zasedanje , 15.06.2018.

3. dan rada

OBRAĆANJA

...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Pre nego što nastavimo sa radom, saglasno članu 27. i 87. st. 2. i 3. Poslovnika, želim da vas obavestim da će Narodna skupština danas raditi i posle 18,00 časova.
Pošto sam se vratila ovde, poštovani poslanici, želim da vas obavestim da, pošto smo završili raspravu o tačkama od 10. do 14. dnevnog reda ove sednice, određujem petak 15. jun 2018. godine, sa početkom u 14,00 časova, kao dan za glasanje o tačkama 10, 11, 12, 13. i 14. dnevnog reda ove sednice o kojima je završena rasprava, odnosno o: Predlogu zakona o potvrđivanju Dodatnog protokola Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi o pravu da se učestvuje u poslovima lokalnih vlasti; Predlogu za izbor guvernera NBS; Predlogu za izbor viceguvernera NBS; izboru članova Odbora Agencije za borbu protiv korupcije i Predlogu odluke o izboru predsednika sudova.
To je u 14,00 časova, a nakon toga ćemo imati pauzu i nastaviti posle sa daljom raspravom o amandmanima.
Reč ima Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem se predsednice.

Javljam se po amandmanu iz jednostavnog razloga što smatram da je amandman apsolutno pravno neprihvatljiv. Razlozi koji su isticani u amandmanu ne opravdavaju amandman. Odudaraju od teme amandmana i samim tim čine amandman besmislenim u odnosu na obrazloženje koje je dato.

Kako bi se istakle činjenice zbog građana, kako bi građani bili upoznati sa istinom, za razliku od onoga što je u obrazloženju amandmana istaknuto, ja ću reći i nešto što niko ne može da dovede u sumnju a vezuje se za rad ministarstva, uvaženi ministre, i vaše saradnike.

Konkretno radi se o raspodeli sredstava budžetskog fonda za program lokalne samouprave. Ovde smo čuli kroz ekonomsko-politički program o nekakvim transfernim sredstvima koja se ne daju lokalnim samoupravama, odnosno navodno se nešto oduzima lokalnim samoupravama. Isključivo radi istine, isključivo zbog činjenica ističem da je čak preko 60 jedinica lokalnih samouprava na teritoriji Republike Srbije konkurisalo po javnom pozivu za podnošenje zakona od strane jedinica lokalne samouprave za nekoliko vrsta projekata koji su definisani kroz tri cilja.

Prvi cilj su faktički sistematizovani programi razvoja infrastrukture, odnosno ulaganja u rekonstrukciju objekata kulture. Drugi cilj je pružanje finansijsko-tehničke i druge pomoći za razvoj i uvođenje elektronske uprave, i treći cilj, jeste pružanje pomoći ili podrška u organizaciji kulturnih, sportskih, turističkih i drugih manifestacija.

U sva ova tri cilja ministarstvo i ministar, na čijem je čelu naš drug i uvaženi gospodin Branko Ružić, je učinilo mnogo, tako da su sve jedinice lokalnih samouprava bez obzira, jer se na taj način nikako nije vršila diskriminacija, bez obzira ko je formirao vlast u tim jedinicama lokalnih samouprava, dobili odgovarajuća sredstva. Ta sredstava su čak 30,7 puta veća ove godine nego što je to bilo 2017. godine. Konkretno, za programe razvoja infrastrukture i ulaganje u rekonstrukciju objekata uloženo je 262 milijarde i 87 hiljade dinara, izvinite 262 miliona. Moja greška.

Sve u svemu, radi se o tome da smo dobili nešto što do sada lokalne samouprave nisu imale. Nisu imale ovakvu vrstu podrške.

U tom pravcu moram da istaknem veliku zahvalnost građana Sevojna, gradske opštine grada Užica, a samim tim i grada Užica, koje je dobilo 8,5 miliona dinara upravo vezano za ovaj projekat iz prvog cilja, odnosno ove prve grupe projekata koji podrazumeva mogućnost da se izvrši rekonstrukcija objekta koji je i ruiniran, koji je na neki način došao u fazu da može bukvalno da se uruši, a taj objekat će biti ubuduće u funkciji objekta u kome će se kulturne delatnosti i sve druge delatnosti afirmisati na najbolji mogući način. Ne samo u Užicu, mnoge druge jedinice lokalne samouprave su participirale i aplicirale i dobile odgovarajuća novčana sredstva.

Da demantujem onoga ko je vodio ekonomsko-politički program. Moram da istaknem da su tu i jedinice lokalnih samouprava, gde vlast ne predstavlja personifikaciju vlasti sa Republike. Gde na vlasti nije ni SNS ni SPS. Konkretno, opština Čajetina je dobila određena novčana sredstva, a tamo na vlasti nije ni SNS nije ni SPS.

Dakle, za razliku od svega onoga što je kroz političku promociju iznošeno kao neistina, da ne upotrebim neku drugu reč, ja sam izneo samo činjenice i te činjenice podrazumevaju da će se ovakav trend, da će se ovakav koncept rada, kada je u pitanju Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave, nastaviti i dalje.

I, u tom pravcu taj koncept rada uvažava svaku vrstu podrške. A podrške ne samo nas ovde, nego i podrške svih građana Republike Srbije, jer od ovoga korist imaju isključivo građani Republike Srbije.

A, to znači da se pomaže jedinicama lokalne samouprave da u pravom smislu reči budu servis za zadovoljenje potreba njenih građana, odnosno građana koji žive na tim teritorijama, a to nije niko drugi nego naši građani.

Zbog toga smatram da je amandman, ne samo pravno neprihvatljiv, nego apsolutno činjenično neutemeljen i smišljen, odnosno sračunat samo na pokušaj devalviranja svega onoga što je pozitivno učinjeno a zasnovano na argumentima.

Mi u poslaničkoj grupi SPS, a i naša je partija uvek imala jaku argumentaciju i naše poruke prema građanima su onoliko snažne koliko je snažna argumentacija, a to pokušavamo uvek i nastavićemo sa takvim radom prepoznati već 28 godina, kao državotvorna stranka koja se utkala u sva istorijska razdoblja, u sve istorijske etape od 1990. godine do danas. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Po amandmanu?
(Boško Obradović: Imam pravo na repliku.)
Naravno da ne.
Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Boško Obradović.
...
Dveri

Boško Obradović

Poslanička grupa Dveri
Hvala, predsedavajuća, iako sam imao pravo na repliku ministru.

Ono što je ministar ponovo izbegao da odgovori, a vrlo su jednostavna pitanja, moram da ponovim.

Dakle, dali ste veoma tanak odgovor zašto ste izbacili zadrugarstvo i lokalne robne rezerve iz Zakona o lokalnoj samoupravi. Nema obrazloženja da se to izbaci iz Zakona o lokalnoj samoupravi.

Drugo, i dalje ste izbegli da odgovorite na veoma jednostavno pitanje – da ili ne. Da li osetljive grupe koje uvodite namenski u ovaj zakon podrazumevaju migrante? Da ili ne? Da svi mi u Srbiji u lokalnim samoupravama znamo da planirate da naselite Srbiju migrantima.

Da planirate da prazna srpska sela naselite migrantima kad vam to naredi Centralni komitet iz Brisela, jer EU više ne želi na svojoj teritoriji, pa će lepo da pošalje vama i vi kao poslušni vojnici evrointegracija će te da prihvatite da prazna sprska sela naselite migrantima.

Dakle, da li amandman kojim ste uveli osetljive grupe podrazumeva migrante ili ne? Vrlo jednostavno pitanje. Ponovo ste izbegli da odgovorite na pitanje.

I, druga stvar. Vi ste priznali da zapravo niste ni razmišljali o izmenama i dopunama Zakona o finansiranju lokalne samouprave i izmenama i dopunama Zakona o zaposlenima u jedinicama lokalne samouprave i time ste, zapravo, priznali da vas baš briga što republička vlast oduzima izvorne prihode lokalnoj samoupravi i da vas baš briga kako da se povećaju plate zaposlenima u lokalnoj samoupravi.

Ne znam kako ste smeli ovde da kažete da ste prošle godine podigli plate za 5% službenicima u jedinicama lokalne samouprave, a da zaboravite da kažete da ste pre nekoliko godina im smanjili za 10%.

Znači, još im niste čak ni vratili na vreme koje su imali pre vašeg smanjenja od 10%. I, pričate o povećanju. To je skandalozno, gospodine ministre. O kom povećanju? U odnosu na 10% smanjenja, 5% ste povećali. Pa, čekajte, molim vas.

Pa, nismo mi baš mentalno ograničeni kao građani Srbije da ne shvatim šta nam vi poručujete. Da smo dobili povećanje od 5% na smanjenje od 10%. Sjajno povećanje i hvala vam puno. Vrlo ste poboljšali životni standard zaposlenih u lokalnim samoupravama.

Niste odgovorili, takođe, na pitanje kada je pre ovog vašeg skandaloznog povećanja od 5% na smanjenje od 10% poslednji put povećana plata u jedinicama lokalne samouprave.

Kada, gospodine ministre? Kada u vreme vaše vlasti, u poslednjih 28 godina? Kada?

I, navedite kolika je plata zaposlenih u lokalnim samoupravama. Ne gradonačelnika i vaših članova gradskih i opštinskih veća, pomoćnika gradonačelnika, navedite kolika je plata zaposlenih za šalterima u jedinicama lokalne samouprave, i kada ste je poslednji put povećali i kada će te i kako da razdvojite neradnike od radnika.

Vrlo jednostavna pitanja, ja vas molim da odgovorite, a ne da više izbegavate odgovor.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Na član 1. amandman je podneo narodni poslanik Miladin Ševarlić.
Da li neko želi reč? (Ne.)
Na član 1. amandman je podnela narodni poslanik Ivana Dinić. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Ivana Dinić

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Poštovana predsedavajuća, uvaženi ministre sa timom saradnika, narodni poslanici i poslanice i poštovani građani i građanke Republike Srbije, najzad nakon ove neutemeljene i neprimerene rasprave, opaski i napada našeg kolege Boška Obradovića, evo, da se vratimo i na Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i raspravi u pojedinostima.

Prvo bih pohvalila tim saradnika i ministra Branka Ružića na aktivnosti i radu u ovoj oblasti i posebnom trudu i nastojanju da se što pre regulišu interesi našeg lokalnog stanovništva i upravljanje u našim javnim poslovima od opšteg interesa za sve naše građane.

Ono što bih ovim amandmanom predložila i što mislim da je vrlo bitno, i pravno i regulatorno, nije jedna kozmetička izmena, već izmena u članu 1. Predloga zakona, da se reči: „pravo i sposobnost organa lokalne samouprave“ zamene rečima: „pravo i obaveza organa lokalne samouprave“.

Ovo je vrlo bitno kako bi se definisalo, ministre, da obaveza lokalnih samouprava ne može da se izjednači sa njihovim sposobnostima. Dakle, pravo svih naših građana i građanki jeste da zahteva maksimalni rad, saradnju i interes da se zaštite svi građani i građanke. To se ne može svesti na sposobnost, već na obavezu lokalnih samouprava i svih organa.

Dalje, ono što bih takođe predložila ovim amandmanom jeste da se izmene reči: „u granicama zakona“. Mislim da vo treba zameniti: „u skladu sa zakonom“ i da je to, dakle, mnogo šira koncepcija i širi kontekst primene zakona, a to je obaveza svih regulatornih tela i svih organa koji rade u interesu naših građana. Hvala.

(Boško Obradović: Replika)
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Nema replike, možete po amandmanu.
Pominjanje imena Boška Obradović nije replika.
(Boško Obradović: Povreda Poslovnika.)
Na član 1. amandman je podnela poslanik Vesna Ivković.
(Boško Obradović: Imam pravo da reklamiram povredu Poslovnika.)
Imate pravo, ali ne na zloupotrebu.
Reč ima narodni poslanik Vesna Ivković. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Vesna Ivković

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Zahvaljujem.

Poštovana predsednice, poštovani ministre sa saradnicima, poštovane kolege poslanici, član 1. Predloga zakona menja se i glasi: „U Zakonu o lokalnoj samoupravi član 2. menja se i glasi – lokalna samouprava predstavlja pravo građana da upravljaju javnim poslovima od neposrednog zajedničkog i opšteg interesa za lokalno stanovništvo, neposredno i preko svojih slobodno izabranih predstavnika, a ostvaruje se preko organa lokalne samouprave koji, u skladu sa zakonom, uređuje poslove i upravljaju javnim poslovima od interesa za lokalno stanovništvo“.

Amandmanom se vrši preformulacija radi preciziranja ove zakonske odredbe. Ovaj, kao i ostali amandmani koje su podnele moje kolege iz poslaničke grupe SPS, imaju za cilj da za nijansu poboljšaju već izuzetno dobre i kvalitetne predložene izmene i dopune ovog zakona.

Izmene i dopune Zakona o lokalnoj samoupravi su predložnim rešenjima istakle značaj učešća građana i drugih zainteresovanih subjekata u javnoj raspravi.

Cilj ovih izmena biće bolja primena instituta neposredne demokratije i veće uključivanje javnosti.

Građani će imati mogućnost za pokretanje inicijative od značaja za njihovu sredinu. Biće dovoljno 5% ukupnog broja građana sa biračkim pravom da se pokrene građanska inicijativa.

Uključivaće se u postupak pripreme investicionog dela budžeta lokalne samouprave. Dobiće šansu da predlože šta će se graditi na njihovoj teritoriji.

Na kraju, sve će biti transparentno, te će verovatno biti i manje kritika na račun rada organa lokalne samouprave, jer ovaj zakon daje mogućnost uključivanja najšire javnosti u sam postupak pripreme zakona, strateških i drugih dokumenata javnih politika.

Zaključak je da će građani, stručna javnost i nevladin sektor, odnosno udruženja, imati mogućnost da više utiču na kreiranje politika na lokalnom nivou.

Ovaj Predlog zakona ponudio je kvalitetna rešenja koja su u interesu građana i građanki Republike Srbije i zato sve pohvale Ministarstvu državne uprave i lokalne samouprave i njegovom timu. Hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Reč ima Radoslav Milojičić. Izvolite.
...
Demokratska stranka

Radoslav Milojičić

Poslanička grupa Demokratska stranka
Hvala.

Drago mi je da je uvažena koleginica iz SPS pročitala jednu važnu stvar - lokalnom samoupravom upravljaju građani preko svojih izabranih predstavnika. Tako bi to trebalo da izgleda i tako je to izgledalo i tako to izgleda u normalnim zemljama.

Predlažem da SNS stavi u zakon da lokalnom samoupravom upravljaju Malović, Zvonko Veselinović, Zelja i ostali batinaši i ako to nije tačno, ja postavljam pitanje šta znači sastanak od ponedeljka na kojem sedi Darko Glišić?

Čini mi se da on, ministre Ružiću, nije kod vas u ministarstvu. Molim vas da me ispravite, da li je Darko Glišić sa Uba, imam i matični broj, član Ministarstva za lokalnu samoupravu, sedi sa gradonačelnicom Smedereva, svim odbornicima i kaže da se u Smederevu više neće pitati gradonačelnica i to ima u medijima smederevskim, neće se pitati gradonačelnica, neće se pitati opštinsko veće, već će odluku o tome šta će se raditi u gradskoj upravi donositi SNS i on?

S druge strane, taj čovek, Darko Glišić, određuje gde će se asfaltirati koji put, on vodi gospodina Drobrnjaka po Srbiji i kaže – tu asfaltiraj, tu nemoj da asfaltiraš, ovo ćemo da uradimo, pa ja pitam ako on nije radnik Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, ako jeste, gospodine Ružiću, izvinjavam se, da li možda Darko Glišić radi u preduzeću za puteve kod Zorana Drobnjaka? Molim vas da demistifikujete građanima Srbije ko je Darko Glišić, koju funkciju obavlja i zašto su i za koga su građani Smedereva glasali? Da li će u Smederevu i dalje gradonačelnica Jasna Avramović obavljati svoju funkciju ili će, bez kičme, poslušati? Ja se nadam da neće, ne zbog nje, već zbog vladavine prava u Srbiji, zbog minimuma dostojanstva koje svako treba da prikaže. Hvala.