Druga sednica Prvog redovnog zasedanja , 20.03.2019.

PRIVREMENE STENOGRAFSKE BELEŠKE
(neredigovane i neautorizovane)

REPUBLIKA SRBIJA
NARODNA SKUPŠTINA

Druga sednica Prvog redovnog zasedanja

01 Broj 06-2/55-19

20.03.2019

Beograd

Sednicu je otvorila: Maja Gojković

Sednica je trajala od 10:20 do 00:00

OBRAĆANJA

...
Liga socijaldemokrata Vojvodine

Nenad Čanak

Poslanička grupa Liberalno demokratska partija - SDA Sandžaka
Ja, to što ste vi rekli potpuno razumem, ali bih vas molio da vi razumete o čemu ja govorim. Ja ne govorim o dugovima, o ovom, o onom što je ostavljeno, što je zatečeno itd. Ako hoćemo o tome da pričamo, mogu da pitam, takođe zašto je prethodna vlast ostavila i ovo pitanje otvorenim kada smo insistirali da ga zatvorimo, jel, gde može da mi posvedoči kolega Balint.

Pitanje je, dakle, ako 10 godina je istekao već rok za donošenje zakona koji je ustavna obaveza, ustavnog zakona, i mi to nismo uradili, ja samo pitam zašto nije onda ova skupštinska većina predložila taj zakona, pokrajinska Vlada predložila ovaj zakon, zašto nije ovaj zakon koji smo mi predložili popravljan, ili kvaren, ili prilagođavan amandmanima? Zašto Vlada nije dala zakon? Zašto se nešto nije desilo?

Dakle, mi ovde ne govorimo o Vojvodini kao takvoj, nego govorimo o zakonu o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine, koji je trebao da bude donet pre više od 10 godina. Ja, o tome govorim.

(Aleksandar Martinović: Gde to piše?)

Samo jedan momenat imam ovde dosta hartija, evo piše u Zakonu o sprovođenju Ustava, ali u svakom slučaju piše u Zakonu o sprovođenju Ustava o rokovima. Evo, samo dok ja nađem.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Da, da. Nema problema.
Dr. Aleksandar Martinović. Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Aleksandar Martinović

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
U kom članu piše?

(Nenad Čanak: Ustavni zakon, u članu 15.)

Ustavni zakon član 15. - do 31. decembra 2008. godine, uskladiće se svi ostali zakoni koji nisu u skladu sa Ustavom. Gde ste vi u ovoj formulaciji pronašli da je do 31. decembra 2008. godine trebalo doneti zakon koji nosi naziv – zakon o finansiranju Autonomne pokrajine Vojvodine. To ne piše nigde.

Za vašu informaciju gospodine Čanak, i da bi građani Srbije znali, pa i građani koji žive na teritoriji AP Vojvodine, postoje dva zakona koji regulišu finansiranje AP Vojvodine Jedan je Zakon o budžetskom sistemu, donet još 2009. godine, u vreme one vlasti koju ste i vi podržavali, a drugi je Zakon o budžetu Republike Srbije za 2019. godinu, koji definiše koji prihodi pripadaju budžetu AP Vojvodine.

Utvrđeno je između ostalog, da budžetu AP Vojvodine pripada deo prihoda od poreza na dohodak građana, poreza na zarade u visini od 18% od iznosa ostvarenog na njenoj teritoriji i deo prihoda od poreza na dobit pravnih lica u visini od 42,7% od iznosa ostvarenog na njenoj teritoriji. Pored toga budžetu AP Vojvodine pripadaju i transferi iz budžeta Republike Srbije i to transferi za poverene poslove, namenski transferi, namenski i nenamenski transferi jedinicama lokalne samouprave na teritoriji AP Vojvodine, u skladu sa Zakonom o finansiranju lokalne samouprave, kao i namenski kapitalni transferi za projekte koje utvrdi Vlada.

Zašto sam ovo rekao? Zato što hoću da građani Srbije znaju da gospodin Čanak nije u pravu kada kaže da imamo problem sa našim evropskim integracijama zato što ne poštujemo sopstveni Ustav. Postoje, dakle dva zakona koja regulišu finansiranje AP Vojvodine. Zakon ne mora da se zove zakon o finansiranju AP Vojvodine da bi regulisao tu materiju.

Dakle, tu materiju već regulišu dva zakona, i mi smo naš Ustav, pa i Ustavni zakon za sprovođenje Ustava, što se tiče finansiranja AP Vojvodine sproveli do kraja. Tako da, taj deo vaše argumentacije gospodine Čanak ne stoji, a ja kad budem dobio reč da govorim kao ovlašćeni predstavnik SNS izneću čitav niz drugih argumenata zašto vaši predlozi nisu dobri.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala dr Martinoviću.
Povreda Poslovnika Neđo Jovanović. Izvolite.
...
Socijalistička partija Srbije

Neđo Jovanović

Poslanička grupa Socijalistička partija Srbije
Predsedavajući, zahvaljujem se, opet član 107.

Samo da ukažem i vama i predlagaču da ovde ne postoji nerazumevanje osim onog nerazumevanja koje je generisano od samog predlagača. Zašto? Naš drugi ovlašćeni predstavnika SPS, odnosno naše poslaničke grupe je bio vrlo jasan i nije se pozivao ni na šta drugo osim onoga što je obuhvaćeno predlogom Rezolucije od strane predlagača. Da bih vam pojasnio, pročitaću samo deo, i to čini mi se, stav 5. da upravo stav 5. Predloga Rezolucije u uvodnom delu, gde se upravo predlagač poziva na deklaraciju, ponoviću deklaraciju o zaštiti ustavnih i zakonskih prava AP Vojvodine, koju je Skupština AP Vojvodine usvojila na sednici održanoj 20. maja 2013. godine.

O čemu je Dušan Bajatović drugo govorio nego o genezi koja se vezuje upravo za danas podneti predlog o kome raspravljamo? Zar to nije istovremeno i deklaracija na koju se poziva predlagač? Pa, sigurno da jeste. Tu deklaraciju mi smo osudili te iste 2013. godine, i naši poslanici, poslanici SPS u Skupštini AP Vojvodine su bili protiv. Ta deklaracija u hronologiji događaja jeste jedan od generatora svega ovoga što predlagač navodi, i tu se pominje i teritorija, i tu se pominje sve ono što smatramo da nije u skladu sa Ustavom, a što je sa pravom ocenio i Odbor za ustavna pitanja i zakonodavstvo na juče održanoj sednici. Ne znam zbog čega bi uopšte to dovodili u sumnju. Zahvaljujem se.
...
Socijaldemokratska partija Srbije

Vladimir Marinković

Poslanička grupa Socijaldemokratska partija Srbije | Predsedava
Hvala kolega Jovanoviću.
Da li želite da se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? (Ne.)
Povreda Poslovnika Vjerica Radeta, s tim što molim kolege da ako se jave za ukazivanje povrede Poslovnika o tome i govore. Jer, ovih pre nekoliko minuta imali smo i nekoliko replika. Onda ne mogu da shvatim kako sam ja povredio Poslovnik ako je ovde debata o naravno, predlozima o kojima je govorio gospodin Nenad Čanak.
Ne mogu, ja moram njega da pustim da on govori, s tim da on govori šta god želi, ima pravo na to, a replike mogu da se traže nije problem u skladu sa Poslovnikom.
Izvolite, koleginice Radeta.
...
Srpska radikalna stranka

Vjerica Radeta

Poslanička grupa Srpska radikalna stranka
Član 127, stav 1. je u pitanju. Zaista, s obzirom na temu o kojoj raspravljamo moraju predsedavajući imati malo fleksibilnosti i nikome ne pada na pamet da osporava Nenadu Čanku da kaže sve što misli da treba da kaže, dovoljno je rekao u ovim predlozima.

Tačno je da mi nemamo obavezu da donosimo nikakav posebni zakon, ali se ovde postavlja pitanje, bar ne ovakav, odnosno nemamo obavezu, ne bar, nego apsolutno nemamo obavezu i ne možemo doneti ovakav zakon kakav je predložen zato što nije u skladu sa Ustavom i sa još dva sistemska zakona. Ali se postavlja pitanje zašto Venecijanska komisija insistira na tome? Zašto se kod otvaranja nekih poglavlja insistira na tome? Zašto nam se to malo, malo pa pominje?

Sada je ovde Nenad Čanak i njegov predlog, kao da govore u ime onih koji vas teraju da uradite nešto što je apsolutno neustavno, zato vas, između ostalog, ne samo zato teraju i da menjate Ustav Republike Srbije, a ono što je ovde opasno i o čemu zaista mora da se vodi računa, ono što predviđa ovaj predlog zakona je ništa drugo nego fiskalni separatizam. Mi to nikako ne smemo dozvoliti. Zato zaista jeste, bez obzira na najširu moguću demokratiju, pitanje da li je uopšte bilo dobro da se o tome ovde raspravlja.

Kada sve počinje sa fiskalnim separatizmom znate gde to dalje može da dovede.

Dakle, molim vas da se vodi računa i da predsedavajući vodi računa, svakako i o Ustavu Republike Srbije i da, kada bilo ko od nas govori da nije dobro da se izlazi iz onoga na šta nas obavezuje Ustav, pa makar to ne znam ko tražio od predlagača ili od bilo kog drugog kome bi palo napamet da brani ovo što je apsolutno neustavno.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Vreme.
Bila je povreda Poslovnika?
Da li smatrate da je Poslovnik povređen? (Ne)
Zahvaljujem.
Nećemo glasati.
Replika Vladimir Orlić, pa Dušan Bajatović, ministar Nedimović.
Izvolite.
...
Srpska napredna stranka

Vladimir Orlić

Poslanička grupa Srpska napredna stranka
Pita gospodin Čanak šta je sporno ako je on mislio na zakon a nije mislio na one stvari koje sam ja pomenuo, a tiču se i dugova i investicija.

Ja znam zašto sam rekao. Ponoviću ako treba, ali o zakonu ste čuli. Sada je objasnio gospodin Martinović. Vi ste to mogli da vidite i u mišljenju koje ste dobili od Vlade.

Dakle, mišljenje na vaš predlog zakona, strana 3. kaže – te nadležnosti, vrsta i visina, određuje se posebnim zakonom. Pogledajte šta piše. Koji je zakon, poseban zakon u tom smislu. Sve lepo piše.

Naravno, kada bi bilo drugačije ispostavilo bi se onda da kako poslednjih deset godina ne može AP Vojvodina da funkcioniše uopšte, praktično ne postoji sve je tamo stalo, a znamo da nije. Znamo da i te kako funkcioniše, naravno poslednjih dve odnosno tri godine značajno bolje nego u onom prethodnom periodu koji sam ja pomenuo zato što pričamo sada o kontekstu evropskih integracija.

U vašem predlogu ja sam našao tvrdnju koja se tiče evropskih integracija, ovih stvari koje su na dnevnom redu a sa kojima se duboko ne slažem. Duboko se ne slažem sa tvrdnjom da se mi bavimo evropskim integracijama zato što želimo da imamo identičnu spoljnu politiku kao neko drugi odnosno da budemo miroljubiva zemlja, sada nismo. Tako ispada. Dakle, sa tim se ne slažem i to smatram za kritiku Vlade koju podržavam, politiku koju je ustanovila SNS kojoj pripadam, Aleksandar Vučić koji je predsednik Republike i moje stranke.

Zato kažem – ta politika je uspešna a motivacija za evropske integracije ne treba da bude želja da imamo istu spoljnu politiku kao neko drugi. Motivacija treba da bude bolji život građana. Motivacija treba da bude da mi budemo uspešniji u dobrim stvarima koje već sad postižemo, sutra još više nego danas, pa između ostalog refinansirali smo taj dug od devet milijardi koji je ostao u Vojvodini od strane te Vlade kojoj ste pripadali, zato što smo uspešni danas kao što nekada nismo bili, da budemo još uspešniji, zato treba da se bavimo evropskim integracijama, gospodine Čanak, da ovih investicija kojih imamo preko 300 miliona vrednosti samo na teritoriji Vojvodine, sutra imamo još više i to treba da bude motivacija za evropske integracije.

Još rečenica jedna, dakle, da se ovim stvarima bavimo ozbiljno, to treba da bude dobar motiv i za ovu raspravu, ali i za sve drugo što radimo kao narodni poslanici, a poglavlje 23. i 24, nastaviću kasnije, hvala.
...
Srpska napredna stranka

Maja Gojković

Poslanička grupa Srpska napredna stranka | Predsedava
Zahvaljujem.
Daću vam reč, vi ste predlagač zakona, samo da saslušate još replike, vi nemate ograničenje od dve minute, pa ćete odgovoriti ili hoćete dve minute repliku? Hoćete odmah, onda imate dve minute, a ovako imate šire.
Želite odmah?
Izvolite.